Pozičný dokument: Moderná sociálna Európa

03.03.2016

Pozičný dokument: Moderná sociálna Európa

Naše hodnoty, zásady a vízie

Náš pohľad na spoločnosť a hospodárstvo vychádza z kresťanských hodnôt a pevného presvedčenia, že ľudia sú slobodní a musia byť stredobodom sociálne trhového hospodárstva. Našimi základnými hodnotami sú zodpovednosť, rešpekt, solidarita a spravodlivosť, ako ich videli zakladatelia Európskych spoločenstiev Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet a Konrad Adenauer, ktorí patrili do našej politickej rodiny.

Veríme v európsky sociálny model ako základ sociálne trhového hospodárstva. Chceme zlepšiť a chrániť sociálny blahobyt a konkurencieschopnosť, ktorá musí byť neustále prispôsobovaná rýchlo sa meniacemu svetu. Článok 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) stanovuje rámec, v ktorom konkurencieschopnosť prispieva k sociálnej spravodlivosti a sociálna spravodlivosť stimuluje konkurencieschopnosť. V zmysle článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sme presvedčení, že Únia musí pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností zohľadňovať spoločenské požiadavky.

Hlavným cieľom sociálnej politiky je poskytnúť občanom nástroje, vďaka ktorým budú môcť získať sebestačnosť a udržať si ju. Sociálna politika by sa mala považovať za investíciu, ktorá bude dlhodobým prínosom vo forme samostatných a nezávislých občanov a zamedzí nákladom spojeným s dlhodobou závislosťou od štátnej pomoci.

Sme presvedčení, že extrémizmus a populizmus sa musia vykoreniť tak v EÚ, ako aj v regiónoch, ktoré prekonávajú krízu, aby mohli ponúknuť skutočnú perspektívu ľuďom v ich domovských krajinách. Jednotný trh je jedným z hlavných pilierov Únie a jeho riadne fungovanie je základom hospodárskeho oživenia v Európe. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá mobilita pracovnej sily ako zdroj európskej konkurencieschopnosti.

Rovnako ako v iných oblastiach (od právnych predpisov v oblasti životného prostredia po jednotný trh a Pakt stability a rastu) trváme na úplnom a jednotnom uplatňovaní a presadzovaní vnútroštátnych a európskych predpisov vrátane kolektívnych zmlúv zo strany všetkých príslušných zainteresovaných strán. Dodržiavanie právnych predpisov je nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho a spravodlivého jednotného trhu.

Sme presvedčení, že naše sociálne trhové hospodárstvo je úzko späté s efektívnym sociálnym dialógom. V tejto súvislosti podporujeme záväzok Európskej komisie a jej predsedu oživiť európsky sociálny dialóg. Takisto zdôrazňujeme, že pri vymedzovaní a vykonávaní politík na úrovni EÚ sa v súlade s článkami 9 a 152 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musí zohľadniť sociálny dialóg. Schopnosť sociálnych partnerov zapájať sa do zmysluplného sociálneho dialógu je kľúčom k nastoleniu rovnováhy medzi spravodlivosťou a konkurencieschopnosťou, čím sa vytvárajú vyvážené moderné sociálne politiky EÚ, ktoré zodpovedajú potrebám zamestnancov a zamestnávateľov. Skupina PPE podporuje sociálny dialóg prostredníctvom on-line nástrojov s cieľom posilniť participatívnu demokraciu.

1. Podpora zamestnanosti

Prioritami nášho programu sú zamestnanosť, kvalifikovaná pracovná sila a podnikanie. Vyzývame členské štáty, aby čo najlepšie využívali dostupné európske a vnútroštátne politiky a finančné rámce na vytvorenie dobre fungujúcich ekonomík a trhov práce a aby podporovali investície do ľudského kapitálu a vytvárania pracovných miest.

1.1 Finančné prostriedky z EÚ

Európsky sociálny fond a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú so svojim rozpočtom 86 miliárd EUR hlavnými nástrojmi Európskej únie na umiestnenie a opätovné umiestnenie pracovníkov na trh práce. Vyzývame na cielené a zjednodušené opatrenia na zlepšenie schopnosti členských štátov využívať finančné prostriedky dostupné prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho kohézneho fondu, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktoré sú základnými nástrojmi na zvýšenie zamestnateľnosti európskych občanov.

1.2 Vzdelávanie, zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných zručností a odborná príprava

Dôraz kladieme na investície na podporu vzdelávania vrátane duálneho vzdelávania, výučby jazykov (aj jazykov susedných krajín), odborného vzdelávania, učňovskej prípravy, zručností, zamestnateľnosti a podnikania v Európe prostredníctvom programov ako Erasmus + a EURES, ktoré umožňujú miliónom Európanov získať užitočné skúsenosti. Sme tiež v prospech vytvorenia európskeho systému odbornej prípravy, tzv. block release (uvoľnenie zamestnanca na účely štúdia), založeného na najlepších postupoch v tejto oblasti v členských štátoch; tým by sa zvýšila mobilita pracovnej sily EÚ vrátane cezhraničnej, ktorá preukázateľne prispieva k rastu prostredníctvom napĺňania požiadaviek pracovných trhov členských štátov.

Domnievame sa, že je potrebná lepšia koordinácia medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy a potrebami trhov práce. Vyzývame Európsku komisiu a členské štáty, aby podporovali odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti IKT a vedy, technológií, inžinierstva a matematiky s cieľom poskytnúť tak súčasným, ako aj budúcim pracovníkom, príslušné zručnosti v oblasti IKT. Je nutné podporovať aj programy duálneho vzdelávania a možnosti, ktoré poskytuje kombinácia vzdelávania a stáží. Podporujeme programy, ktoré poskytujú nezamestnaným mladým ľuďom zručnosti v oblasti IKT, ako sú napríklad otvorené internetové kurzy, a vítame rovnaké aktivity aj pre ľudí nad 50 rokov/aktívnych seniorov. Súčasné vzdelávacie metódy musia byť doplnené o praktické kurzy, ako sú programovanie na školách, ako aj nevyhnutnú technologickú základňu na školách a univerzitách. Sme presvedčení, že v európskych krajinách musíme vychovať, udržať si a prilákať vysokokvalifikovaných, talentovaných a produktívnych pracovníkov a vytvoriť priaznivé podmienky na zabránenie úniku mozgov.

Okrem toho by sa mali prijať opatrenia umožňujúce lepšie uznávanie kvalifikácií a diplomov v celej Európe vrátane diplomov a internetových osvedčení, ktoré sa vydávajú napríklad po skončení hromadných otvorených on-line kurzov, a na uznávanie neformálneho vzdelávania, s cieľom umožniť odborníkom, aby pomohli svojimi vedomosťami a zručnosťami celej Európe. Takisto odporúčame, aby Komisia zosúladila nástroj pracovnej kvalifikácie pre zamestnanosť, ESCO, s ostatnými európskymi kvalifikačnými nástrojmi, ako sú EKR, Europass, ECVET a EURES, ktoré sa používajú vo vzdelávaní, v odbornej príprave a prípravnom vzdelávaní.

1.3 Inkluzívny trh práce

Vyzývame na prijatie ďalších opatrení na integráciu ľudí starších ako 50 rokov na trhu práce, v podnikaní, vzdelávaní alebo odbornej príprave, s cieľom predchádzať dlhodobej nezamestnanosti a riziku sociálneho vylúčenia pre túto kategóriu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. Naším cieľom je tiež bojovať proti diskriminácii na trhu práce z dôvodu veku a podporovať prostredia priaznivé pre starnutie.

Podporujeme opatrenia zamerané na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je hlavnou príčinou sociálneho vylúčenia. V tejto súvislosti podporujeme nové odporúčanie Rady týkajúce sa dlhodobej nezamestnanosti. Požadujeme iniciatívy v oblasti integrácie, aby všetci uchádzači o zamestnanie, ktorí sú bez práce dlhšie ako 12 mesiacov, boli posudzovaní jednotlivo a dostali dohodu o pracovnej integrácii, ktorá by im umožnila opätovne sa začleniť na trh práce pred uplynutím 18 mesiacov nezamestnanosti.

Účinná integrácia legálnych utečencov a migrantov je zásadnou úlohou, ktorá je z hľadiska fungovania modernej sociálnej Európy nevyhnutná. Chceme využiť odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj stáže, na identifikáciu potenciálu jednotlivcov a posilniť ich integráciu v rámci obojsmerného procesu.

1.4 Digitálne pracovné miesta

Hospodárstvo a trh práce sa menia v dôsledku digitalizácie a širšieho uplatňovania inovačných a produktívnejších, prispôsobivejších a efektívnejších technológií a služieb. Z hľadiska zamestnanosti vidíme na digitálnom trhu veľa možností a vyzývame všetky zainteresované strany, aby podporovali rozvoj nových digitálnych pracovných miest v Európe. Vznik veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta v spolupráci so súkromným sektorom je povzbudením. Podporujeme tiež stratégie zamerané na znižovanie digitálnej priepasti a podporu rovnakého prístupu k novým informačným a komunikačným technológiám, a to najmä pre ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie.

1.5 Podnikanie

Potrebujeme zlepšiť kultúru podnikania vrátane výrobného sektoru, rodinných podnikov, malých a stredných podnikov a mikropodnikov, podporovaním podnikateľského ducha a súvisiacich znalostí, zručností a kompetencií. Podporujeme preto iniciatívy ako „Junckerov plán“, mikrofinancovanie a iné mechanizmy EÚ, ako aj poskytovanie podpory nezávislým odborníkom. Domnievame sa, že spoločnosti a podniky, či už veľké alebo malé, sú hlavnými nositeľmi rastu a zamestnanosti a mali by preto mať možnosť využívať konkurenčné a bezbariérové prostredie a prístup k financovaniu, ktoré im uľahčí vznik a tvorbu pracovných miest. Podporujeme presun daňového zaťaženia z práce na širší systém zdanenia na odlišných úrovniach. Viac pozornosti by sa malo venovať prechodu od priamych k nepriamym daniam. Dôrazne podporujeme rozvoj daňových modelov a zjednodušených postupov na dodržiavanie daňových predpisov, ktoré sú v prospech malých a stredných podnikov, podnikateľov, mikrosubjektov a začínajúcich podnikov.

2. Posilnenie sociálnej súdržnosti a sociálnych investícií pre európskych občanov

Vzostupná sociálna konvergencia je základným predpokladom udržateľnej modernej sociálnej Európy, ktorá bude odolná voči novým hospodárskym a spoločenským výzvam. Je kľúčom k dosiahnutiu priaznivých podmienok pre rodiny žijúce v Európe, vytváraniu pracovných miest, zlepšovaniu pracovných a životných podmienok, ako aj primeranej sociálnej ochrane a tiež sociálnemu pokroku v rámci konkurencieschopného sociálne trhového hospodárstva. Sme presvedčení, že vzostupná sociálna konvergencia je nevyhnutná pre trvalo udržateľný hospodársky rast a žiada si spravodlivý a efektívny legislatívny a politický rámec, ako aj zodpovednú fiškálnu politiku vo všetkých európskych regiónoch v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020.

2.1 Príjem a mzdy v Európe

Domnievame sa, že všetci občania a rodiny v Európe majú nárok na príjem alebo podporu, ktoré im pokryjú ich životné náklady. Posúdenie potrieb občanov EÚ je prvým krokom k sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľnej demografii. Mechanizmy sociálnej podpory musia zaručiť ukončenie sociálnej závislosti a musia motivovať k vzdelávaniu alebo vstupu na trh práce.

Všetci európski pracovníci by mali mať nárok na mzdu umožňujúcu dôstojný život. Je znepokojujúce, že až 8,9 % európskych pracovníkov je v súčasnosti vystavených riziku chudoby. Požadujeme vypracovanie a uplatňovanie účinných nápravných opatrení. Tieto opatrenia by sa mali vypracovať na úrovni členských štátov pri rešpektovaní ich zvykov, tradícií a rozpočtových možností a zohľadniť ich spoločensko-ekonomickú situáciu, ako aj názory sociálnych partnerov, príjemcov a všetkých ostatných zainteresovaných strán. Domnievame sa, že dynamický trh práce má kľúčový význam z hľadiska dosiahnutia vyšších miezd a sociálnej ochrany pre všetkých.

2.2 Boj proti chudobe

Skupina PPE nechce znevýhodňovať žiadnu časť našej spoločnosti. Na obdobie rokov 2014 – 2020 je pre FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby) vyčlenených viac ako 3,8 miliardy EUR. Vyzývame preto všetky zainteresované strany, aby tieto finančné prostriedky využívali čo najefektívnejšie na zníženie rizika chudoby. Ako prvý krok žiadame opatrenia na poskytnutie základnej pomoci chudobným ľuďom, po ktorom budú nasledovať individualizované sprievodné opatrenia zamerané na nezávislý a dôstojný život prostredníctvom umiestňovania týchto ľudí na trh práce. Nazdávame sa tiež, že väčší dôraz by sa mal klásť na aktivity cirkví v tejto oblasti, aby sa im umožnilo realizovať ich účinný a dôležitý prínos.

Nemalo by sa zabúdať na starších ľudí, najmä ženy. Staršie ženy sú osobitne ohrozené chudobou, najmä v dôsledku veľmi vysokého rozdielu v dôchodkoch žien a mužov. Preto vyzývame členské štáty, aby zaviedli osobitné opatrenia, napríklad kredity za obdobie poskytovania starostlivosti, minimálne dôchodky a pozostalostné dávky, a aby si vymieňali najlepšie postupy v tejto oblasti.

Vyzývame Európsku komisiu a členské štáty, aby nastavili existujúce nástroje tak, aby boli viac zamerané na domácnosti nezamestnaných, lepšiu sociálnu integráciu a pracovné príležitosti. Tieto nástroje spolu s existujúcimi najlepšími postupmi na úrovni členských štátov by zase boli účinným nástrojom na zníženie chudoby detí v Európe.

Veríme v potenciál sociálneho a solidárneho hospodárstva, ktoré dokáže riešiť celý rad spoločenských problémov a to novým a efektívnym spôsobom. Navrhujeme preto, aby Komisia dala nový impulz sociálnym investíciám.

2.3 Zlučiteľnosť pracovného a rodinného života

Sme presvedčení, že v záujme lepšieho zosúladenie pracovného a rodinného života je potrebné vo všetkých štátoch EÚ vytvoriť v blízkosti dostupnú infraštruktúru starostlivosti o deti. Vyzývame tiež na zlepšenie prístupu k službám starostlivosti o rodičov, rodiny a osoby v núdzi. Podporujeme zamestnávateľov, ktorí hľadajú spôsoby, ako preukázať svoju citlivosť k týmto otázkam spôsobom, z ktorého má osoh organizácia, ale predovšetkým umožňuje zamestnancom zosúladiť pracovný a súkromný život. Uznávame kľúčovú úlohu matiek a otcov v našej spoločnosti a zároveň vítame a podporujeme iniciatívu, ktorú ohlásila Komisia na podporu väčšieho zapojenia žien do trhu práce prostredníctvom riešenia prekážok zosúladenia rodinného a pracovného života v prospech jednotlivcov, rodín a podnikov.

Uznávame dôležitosť starostlivosti o deti a ostatných rodinných príslušníkov, ktorí ju potrebujú. Podporujeme všetky opatrenia na úrovni členských štátov, ktoré by zohľadňovali hodnotu neplatenej práce opatrovateľov a sme presvedčení, že by sa ich práca mala uznať v dôchodkových systémoch, čím by sa zmenšil rozdiel v dôchodkoch medzi ženami a mužmi.

Celoživotné zdravé starnutie sa musí stať základným pojmom pri formulovaní politiky, a to od detstva, aby sa zlepšila kvalita života v starobe. To by malo zahŕňať vysoký štandard ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci počas celého pracovného života.

3. Dobrý legislatívny a politický rámec

Rešpektujeme zmluvy, v ktorých je v súlade so zásadou subsidiarity (články 151 až 161 ZFEÚ) prenesené na EÚ právo na podporu a doplnenie činností členských štátov v oblastiach ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, informovania pracovníkov a konzultácií s nimi, začleňovania znevýhodnených ľudí a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržujú na území Únie.

Sme presvedčení, že európske pracovné a sociálne právo musí stanoviť minimálne sociálne normy v celej Európe, čím sa zabezpečia rovnaké podmienky pre všetkých občanov a spoločnosti v EÚ a posilní sa európska a sociálna regionálna súdržnosť, a to aj v najvzdialenejších regiónoch. Uvedomujeme si však, že všetky európske právne predpisy musia zabezpečiť rovnováhu medzi potrebami rozličných členských štátov, sektorov, pracovníkov a práva občanov. Zavádzanie akýchkoľvek nových noriem na európskej úrovni musí byť opodstatnené, primerané a vychádzať z dôsledného odôvodneného posúdenia a rešpektovať zvyky a tradície.

Sme zástancami reforiem trhu práce, ktorými sa podporuje začlenenie uchádzačov o zamestnanie do trhu práce, zlepšovanie internej a externej flexibility pre zamestnávateľov a poskytovanie bezpečnej a udržateľnej sociálnej ochrany pracovníkov. Takéto reformy by mali zosúladiť ambiciózne normy na ochranu pracovníkov a väčšie možnosti opätovného vstupu ľudí na pracovný trh.

Európa musí konať, pričom sa však musí vyhnúť prázdnym sľubom. Skupina PPE žiada, aby sa vytvoril program inteligentnej regulácie s cieľom uľahčiť riadne presadzovanie a uplatňovanie právnych predpisov EÚ v sociálnej oblasti a zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky dostali k správnym príjemcom. Zdôrazňujeme, že sociálny dialóg ostáva dôležitou súčasťou nášho sociálne trhového hospodárstva počas procesu inteligentnej regulácie v súlade s článkami 9 a 152 ZFEÚ.

Tento program by mal byť komplexný a priamo spojený s procesom európskeho semestra. Mal by konsolidovať spoločnú analýzu a vymedzenie stratégií pre sociálny a ekonomický rozmer členských štátov, zdôrazňujúc potrebu zladenia týchto kritérií.

Uznávame, že začlenenie ukazovateľov zamestnanosti do postupu pri makroekonomickej nerovnováhe lepšie odráža vývoj zamestnanosti a sociálnej situácie v rámci procesu európskeho semestra. Podporujeme, aby mali tieto ukazovatele rovnaký status ako ostatné hlavné ukazovatele, čo im umožní spustiť hĺbkové analýzy s cieľom zlepšiť tam, kde je to potrebné, účinok politík zamestnanosti a sociálnych politík prostredníctvom vhodných štrukturálnych reforiem.

3.1 Sociálna ochrana pracovníkov

Skupina PPE podporuje zodpovedné a účinné politiky sociálnej ochrany založené na právach a povinnostiach. Zároveň by členské štáty mali zabezpečiť sociálnu ochranu pracovníkov, pokiaľ ide o dôchodky, poskytovaním verejných dôchodkov, ktoré sú dostatočné na udržanie dôstojnej životnej úrovne a na ochranu pred chudobou v starobe a podporou doplnkových systémov dôchodkového zabezpečenia ako dodatočného krytia naviazaného na pracovné zmluvy. V súlade so zásadou subsidiarity by si členské štáty mali ponechať plnú zodpovednosť za organizovanie svojich dôchodkových systémov, ako aj za rozhodovanie o úlohe každého z „pilierov“ dôchodkového systému v jednotlivých členských štátoch. Je však potrebné vytvoriť európsky systém na sledovanie dôchodkov.

Vzhľadom na rastúcu priemernú dĺžku života vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorá sa zvyšuje v priemere o 2,5 roka každých 10 rokov, a demografické zmeny v Európe vyzývame členské štáty, aby urýchlene uskutočnili potrebné štrukturálne zmeny vrátane dôchodkových systémov s cieľom zabezpečiť udržateľné sociálne zabezpečenie pre všetkých a solidaritu medzi generáciami.

Sme zástancami dlhodobých zmlúv ako štandardnej formy zmluvy, ktorú možno podporovať primeranými opatreniami. Práca na čiastočný úväzok, dočasná práca, sezónna práca a iné formy zmlúv sú tiež potrebné z hľadiska rozmanitosti zmluvných záväzkov pre podniky a pracovníkov. Napriek tomu žiadame prijatie opatrení, ktoré zabezpečia, že každý druh zmluvy, ktorá sa pracovníkovi ponúkne, bude zodpovedať jeho záväzku a povinnostiam a nebude špekulatívny, ani zneužívať jeho postavenie. Domnievame sa, že rozmanitosť, pružnosť a istoty majú veľký význam pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov.

Podporujeme opatrenia na boj proti nelegálnej práci vo všetkých jej formách, ako aj proti neistým pracovným podmienkam. Pod neistými pracovnými podmienkami máme na mysli zamestnanie, v ktorom sa nedodržiavajú európske a vnútroštátne normy, najmä pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci, a/alebo ktoré neposkytuje dostatok zdrojov na dôstojný život alebo primeranú sociálnu ochranu.

Žiadame zjednodušenie a zefektívnenie pravidiel v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci a posilnenie kapacity MSP a mikropodnikov pri zavádzaní účinných a efektívnych opatrení na predchádzanie rizikám, ako sa stanovuje v európskych a vnútroštátnych právnych predpisoch, pri rešpektovaní práv pracovníkov. Trváme na tom, že zamestnanci pracujúci na pracovných miestach novej generácie, si zaslúžia primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti, ktorá zodpovedá novým okolnostiam, napríklad ochranu pred stresom, syndrómom vyhorenia a muskuloskeletálnymi chorobami. Chceme takisto využiť príležitosti, ktoré prináša digitalizácia pracovných miest, na vytvorenie bezpečných a pružných pracovných podmienok týkajúcich sa pracovného času pre lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života.

3.2 Rovnaké príležitosti

Sme pevne odhodlaní zlepšiť inkluzívnosť európskeho trhu práce a preto podporujeme opatrenia na odstránenie nedostatkov v európskych antidiskriminačných právnych predpisoch v oblasti zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho podporujeme bezodkladné vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní.

Skupina PPE je pevným zástancom úplnej rovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti miezd a dôchodkov, ako aj z hľadiska profesionálneho rozvoja v každom členskom štáte. Žiadame cielené opatrenia zamerané na zvýšenie zamestnanosti žien s cieľom bojovať proti pretrvávajúcemu 11,5 % rozdielu v zamestnanosti a využiť plný potenciál spôsobilostí a zručností žien na trhu práce.

3.3 Mobilita pracovníkov

Mobilita je zdrojom konkurencieschopnosti jednotného trhu. Z tak základnej zásady EÚ, akou je sloboda pohybu, nie je možné ustupovať. Sme preto zástancami voľného pohybu pracovníkov a mobility, ktoré sú upravené jasnými pravidlami EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Zároveň nesmieme tolerovať žiadne zneužívanie, podvody alebo nedostatočné presadzovanie platných právnych predpisov EÚ.

Vyzývame členské štáty, aby zabezpečili rovnaké podmienky v Európskej únii. V tejto súvislosti vyzývame na akčný plán s cieľom odstrániť nedostatky súčasných pravidiel v oblasti boja proti sociálnemu dampingu v rámci protiprávnych spoločenských postupov a vykonávať účinné kontroly. Vyzývame členské štáty, aby vytvorili jednotné kontaktné miesto, ako aj národné webové sídlo, prostredníctvom ktorých by sa poskytovali informácie, poradenstvo a pomoc cezhraničným pracovníkom v rámci daňových a sociálnych aspektov práce v inom členskom štáte.

Bojovať proti zneužívaniu a podvodom sa dá iba vtedy, ak EÚ a vnútroštátny zákonodarca stanovia účinný, vynútiteľný a vhodný právny rámec založený na vzájomnej spolupráci, pričom členské štáty musia zlepšiť kontroly a zabezpečiť, aby boli primerané, odôvodnené a nediskriminačné. Legitímny a legálny boj proti podvodom však nesmie byť zámienkou na spochybňovanie ustanovení zmlúv vrátane zásad voľného pohybu osôb a služieb, v zmysle ktorých sa s občanmi iného členského štátu EÚ musí zaobchádzať rovnako, ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu.

Vítame zámer Komisie identifikovať a riešiť nedostatky v oblasti koordinácie minimálneho nároku na sociálne zabezpečenie v celej Európe prostredníctvom úpravy nariadenia 883/2004 a vykonávacieho nariadenia 987/2009 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Musíme zabrániť tomu, aby sa úprava právnych predpisov o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zneužila ako nástroj nekalej súťaže.

Uvedomujeme si, že stále pretrvávajú problémy s vykonávaním smernice o vysielaní pracovníkov (SVP). V tomto kontexte a s cieľom zabrániť zneužívaniu vyzývame na včasné vykonávanie smernice o vysielaní pracovníkov zo strany členských štátov a následnú analýzu vplyvu jej vykonávania. Komisia oznámila uverejnenie balíka opatrení v oblasti mobility pracovných síl vrátane cielenej revízie smernice o vysielaní pracovníkov. Trváme na tom, že ak sa tento proces začne, mal by sa týkať iba nevyhnutných nevyriešených prvkov potrebných na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s pracovníkmi a rovnakých podmienok pre podniky. Revidovaná smernica musí pokračovať v uľahčovaní slobodného poskytovania služieb. Všetky navrhované opatrenia musia byť jasné, primerané, nediskriminačné a odôvodnené a rešpektovať rôzne mechanizmy tvorby miezd v členských štátoch. V záujme prísnejších kontrol a prevencie v oblasti boja proti zneužívaniu vyzývame na lepšiu cezhraničnú spoluprácu medzi zodpovednými inšpekčnými útvarmi a na elektronickú výmenu informácií a údajov.