EPP-ryhmän kannanotto: Euroopan maataloustuottajia koskeva ohjelma - EPP:n visio maataloudesta Euroopassa

10.10.2023

EPP-ryhmän kannanotto: Euroopan maataloustuottajia koskeva ohjelma - EPP:n visio maataloudesta Euroopassa

Julkaisu picture

EPP on Euroopan maanviljelijöiden ja maaseutuyhteisöjen puolue. Me olemme kanssanne ja puolustamme teidän etujanne. Te tuotte korkealaatuista ja ravitsevaa ruokaa pöytiimme. Te tuotatte maailman korkeimpien standardien mukaisesti. Huolehditte luonnosta ja ylläpidätte maaseutualueiden elinvoimaisia yhteisöjä, mikä tekee niistä houkuttelevia paikkoja asua ja työskennellä. Nämä ovat julkishyödykkeitä, jotka hyödyttävät kaikkia. Tuotteet, joita tuotatte asiantuntevasti ja vuosisatojen aikana kehittyneellä ainutlaatuisella taitotiedolla, ovat paljon muutakin kuin pelkkää ruokaa. Ne ovat merkittävä osa yhteistä kulttuuriperintöämme, jotka ovat eurooppalaisen identiteettimme ytimessä, ja niiden erinomaisuutta ihaillaan kaikkialla maailmassa. Olette tuottaneet elintarviketurvaa EU:ssa ja sen ulkopuolella vaikeimmissakin olosuhteissa. Olette jo ponnistelleet valtavasti tuottaaksenne kestävästi, ja olette sitoutuneet toimimaan vielä paremmin tulevaisuudessa. Vastasitte haasteeseen tuottaa koko pandemian ajan, ja teette niin jälleen Venäjän Ukrainan hyökkäyksen aiheuttamissa erittäin koettelevissa olosuhteissa. Olemme kiitollisia. Kuuntelemme huolenaiheitanne, koska olemme sitoutuneet säilyttämään vahvan ja kestävän kotimaisen maatalousalan. Tuomitsemme ne, jotka ideologisin perustein syyttävät teitä ympäristön tuhoamisesta. Tämä lannistaa erityisesti nuoria maanviljelijöitä pysymään maataloudessa ja uhkaa elintarviketurvaamme. Meillä ei ole varaa luottaa siihen, että muut hankkivat meille välttämättömät tarvikkeet, kaikkein vähiten elintarvikkeet. EPP:lle maatalous on strategisesti tärkeä ala. Sitoudumme työskentelemään kanssanne varmistaaksemme sellaisen eurooppalaisen maatalousmallin, jonka avulla voitte ansaita kohtuullisen toimeentulon ja pyrkiä samanaikaisesti parantamaan ympäristöä, biologista monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta ja eläinten hyvinvointia, pitäen aina mielessä alueellisten ja paikallisten lähestymistapojen arvon. Taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävästä maataloudesta hyötyvät kaikki. Me keskitymme kaikkiin kolmeen.

Ilman viljelijöitä ei ole ruokaa: EU:n viljelijöiden taloudellisten ja sosiaalisten näkymien varmistaminen.

EU:ssa on tällä hetkellä noin 9 miljoonaa maatilaa, joilla työskentelee noin 17 miljoonaa ihmistä. Elintarvikehuoltoala laajemmin, jonka keskiössä on maatalous, muodostaa noin 8 prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä. Maatilojen tulot jäävät kuitenkin huomattavasti jälkeen keskimääräisistä palkoista useimmissa jäsenvaltioissa. Lisäksi vuodesta 2005 lähtien EU on menettänyt noin kolmanneksen maatiloistaan, ja maataloudessa työskentelevien osuus EU:n kokonaistyöllisyydestä on laskenut 6,4 prosentista vuonna 2005 4,2 prosenttiin vuonna 2020. Olemme sitoutuneet pysäyttämään tämän laskun.

PPE kannattaa kilpailukykyistä eurooppalaista maatalousmallia, joka perustuu perheisiin ja ammattiviljelijöihin elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen keskiössä kaikkialla EU:ssa. Ymmärrämme yhtä lailla, että maaseutualueillamme on tärkeää edistää monipuolisia taloudellisia toimintoja, jotka edistävät maaseutualueiden talouksien kestävyyttä. Tunnustamme, että maaseutuyhteisöillä on yhtä suuri tarve saada palveluja, kuten terveydenhuoltoa, liikenneyhteyksiä ja hoitopalveluja, kuin kaupunkikeskuksissa asuvilla. Kiinnitämme erityistä huomiota viljelijöiden tarpeisiin alueilla, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, kuten vuoristo-, saaristo- ja syrjäseuduilla, syrjäisimmillä alueilla ja autioituneilla alueilla, koska maatalous on usein talouskehityksen tärkein moottori näissä Euroopan osissa. Kiinnitämme erityistä huomiota myös viljelijöiden tarpeisiin tiheään asutuilla alueilla, joilla on paljon kaupungistumista ja joilla luonto, talous, asuminen ja maataloustoiminta kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Uskomme, että erilaiset maatalousmallit voivat elää rinnakkain EU:ssa, ja kannatamme valinnanvapautta. Maatalousmallit ja sovellettavat agroekologiset periaatteet ovat hyvin erilaisia, ja valinnan pitäisi olla mahdollista markkinoiden, liiketaloudellisen suuntautumisen, agronomisten haasteiden, maatalousperinteiden, kannattavuuden ja kustannusten mukaan.

Olemme johdonmukaisesti puolustaneet vahvaa, hyvin rahoitettua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP ), ja vaadimme YMP:n talousarvion lisäämistä, kun otetaan huomioon kohtaamanne haasteet. Seuraamme vuosien 2023-2027 YMP:n täytäntöönpanoa hyvin tiiviisti varmistaaksemme, että kansalliset strategiset suunnitelmat täyttävät asettamamme tavoitteet. Olemme valmiita saattamaan komission ja jäsenvaltiot vastuuseen, jos huomaamme, että uusi järjestelmä johtaa monimutkaisuuden ja byrokratian lisääntymiseen eikä vähenemiseen, jos tuen jakaminen ei ole yhtä oikeudenmukaista ja jos uusi ehdollisuusjärjestelmä ja muut ympäristötoimenpiteet vaarantavat viljelijöiden kyvyn huolehtia elintarviketurvasta. Varmistamme valppaasti, että EU:n alueiden perustuslailliset etuoikeudet maatalouspolitiikassa turvataan ja että viljelijöitä kohdellaan tasapuolisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestämme YMP:n tuen jakamisen on oltava oikeudenmukaista jäsenvaltioiden kesken ja niiden sisällä. Vuonna 2024 valitut päättävät tulevasta YMP:stä vuoden 2027 jälkeisellä kaudella. Olemme sitoutuneet tekemään kaikki tarvittavat parannukset, jotka hyödyttävät teitä, ja varmistamaan vahvan taloudellisen pilarin, joka mahdollistaa siirtymisen kestävämpiin maatalouskäytäntöihin, jotka tukevat sukupolvenvaihdosta ja suojaavat teitä paremmin erittäin epävakailla maailmanmarkkinoilla. Mielestämme viljelijöiden olisi voitava korjata vilpittömässä mielessä tehdyt virheet ennen kuin heille määrätään taloudellisia seuraamuksia, ja vaadimme, että tämä oikeus, jonka varmistimme teille YMP:ssä, säilytetään.

Vaadimme, että ponnisteluja tehostetaan maatalouden sukupolvenvaihdoksen hälyttävän puutteen torjumiseksi, erityisesti tekemällä maaseutualueista houkuttelevampia nuoremmalle sukupolvelle. Ilman nuoria, jotka ovat halukkaita ryhtymään maanviljelijän ammattiin, alkutuotantoala kuolee sukupuuttoon ja maaseudun talouselämä romahtaa. Vain 11,9 prosenttia EU:n maatilojen johtajista oli alle 40-vuotiaita vuonna 2020. Tämä ei ole kestävää. Tuemme kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla nuoret voivat turvata alan tulevaisuuden, puuttumalla maan ja rahoituksen saatavuuteen liittyviin haasteisiin, edistämällä neuvontapalveluita, koulutusta ja ammatillista koulutusta, varmistamalla paikallisten, kansallisten ja EU:n toimenpiteiden johdonmukaisuus nuorten viljelijöiden hyväksi sekä maatilojen sukupolvenvaihdosstrategioiden avulla. Kannatamme sitä, että maatalousalan oppisopimuskoulutusta painotetaan nykyistä enemmän, että investoidaan kolmannen asteen koulutusohjelmiin ja että helpotetaan nuorten jäsenneltyä siirtymistä maatalouteen. Mielestämme YMP:n määrärahoja olisi lisättävä innovatiivisille nuorille viljelijöille. Tuemme alueellisia toimenpiteitä, joilla maaseutualueista tehdään houkuttelevampia asuinalueita nuorille ja vanhoille ihmisille. Olemme tyytyväisiä siihen, että naisten osuus maataloudessa on kasvanut ja on 31,6 prosenttia vuonna 2020, mutta meidän on käytettävä YMP:tä ja muita välineitä, jotta voimme edetä vielä pidemmälle. Tunnustamme naisviljelijöiden elintärkeän roolin maaseudun taloudessa. Tuemme toimenpiteitä, joilla maataloudesta tehdään houkuttelevampi ura naisille, ja kehitämme asianmukaisia liiketoiminta-aloitteita, joilla kannustetaan nuoria naisia maatalouden pariin. Vaadimme, että jäsenvaltiot takaavat kaikkien maanviljelijöiden ja alalla työskentelevien sosiaaliset oikeudet. Kannatamme voimakkaasti sitä, että viljelijöiden henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota heidän kohtaamiensa monitahoisten haasteiden keskellä, joita ovat muun muassa taloudellinen epävarmuus, ammatilliset riskit ja heidän yhteiskunnallisen panoksensa riittämätön arvostus.

Ymmärrämme, että markkinapohjainen maatalouspolitiikka voi jättää viljelijät alttiiksi äärimmäisten hintavaihteluiden vaikutuksille. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena EU:hun saapunut viljan nopea tulva osoittaa, miten nopeasti markkinat voivat horjua erityisesti Ukrainan naapurimaissa, ja vaadimme päättäväisiä toimia markkinoiden vakauden palauttamiseksi ja korvausten maksamiseksi viljelijöille. Lupaamme tehdä enemmän suojellaksemme teitä hintojen epävakauden tuhoisilta seurauksilta ja parannamme edelleen hintavakausvälineitä tulevassa YMP:ssä. Taistelimme kovasti YMP:n välineiden terävöittämiseksi ja taloudellisten resurssien lisäämiseksi kriiseihin vastaamiseksi, tarjotaksemme parempia riskinhallintamahdollisuuksia, vahvistaaksemme tuottajaorganisaatioiden roolia ja parantaaksemme elintarvikeketjun rakennetta. Kaikkien aikojen ensimmäisen direktiivin antaminen epäterveiden kauppakäytäntöjen kitkemiseksi elintarvikeketjusta oli PPE:n menestys, ja me varmistamme, että se tuottaa tuloksia teille. Ette saa tuotteistanne oikeudenmukaista hintaa arvoketjussa, ja tämä on pöyristyttävää. Vaadimme, että tästä tehdään täysimittainen tutkimus. Te ansaitsette oikeudenmukaiset tulot, ja me jatkamme ponnisteluja varmistaaksemme, että saatte ne. Kannatamme tasapuolisia toimintaedellytyksiä kaikille EU:n viljelijöille sisämarkkinoilla. Torjumme kaikki muiden kuin maatalousalan suuryritysten yritykset perustaa yrityksiä, jotka pyrkivät vain hyödyntämään YMP:tä taloudellisen hyödyn saamiseksi. Nämä rahat kuuluvat aktiiviviljelijöille: ne kuuluvat teille!

Metsät ja koko metsään perustuva arvoketju ovat keskeinen osa maaseutua. Metsät tarjoavat työpaikkoja, varmistavat taloudellisen hyvinvoinnin, sitovat hiiltä, tarjoavat terveyshyötyjä ja torjuvat aavikoitumista. PPE uskoo, että paras osaaminen kestävän metsänhoidon alalla on jäsenvaltioissa, ja siksi kunnioitamme jäsenvaltioiden toimivaltaa metsälainsäädännössä. Tuemme voimakkaasti EU:n maanviljelijöitä ja metsänhoitajia, jotka ovat kiertotalouden ytimessä ja tuottavat kipeästi kaivattua uusiutuvaa energiaa ja muita biopohjaisia materiaaleja, ja korostamme, että puun käytön lisääminen rakentamisessa voi tehdä rakennuksista hiilinieluja. Maaseutumatkailun kehittäminen, mukaan lukien älykkäiden maaseutukohteiden käsite, tarjoaa uusia mahdollisuuksia maatilojen tulojen monipuolistamiseen ja maaseutualueiden elvyttämiseen, ja tuemme sitä aktiivisesti.

Puolustamme perinteistä karjataloutta ja muita ulkotilojen karjankasvatusjärjestelmiä ja tunnustamme niiden merkityksen biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja maataloustoiminnan ylläpitämisessä kaikkialla Euroopassa. Tämän vuoksi korostamme, että on kiireellisesti varmistettava, että maatalous ja matkailu ovat edelleen mahdollisia näillä alueilla, kun otetaan huomioon suurten lihansyöjien kasvavan populaation asettamat haasteet. Suurten lihansyöjien ongelma on ratkaistava viipymättä. On aika soveltaa luonnonvaraisen eläimistön hoitoon tasapainoista lähestymistapaa, joka mahdollistaa joustavuuden alueellisella tasolla ja jossa susien ja karhujen suojeluaseman tarkistaminen ei ole enää tabu. Laajemmassa mielessä meidän on ryhdyttävä toimiin kaupunkien ja maaseudun välisen kuilun kuromiseksi umpeen edistämällä parempaa keskinäistä ymmärrystä kaupunkien asukkaiden ja maaseudun asukkaiden kohtaamista haasteista. Kaupunkiviljelyn ja maanviljelijöiden markkinoiden edistäminen voi toimia tehokkaana katalysaattorina tässä yhdentymisessä. Meidän on investoitava toimenpiteisiin, kuten viestintästrategioihin, jotta kuluttajat ymmärtäisivät ja arvostaisivat jo pienestä pitäen maanviljelijöiden ponnisteluja sen varmistamiseksi, että meillä on riittävästi laadukkaita elintarvikkeita syötäväksi. Olemme tyytyväisiä Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ilmoitukseen, jonka mukaan maanviljelijöiden kanssa aloitetaan strateginen vuoropuhelu, ja varmistamme, että äänenne kuuluu.

PPE kannattaa avointa ja sääntöihin perustuvaa kauppapolitiikkaa. Olemme kuitenkin yksiselitteisiä: tuontituotteiden on täytettävä ympäristö-, terveys-, kasvinsuojelu-, eläinten hyvinvointi- ja sosiaaliset normit, jotka vastaavat omilta tuottajiltamme edellytettyjä normeja. Tuemme kaikkia pyrkimyksiä saada standardeillemme kansainvälinen tunnustus ja varmistaa vastavuoroisuus, jotta teitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ei ole järkevää vähentää tuottavuuttamme ja siirtää tuotantoa sekä ilmastovaikutuksia, kuten hiilivuotoa ja veden niukkuutta, kolmansiin maihin. Lisäksi meidän on suojeltava tuotantoamme muilta aloilta peräisin olevien kauppakiistojen vuoksi käyttöön otettavilta vastatulleilta. EU:n kauppasopimuksiin on sisällytettävä määräyksiä herkkien tuotteiden suojelemiseksi. Suojalausekkeet olisi aktivoitava, kun kaupan volyymin nousu uhkaa markkinoiden vakautta. Erinomaisia maantieteellisiä merkintöjämme on suojeltava kaikissa kauppasopimuksissa.

Innovaatiot ja investoinnit, ei ideologia, vihreämmän maatalouden moottorina EU:ssa.

Investoinnit huipputeknologiaan ja sen saatavuus ovat välttämättömiä, jotta Euroopan maatalous pysyy kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla, säilytetään korkeat standardit ja varmistetaan yhteiskunnan odotusten mukaiset kestävät tuotantomenetelmät. Olipa kyse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, eläinten hyvinvoinnin parantamisesta tai tuotantopanosten vähentämisestä, uskomme, että tutkimuksella ja innovoinnilla saadaan aikaan parempia tuloksia kuin pelkillä ylhäältä alaspäin asetettavilla tavoitteilla. Vaadimme, että maataloustutkimukseen ja -innovaatioihin keskitytään uudelleen kaikissa jäsenvaltioissa unionin prioriteettien mukaisesti ja alueelliset ulottuvuudet huomioon ottaen. Meidän on pienennettävä ympäristövaikutuksia vähentämättä välttämättä maataloustuotantoamme huipputeknologian avulla. Täsmäviljelyn ja ympäristöystävällisten innovaatioiden käyttöönotto lisää tuottavuutta ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. Vaadimme paljon parempia ja nopeampia hyväksymismenettelyjä uusille tekniikoille ja vaihtoehdoille. Tarvitsemme lisää investointeja teknologiaan ja infrastruktuuriin, energianhallintajärjestelmiin, helppokäyttöiseen, luotettavaan ja nopeaan internetiin maaseutualueilla, ja meidän on parannettava yhteentoimivuutta, digitaalisia taitoja, digitaalisia innovaatiokeskuksia ja kehitettävä uusia liiketoiminta- ja hallintomalleja. Taistelemme sen puolesta, että maatalouteen, elintarvikkeisiin ja biotalouteen suunnatun Horisontti-tutkimusohjelman määrärahoja lisätään, ja korostamme tarvetta parantaa pienten ja uusien innovoijien pääsyä markkinoille. Meidän on lisättävä panostamme sen varmistamiseksi, että tietotaito siirretään nopeasti maatilojen tasolle parannetun maatilojen neuvontajärjestelmän avulla. Edistämme edelleen määrätietoisesti tekoälyn, suurten tietojen, digitalisaation ja eurooppalaisen avaruusteknologian käyttöä maankäytön optimoimiseksi. Kehitämme edelleen lupaavia aloitteita, kuten älykkäitä kyliä .

Uskomme, että tieteeseen perustuva päätöksenteko, joka mahdollistaa uuden teknologian käytön, tarjoaa paljon paremman tien kestävämpään maatalouteen kuin puhtaasti "ideologiset" lähestymistavat. Esimerkiksi uusien jalostustekniikoiden käytön salliminen EU:ssa antaa teille maanviljelijöille mahdollisuuden tuottaa viljelykasveja, jotka vaativat vähemmän tuotantopanoksia, kuten vettä, lannoitteita ja torjunta-aineita, mutta se merkitsee myös investointeja tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä työpaikkoja kaikkialla Euroopassa. Vaadimme kuitenkin, että uudet teknologiat ovat yhteensopivia nykyisen kasvinjalostajanoikeuden ja patenttilainsäädännön kanssa. Näemme viljelijöille suuria mahdollisuuksia monipuolistaa tulojaan ja saada aikaan merkittäviä ympäristöhyötyjä vapaaehtoisten, markkinapohjaisten hiiliviljelyaloitteiden käyttöönoton kautta. Sitoudumme varmistamaan, että tällaiset järjestelmät perustetaan mahdollisimman vähällä byrokratialla. Meidän on lisättävä eurooppalaista valkuaistuotantoa sekä elintarvikkeeksi että rehuksi. Uskomme innovaatioihin ja tarvittavaan infrastruktuuriin, jotta voidaan lisätä kierrätystä, kuten jäännösvirtojen ja lannan käyttöön uusiutuvan energian tuottamiseksi tilalla tai kalliiden kemiallisten lannoitteiden korvaamiseksi. Tämä on parempi maaperälle ja vähentää lannoitteiden tuotantoon liittyviä hiilidioksidipäästöjä.

Mielestämme YMP on tärkein moottori innovatiivisemman, kilpailukykyisemmän ja kestävämmän maatalouden aikaansaamiseksi Euroopassa. Olemme osoittaneet, että olemme tarvittaessa valmiita hylkäämään huonosti harkitut lainsäädäntöehdotukset, joilla YMP:tä yritetään syrjäyttää, viedä sen varoja ja asettaa teille uusia rasitteita tarjoamatta toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ja korvauksia. Luonnon ennallistamista, torjunta-aineita ja teollisuuden päästöjä koskevat ehdotukset ovat esimerkkejä tästä. Nyt ei todellakaan ole aika vaarantaa elintarviketurvaamme. Meidän on päinvastoin tehostettava tuotantoamme kestävällä tavalla, jotta voimme taata elintarvikkeiden saatavuuden EU:ssa ja sen ulkopuolella, erityisesti nyt, kun Venäjä uhkaa viljan vientiä Afrikan mantereelle ja muille haavoittuville alueille. Hylkäämme ehdotukset, jotka vaarantavat omistusoikeutenne ja joista puuttuvat kattavat vaikutustenarvioinnit erityisesti maatilojen elinkelpoisuuden ja sukupolvenvaihdosten osalta. Teidän ei pitäisi jäädä yksin maksamaan suuremman kestävyyden aiheuttamaa laskua!

PPE-ryhmä tukee maanviljelijöitä ja niiden valtavia ponnisteluja, joita he ovat jo tehneet vesitehokkuuden lisäämiseksi. Meidän on annettava lisätukea, jotta vettä voidaan käyttää kestävämmin. Mielestämme uudet investoinnit vesi-infrastruktuuriin ja ilmastoon sopeutumiseen tähtääviin teknologioihin ovat välttämättömiä maatalousalan tulevaisuuden kannalta niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat alttiimpia veden niukkuuden ja kuivuuden vaikutuksille.

Ymmärrämme, että teillä on edessänne valtava haaste tuottaa enemmän ja paremmin hyvin kilpailluilla globalisoituneilla markkinoilla siten, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisemmät, mutta samalla kärsitte suoraan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Emme voi odottaa teidän viljelijöinä tekevän paljon enemmän vähemmällä tuella. Tiedämme, että markkinat eivät useinkaan palkitse kestävämmistä käytännöistä aiheutuvia korkeampia tuotantokustannuksia. Viime kädessä haluaisimme edistää uuden yhteisymmärryksen syntymistä yhteiskunnassa. Haluamme nähdä, että kuluttajat todella tukevat kestävämmin tuotettuja elintarvikkeita ja heijastavat sitä valinnoissaan paikallisissa ruokakaupoissaan.

Muu asiaa liittyvä sisältö