Mūsų euras: stabilus, skatinantis, sėkmingas

01.03.2018

Mūsų euras: stabilus, skatinantis, sėkmingas

Leidinys picture

Europos piliečiai pagrįstai tikisi ir reikalauja naudą teikiančio euro. Euro sukūrimas buvo Europos integracijos proceso pasiekimas ir Europos vienybės simbolis, tačiau jis taip pat turi dėti pagrindą mūsų Sąjungos ekonomikos augimui ir konkurencingumui, taip pat Europos piliečių gerovei ir darbo vietomsf. ELP frakcija mano, kad kiekviena visus kriterijus atitinkanti ES šalis, kuriai netaikoma atsisakymo dalyvauti nuostata, turėtų būti euro zonos nare, nes taip būtų prisidedama prie visų mūsų ekonomikos sėkmės.

ELP frakcijos atsakas į euro zonos skolų krizę – jį sudarė tvari ekonominė politika ir fiskalinė drausmė – buvo veiksmingas ir sėkmingas, nors mes ne mažiau vertiname piliečių pastangas, kurias jiems teko dėti tuo nelengvu metu. Šiuo metu, kai mūsų ekonomika atsigauna, turime mokytis iš praeities, o tai reiškia, jog turime tobulinti euro zonos valdymo struktūrą. Todėl mums reikia stabilaus, skatinančio ir sėkmingo euro.

Stabilus euras yra euras, suteikiantis mums galimybę atlikti svarbų vaidmenį globalizuotame pasaulyje. Tai, kad euras šalia dolerio tapo pasaulio antrąja atsargų valiuta, suteikė Europai galimybę kontroliuoti savo likimą ir nustatyti pasaulio finansų rinkų taisykles. 2007–2008 m. finansų krizė ir valstybių skolos krizė parodė, kad išorės sukrėtimai kartu su pernelyg dideliu įsiskolinimu gali smarkiai sukrėsti Europos ekonomiką ir visuomenes. Todėl turime užtikrinti, jog euro zona turėtų tinkamų sukrėtimų absorbavimo pajėgumų tam, kad galėtų įveikti būsimus išorės sukrėtimus, kitaip negalėtume užkirsti kelio kitai ekonomikos krizei ir nesugebėsime sukurti žmonėms sąlygų pasitikėti savo santaupų ir investicijų saugumu.

Skatinantis euras yra euras, skatinantis investicijas ir užimtumą. Kad būtų kuriama daugiau darbo vietų, turime daugiau investuoti į Europą ir turėti mažiau skolų. Siekdami tai užtikrinti, turime turėti patikimą valiutą, kuri skatintų investicijas, ir Sąjungą, kuri skatintų vykdyti reformas, kad Europa būtų konkurencinga ir tvirta. Tik taip galima suteikti mūsų jaunajai kartai ateities galimybių. Kitaip nei politinė kairė, mes nepritariam tam, kad našta būtų perkelta ateities kartoms.

Sėkmingas euras yra euras, teikiantis apsaugą ir naudą kasdieniame piliečių gyvenime, įgyvendinant tvarią ekonominę politiką ir reformas, kurios suartina visų europiečių gyvenimo standartus, laikantis socialinės rinkos ekonomikos principų, siekiant sukurti bendrąją rinką, vykdant inovacinius projektus ir vadovaujantis sąžiningos prekybos prioritetais.

Mūsų stabilaus, skatinančio ir sėkmingo euro planas:

1. Svarbiausia – investuoti į žmonių ateitį

Europos valiuta negali priklausyti tik nuo nacionalinių investicijų. ES taip pat turi sukurti geresnes sąlygas, kad būtų galima pritraukti pažangias investicijas, kurios skatintų konkurencingumą ir kurtų darbo vietas.

 1. ELP frakcijai teko itin svarbus vaidmuo sudarant Europos investicijų planą (ESIF), dėl kurio jau pritraukta milijonai eurų viešųjų ir privačių investicijų. Esame įsipareigoję remiantis šia sėkme kuo skubiau sudaryti dar platesnio užmojo investicijų planą.
 2. Esamas ES biudžetas turėtų būti tikslingiau skirtas konkrečioms investicijų programoms, kurias įgyvendinant tikrai modernizuojama mūsų ekonomika, finansuoti.
 3. ELP frakcija nori ES biudžete užtikrinti didesnius nei dabartinė viršutinė riba biudžeto pajėgumus, siekiant:
 • apsaugoti investicijas kilus krizei;
 • papildyti struktūrinių reformų įgyvendinimą;
 • padėti siekti konvergencijos euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms;
 • padėti stabilizuoti valstybių narių ekonomiką sunkmečiu;
 • užtikrinti trumpalaikių investicijų apsaugos funkciją siekiant sumažinti būtinų reformų socialines sąnaudas.

2. Atsakomybė ir solidarumas yra tarpusavyje susiję

Solidarumui būtina atsakomybė: ES turi sugebėti padėti bet kuriai valstybei narei kilus finansų krizei. Vis dėlto nepritariame neapgalvotiems veiksmams. Kiekviena valstybė narė visų pirma yra įsipareigojusi atsakingai valdyti savo finansus ir yra atsakinga už gaunamą finansinę pagalbą.

 1. Finansinė pagalba pagal šiuos biudžetinius pajėgumus būtų teikiama, jei būtų tenkinami būtinieji kriterijai, o svarbiausia – laikomasi Stabilumo ir augimo pakto, kad būtų išvengta neatsakingo elgesio rizikos, ir įgyvendinamos konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos.
 2. Euro zonos narėmis norinčios tapti valstybės narės turėtų gauti pasirengimo narystei pagalbą. Vis dėlto, nepažeidžiant valstybių narių teisinių įsipareigojimų pagal Sutartis, valstybės narės, politiškai atsisakančios prisijungti prie euro zonos, neturėtų pasisakyti dėl euro ateities.
 3. Valstybės narės pačios atsakingos už didėjančią skolą. Todėl, kad atkurtume jų individualią atsakomybę, mums reikia valstybėms narėms skirtų nemokumo nuostatų.
 4. Neturime nepakeliamos skolų naštos užkrauti būsimoms kartoms.

3. Europai reikia savo valiutos fondo

Siekiant atgrasinti nuo prieš atskiras valstybes nares nukreiptų finansinių spekuliacijų, Europos stabilumo mechanizmas turėtų būti paverstas visaverčiu Europos valiutos fondu. EVF turėtų numatyti krizės prevencijos priemones, papildyti skolos restruktūrizavimo procesus ir teikti paramą su tam tikromis sąlygomis susietą finansinę paramą būtinoms struktūrinėms reformoms mokiose valstybėse narėse, kurioms sunku patekti į finansų rinkas.

 1. EVF turėtų vadovautis Sąjungos teise, būti nepriklausomas ir veikti remdamasis ekspertinėmis žiniomis;
 2. EVF direktorių turėtų rinkti Europos Parlamentas;
 3. EVF direktorius turėtų teikti ataskaitas Europos Parlamentui;
 4. EVF neturėtų silpninti nacionalinių parlamentų vykdomos kontrolės ir neturėtų daryti poveikio jų teisėms.

4. Euro zonos demokratinio teisėtumo didinimas

Žmonėms turi būti užtikrintas tikrumas, kad jų ekonominei ateičiai poveikį darančius sprendimus priima ne „neaiškios jėgos“, o jų teisėti atstovai ir valdžios institucijos.

 1. ELP frakcija nori sustiprinti Europos Parlamento galias ekonominių sprendimų priėmimo procese. Todėl nepritariame idėjai sukurti dvigubas struktūras sukuriant euro zonos parlamentą. Europos Parlamentas turėtų turėti tvirtesnį balsą bendrų ekonominių prioritetų, dėl kurių sprendimus priima euro zonos finansų ministrai, klausimais. Taip pat reikėtų pagerinti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dalyvavimą ir jų tarpusavio dialogą. Valstybių narių finansų ministrų sprendimai turėtų būti grindžiami Europos lygmens tikslais ir juos atitikti.
   
 2. ELP frakcija norėtų, kad būtų sukurta politinė pareigybė – už ekonominę ir pinigų sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris būtų demokratiškai atskaitingas ir atsakingas už mūsų euro zonos taisyklių laikymąsi ir užtikrinimą, kad mūsų politika būtų nuosekli ir veiksminga. Todėl siūlome, kad už ekonominę ir pinigų sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas būtų:
 • euro zonos atstovai išorės reikalams atitinkamose tarptautinėse organizacijose;
 • atsakingas už pasiūlymus, kaip turėtų būti naudojami nauji biudžetiniai pajėgumai siekiant užtikrinti investicijas ir papildyti būtinas struktūrines reformas pagal sutartas taisykles, ir turėtų didesnę kompetenciją užtikrinti ekonomikos valdymo sistemos laikymąsi ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimą.
 1. ELP frakcija norėtų, kad nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrinama didesnė atskaitomybė: finansų ministrai nacionaliniu lygmeniu turi prisiimti visapusišką atsakomybę už sprendimus, dėl kurių jie susitaria Briuselyje. Europos lygmens įsipareigojimai ekonominės politikos klausimais turi būti sėkmingai vykdomi įgyvendinant nacionalinę ekonominę politiką.

5. Mūsų santaupos patikimose rankose

 1. Tvarkingo bankininkystės sektoriaus užtikrinimas: norėtume, kad bankai veiklą vykdytų atsakingai ir baigtų kurti bankų sąjungą siekiant užtikrinti, kad šis sektorius būtų tvirtesnis, ir sustiprinti jo reguliavimą ir priežiūrą. Kad pasiektume šį tikslą, bankai turi sumažinti rizikingų skolų kiekį savo balanse. Bankai, keliantys rimtą pavojų bankininkystės sistemos stabilumui, apskritai turi būtų pertvarkyti arba, jei reikia, uždaryti, užtikrinant, kad mokesčių mokėtojams nereikėtų apmokėti sąskaitų. Įvykdžius sąlygas, mums reikia Europos indėlių garantijų sistemos.
 2. ELP frakcija didelį dėmesį skiria ECB nepriklausomumui ir pripažįsta, kad jo pinigų politika suteikė vertingą galimybę atsikvėpti. Vis dėlto, siekiant vėl užtikrinti ekonominę pusiausvyrą, šiuo metu, kai ekonomika atsigauna, norėtume, kad būtų palaipsniui ir atsargiai atsisakyta ECB išskirtinių priemonių. Turėtume skatinti žmones taupyti ir turėtume užtikrinti, kad taupymas būtų patrauklesnis.
 3. Kadangi piliečiai yra prisirišę prie savo valiutos, ELP frakcija toliau sieks išsaugoti galimybę atsiskaityti grynaisiais. Nepritariame jokiems mėginimams paversti Europą negrynųjų pinigų zona.