Standpuntennota van de EVP-Fractie over fiscaliteit

Deze inhoud is ook beschikbaar in

Prioriteiten van de EVP-Fractie voor belastingen:

 • Belastingen moeten worden betaald in het land waar de daadwerkelijke economische activiteit en waardecreatie plaatsvindt, of, in het geval van indirecte belasting, waar de consumptie plaatsvindt.
 • We steunen de toepassing van het "land-van-bestemmingsbeginsel" in de Europese btw-regelgeving en we benadrukken dat de btw-stelsels en de naleving van de btw-regelgeving in de hele Unie doeltreffender gemaakt moeten worden.
 • We zijn voorstander van een grote belastingsoevereiniteit en vinden het niet nodig het Verdrag te herzien om de unanimiteitsregel af te schaffen met betrekking tot belastingkwesties. Wel moeten de coördinatie en de samenwerking tussen de lidstaten versterkt worden om elke vorm van dubbele belasting, dubbele niet-belasting of misbruik van de bestaande regelgeving tegen BEPS (grondslaguitholling en winstverschuiving) onmogelijk te maken.
 • Om verdere groei en het scheppen van banen mogelijk te maken, benadrukken we dat het nodig is om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar een breed belastingstelsel. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan een verschuiving van directe naar indirecte belastingen.
 • We pleiten voor de harmonisatie van de belastinggrondslag en van fiscale procedures in de EU, maar verzetten ons tegen de harmonisatie van belastingtarieven. De lidstaten zijn zelf het best in staat om belastingtarieven te bepalen, en op die manier een logisch geheel van belastingtarieven in de Europese Unie te creëren. De harmonisatie van de belastinggrondslag moet garanderen dat de verschillende financieringsstructuren van bedrijven met vreemd en eigen vermogen een niet-discriminerende fiscale behandeling krijgen.
 • Een doeltreffende, transparante en eerlijke belastingconcurrentie moet het grondbeginsel vormen bij het opzetten van belastingstelsels die een antwoord bieden op de uitdagingen van globalisering en de competitiviteit van de EU-economieën. Het belasting- en het concurrentiebeleid moeten worden beschouwd als twee kanten van dezelfde medaille, ten voordele van alle consumenten en burgers in de EU. Europese controle op overheidssteun is een belangrijk instrument voor het bestrijden van belastingpraktijken die de interne markt verstoren.
 • We zijn van mening dat fiscale rulings een belangrijk instrument zijn om bedrijven rechtszekerheid te garanderen, maar willen ook benadrukken dat het misbruik van fiscale rulings als een instrument voor commerciële onderhandelingen in plaats van voor de eerbiediging van de rechtsstaat onaanvaardbaar is. Het misbruik van fiscale rulings moet aangepakt worden op Europees en mondiaal niveau.
 • We erkennen dat het EU-belastingbeleid gezien moet worden in een globale context, rekening houdend met de werkzaamheden van de OESO en andere internationale instellingen bij het bepalen van een gecoördineerde mondiale belastingstructuur ter bestrijding van belastingontduiking.
 • We zijn ingenomen met de recente vooruitgang bij de automatische uitwisseling van fiscale informatie en staan klaar om op mondiaal niveau te ijveren voor de OESO-standaard voor de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, die wederzijds moet zijn.
 • De herziening van het belastingbeleid moet onlosmakelijk deel uitmaken van de structurele hervormingen in de lidstaten. Het belastingbeleid moet worden herzien in het licht van de competitiviteit, houdbare schuld en uitgavenbeleid van de lidstaten.
 • We beklemtonen dat alle lidstaten, en in het bijzonder de lidstaten die financiële steun ontvangen, verplicht zijn om structurele hervormingen door te voeren, waaronder het verhogen van hun capaciteit en efficiëntie bij het innen van belastingen, het bestrijden van belastingfraude en het afdwingen van maatregelen tegen agressieve fiscale planning.
 • We willen een sterk en gediversifieerd Europees ondernemingslandschap cultiveren en we erkennen dat rechtszekerheid en de eenvoud van de belastingregels een belangrijke rol spelen bij het creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.
 • Bij het hervormen van het belastingbeleid moeten eveneens de administratieve lasten en de kosten van de naleving zorgvuldig in acht worden genomen. We zijn een groot voorstander van de ontwikkeling van belastingmodellen en vereenvoudigde belastingprocedures ten gunste van kmo's, micro-entiteiten en startende ondernemingen.

De EVP-Fractie verzoekt om specifieke wetgevende- en niet-wetgevende maatregelen:

 • We zijn ingenomen met de huidige verslaggevingseisen per land in de jaarrekeningrichtlijn, die tegen 2018 door de Commissie beoordeeld moet worden, en in de richtlijn kapitaalvereisten IV. We roepen op tot een grondige beoordeling vooraf door de Commissie vooraleer een voorstel tot een mogelijke uitbreiding van deze eisen in overweging wordt genomen. Ontwikkelingen in de verslaggevingseisen per land in het BEPS-initiatief van de OESO moeten in acht worden genomen om een gelijk speelveld te kunnen behouden. We vinden het essentieel dat kmo's en midcap-ondernemingen gevrijwaard worden van bijkomende verslaggevingslasten.
 • We verzoeken de Commissie een voorstel te doen over nieuwe wetgeving of andere maatregelen om BEPS te voorkomen, die de inhoud van het actieplan van de OESO moeten weergeven. We vragen de Commissie best practices op het gebied van verrekenprijzen en de prijsstelling van leningen en financieringskosten in intragroeptransacties te bevorderen, om ze in overeenstemming te brengen met de marktprijzen. We benadrukken dat grensoverschrijdende belastingarbitrage met behulp van hybride structuren en de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels over octrooiboxen op Europees niveau moeten worden aangepakt.
 • We verzoeken de Commissie een verbeterd EU-initiatief voor te stellen over een verplichte vennootschapsbelasting die tot een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging moet leiden en een soepele overgangsregeling moet bevatten.
 • We verzoeken de Commissie de bestaande onderzoeksinstrumenten en bepalingen inzake overheidssteun consistent toe te passen om een eerlijk belasting- en concurrentiebeleid te verzekeren. Om die reden moeten de middelen en het aantal personeelsleden in de desbetreffende directoraten van de Commissie verhoogd worden tot een gepast niveau.
 • We verwelkomen het meest recente voorstel van de Commissie om een automatische informatie-uitwisseling over fiscale rulings tussen de lidstaten in te voeren op verplichte en regelmatige basis, en we vragen dat deze wetgeving snel afgerond wordt en dat de lidstaten en de Commissie de informatie op een doeltreffende manier zouden gebruiken. We zijn van mening dat grensoverschrijdende en relevante nationale fiscale rulings onder de automatische informatie-uitwisseling moeten vallen.
 • In verband met de btw verzoeken we de Commissie het "land-van-bestemmingsbeginsel" verder te faciliteren, met name bij de toepassing ervan op kmo's.
 • We verzoeken de Commissie actie te ondernemen met betrekking tot een grotere doeltreffendheid van de btw-stelsels en een betere naleving van de btw-regelgeving.
 • We verzoeken de Commissie verder te onderzoeken op welke manier de toepassing van de btw-verleggingsregeling kan worden uitgebreid naar de levering van goederen tussen bedrijven, aangezien ze reeds van toepassing is op digitale producten en diensten.
 • We verzoeken de Commissie de referentiepunten voor het belasten van digitale inhoud en dienstverlening te bepalen, overeenkomstig de EU-strategie voor de digitale interne markt.
 • Om een technologisch neutrale toepassing van de btw-regels te verzekeren, verzoeken we de Commissie amendementen op de btw-richtlijn voor te stellen, die de garantie bieden dat fysieke en digitale versies van een bepaald product op dezelfde manier behandeld worden.
 • Het Europees semester moet gebruikt worden voor het stimuleren van een degelijk fiscaal beleid. Ook de jaarlijkse groeianalyse en de landspecifieke aanbevelingen kunnen gebruikt worden om maatregelen aan te bevelen die de doeltreffendheid van fiscale stelsels vergroten en om de uitwisseling van best practices voor een doeltreffende belastinginning te bevorderen.
 • We verzoeken de lidstaten hun samenwerking te versterken bij de strijd tegen btw-fraude.
 • We verzoeken de Commissie een mededeling te doen over het uitwerken van een EU-definitie voor belastingparadijzen (niet-coöperatieve rechtsgebieden) gebaseerd op de criteria van de OESO. Dit beleid moet gecombineerd worden met een duidelijke visie over de manier waarop de lijst gebruikt zal worden.
 • We verzoeken de lidstaten ervoor te zorgen dat nationale belastingregels kmo's en familiebedrijven - de ruggengraat van onze economie - ondersteunen.
 • We verzoeken alle lidstaten een standaard bronbelasting op royalty's in te voeren om te garanderen dat ook uitkeringen van royalty's aan derde landen, die niet onder de desbetreffende bilaterale belastingverdragen vallen, belastbaar zijn.
 • We vragen een hervorming en verbetering van de werking van de Groep gedragscode. De groep moet versterkt worden op politiek niveau om te kunnen bijdragen aan een belastingcoördinatie en een optreden tegen BEPS in de gehele Unie.

Waar wij voor staan

Economie, banen & het milieu

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT