Mexxejja globali reali

Biex tieħu rwol ta’ tmexxija globali dwar kwistjonijiet ta’ politika barranija, l-UE għandha ssaħħaħ il-kapaċità tagħha li titkellem b’vuċi waħda. Dan jinkludi l-bidla li ngħaddu minn teħid ta’ deċiżjonijiet b'mod unanimu għal dak b’maġġoranza dwar kwistjonijiet ta’ affarijiet barranin.

Aħna nemmnu li l-Ewropa għandha tippromwovi b’mod attiv id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, u l-prinċipji fundamentali tal-UE fil-politiki kollha tagħha li għandhom dimensjoni esterna, inklużi l-iżvilupp, il-migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-tkabbir u l-kummerċ.

L-Ewropa għandha tkompli ssaħħaħ is-sigurtà tagħha u timxi lejn Unjoni tad-Difiża vera. Jeħtieġ ukoll li nipprijoritizzaw is-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa u nipprevjenu li l-enerġija tintuża bħala għodda politika.

Is-sħubija transatlantika, pilastru dejjiemi tal-paċi ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija bbażat fuq valuri u interessi komuni kondiviżi, qed taffaċċja għadd importanti ta’ sfidi u tfixkil fuq terminu qasir, iżda l-elementi fundamentali fit-tul jibqgħu b’saħħithom u l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti, bħala sħab tal-istess fehma, jibqgħu kruċjali – sistema multilaterali ta’ kummerċ ħieles u ġust.

Irridu li l-UE tkompli bl-impenn tagħha li teqred il-faqar estrem sal-2030, filwaqt li l-UE tibqa’ l-fornitur globali ewlieni tal-assistenza għall-iżvilupp. L-UE għandha tipprijoritizza l-assistenza lill-pajjiżi b’rekord ta’ governanza tajba, ta' rispett għall-prinċipji demokratiċi, u tad-drittijiet tal-bniedem.

Kummerċ u Investiment Globali

Għandna l-għan li nibnu sistema kummerċjali globali li tkun kemm jista’ jkun miftuħa u ġusta, waħda li tippermetti lill-Ewropa tibni rabtiet politiċi u toħloq impjiegi ġodda fl-industriji esportaturi tagħha. L-UE għandha tkompli tibni ftehimiet ta’ kummerċ ħieles u ġust li jissalvagwardjaw l-istandards għoljin tagħha f’oqsma bħall-protezzjoni ambjentali, soċjali, tal-konsumatur u tad-data bħal dawk mal-Kanada jew il-Ġappun, bħala mod kif jinfetħu s-swieq, jiġi xprunat it-tkabbir, jittaffa l-faqar u jinħolqu opportunitajiet għall-Ewropej.

Nipproteġu l-viċinat tagħna

L-UE trid tkompli tibni sħubijiet imfassla apposta fil-viċinat Ewropew, ibbażati fuq il-prinċipju ta’ “aktar għal aktar”, u ssaħħaħ il-proċessi demokratiċi u l-istat tad-dritt. Irridu ngħinu wkoll biex nistabbilizzaw dawn ir-reġjuni u nqarrbuhom aktar lejn l-Ewropa, filwaqt li nżommu t-tentattivi kontinwi tar-Russja li tiddestabbilizza l-ġirien tagħna u tirrestawra l-influwenza tagħha fuq il-pajjiżi ex-Sovjetiċi.

It-tkabbir kien wieħed mill-istejjer ta’ suċċess tal-UE. Għandna nkomplu niġġudikaw kull pajjiż kandidat abbażi tal-merti tiegħu stess filwaqt li nagħtu attenzjoni għar-rispett sħiħ tal-kriterji ta’ Kopenħagen u l-kapaċità ta’ integrazzjoni tal-UE, li trid issaħħaħ. L-UE jeħtiġilha wkoll tirriforma l-proċessi interni tagħha tat-teħid ta' deċiżjonijiet biex tilqa’ l-isfidi ta’ Unjoni akbar u ta' sfidi ġeopolitiċi ġodda.

Bħala konklużjoni, aħna nappoġġjaw l-impenji ta’ Tessaloniki, speċjalment fix-Xlokk tal-Ewropa, fejn irridu noħolqu l-prekundizzjonijiet it-tajba għat-tkabbir. Bl-implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki, l-UE tista’ ssir mexxejja globali reali fi kwistjonijiet ta’ politika barranija.

Related Position Papers

Kontenut relatat