Onze euro: stabiel, stimulerend, succesvol

01.03.2018

Onze euro: stabiel, stimulerend, succesvol

De Europese burgers verwachten en vragen terecht dat de euro resultaat oplevert. De invoering van de euro was een mijlpaal in het Europese integratieproces en een symbool van de Europese eenheid, maar de euro moet ook de grondslag leggen voor economische groei en concurrentiekracht van onze Unie en zorgen voor voorspoed en banen voor de Europese burgers. Volgens de EVP-Fractie moet elk EU-land zonder opt-outregeling lid zijn van de eurozone op voorwaarde dat aan alle criteria is voldaan, omdat dit bijdraagt tot het succes van al onze economieën.

Het antwoord van de EVP-Fractie op de schuldencrisis in de eurozone - duurzaam economisch beleid en begrotingsdiscipline - is doeltreffend en succesvol gebleken. Toch onderschatten wij de inspanningen niet die de burgers in die lastige periode hebben moeten leveren. Nu onze economieën zich herstellen, moeten wij lessen trekken uit het verleden en vooral de bestuursstructuur van de eurozone verbeteren. Daarom moet onze euro stabiel, stimulerend en succesvol zijn.

Een stabiele euro maakt het mogelijk dat wij een belangrijke rol spelen in de geglobaliseerde wereld. De euro is op de dollar na de meest gebruikte reservemunt van de wereld geworden. Daardoor verwerft Europa controle over zijn eigen toekomst en kan het de regels bepalen voor de wereldwijde financiële markten. Uit de financiële crisis van 2007-2008 en de staatsschuldencrisis is gebleken dat externe schokken in combinatie met een overmatige schuldenlast Europese economieën en samenlevingen hard kunnen treffen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat de eurozone over voldoende absorptiecapaciteit beschikt om te reageren op externe schokken in de toekomst. Anders kunnen wij een nieuwe economische crisis niet vermijden en niet de omstandigheden scheppen waarin burgers vertrouwen hebben in de veiligheid van hun spaargeld en investeringen.

Een stimulerende euro zwengelt investeringen aan en bevordert de werkgelegenheid. Om meer banen te scheppen, heeft Europa meer investeringen en minder schulden nodig. Daarvoor hebben wij een betrouwbare munt nodig die investeringen bevordert en een Unie die hervormingen stimuleert zodat Europa concurrerend en sterk blijft. Alleen op die manier bieden wij de jongeren kansen voor hun toekomst. In tegenstelling tot links, weigeren wij de lasten door te schuiven naar de volgende generaties.

Een succesvolle euro biedt bescherming en levert resultaten op in het dagelijks leven van de burgers door duurzaam economisch beleid en hervormingen die het verschil in levensstandaard tussen alle Europeanen verkleinen. Daarbij baseren wij ons op de beginselen van de sociale markteconomie, op de voltooiing van de eengemaakte markt en op innovatieprojecten, en geven wij prioriteit aan eerlijke handel.

Ons stappenplan voor een stabiele, stimulerende en succesvolle euro

1. Investeren in de toekomst van de burgers, daar draait het om

Een Europese munt kan niet afhankelijk zijn van nationale investeringen. De EU moet ook betere omstandigheden creëren om slimme investeringen aan te trekken die het concurrentievermogen stimuleren en banen scheppen.

 1. De EVP-Fractie heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de opstelling van het investeringsplan voor Europa, EFSI, dat al miljoenen euro aan publieke en private investeringen heeft opgeleverd. Wij zetten ons in om zo spoedig mogelijk een nog ambitieuzer investeringsplan te lanceren om voort te bouwen op dit succes.
 2. De huidige EU-begroting moet zich meer richten op de financiering van specifieke investeringsprogramma's om onze economieën echt te moderniseren.
 3. De EVP-Fractie wil dat binnen de EU-begroting een begrotingscapaciteit wordt gecreëerd die het huidige maximum overstijgt, om:
 • investeringen in tijden van crisis te waarborgen,
 • de uitvoering van structurele hervormingen te begeleiden,
 • de convergentie van lidstaten buiten de eurozone te ondersteunen,
 • de economieën van lidstaten in moeilijke tijden te helpen stabiliseren, en
 • te zorgen voor een beschermingsfunctie voor korte termijn investeringen om de sociale kosten voor noodzakelijke hervormingen te verzachten.

2. Verantwoordelijkheid en solidariteit gaan hand in hand

Geen solidariteit zonder verantwoordelijkheid: de EU moet in staat zijn om iedere lidstaat in een financiële crisis te helpen. Anderzijds keuren wij roekeloos gedrag af. Elke lidstaat is verplicht zijn financiën eerst en vooral verantwoord te beheren en is aansprakelijk voor de financiële bijstand die hij ontvangt.

 1. Financiële bijstand in het kader van deze begrotingscapaciteit zou afhankelijk  moeten zijn van naleving van de vereiste criteria, vooral van het stabiliteits- en groeipact, om moreel risico (moral hazard) te voorkomen. Dit geldt ook voor deuitvoering van de landspecifieke aanbevelingen.
 2. Lidstaten die tot de eurozone willen toetreden, moeten pre-toetredingssteun krijgen. Ondanks hun juridische verplichting onder de Verdragen, mogen lidstaten die om politieke redenen niet tot de eurozone willen toetreden, geen inspraak hebben over de toekomst van de euro.
 3. Lidstaten die de schulden laten oplopen, zijn daarvoor verantwoordelijk. Daarom hebben wij insolventieregels voor lidstaten nodig om de individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten opnieuw bij hen te leggen.
 4. Wij mogen de volgende generaties niet opzadelen met onhoudbaar hoge schulden.

3. Europa moet beschikken over zijn eigen Monetair Fonds

Om te beletten dat financiële speculanten afzonderlijke lidstaten proberen aan te vallen, moet het Europees stabiliteitsmechanisme worden omgezet in een volwaardig Europees Monetair Fonds (EMF). Het EMF moet zorgen voor crisispreventie, schuldherstructurering begeleiden en voorwaardelijke financiële steun verstrekken voor noodzakelijke structurele hervormingen in solvabele lidstaten die moeilijk toegang krijgen tot de financiële markten.

 1. Het EMF moet onder het recht van de Unie vallen, onafhankelijk zijn en fungeren vanuit deskundigheid.
 2. De directeur van het EMF moet worden verkozen door het Europees Parlement.
 3. De directeur van het EMF moet verslag uitbrengen aan het Europees Parlement.
 4. Het EMF mag de controle van de nationale parlementen niet verkleinen, noch van invloed zijn op de rechten van de parlementen.

4. De democratische legitimiteit van de eurozone vergroten

De burgers moeten zeker zijn dat besluiten die economische gevolgen hebben voor hun toekomst, niet door "verborgen krachten" worden genomen, maar wel door hun wettige vertegenwoordigers en overheden.

 1. De EVP-Fractie wil de bevoegdheden van het Europees Parlement in het economisch besluitvormingsproces versterken. Daarom verwerpen wij de oprichting van dubbele structuren zoals een parlement voor de eurozone. Het Europees Parlement moet meer inspraak krijgen over de algemene economische prioriteiten die door de ministers van Financiën van de eurozone worden vastgesteld. Ook de betrokkenheid van en de dialoog tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen moeten worden verbeterd. Besluiten van de nationale ministers van Financiën moeten gebaseerd zijn op en aansluiten bij deze doelstellingen op Europees niveau.
 2. De EVP-Fractie wil dat de euro een politiek gezicht krijgt, een vicevoorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor de EMU, die democratische verantwoording verschuldigd is, verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels van de eurozone en ervoor moet zorgen dat ons beleid samenhangend en doeltreffend is. Daarom stellen wij voor dat deze voor de EMU bevoegde vicevoorzitter:
 • het gezicht naar buiten van de eurozone is in de relevante internationale organisaties;
 • voorstellen doet over hoe de nieuwe begrotingscapaciteit moet worden besteed om te zorgen voor investeringen en de noodzakelijke structurele hervormingen te begeleiden met inachtneming van de overeengekomen regels. Waarbij grotere bevoegdheden zijn toegekend om toe te zien op de inachtneming van het kader voor economisch bestuuren om de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen te waarborgen.
 1. De EVP-Fractie wil meer verantwoordingsplicht op nationaal niveau: de ministers van Financiën moeten ten volle hun verantwoordelijkheid nemen op nationaal niveau ten aanzien van besluiten waarover zij het in Brussel eens zijn geworden. Toezeggingen op Europees niveau over economisch beleid moeten met succes worden vervuld door middel van nationaal economisch beleid.

5. Ons spaargeld in veilige handen

 1. Onze banksector op orde houden: wij willen dat banken verantwoord handelen en wij willen de bankenunie voltooien om ze te versterken en in dat verband de regelgeving en het toezicht te verscherpen. Hiertoe moeten banken het bedrag van riskante leningen in hun portefeuille verlagen. Banken die een ernstig risico vormen voor de stabiliteit van het bankwezen in zijn geheel, moeten hun activiteiten herstructureren of  indien nodig hun diensten stopzetten. Daarbij moet worden voorkomen dat de belastingbetaler voor de kosten moet opdraaien. Wij hebben een Europees depositoverzekeringsstelsel nodig, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
 2. De EVP-Fractie hecht veel belang aan de onafhankelijkheid van de ECB en onderkent dat het monetaire beleid daarvan voor kostbare ademruimte heeft gezorgd. Nu onze economieën zich herstellen, willen wij evenwel dat de uitzonderlijke maatregelen van de ECB geleidelijk aan en met zorg worden afgebouwd om opnieuw een evenwichtige economie te creëren. Wij moeten de burgers aanmoedigen en het aantrekkelijker maken om te sparen.
 3. De EVP-Fractie zal de mogelijkheid behouden om contant te betalen, omdat de burgers daaraan gehecht zijn. Wij verzetten ons tegen stappen in de richting van een Europa zonder cash.