Jūs ievēlējat savus deputātus, lai pārstāvētu savu reģionu un nacionālo partiju Eiropas līmenī. Dalībnieki no katras ES dalībvalsts tiek apvienoti līdzīgi domājošās Eiropas politiskajās grupās, izmantojot savu valstu delegācijas (valstu delegācijas). Katrs delegācijas vadītājs ir no kādas nacionālās partijas vai delegācija no vairākām nacionālajām partijām mūsu grupā.

Pārstāvniecība Eiropas Parlamentā

Eiropas Parlamenta deputāti jūs pārstāv arī Eiropas līmenī, darbojas Eiropas Parlamenta komitejās un sadarbojas citu valstu pārstāvjiem.

Plenārsēdē viņi balso, lai īstenotu centriski labējo politiku, kas saskaņota mūsu grupā un ir noteikta mūsu politiskajā programmā.

ThETP grupa bija pirmā grupa, kas izveidoja formālu struktūru, lai veidotu ciešas attiecības ar ETP partijām, kas pārstāvētas valstu parlamentos.

Mēs uzskatām, ka mūsu politiskais dialogs ar valstu parlamentu grupām palīdz mums labāk reaģēt uz pilsoņu vajadzībām. Turklāt tas stiprina mūsu prioritāšu un iniciatīvu leģitimitāti EP.

Sadarbojoties, mēs izstrādājam labākus likumus, stiprinām Eiropas demokrātiju.

Par ko mēs iestājamies

Economy, jobs & environment working group image

Tieslietas & iekšlietas

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbi& vide

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi