Mūsu eiro: stabils, stimulējošs un veiksmīgs

01.03.2018

Mūsu eiro: stabils, stimulējošs un veiksmīgs

Publikācija picture

Eiropas pilsoņi pamatoti gaida un pieprasa eiro, kas sasniedz mērķi. Eiro izveide bija svarīgs pavērsiens Eiropas integrācijas procesā un Eiropas vienotības simbols, bet tam ir arī jābūt par pamatu Savienības ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai, kā arī Eiropas iedzīvotāju labklājībai un nodarbinātībai. ETP grupa uzskata, ka ikvienai ES valstij, uz kuru neattiecas izslēgšanas klauzula, būtu jābūt eirozonas loceklei, ja tiek izpildīti visi kritēriji, jo tas veicinās visu mūsu valstu ekonomisko attīstību.

ETP grupas reakcija uz eirozonas parādu krīzi, kas ietver ilgtspējīgu ekonomikas politiku un fiskālo disciplīnu, ir izrādījusies efektīva un veiksmīga, lai gan mēs atzīstam pilsoņu centienus šajos grūtajos laikos. Tagad, kad mūsu ekonomikas atgūstas, mums ir jāmācās no pagātnes pieredzes, un tas nozīmē uzlabot eirozonas pārvaldības struktūru. Lai to panāktu, mums ir vajadzīgs eiro, kas ir stabils, stimulējošs un veiksmīgs.

Stabils eiro ir eiro, kas ļauj mums īstenot stabilu lomu globalizētajā pasaulē. Fakts, ka eiro līdz ar dolāru ir kļuvusi par otro lielāko rezerves valūtu pasaulē, ir ļāvis Eiropai kontrolēt savu likteni un nosacīt pasaules finanšu tirgu noteikumus. 2007.–2008. gada finanšu krīze un valsts parāda krīze parādīja, ka ārējie satricinājumi kopā ar pārmērīgām parādsaistībām var smagi skart Eiropas ekonomiku un sabiedrības. Tāpēc mums ir jānodrošina, ka eirozonai ir pietiekamas absorbcijas spējas, lai apkarotu turpmākus ārējus satricinājumus, pretējā gadījumā mēs nebūsim spējīgi novērst citu ekonomikas krīzi un mēs nebūsim spējīgi radīt apstākļus, lai cilvēki varētu paļauties uz savu ietaupījumu un ieguldījumu drošību.

Stimulējošs eiro ir eiro, kas veicina ieguldījumus un nodarbinātību. Lai radītu jaunas darbvietas, mums vajag vairāk ieguldījumu Eiropā un mazāk parādu. Lai to panāktu, mums vajadzīga uzticama valūta, kas veicina ieguldījumus, un Savienība, kas stimulē reformas, lai saglabātu Eiropas konkurētspēju un izturību. Tikai tā būs iespējams sniegt mūsu jaunākajām paaudzēm nākotnes iespējas. Atšķirībā no kreisajiem politiķiem mēs atsakāmies nodot šo slogu nākamajām paaudzēm.

Veiksmīgs eiro ir eiro, kas aizsargā un nodrošina pilsoņu ikdienas dzīvi, izmantojot stabilu ekonomikas politiku un reformas, kas satuvina visu Eiropas iedzīvotāju dzīves līmeni, pamatojoties uz sociālās tirgus ekonomikas principu, vienotā tirgus pabeigšanu, inovācijas virzītiem projektiem un taisnīgām tirdzniecības prioritātēm.

Mūsu ceļvedis stabilam, stimulējošam un veiksmīgam euro

1. Galvenais ir ieguldīt cilvēku nākotnē

Eiropas valūta nevar būt atkarīga tikai no valsts ieguldījumiem. ES arī ir jārada labāki apstākļi gudru ieguldījumu piesaistīšanai, kas stimulē konkurētspēju un rada darbvietas.

 1. ETP grupa bija vadošā loma Eiropas investīciju plāna (ESIF) izveidē, kas publiskajos un privātajos ieguldījumos ir jau piesaistījis miljonus. Mēs esam apņēmušies pēc iespējas drīz izveidot vēl ambiciozāku ieguldījumu plānu, lai turpinātu šo veiksmes stāstu.
 2. Pašreizējā ES budžetā būtu vairāk jācenšas finansēt īpašas ieguldījumu programmas, kas patiesi modernizē mūsu ekonomikas.
 3. ETP grupa vēlas izveidot budžeta kapacitāti ES budžetā, bet pārsniedzot pašreizējo maksimālo apjomu, lai:
 • aizsargātu ieguldījumus krīzes laikā;
 • papildinātu strukturālo reformu pastiprināšanu;
 • atbalstītu dalībvalstu, kas nav eirozonā, konverģenci;
 • palīdzētu stabilizēt dalībvalstu ekonomikas grūtā laikā;
 • sniegtu īstermiņa ieguldījumu aizsardzības funkciju, lai mazinātu nepieciešamo reformu sociālās izmaksas.

2. Atbildība un solidaritāte ir savstarpēji cieši saistītas

Solidaritāte un atbildība: ES ir jābūt spējīgai palīdzēt ikvienai dalībvalstij finanšu krīzē. Tomēr mēs esam pret bezrūpīgu attieksmi. Katrai dalībvalstij pašai ir atbildīgi jāpārvalda savas finanses un jāuzņemas atbildība par saņemto finansiālo palīdzību.

 1. Finanšu palīdzība saskaņā ar šo budžeta kapacitāti būtu atkarīga no atbilstības nepieciešamajiem kritērijiem, galvenokārt Stabilitātes un izaugsmes paktam, lai novērstu morālo risku, tostarp katrai valstij konkrētu ieteikumu īstenošanas.
 2. Dalībvalstīm, kuras vēlas būt eirozonas locekles, būtu jāsaņem pirms pievienošanās palīdzība. Tomēr, neskarot to juridiskos pienākumus saskaņā ar Līgumiem, dalībvalstīm, kuras politiski noraida pievienošanas eirozonai, nedrīkstētu būt nekādas teikšanas par euro nākotni.
 3. Dalībvalstis, kuras uzkrāj parādu, ir par to atbildīgas. Tāpēc mums ir nepieciešami maksātnespējas noteikumi dalībvalstīm, lai atkārtoti noteiktu to individuālo atbildību.
 4. Mums jāizvairās apgrūtināt nākamās paaudzes ar nepanesamu parādu slogu.

3. Eiropai ir jābūt savam Monetārajam fondam

Lai atturētu finanšu spekulantus, kuri tiecas uzbrukt atsevišķām dalībvalstīm, Eiropas Stabilitātes mehānisms būtu jāpārveido par pilntiesīgu Eiropas Monetāro fondu. EMF būtu jānodrošina krīzes novēršana, jāpapildina parāda restrukturizācijas procesi un jāsniedz strukturālajām reformām nepieciešamais atbalsts, kas balstīts uz konkrētiem nosacījumiem, maksātspējīgās dalībvalstīs, kurām ir grūtības piekļūt finanšu tirgiem.

 1. EMF būtu jāizveido saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tam vajadzētu būt neatkarīgam un darboties, balstoties uz kompetenci.
 2. EMF direktors būtu jāieceļ Eiropas Parlamentam.
 3. EMF direktoram būtu jāatskaitās Eiropas Parlamentam.
 4. EMF nebūtu nedz jāmazina valstu parlamentu kontroles pilnvaras, nedz jāietekmē to tiesības.

4. Eurozonas demokrātiskās leģitimitātes pastiprināšana

Cilvēkiem ir jābūt pārliecībai, ka lēmumus, kuri ietekmē viņu ekonomisko nākotni, neveido “slēptas struktūras”, bet viņu leģitīmi pārstāvji un iestādes.

 1. ETP grupa vēlas pastiprināt Eiropas Parlamenta pilnvaras ekonomikas lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpēc mēs noraidām domu izveidot divkāršas struktūras, ieviešot eurozonas parlamentu. Eiropas Parlamentam ir jābūt lielākai teikšanai par vispārējām ekonomikas prioritātēm, kuras izlemj eirozonas finanšu ministri. Jāuzlabo arī iesaistīšanās un dialogs starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem. Valstu finanšu ministru lēmumi būtu jābalsta Eiropas līmeņa mērķos, un tie jāņem vērā.
 2. ETP grupa vēlas, lai euro būtu politisks pārstāvis — par EMS atbildīgs Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir demokrātiski atbildīgs par eirozonas noteikumu atbalstīšanu un nodrošina, ka mūsu politikas ir saskaņotas un efektīvas.  Šajā sakarā mēs ierosinām, lai par EMS atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks būtu:
 • eirozonas ārējais pārstāvis attiecīgajās starptautiskajās organizācijās;
 • atbildīgs par to, lai ierosinātu, kā būtu jāizlieto jaunā budžeta kapacitāte, lai nodrošinātu ieguldījumu un lai papildinātu nepieciešamās strukturālās reformas saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem, vienlaikus  palielinot kompetenci, lai panāktu atbilstību ekonomikas pārvaldības sistēmai un nodrošinātu konkrētām valstīm adresētu ieteikumu īstenošanu.

ETP grupa vēlas vairāk pārskatatbildības valsts līmenī: finanšu ministriem ir jāuzņemas pilnīga atbildība valsts līmenī par saviem Briselē pieņemtajiem lēmumiem. Eiropas līmeņa saistības par ekonomikas politiku ir veiksmīgi jāīsteno valsts ekonomikas politikā.

5. Mūsu ietaupījumi drošās rokās

 1. Saglabājot mūsu banku nozares kārtību: mēs vēlamies, lai bankas rīkojas atbildīgi un lai tiktu pabeigta banku savienības izveide nolūkā to padarīt stabilāku un pastiprināt tās regulēšanu un pārraudzību. Lai to panāktu, bankām ir jāsamazina riskantu aizdevumu apjoms savās uzskaites sistēmās. Tās bankas, kas nopietni apdraud visas banku sistēmas stabilitāti, ir jāpārstrukturē vai jālikvidē, ja nepieciešams, vienlaikus izvairoties no tā, ka par to maksā nodokļu maksātāji. Mums ir vajadzīga Eiropas depozīta apdrošināšanas shēma, ja tiek izpildīti nosacījumi.
 2. ETP grupa pievērš lielu uzmanību ECB neatkarībai un atzīst, ka tās monetārā politika ir devusi nozīmīgu rīcības brīvību. Tomēr, lai atjaunotu līdzsvarotu ekonomiku, un tagad, kad ekonomikas atgūstas, mēs vēlamies, lai ECB ārkārtas pasākumi tiktu pakāpeniski un uzmanīgi atcelti. Mums vajadzētu iedrošināt un padarīt ietaupīšanu cilvēkiem pievilcīgāku.
 3. Tā kā pilsoņi ir piesaistīti savai valūtai, etp grupa turpinās saglabāt iespēju maksāt skaidrā naudā. Mēs noraidām jebkādu virzību uz bezskaidras naudas Eiropu.