Naš evro: stabilen, spodbujajoč, uspešen

01.03.2018

Naš evro: stabilen, spodbujajoč, uspešen

Objava picture

Evropski državljani upravičeno pričakujejo in zahtevajo evro, ki izpolnjuje pričakovanja. Nastanek evra je mejnik v procesu evropskega povezovanja in simbol evropske enotnosti, a mora biti tudi osnova za gospodarsko rast in konkurenčnost naše Unije ter za blaginjo in možnosti zaposlovanja za evropske državljane. Skupina ELS meni, da bi morala vsaka država EU, ki nima klavzule o izvzetju , biti članica evroobmočja, če izpolnjuje vse pogoje, ker bi to prispevalo k uspehu vseh naših gospodarstev.

Odziv skupine ELS na dolžniško krizo v evroobmočju, del katerega so trajnostne ekonomske politike in fiskalna disciplina, se je izkazal za učinkovitega in uspešnega, čeprav ne podcenjujemo truda, ki so ga morali vložiti državljani v težkih časih. V času, ko naše gospodarstvo okreva, se moramo učiti iz preteklosti, kar pomeni, da moramo izpopolniti strukturo upravljanja evroobmočja. Zato potrebujemo evro, ki je stabilen, spodbujajoč in uspešen.

Stabilen evro je evro, ki nam v globaliziranem svetu omogoča močno vlogo. Dejstvo, da je evro po dolarju druga najpomembnejša rezervna valuta na svetu, je pripomoglo, da je Evropa lahko prevzela nadzor nad svojo lastno usodo in da lahko določa pravila na svetovnih finančnih trgih. Finančna kriza v letih 2007 in 2008 in dolžniška kriza sta pokazali, da lahko zunanji pretresi v kombinaciji s prekomerno zadolženostjo močno prizadenejo evropska gospodarstva in družbe. Zato moramo zagotoviti, da ima evroobmočje zadostne absorpcijske sposobnosti, s katerimi bomo lahko kljubovali prihodnjim zunanjim pretresom, saj drugače ne bomo mogli preprečiti nove gospodarske krize in ustvariti razmer, v katerih bodo ljudje zaupali v varnost svojih prihrankov in naložb.

Spodbujajoč evro je evro, ki spodbuja naložbe in povečuje zaposljivost. Da bi ustvarili več zaposlitev, potrebujemo več naložb v Evropo in manj dolgov. Da bi to dosegli, moramo imeti zaupanja vredno valuto, ki spodbuja naložbe, in Unijo, ki spodbuja reforme, zaradi katerih Evropa ostaja tekmovalna in močna. To je edini način, s katerim lahko mlajšim generacijam zagotovimo priložnosti za njihovo prihodnost. Za razliko od politične levice mi tega bremena nočemo prenesti na mlajše generacije.

Uspešen evro je evro, ki ščiti in izpolnjuje obljube v vsakodnevnem življenju državljanov s trajnostno gospodarsko politiko in reformami, ki zbližujejo življenjski standard vseh Evropejcev, na podlagi načel socialnega tržnega gospodarstva, dokončne vzpostavitve enotnega trga, inovacijskih projektov in prednostih nalog pravične trgovine.

Naš načrt za stabilen, spodbujajoč in uspešen evro:

1. Najpomembnejša je naložba v prihodnost ljudi

Evropska valuta se ne more zanašati zgolj na nacionalne naložbe. EU mora prav tako ustvariti boljše pogoje, s katerimi bo privabila pametne naložbe, ki bodo spodbujale konkurenčnost in ustvarjale zaposlitve.

 1. Skupina ELS je bila na čelu vzpostavljanja evropskega naložbenega načrta (Evropski sklad za strateške naložbe), ki je prinesel že milijone v javnih in zasebnih naložbah. Zavezali smo se, da bomo takoj, ko bo možno, vzpostavili še bolj ambiciozen naložbeni načrt, s katerim bi gradili na tej zgodbi o uspehu.
 2. Trenutni proračun EU bi moral biti bolj usmerjen k financiranju posebnih naložbenih programov, ki resnično posodabljajo naše gospodarstvo.
 3. Skupina ELS želi vzpostaviti proračunsko zmogljivost znotraj proračuna EU, a nad sedanjo zgornjo mejo za:
 • zaščito naložb v obdobjih krize,
 • spremljanje izvajanja strukturnih reform,
 • pomoč pri približevanju držav članic zunaj evroobmočja,
 • pomoč pri stabilizaciji gospodarstev držav članic v težkih časih,
 • zagotovitev funkcije kratkoročne zaščite naložb, da bi ublažili družbene stroške potrebnih reform.

2. Odgovornost in solidarnost gresta z roko v roki

Solidarnost potrebuje odgovornost: EU mora biti sposobna pomagati katerikoli državi članici, ki se znajde v finančni krizi. Kljub temu ne podpiramo lahkomiselnega vedenja. Vsaka država članica mora najprej s svojimi financami ravnati odgovorno in je odgovorna za vsako finančno pomoč, ki jo prejme.

 1. Pod to proračunsko zmogljivostjo bi bila finančna pomoč pogojena z upoštevanjem potrebnih kriterijev, predvsem pakta za stabilnost in rast, s čimer bi preprečili moralno tveganje, vključno z izvajanjem priporočil za posamezno državo.
 2. Države članice, ki bi želele postati del evroobmočja, bi morale prejeti predpristopno pomoč. Države članice, ki pridružitev evroobmočju zavrnejo iz političnih razlogov, pa ne bi smele imeti besede pri odločitvah o prihodnosti evra, ne glede na njihove pravne obveznosti iz Pogodb.
 3. Države članice, ki kopičijo dolg, so zanj tudi odgovorne. Zato potrebujemo pravila o insolventnosti za države članice, s katerimi bi ponovno vzpostavili njihovo individualno odgovornost.
 4. Moramo se poskusiti izogniti obremenjevanju novih generacij z nevzdržnimi ravnmi dolga.

3. Evropa bi morala imeti svoj monetarni sklad

Evropski mehanizem za stabilnost bi se moral preoblikovati v popolnoma delujoč evropski denarni sklad, da bi odvrnili finančne špekulante od napadov na posamezne države članice. Evropski denarni sklad bi moral prispevati k preprečevanju kriz, spremljati postopke prestrukturiranja dolga in zagotoviti pogojeno finančno pomoč za potrebne strukturne reforme v solventnih državah članicah, ki imajo težave pri dostopanju do finančnih trgov.

 1. Evropski denarni sklad bi moral biti v pristojnosti zakonodaje Evropske unije, moral bi biti samostojen in delovati na podlagi strokovnega znanja.
 2. Direktorja evropskega denarnega sklada bi moral izvoliti Evropski parlament.
 3. Direktor evropskega denarnega sklada bi moral poročati Evropskemu parlamentu.
 4. Evropski denarni sklad ne bi smel zmanjšati nadzora, ki ga imajo nacionalni parlamenti ali vplivati na njihove pravice.

4. Povečevanje demokratične legitimnosti v evroobmočju

Ljudje morajo biti prepričani, da odločitev, ki vplivajo na njihovo prihodnost, ne sprejemajo „skrite sile“, ampak legitimni predstavniki in oblasti.

 1. Skupina ELS hoče povečati pooblastila Evropskega parlamenta v postopku sprejemanja ekonomskih odločitev, zato zavračamo predlog za vzpostavitev dvojnih struktur, do česar bi prišlo, če bi imeli še Parlament za evroobmočje. Evropski parlament bi moral imeti več moči pri odločitvah o splošnih gospodarskih prednostnih nalogah, o katerih odločajo finančni ministri evroobmočja. Prav tako pa bi se moral izboljšati sodelovanje in dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Odločitve nacionalnih finančnih ministrov bi morale temeljiti na ciljih na evropski ravni in jih odražati.
 2. Skupina ELS si želi, da bi evro imel politični obraz, podpredsednika Evropske komisije, odgovornega za ekonomsko in monetarno unijo (EMU), ki bo demokratično odgovoren in pristojen za spoštovanje pravil evroobmočja ter zagotavljanje koherentne in učinkovite politike. Zato predlagamo, da bi bil podpredsednik, odgovoren za EMU:
 • zunanji obraz evroobmočja v ustreznih mednarodnih organizacijah,
 • odgovoren za oblikovanje predlogov, kako se bo porabila nova proračunska zmogljivost, da bo zagotovila naložbe in da spremljala potrebne strukturne reforme v skladu s sprejetimi pravili, obenem pa bo imel več pristojnosti za zagotavljanje upoštevanja okvira ekonomskega upravljanja in zagotavljanje izvajanja priporočil za posamezne države.
 1. Skupina ELS si želi večjo odgovornost na nacionalni ravni: finančni ministri bi morali na nacionalni ravni prevzeti polno odgovornost za odločitve, sprejete v Bruslju, zaveze na evropski ravni o gospodarskih politikah pa se morajo uspešno vpeljati v nacionalne gospodarske politike.

5. Naši prihranki v varnih rokah

 1. Ohranjanje reda v našem bančnem sektorju: želimo si, da bi banke ravnale odgovorno in dokončno vzpostavile bančno unijo ter jo s tem naredile bolj robustno in okrepile njeno urejanje in nadzor . Da bi to dosegli, bi banke morale zmanjšati količino tveganih posojil v svojih poslovnih knjigah. Te banke, ki resno ogrožajo stabilnost bančnega sistema kot celote, je treba po potrebi prestrukturirati ali celo zapreti. Obenem pa je treba poskrbeti, da ne bodo davkoplačevalci plačali za njihove napake. Ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, potrebujemo evropski sistem jamstva za vloge,.
 2. Skupina ELS močno podpira neodvisnost Evropske centralne banke in se zaveda, da je njena denarna politika zagotovila neprecenljiv manevrski prostor. A da bi ponovno vzpostavili uravnoteženo gospodarstvo v času, ko nacionalna gospodarstva okrevajo, si želimo, da bi se izredni ukrepi ECB postopoma in previdno začeli odpravljati. Morali bi spodbujati varčevanje in ga ljudem narediti bolj privlačnega.
 3. Ker so državljani navezani na svojo valuto, si bo skupina ELS še naprej prizadevala za ohranjanje plačevanja z gotovino. Zavračamo vsak korak proti brezgotovinski Evropi.