Външни работи

Отвъд границите на Европа

Нашата работна група по външна политика оказва влияние върху политиката на сигурност и външната политика на Европейския съюз. Тя изготвя доклади за начина, по който се изразходват европейските финансови средства и подкрепя Европейския парламент при вземането на решения във връзка с международните споразумения. Тя насочва усилията на ЕС за гарантиране на сигурността по външните граници на ЕС, като отстоява и активно работи за създаването на Европейски съюз за отбрана и за либерализирането на визовия режим. Западните Балкани също са приоритет за нас. Ние искаме те да се превърнат в част от ЕС чрез насърчаване на реформите за утвърждаване на принципите на правовата държава, борбата с корупцията и утвърждаването на независима съдебна система.

Председател

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Комисии в тази Работна група

Външни работи

Укрепване на отношенията с трети държави Комисията следи внимателно въпросите, свързани с правата на човека в трети държави, оказва влияние върху начина, по който агенциите и институциите използват европейските финансови средства и трябва да ...

Международна търговия

Съвестна търговска политика Договорът от Лисабон предоставя на Европейския парламент (ЕП) решаваща роля при определянето на търговската политика на ЕС, като той ефективно изпълнява ролята на неговата...

Права на човека

Поставяне на правата на човека на преден план в политиката В своите външни отношения Европейският съюз следва политика на подкрепа на демокрацията и на правата на човека, в съответствие с неговите основополагащи принципи – свобода, демокрац...

Развитие

Оказване на влияние върху помощта на ЕС за развитие На практика комисията отговаря за вземането на решения относно бюджета на ЕС за предоставяне на помощ и за мониторинга на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и всички структури, които използват с...

Сигурност и отбрана

Поддържане на стабилността в съседните на ЕС държави На практика тази комисия подпомага комисията по външни работи по въпроси, свързани с общата външна политика и политиката на сигурност и с общата политика за сигурно...

Свързано становище

Външни работи

Related Position Papers

No result

Контакт

  • Juan SALAFRANCA
  • Заместник генерален секретар, директор, „Външни политики“ – комитети, политически съветник за Централна Америка, Андската общност, Меркосур и делегациите за Мексико, Чили и Евролат
  • juan.salafranca@europarl.europa.eu
  • +32 2 2846355