Konkurenceschopnější Evropa

Jsme přesvědčeni, že klíčem ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy je jednotný evropský trh. Chce-li Evropská unie naplnit svůj potenciál coby lídr na světových digitálních trzích, musí dokončit jednotný evropský trh služeb a zároveň pokračovat v provádění své digitální agendy.

Současně se zasazujeme o dekarbonizaci Evropy, ta však nesmí vést k deindustrializaci. EU musí zvýšit konkurenceschopnost svého průmyslu, ale nesmí dopustit, aby na podniky dopadala příliš velká regulační zátěž.

Musíme také přehodnotit náš systém dodávek energie. Cenově dostupná, udržitelná a bezpečná energie je pro budoucnost Evropy nepostradatelná. EU ale musí v oblasti energetiky provádět ucelenější politiku. Je třeba více investovat do obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a energetické infrastruktury, zejména do přeshraničních projektů, protože jen tak bude možné zamezit tomu, aby unijní hospodářství bylo v budoucnosti vystaveno energetickým otřesům. Součástí tohoto úsilí musí být i investice z plánu na podporu oživení a z programu RePowerEU.

Evropa potřebuje měnovou politiku, která udržuje cenovou stabilitu – taková politika je totiž mocným nástrojem proti inflaci.

Investice do budoucnosti

Evropa musí být příznivým prostředím pro malé a střední podniky a musí vytvářet ty nejlepší finanční a právní podmínky pro startupy. Velké společnosti i malé podniky potřebují přístup k úvěrům a měly by přitom platit srovnatelné a nepříliš vysoké úroky. Měly by mít možnost získávat financování i prostřednictvím moderních finančních nástrojů, jako je rizikový kapitál, crowdfunding a projektové dluhopisy. Stejně tak by měly mít možnost ucházet se o veřejné zakázky a dotace na úrovni EU i členských států.

Zasazujeme se o to, aby v EU vznikl systém, který umožní podnikům více investovat do výzkumu a vývoje. Víceletý finanční rámec (VFR) by se měl například více soustředit na inovace, investice, zaměstnanost a růst v Evropě. Evropa musí dnes jednat zodpovědně, aby nevytvářela příliš velkou zátěž pro budoucí generace.

Budoucí generace

Evropská ekonomika se musí řídit principem sociálně tržního hospodářství, tedy modelu, který spojuje sociální uvědomění s principy dynamického trhu. Právě sociálně tržní hospodářství totiž v uplynulých desetiletích dokázalo zajistit vysoký životní standard a sociální a zdravotní benefity pro všechny evropské občany, kteří je potřebovali. Sociálně tržní hospodářství má tři pilíře: zaměstnanost, růst a podnikání.

EU musí usilovat o preventivní opatření na podporu zdraví evropských občanů, zejména prosazováním zdravého životního stylu. Také je zapotřebí společně usilovat o snížení finanční a sociální zátěže spojené s nepřenosnými nemocemi, zejména nádorovými onemocněními.

Related Position Papers

Další informace

Kontakty