Zwiększanie konkurencyjności Europy

Wierzymy w jednolity rynek europejski. Ma on zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności Europy. Europa musi zapewnić jednolity rynek usług przy jednoczesnym realizowaniu agendy cyfrowej, aby zapewnić jej pełny potencjał jako światowego lidera na rynku cyfrowym.

Jednocześnie wierzymy w reindustrializację Europy. Europa musi zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową bez nakładania nadmiernych obciążeń regulacyjnych na przedsiębiorstwa.

Europa potrzebuje także zrównoważonej wspólnej polityki energetycznej z funkcjonującym wspólnym rynkiem energii opartej na zasadach rynkowych, które łączą naszą siłę nabywczą. Wraz z inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę energetyczną doprowadziłoby to do większego bezpieczeństwa, niezależności i różnorodności naszych dostaw energii, jednocześnie napędzając konkurencyjne i przystępne ceny energii, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Inwestowanie w przyszłość

Europa musi stworzyć środowisko przyjazne dla MŚP, zapewniające najlepsze warunki finansowe i prawne dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. W końcu przedsiębiorstwa i małe firmy potrzebują dostępu do kredytów po podobnych i przystępnych stopach procentowych, w tym również za pomocą nowoczesnych instrumentów finansowych, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie społecznościowe i obligacje projektowe, a także zamówień publicznych i finansowania na szczeblu UE i krajowym.

Domagamy się również unijnych ram, które pozwolą firmom więcej inwestować w badania i rozwój. Wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny na przykład skupiać się na innowacjach, inwestycjach, miejscach pracy i wzroście gospodarczym w Europie.

Europejski budżet w wysokości ponad 350 miliardów euro na politykę strukturalną do 2020 r. jest kluczem do zapewnienia inwestycji, konkurencyjności i solidarności i musi zostać wykorzystywany do pobudzania wzrostu. Jednocześnie Europa jest zobowiązana działać rozważnie, aby uniknąć przeniesienia odpowiedzialności na przyszłe pokolenia.

Wspieranie przyszłych pokoleń

Gospodarka europejska musi przestrzegać zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej, modelu łączącego świadomość społeczną z dynamicznymi zasadami rynkowymi, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zapewniły wysoki standard życia i korzyści społeczne / zdrowotne wszystkim potrzebującym europejskim obywatelom. Praca, rozwój i biznes to trzy filary społecznej gospodarki rynkowej.

UE musi promować środki zapobiegawcze, aby wspierać zdrowie obywateli UE, w szczególności sprzyjając zdrowemu stylowi życia. Konieczne są skuteczne wspólne starania UE, aby zmniejszyć obciążenia finansowe i społeczne chorób niezakaźnych, takich jak rak.

więcej na temat

Kontakty