Meie seisukohad

EL seisab silmitsi suurte väljakutsetega: tööpuudus, ränne ja karm üleilmne võistlus, mis on tingitud kodanike usu kaotamisest poliitilisse suutlikkuse lahenduste pakkumisel. ERP fraktsioon soovib anda Euroopa Liidule eduka reformikava Euroopa tuleviku jaoks, mis tagab, et EL suudab tulevaste väljakutsetega toime tulla. Majanduskasvu ja tööhõive suurendamist peavad toetama jõupingutused oma kodanike usalduse taastamiseks. Euroopa on väärtuste ja inimväärikuse kontinent. Peame kaitsma oma sotsiaalset mudelit ülemaailmse konkurentsi ja demograafiliste väljakutsete eest.

Majandus, tööhõive ja keskkond

Toetame sotsiaalset turumajandust, mis on parim viis töökohtade loomiseks ja innovatsiooniks, samal ajal kaitseme oma kõrgeid sotsiaalseid standardeid ja keskkonnanõudeid. Me peame lõpule viima digitaalse ühtse turu, töötama välja uued viisid heitkoguste vähendamiseks ja tagama taskukohase energia.

Õigus- ja siseküsimused

Meil tuleb oma julgeolekut tõsta tõhusama piirikontrolliga, tagades samal ajal varjupaiga neile, kes seda vajavad, ning koonduda võitluseks küberkuritegevusega. Meie õigus vabale liikumisele peab olema kaitstud ning me peame jätkama terrorismivastase võitluse meetmete kehtestamisega.

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

ELi eelarve ei tohiks tugineda üksnes riiklikele panustele - Euroopa peab suutma pikaajaliselt ja täiendavate vahenditega oma prioriteete rahastada. Meie põllumajanduspoliitika vajab piisavat rahastamist ja uusi, tõhusaid ja jätkusuutlikke meetodeid.

Välisasjad

Peame veelgi tugevamalt rääkima ühel häälel, et saavutada oma eesmärgid:  rahu ja julgeolek, avatud ja mitmepoolne kaubandus ning vaesuse leevendamine. Peame jätkama inimõiguste ja demokraatia edendamist suhetes kolmandate riikidega.

Meie seisukohad

Flags of Ukraine and the European Union
valjaanded 05.04.2022

ERP fraktsiooni poliitikasuunad: viivitamatu reageerimine Venemaa jätkuvale sissetungile Ukrainasse ja agressioonile Ukrainas

24. veebruaril 2022. aastal, kui Venemaa alustas Ukraina vastu provotseerimata ja põhjendamatut sõda ja agressiooni, mis on rahvusvaheline kuritegu, muutus järsult geopoliitiline tegelikkus Euroopas. Ukraina on seni näidanud üles uskumatult suurt vastuseisu ja vastupidavust ega ole lasknud Venemaal saavutada oma esialgseid sõjaeesmärke. Euroopa Liit reageeris kiiresti ja otsustavalt, kehtestades enneolematud sanktsioonid Venemaa ja tema kaasosalise Valgevene suhtes. Kõik analüüsid viitavad sellele, et sõda saab olema pikk. Sellepärast tuleb valu, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa režiimile juba tekitab, veelgi suurendada, et aidata sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Peamised poliitilised tegevussuunad:   EL ja liikmesriigid tarnivad relvi ning aitavad Ukrainal end ise kaitsta. EL peaks rohkem kasutama Euroopa rahutagamisrahastut ja kõiki muid võimalikke vahendeid, et aidata relvatarnetega. Rünnakute eest põgenevatele tsiviilisikutele tuleb tagada ohutud humanitaarkoridorid ja tugevdada ELi humanitaarabivõrgustikke Ukrainas (kütus, toit, ravimid, energiageneraatorid ja mobiilsed linnakud). Samuti tuleb avada rohelised maismaakoridorid, et varustada Ukrainat kõigega, mida on vaja põllumajandustootmise suurendamiseks (nt pestitsiidid, väetised), ning viia Ukrainast välja kõik põllumajandustooted, mida on veel võimalik eksportida. Nüüd on aeg kehtestada uusi sanktsioone:   nõuame, et kehtestataks viivitamatu täielik embargo Venemaa nafta, söe, tuumkütuse ja gaasi impordi suhtes, lõpetataks täielikult Nord Stream 1 ja 2 ning esitataks kava, kuidas jätkata ELi energiavarustuskindluse tagamist lühikeses perspektiivis; Venemaa pangad, kes osalevad nafta- ja söekaubanduses, tuleb ka SWIFT-süsteemist tuleks välja arvata; liikmesriigid ei tohiks lubada ühessegi ELi sadamasse laevu, mille viimane või järgmine sadamakülastus on Venemaal. Meie taristut ei või kasutada sõjamasina käigus hoidmiseks; liikmesriigid peaksid oma riigis resideeruvad Venemaa saadikud välja saatma, et jätta oma territooriumile võimalikult vähe Venemaa diplomaate; Valgevene vastu suunatud sanktsioonid peavad peegeldama Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, et kõrvaldada võimalikud lüngad, mis võimaldavad Putinil kasutada Lukašenko abi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks (näiteks pankade ja naftatoodete ekspordi puhul); tuleb kehtestada teisesed sanktsioonid kõigile üksustele, kes aitavad Venemaa ja Valgevene režiimidel sanktsioonidest kõrvale hoida; mõned riigid on võtnud seisukoha toetada Putini režiimi ja agressiooni või neid mitte hukka mõista ning sellel peavad olema tagajärjed; sanktsioonid tühistatakse alles siis, kui viimane okupatsioonivägede sõdur lahkub Ukraina territooriumilt vastavalt Ukraina põhiseadusjärgse valitsusega sõlmitud kokkuleppele. Ukraina kandidaatriigi staatus: pärast Ukraina poolt 28. veebruaril 2022. aastal esitatud ametlikku ELi liikmeks astumise taotlust ning Euroopa Ülemkogu 10.–11. märtsi kohtumise järeldusi, milles leiti, et Ukraina kuulub meie Euroopa peresse, peaksid Euroopa institutsioonid tegema tööd selle nimel, et täita lubadus anda Ukrainale viivitamata kandidaatriigi staatus, et ka vältida Ukraina ja selle kodanike õiguspäraste püüdluste langemist praegu esinevate vaenulike nõudmiste ohvriks. Lisaks peaksid institutsioonid töötama selle nimel, et integreerida Ukraina kiiremini ELi ühtsele turule, järgides valemit „kõik peale institutsioonide“ ja assotsieerimislepingut. Tuleb luua Marshalli plaani taoline fond Ukraina ülesehitamiseks pärast sõda. See sõnum annab ukrainlastele lootust. Fond peab olema rikkalik ja seda peavad rahastama EL, liikmesriigid ning teised rahastajad, lisaks peab see sisaldama Venemaa poolt sõjakahjude hüvitamiseks makstavaid reparatsioone, sealhulgas sanktsioonide tõttu rahvusvahelise õiguse kohaselt konfiskeeritud/arestitud Venemaa varasid. Putinit ja Lukašenkat tuleb nimetada „sõjakurjategijateks“. Nõuame rahvusvahelise õiguse raames kohtumenetlusi, et uurida kõiki tegusid, mida õiguslikult käsitatakse sõjakuriteona, ja esitada nende eest süüdistus. Putingi-järgne Venemaa – peame tegema Venemaa rahvaga koostööd. Peame näitama, et EL on valmis toetama tulevast demokraatlikku Venemaad. Venemaa opositsioonil on praegu raskusi oma töö jätkamisega – mitte ainult Putini repressioonide, vaid ka lääne sanktsioonide mõju tõttu. Opositsioon peab teadma, et oleme valmis kutsuma demokraatliku ja vastutustundliku Venemaa taas rahvaste kogukonda.   ...

valjaanded 10.02.2022

ERP fraktsiooni seisukoht Aafrika kohta

Vastastikku kasuliku partnerluse juhtum Aafrika on ja jääb ELi peamiseks partneriks. Naaberkontinentidena seovad meid ü...

valjaanded 07.07.2021

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...