Paplašināšanās valstis

Paplašināšanās ir viens no lielākajiem panākumiem Eiropas Savienībā, veicinot stabilitāti un labklājību kontinentā, vienlaikus nostiprinot kopīgos brīvības, demokrātijas, tiesiskuma un tirgus ekonomikas principus. Paplašināšanās kā būtisks instruments Eiropas vērtību veicināšanai padziļina Eiropas Savienību, tuvinot valstis.

Dienvidaustrumeiropas valstis ir bijušas ES paplašināšanās procesa sastāvdaļa, kas piedāvā iespēju kļūt par ES dalībvalsti no 2013. gada jūnija, kad Salonikos Eiropadome apstiprināja, ka Rietumbalkānu valstu nākotne ir vienota Eiropa. Horvātijas veiksmīgā pievienošanās, kas pievienojās 2013. gada jūlijā, parāda, ka durvis ir pieejamas visām Eiropas valstīm, kuras spēj izpildīt Kopenhāgenas kritērijus.

Hands holding a painting of the European flag


ETP grupa ir pārliecināta, ka paplašināšanās politikai vajadzētu būt spēcīgam politiskajam sviras virzienam un ka mums jāturpina novērtēt katru kandidātvalsti pēc savas būtības, nodrošinot, ka tā ievēro Kopenhāgenas kritērijus. Mēs arī uzskatām, ka dalības procesā jāapsver ES spēja uzņemties un padarīt Eiropas sapni pieejamu citām Eiropas valstīm. ETP grupa atbalsta rūpīgu un efektīvu paplašināšanās seku analīzi.

Mūsu ETP paplašināšanās darba grupas mērķis ir parādīt mūsu grupas nepārtraukto atbalstu ES paplašināšanās procesam, mudināt politiskās partijas un iestādes veikt nepieciešamās reformas, kas dod iespēju iestāties ES, kā arī atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un plašākus iedzīvotājus to centienos pievienoties ES . Tā regulāri tiekas ar Rietumbalkānu valstu vēstniekiem un organizē faktu vākšanas misijas, kurās mūsu deputāti satiekas ar svarīgām ieinteresētajām pusēm.

Katru gadu mēs kopā ar Konrad Adenauer Stiftung un Martens centru organizējam arī nozīmīgu konferenci par Rietumbalkāniem, kurā piedalās EPP politiskie līderi no šī reģiona.

Saistītas publikācijas

0 / 0

Cits saistītais saturs