Правосъдие и вътрешни работи

Свобода и равенство

Не може да отстъпваме от основен принцип на ЕС какъвто е свободата на движение. ЕС и държавите членки трябва заедно да се борят срещу злоупотребите с принципа на свобода на движение на национално и европейско равнище. Искаме да опростим и да увеличим мобилността на работната сила в ЕС.

Борбата за правата на жените, включително преустановяването на разликата в заплащането и борбата срещу насилието, основано на пола, трябва да останат приоритет. Трябва да зачитаме и правата на децата, да вземаме предвид какво е в техен най-добър интерес.

Всички държави-членки трябва да гарантират правата на лицата, принадлежащи към автохтонни национални малцинства и езикови групи.

Нашите хуманитарни отговорности

Европа трябва да предложи защита на политическите бежанци и на онези, които бягат от граждански войни. За да поеме своята хуманитарна отговорност, ЕС следва да създаде ефективна обща система за предоставяне на убежище, а държавите-членки трябва да прилагат на практика съществуващите правила.

Европа трябва да развие обща политика в областта на убежището и имиграцията, където държавите-членки да могат да дадат приоритет на достъпа на гражданите на ЕС до техните пазари на труда, като същевременно увеличат тяхната хуманитарната помощ.

ЕС не може да толерира социални измами и социален дъмпинг. Въпреки, че уважаваме законната миграция на пазара на труда, трябва да се справим със злоупотребите и да направим разграничение между бежанците и икономическите мигранти. Държавите членки трябва да върнат незаконно пребиваващите икономически мигранти в техните страни в съответствие с международното право и правото на ЕС.

Инвестиране в сигурността

Борбата с организираната престъпност, корупцията и терористичните организации остава приоритет за ЕС, както и борбата срещу трафика на хора. Тъй като малките държави и държавите по крайбрежието на Европа са изправени пред много специфични предизвикателства по въпросите на миграцията, искаме да сложим край на организираната престъпност и трафика на хора с цел предотвратяване на трагедии.

Искаме да направим границите на Европа по-сигурни. Считаме, че Европа трябва да увеличи финансовите, човешките и техническите ресурси, като същевременно укрепи ролята и прерогативите на Агенцията за защита на границите.

Европа се нуждае и от стратегия за киберсигурността и срещу престъпленията в киберпространство. Държавите-членки трябва да подобрят сътрудничеството си в сферата на полицията и правосъдието, за да се борят с престъпленията онлайн и офлайн.

Свързана работна група

Правосъдие и вътрешни работи

Related Position Papers

Друго свързано съдържание

Visa
новини 05.10.2022 - 15:13
news 05.10.2022 - 15:13
ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

Крайно време е България и Румъния да влязат в Шенген

“С влизането на България и Румъния в Шенген ние можем по-добре да з...

Roberta Metsola MEP
новини 18.01.2022 - 11:09
news 18.01.2022 - 11:09
ВЪНШНИ РАБОТИ БЮДЖЕТ И СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОТНОШЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НА ГРУПАТА НА ЕНП

Групата на ЕНП поздравява Роберта Мецола

Групата на ЕНП в Европейския парламент поздравява евродепутата Роберта Мецола с избирането ѝ за нов председател ...

EPP Group in the European Parliament
новини 08.09.2021 - 10:30
news 08.09.2021 - 10:30
ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ГРУПАТА НА ЕНП

Групата на ЕНП ще избере кандидат за председател на ЕП

Групата на ЕНП в Европейския парламент потвърди поет...

Facial recognition
новини 20.01.2021 - 8:56
news 20.01.2021 - 8:56
ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

Софтуер за лицево разпознаване: правила вместо забрани

Европейският парламент ще определи днес позицият...

Зареди повече +

Контакти

Paulo RANGEL