Свобода и равенство

Не може да има отстъпление от основния принцип на свобода на движение в рамките на ЕС. ЕС и неговите държави членки трябва да работят заедно, за да предотвратят злоупотребите с този принцип. Опростяването и увеличаването на мобилността на работната сила в ЕС е приоритет.

Трябва също така да се борим за правата на жените, включително да премахнем разликата в заплащането и да се борим с насилието, основано на пола. Важно е да се подкрепи присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно насилието срещу жени и да се даде приоритет на правата на децата. Държавите членки трябва също така да гарантират правата на националните малцинства и езиковите групи.

Нашите хуманитарни отговорности

Европа носи хуманитарна отговорност да предлага закрила на политическите бежанци и на хората, бягащи от граждански войни. Необходима е ефективна обща система за убежище, като същевременно се прилагат изцяло съществуващите правила.

Общата политика в областта на убежището и имиграцията следва да даде приоритет на достъпа на гражданите на ЕС до пазарите на труда и да увеличи целевата помощ за развитие и хуманитарната помощ. ЕС не може да толерира социалните измами и социалния дъмпинг. Въпреки че зачитаме законната миграция на пазара на труда, важно е да се справим със злоупотребите и да правим разграничение между бежанци и икономически мигранти. Държавите членки трябва да върнат незаконно пребиваващите икономически мигранти в техните държави на произход в съответствие с международното право и правото на ЕС.

Инвестиране в сигурността

Борбата с организираната престъпност, корупцията и тероризма е приоритет. За да предотвратим трагедии, трябва да сложим край на трафика на хора и да повишим сигурността по границите, тъй като малките държави и държавите по крайбрежието на Европа са изправени пред много специфични предизвикателства.

Искаме да направим границите на Европа по-сигурни. Вярваме, че Европа трябва да увеличи своите финансови, човешки и технически ресурси, като същевременно укрепи ролята и прерогативите на Агенцията за защита на границите.

Европа се нуждае и от стратегия за киберсигурност и борба с киберпрестъпността, която да подобри сътрудничеството между държавите членки, полицията и правосъдието за целите на борбата с онлайн и офлайн престъпността.

Групата на ЕНП подчертава необходимостта от укрепване на сигурността на ЕС, сигурността на неговите граждани и засилване на надзора върху дейностите на тайните служби и незаконното използване на шпионски софтуер.

Друго свързано съдържание

Контакти