Meie euro: stabiilne, stimuleeriv ja edukas

01.03.2018

Meie euro: stabiilne, stimuleeriv ja edukas

Väljaanne picture

Euroopa kodanikud ootavad ja nõuavad õigustatult, et eurost oleks neile kasu. Ühisraha euro loomine on Euroopa ühtsuse sümbol ning oluline etapp Euroopa ühendamise loos, aga see peab toetama ka liidu majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning tagama eurooplastele heaolu ja looma töökohti. ERP fraktsioon on seisukohal, et kõik liikmesriigid peaksid tingimata euroalaga ühinema, kui kõik tingimused on täidetud, sest see on kasulik kõikide riikide majanduse elavdamisele.

ERP fraktsiooni jätkusuutlikku majanduspoliitikat ja eelarvedistsipliini rõhutav lahendus euroala võlakriisile on osutunud tõhusaks ja edukaks, samuti ei alahinda me ka kodanike pingutusi neil rasketel aegadel. Nüüd on majandus taastumas ning meil tuleb minevikust õppust võtta. See tähendab euroala juhtimisstruktuuri täiustamist, mis omakorda tähendab, et euro peab olema stabiilne, stimuleeriv ja edukas.

Euro stabiilsus võimaldab meil globaliseerunud maailmas arvestatavat rolli mängida. Eurost on saanud dollari kõrval maailma tähtsuselt teine reservvaluuta ning tänu sellele on Euroopal võimalik ise oma tulevikku kujundada ja ülemaailmsetele finantsturgudele reegleid luua. Aastate 2007–2008 finantskriis ja võlakriis näitasid, et välised šokid võivad liigse võlakoormuse korral Euroopa majandust ja ühiskonda väga rängalt mõjutada. Seega on oluline tagada, et euroala suudab tulevased välised šokid maandada, sest vastasel juhul ei suuda me järgmist majanduskriisi ära hoida ega luua keskkonda, kus inimestel on võimalik uskuda oma säästude ja investeeringute kindlusse.

Euro on stimuleeriv siis, kui ta ergutab investeeringuid ja toetab tööhõivet. Euroopas töökohtade loomiseks on vaja rohkem investeeringuid ja vähem võlgu. Selle saavutamiseks on vaja usaldusväärset valuutat, mis ergutaks investeerimist, ning liitu, mis stimuleeriks reforme, mille abil tagada Euroopa konkurentsivõime ja tugevus. See on ainus viis, kuidas anda noorematele põlvkondadele võimalus oma tulevikku kujundada. Erinevalt vasakpoolsetest ei ole meie nõus lükkama koormat tulevaste põlvkondade kaela.

Euro edukus kaitseb aga kodanikke ja lihtsustab nende igapäevaelu tänu säästvale majanduspoliitikale ja reformidele, mis ühtlustavad kõikide eurooplaste elustandardeid ja tuginevad sotsiaalse turumajanduse põhimõtetele, ühtse turu lõplikule väljakujundamisele, innovatsioonipõhistele projektidele ja õiglase kaubanduse prioriteetidele.

Kuidas me tagame euro stabiilsuse, stimuleeriva mõju ja edukuse?

1. Oluline on investeerida inimeste tulevikku

Euroopa ühisraha ei saa toetuda ainult liikmesriikide investeeringutele. Ka EL peab looma paremad tingimused, et ergutada arukaid investeeringuid, mis parandavad konkurentsivõimet ja loovad töökohti.

 1. ERP fraktsioon oli Euroopa investeeringute kava (EFSI) loomise üks eestvedajaid ning tänu sellele on juba mobiliseeritud miljonite ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid. Oleme valmis asuma esimesel võimalusel veelgi ambitsioonikama investeerimiskava koostamisele, et senist edulugu jätkata.
 2. ELi olemasolevaid eelarvevahendeid tuleks paremini suunata, et rahastada konkreetseid investeerimisprogramme, mis meie majandust ka tegelikult ajakohastavad.
 3. ERP fraktsioon tahab luua ELi eelarves väljaspool kehtivat ülemmäära varu, et
 • kaitsta kriisi ajal investeeringuid;
 • toetada struktuurireformide rakendamist;
 • aidata euroalasse mittekuuluvatel liikmesriikidel euroalale läheneda;
 • stabiliseerida rasketel aegadel liikmesriikide majandust;
 • täita lühiajaliselt investeeringute kaitsmise funktsiooni, et leevendada vajalike reformide sotsiaalset mõju.

2. Vastutus ja solidaarsus käivad käsikäes

Vastutus on solidaarsuse eeltingimus. EL peab suutma aidata finantskriisi sattunud liikmesriike. Samas ei kiida me heaks hooletut käitumist. Iga liikmesriik on kohustatud oma rahandust vastutustundlikult juhtima ning iga liikmesriik vastutab saadud rahalise abi eest.

 1. Eelarvereservist antakse rahalist abi tingimusel, et täidetud on vajalikud kriteeriumid, eelkõige stabiilsuse ja kasvu pakti tingimused, et vältida moraaliriski, ning riigipõhised soovitused.
 2. Euroalasse kuuluda soovivad liikmesriigid peaksid saama ühinemiseelset abi. Olenemata nende aluslepingujärgsetest juriidilistest kohustustest ei tohiks aga liikmesriikidel, kes euroalaga ühinemisest poliitilistel põhjustel loobuvad, euro tuleviku osas mingit sõnaõigust olla.
 3. Võlakoormat suurendavad liikmesriigid peavad võtma selle eest ka vastutuse. Sellepärast ongi vaja liikmesriikidele maksejõuetuseeskirju, et taastada nende individuaalne vastutus.
 4. Me ei tohi panna järgmiste põlvkondade õlule talumatut võlakoormat!

3. Euroopal on vaja oma valuutafondi

Selleks et takistada finantsspekulante liikmesriike ühekaupa ründamast, tuleks Euroopa stabiilsusmehhanism kujundada täiemahuliseks Euroopa Valuutafondiks. See peaks aitama vältida kriise, toetama võlgade restruktureerimist ning andma tingimuslikku finantstoetust vajalike struktuurireformide läbiviimiseks maksevõimelistes liikmesriikides, kellel on raskusi finantsturgudele pääsemisega.

 1. Valuutafond peaks kuuluma liidu õiguse kohaldamisalasse ning olema sõltumatu ja tegutsema asjatundlikult.
 2. Valuutafondi direktori peaks valima Euroopa Parlament.
 3. Valuutafondi direktor peaks aru andma Euroopa Parlamendile.
 4. Valuutafond ei tohiks vähendada riikide parlamentide kontrollipositsiooni ega mõjutada nende õigusi.

4. Demokraatliku legitiimsuse suurendamine euroalal

Inimestel peab olema kindlus, et nende majanduslikku tulevikku mõjutavaid otsuseid ei tee salajased niiditõmbajad, vaid kodanike õiguspärased esindajad ja asutused.

 1. ERP fraktsioon tahab suurendada Euroopa Parlamendi osatähtsust majandusalaste otsuste tegemisel. Seega oleme me vastu topelt struktuuride tekitamisele, st euroala parlamendi loomisele. Euroopa Parlamendi sõnal peab olema euroala rahandusministrite poolt kindlaks määratavate üldiste majandusprioriteetide küsimuses rohkem kaalu. Ühtlasi tuleb parandada Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide kaasamist ja dialoogi. Riikide rahandusministrite otsuste aluseks peaks olema ja neis peaks kajastuma Euroopa tasandi eesmärgid.
 2. ERP fraktsioon tahab anda eurole konkreetse poliitilise esindaja – valuutafondi eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi, kes oleks demokraatlikult vastutav euroala eeskirjade järgimise tagamise eest ning hoolitseks poliitika sidususe ja tõhususe eest. Meie meelest peaks valuutafondi eest vastutav Euroopa komisjoni asepresident
 • esindama euroala asjaomastes rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • vastutama uue eelarvereservi kasutamise ettepanekute tegemise eest, et suunata investeeringuid ja toetada vajalikke struktuurireforme vastavalt kokkulepitud reeglitele, ning samas peaksid tal olema suured volitused, et tagada majanduse juhtimise raamistiku eeskirjade järgimine ja riigipõhiste soovituste täitmine.
 1. ERP fraktsiooni eesmärgiks on suurem vastutus riikide tasandil: rahandusministrid peavad võtma riikide tasandil täieliku vastutuse otsuste eest, milles nad on Brüsselis kokku leppinud. Majanduspoliitika küsimuses Euroopa tasandil võetavad kohustused tuleb edukalt riiklikku majanduspoliitikasse lõimida.

5. Meie säästud on kaitstud

 1. Tagame korra pangandussektoris! Meie tahame, et pangad käituksid vastutustundlikult, ning soovime ka pangandusliidu täielikku väljakujundamist, et muuta see kindlamaks ning tugevdada selle õigusraamistikku ja järelevalvet. Selleks peavad pangad vähendama oma riskantsete laenude hulka. Pangad, kes kujutavad endast tõsist ohtu kogu pangandussüsteemi stabiilsusele, tuleb restruktureerida või vajaduse korral sulgeda ning neid kulusid ei tohi jätta maksumaksja kanda. Kui tingimused on täidetud, on vaja luua üleeuroopaline hoiuste tagamise skeem.
 2. ERP fraktsioon pooldab kindlalt EKP sõltumatust ning märgib, et selle rahanduspoliitika on andnud Euroopale väärtuslikku hingamisruumi. Majanduse uuesti tasakaalustamiseks nüüd, kus see on juba taastumas, on aga meie meelest oluline hakata EKP erimeetmeid järk-järgult ja ettevaatlikult lõpetama. Säästmine tuleb muuta atraktiivsemaks ning seda tuleb ergutada.
 3. Kuna inimestele meeldib sularaha, toetab ERP fraktsioon jätkuvalt sularaha säilitamist. Meie oleme vastu sularahast loobumisele Euroopas.