Meie töö komisjonides oluliste teemade kaupa

Euroopa Parlamendi komisjonid tegelevad paljude erinevate teemadega, seega oleme jaotanud need töörühmadesse. Meie neli töörühma esindavad meie peamisi prioriteete, iga komisjon kuulub ühte töörühma. Igat töörühma juhib üks meie aseesimeestest.

Iga parlamendi komisjoni ja täiskogu istungjärgul hääletusele tuleva raporti ja resolutsiooni puhul on meie töörühmad kooskõlastanud ERP fraktsiooni seisukoha.

MEIE STRUKTUUR

Majandus, tööhõive ja keskkond

Me tegeleme väga laiaulatuslike küsimustega - ELi majandus- ja rahaliidu tulevikust, euro ja finantsstabiilsuse, energiavarustuse ja -julgeoleku, kliimapoliitika, keskkonnakaitse ja õhukvaliteedini välja.

UURI ROHKEM

Meie seisukohad

Õigus- ja siseküsimused

Me võitleme ELi eest, kus kodanikel on põhiõigused ja kus täielikult austatakse õigusriigi põhimõtteid. Tegeleme selliste oluliste küsimustega nagu ränne, kodanikuvabadused, sooline võrdõiguslikkus ja haridusalased, põhiseaduslikud ja õiguslikud küsimused.

UURI ROHKEM

Meie seisukohad

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

Töötame eelarve nimel, millega Euroopa on konkurentsivõimelisem ja tulevikku suunatum, edendades maksumaksjate raha tõhusat ja otsetarbekat kasutamist, et tuua ELi jaoks parimaid tulemusi.

UURI ROHKEM

Meie seisukohad

Välisasjad

Me mõjutame ELi välis- ja julgeolekupoliitikat, juhtides ELi jõupingutusi ELi välispiiride kindlustamisel, toetades ja töötades aktiivselt Euroopa Kaitseliidu viisanõude kaotamise suunas. Meie prioriteediks on ka Lääne-Balkani riigid.

UURI ROHKEM

Meie seisukohad