Stanowisko Grupy EPL: Nowoczesna społeczna Europa

03.03.2016

Stanowisko Grupy EPL: Nowoczesna społeczna Europa

Publikacja picture

Nasze wartości, zasady i wizja

Nasze poglądy na społeczeństwo i gospodarkę są oparte na wartościach chrześcijańskich oraz na konsekwentnym przekonaniu, że ludzie są wolni i muszą znajdować się w centrum społecznej gospodarki rynkowej. Nasze podstawowe wartości to odpowiedzialność, szacunek, solidarność i sprawiedliwość – zasady przyświecające ojcom założycielom Wspólnot Europejskich: Robertowi Schumanowi, Alcide de Gasperiemu, Jeanowi Monnetowi i Konradowi Adenauerowi, którzy należeli do naszej rodziny politycznej.

Wierzymy w europejski model społeczny jako podstawę dla społecznej gospodarki rynkowej. Pragniemy ulepszać i chronić opiekę społeczną i konkurencyjność, co wymaga ciągłego dostosowywania się do szybko zmieniającego się świata. Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) określa ramy, w obrębie których konkurencyjność przyczynia się do sprawiedliwości społecznej, a sprawiedliwość społeczna stymuluje konkurencyjność. Jak określono w artykule 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uważamy, że przy definiowaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia Europejska powinna zawsze brać pod uwagę wymagania społeczne.

Podstawowym celem polityki społecznej jest zapewnienie obywatelom narzędzi sprawiających, że staną się i pozostaną samowystarczalni. Polityka społeczna powinna być traktowana jako inwestycja, która przyniesie długofalowe zyski w postaci umiejących działać samodzielnie i niezależnych obywateli i która pomoże w uniknięciu kosztów związanych z długotrwałym uzależnieniem od pomocy państwa.

Jesteśmy zdania, że ekstremizm i populizm należy wyeliminować z obszaru UE oraz innych regionów będących w sytuacji kryzysowej, aby zaoferować rzeczywiste perspektywy dla ludności w ich krajach ojczystych. Jednolity rynek jest jednym z głównych fundamentów Unii, a jego prawidłowe działanie stanowi podstawę do ożywienia gospodarki w Europie. W tym kontekście duże znaczenie ma mobilność na rynku pracy, będąca źródłem europejskiej konkurencyjności.

Podobnie jak w przypadku innych obszarów (od prawa ochrony środowiska do jednolitego rynku oraz paktu stabilności i wzrostu) domagamy się pełnego i spójnego stosowania i egzekwowania przepisów krajowych i unijnych, w tym umów zbiorowych, przez wszystkie zainteresowane strony. Poszanowanie prawa jest warunkiem wstępnym dobrze funkcjonującego i uczciwego jednolitego rynku.

Jesteśmy przekonani, że nasza społeczna gospodarka rynkowa jest ściśle związana z owocnym dialogiem społecznym. W tym względzie popieramy Komisję Europejską i zaangażowanie jej przewodniczącego we wznowienie europejskiego dialogu społecznego. Pragniemy również podkreślić, że dialog społeczny, zgodnie z artykułem 9 i 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, musi być brany pod uwagę przy określaniu i wdrażaniu polityki na szczeblu UE. Zdolność partnerów społecznych do zaangażowania się w konstruktywny dialog społeczny jest kluczem do zrównoważenia konkurencyjności i uczciwości, a tym samym do kształtowania nowoczesnych, wyważonych polityk społecznych w UE, które odzwierciedlać będą potrzeby pracowników i pracodawców. Grupa EPL zachęca do prowadzenia dialogu społecznego przy wykorzystaniu narzędzi internetowych w celu umacniania demokracji bezpośredniej.

1. Zwiększanie zatrudnienia

Priorytetowe są dla nas zagadnienia związane z zatrudnieniem, wykwalifikowaną siłą roboczą i przedsiębiorczością. Wzywamy państwa członkowskie do jak najlepszego wykorzystania polityk unijnych i krajowych oraz ram finansowych w celu rozwoju dobrze funkcjonujących gospodarek i rynków pracy oraz wspierania inwestycji w kapitał ludzki i tworzenie miejsc pracy.

1.1 Fundusze UE

Z budżetem opiewającym na 86 mld EUR Europejski Fundusz Społeczny oraz inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są głównymi instrumentami Unii Europejskiej w zakresie integracji i reintegracji pracowników na rynku pracy. Apelujemy o ukierunkowane i uproszczone działania na rzecz zwiększenia zdolności państw członkowskich do lepszego wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które są podstawowymi instrumentami zwiększania szans Europejczyków na rynku pracy.

1.2 Edukacja, dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku i szkolenia

Dajemy pierwszeństwo inwestycjom na rzecz pobudzenia edukacji, w tym dualnego systemu kształcenia, nauki języków obcych (w tym języków z krajów sąsiednich), szkoleń, praktyk zawodowych, dodatkowych umiejętności, zatrudnienia i przedsiębiorczości w Europie z wykorzystaniem programów i platform, takich jak Erasmus+ i EURES, które stwarzają milionom Europejczyków możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia. Popieramy również utworzenie europejskiego systemu kształcenia przemiennego w oparciu o najlepsze praktyki państw członkowskich w tej dziedzinie. Oznaczałoby to zwiększenie mobilności, w tym transgranicznej, unijnej siły roboczej, co w sprawdzony sposób przyczynia się do wzrostu poprzez zaspokojenie potrzeb rynku pracy w państwach członkowskich.

Uważamy, że potrzebna jest lepsza koordynacja między kształceniem, programami szkoleniowymi i potrzebami zmieniającego się rynku pracy. Wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie do wspierania szkoleń w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w celu wyposażenia zarówno obecnych, jak i przyszłych kadr w odpowiednie umiejętności cyfrowe. Ponadto należy wspierać programy dualnego systemu kształcenia oraz inicjatywy polegające na połączeniu edukacji i możliwości odbycia stażu. Popieramy programy, które szkolą bezrobotnych młodych ludzi w zakresie umiejętności cyfrowych, takie jak otwarte kursy online. Zachęcamy jednocześnie do podjęcia podobnych inicjatyw na rzecz pokolenia 50+ / aktywnych seniorów. Obecnie stosowane metody edukacyjne muszą być uzupełnione o zajęcia praktyczne, takie jak zajęcia z kodowania w szkołach, a także o niezbędną bazę technologiczną w szkołach i na uniwersytetach. Uważamy, że UE musi rozwijać, przyciągać i zatrzymywać wysoko wykwalifikowanych, zdolnych i produktywnych pracowników w krajach europejskich oraz stwarzać korzystne warunki w celu przeciwdziałania drenażowi mózgów.

Ponadto należy podjąć środki mające na celu umożliwienie uznawania w większym stopniu kwalifikacji i dyplomów w całej Europie, w tym dyplomów i certyfikatów internetowych, takich jak te dostarczane przez masowy otwarty kurs internetowy (MOOC) oraz zatwierdzania kształcenia nieformalnego, by specjaliści mogli przyczyniać się swoją wiedzą i umiejętnościami dla dobra całej Europy. Zachęcamy także Komisję do dopasowania instrumentu klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) do innych europejskich instrumentów kwalifikacyjnych, takich jak EQF, Europass, ECVET i EURES, które są wykorzystywane w odniesieniu do edukacji, szkolenia zawodowego i nabytych doświadczeń.

1.3 Integracyjny rynek pracy

Apelujemy o podjęcie dodatkowych środków na rzecz integracji pokolenia 50+ na rynku pracy, w działalności gospodarczej, edukacji lub kształceniu w celu zapobiegania długotrwałemu bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego w przypadku tej kategorii pracowników i ich rodzin. Dążymy również do walki z dyskryminacją wiekową na rynku pracy oraz promowania środowisk przyjaznych osobom starszym.

Popieramy działania mające na celu rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia, które jest główną przyczyną wykluczenia społecznego. W związku z tym popieramy nowe zalecenie Rady w sprawie długotrwałego bezrobocia. Wzywamy do wdrażania inicjatyw integrujących osoby poszukujące pracy, tak aby wszyscy będący bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy otrzymywali indywidualną ocenę oraz porozumienie o integracji zawodowej, które umożliwiałyby powrót na rynek pracy przed 18-tym miesiącem bezrobocia.

Efektywna integracja uchodźców prawnych i migrantów jest podstawowym zadaniem, które musi zostać zrealizowane, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie nowoczesnej społecznej Europy. Pragniemy wykorzystać kształcenie i szkolenia zawodowe oraz staże w celu określenia potencjału jednostek i zwiększenia stopnia ich integracji, co stanowić będzie element dwukierunkowego procesu.

1.4 Praca w sektorze cyfrowym

Gospodarka i rynek pracy zmieniają się w wyniku cyfryzacji i szerszego wdrażania innowacyjnych, bardziej wydajnych, dopasowanych i efektywnych technologii i usług. Zauważamy wiele możliwości zatrudnienia na rynku cyfrowym i wzywamy wszystkie zainteresowane podmioty do wspierania rozwoju nowych miejsc pracy w europejskim sektorze cyfrowym. Wielka koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym zorganizowana przy współpracy z sektorem prywatnym jest obiecującą inicjatywą. Zachęcamy również do stosowania strategii dążących do zmniejszenia przepaści cyfrowej oraz promowania równego dostępu do nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1.5 Przedsiębiorczość

Konieczne jest opracowanie ulepszonej kultury przedsiębiorczości, w tym w sektorze produkcyjnym, firmach rodzinnych, MŚP i mikroprzedsiębiorstwach, poprzez wspieranie przedsiębiorczego sposobu myślenia i promowanie związanej z nimi wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. W związku z powyższym popieramy takie inicjatywy jak „Plan Junckera”, mikrofinansowanie oraz pozostałe mechanizmy stosowane przez UE, jak również udzielanie wsparcia dla niezależnych specjalistów. Wierzymy, że firmy i przedsiębiorstwa, zarówno duże jak i małe, są głównymi generatorami wzrostu i zatrudnienia, a zatem powinny odnosić korzyści z konkurencyjnego, pozbawionego barier środowiska i dostępności środków finansowania, co pozwoli im łatwo wprowadzać i tworzyć miejsca pracy. Jesteśmy zwolennikami przeniesienia obciążeń podatkowych z obszaru pracy na powszechnie stosowany system ze zróżnicowanymi stawkami opodatkowania. Większą uwagę należy poświęcić przejściu z podatków bezpośrednich na pośrednie. Zdecydowanie wspieramy opracowywanie modeli podatkowych i procedur wypełniania obowiązków podatkowych sprzyjających MŚP, przedsiębiorcom, mikropodmiotom i przedsiębiorstwom typu start-up.

2. Działanie na rzecz spójności społecznej i inwestycji społecznych dla dobra obywateli europejskich

Konwergencja społeczna, w ramach której dąży się do wysokich standardów, jest warunkiem wstępnym dla stworzenia nowoczesnego i zrównoważonego europejskiego modelu społeczeństwa, zdolnego stawić czoła współczesnym wyzwaniom gospodarczym i społecznym. Jest to klucz do osiągnięcia korzystnych warunków dla rodzin mieszkających w Europie, tworzenia miejsc pracy, poprawy warunków i standardów życia oraz właściwej ochrony socjalnej, a także postępu społecznego w obrębie wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej. Wierzymy, że konwergencja społeczna dążąca do wysokich standardów jest niezbędna dla trwałego wzrostu gospodarczego i wymaga skutecznych i sprawiedliwych ram prawnych i politycznych oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej we wszystkich regionach Europy, aby zrealizować cele strategii „Europa 2020”.

2.1 Dochody i zarobki w Europie

Uważamy, że wszystkim obywatelom i rodzinom europejskim powinno przysługiwać prawo do wsparcia lub dochodów pozwalających na pokrycie kosztów życia. Ocena potrzeb obywateli UE jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia sprawiedliwości społecznej i zrównoważonej demografii. Mechanizmy wsparcia społecznego mają na celu zagwarantowanie zapobiegania utrwalaniu się zależności społecznej i muszą stanowić zachętę do nauki lub wejścia na rynek pracy.

Wszyscy pracownicy europejscy powinni mieć prawo do wynagrodzenia pozwalającego im prowadzić godne życie. Niepokoi fakt, że aż 8,9% pracowników europejskich stanowią obecnie osoby zagrożone ubóstwem. Wzywamy do opracowania i zastosowania skutecznych środków naprawczych. Środki te powinny być opracowane na szczeblu państw członkowskich, z poszanowaniem ich zwyczajów, tradycji i możliwości budżetowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu realiów społeczno-gospodarczych, a także poglądów ich partnerów społecznych, beneficjentów i innych zainteresowanych stron. Wierzymy, że dynamiczny rynek pracy jest kluczem do osiągnięcia wyższych płac i lepszej ochrony socjalnej dla wszystkich.

2.2 Walka z ubóstwem

Grupa EPL nie chce marginalizować żadnej grupy naszego społeczeństwa. Na lata 2014-2020 przeznaczono ponad 3,8 mld euro na rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wzywamy zatem wszystkie zainteresowane strony do korzystania z dostępnych środków w celu obniżenia w jak najbardziej skuteczny sposób ryzyka ubóstwa. W pierwszej kolejności apelujemy o podjęcie środków w celu zapewnienia podstawowej pomocy biednym ludziom, następnie konieczne jest opracowanie zindywidualizowanych środków towarzyszących, które umożliwią tym osobom prowadzenie autonomicznego i godnego życia dzięki ich włączeniu do rynku pracy. Uważamy również, że należy położyć większy nacisk na działania organizowane w tym zakresie przez kościół, aby umożliwić także tej instytucji wniesienie skutecznego i ważnego wkładu.

Nie należy zapominać o osobach starszych, zwłaszcza kobietach. Starsze kobiety są szczególnie narażone na ubóstwo, przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką różnicę w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn. Dlatego zachęcamy państwa członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków, takich jak kredyty na okres opieki, minimalne emerytury i renty, a także do wymiany najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie do dostosowania istniejących instrumentów w celu lepszego ich ukierunkowania na pomoc gospodarstwom domowym, których członkowie są bezrobotni, poprawy ich integracji społecznej i możliwości zatrudnienia. Instrumenty te, wraz z wzorcowymi rozwiązaniami na szczeblu państw członkowskich, staną się z kolei ważnymi narzędziami zmniejszania ubóstwa wśród europejskich dzieci.

Wierzymy w zdolność społecznej i „solidarnej” gospodarki do rozwiązania szeregu problemów społecznych w sposób innowacyjny i oszczędny. Dlatego sugerujemy, aby Komisja dała nowy impuls do inwestycji społecznych.

2.3 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Wierzymy, że bliskość infrastruktury opieki nad dziećmi jest potrzebna we wszystkich państwach członkowskich UE, aby umożliwić lepsze godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Apelujemy również o poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla rodziców, rodzin i osób potrzebujących. Popieramy pracodawców, którzy szukają sposobów, aby pokazać swoją wrażliwość na te kwestie i znajdują rozwiązania przynoszące korzyści organizacji, ale co ważniejsze, pozwalające pracownikom na osiągnięcie lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli matek i ojców w naszym społeczeństwie i popieramy inicjatywę ogłoszoną przez Komisję, aby promować większy udział kobiet w rynku pracy poprzez likwidowanie przeszkód na drodze do lepszego zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym z korzyścią dla osób indywidualnych/rodzin i przedsiębiorstw.

Doceniamy znaczenie opieki nad dziećmi i innymi potrzebującymi członkami rodziny. Popieramy wszelkie działania na szczeblu państw członkowskich, które doceniają wartość nieopłacanej pracy opiekunów i uważamy, że praca ta powinna być uwzględniona w systemach emerytalnych, a tym samym prowadzić do zmniejszenia różnic w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn.

Życie i starzenie się w dobrym zdrowiu musi stać się podstawowym pojęciem branym pod uwagę podczas formułowania polityki, począwszy od okresu dzieciństwa, tak aby doprowadzić do poprawy jakości życia w starszym wieku. Należy zagwarantować wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy w trakcie całego życia zawodowego.

3. Solidne ramy prawne i ramy polityki

Przestrzegamy postanowień traktatów, które zgodnie z zasadą pomocniczości przyznają UE (na mocy art. 51–161 TFUE) prawo do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, warunków pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, informacji i konsultacji z pracownikami, włączenia osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz integracji obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Unii.

Uważamy, że europejskie prawo pracy i prawo socjalne muszą określać minimalne standardy społeczne w całej Europie, a tym samym zapewniać równe szanse dla wszystkich unijnych obywateli i przedsiębiorstw oraz wzmacniać europejską spójność społeczną i regionalną, także w regionach najbardziej oddalonych. Jesteśmy jednak w pełni świadomi, że wszelkie przepisy europejskie muszą zapewniać równowagę pomiędzy potrzebami poszczególnych państw członkowskich, sektorami, pracownikami i prawami obywatelskimi. Wprowadzenie jakichkolwiek nowych norm na poziomie europejskim musi być uzasadnione, proporcjonalne i oparte na szczegółowej ocenie bazującej na dowodach i szacunku dla narodowych zwyczajów i tradycji.

Jesteśmy zwolennikami reform rynku pracy sprzyjających integracji osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy, wewnętrznego i zewnętrznego uelastycznienia sytuacji pracodawców oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznej i trwałej ochrony socjalnej. Reformy te powinny równoważyć ambitne normy w zakresie ochrony pracowników i zwiększać możliwość ponownego wejścia na rynek pracy osób niezatrudnionych.

Europa musi dostarczyć rozwiązania unikając obietnic bez pokrycia. Grupa EPL wzywa do przyjęcia programu inteligentnych regulacji w celu ułatwienia prawidłowego egzekwowania i stosowania przepisów socjalnych w UE oraz zapewnienia, aby ​​środki dotarły do właściwych odbiorców. Podkreślamy, że dialog społeczny pozostaje istotną częścią naszej społecznej gospodarki rynkowej na wszystkich etapach procesu inteligentnych regulacji – zgodnie z art. 9 i 152 TFUE.

Program ten powinien być wszechstronny i bezpośrednio związany z procesem europejskiego semestru. Powinien on usprawnić proces wspólnej analizy i określenia strategii zarówno dla wymiaru społecznego, jak i gospodarczego państw członkowskich, przy czym konieczne jest uwzględnienie potrzeby pogodzenia tych kryteriów.

Zdajemy sobie sprawę, że uwzględnienie wskaźników zatrudnienia w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej lepiej odzwierciedla zatrudnienie i rozwój społeczny w procesie europejskiego semestru. Wspieramy powyższe rozwiązanie nadając mu taki sam status jak innym głównym wskaźnikom, dając impuls do stworzenia dogłębnych analiz, aby w razie potrzeby poprawić wyniki pracy i polityki społecznej poprzez odpowiednie reformy strukturalne.

3.1 Ochrona socjalna pracowników

Grupa EPL popiera odpowiedzialną i skuteczną politykę ochrony socjalnej, opierającą się na prawach i obowiązkach. Państwa członkowskie powinny również gwarantować pracownikom ochronę socjalną w postaci emerytur, zapewniając publiczne emerytury wystarczające do utrzymania godnego standardu życia oraz do ochrony przed ubóstwem na starość, a także wspierając uzupełniającą ochronę w postaci dodatkowych programów emerytalnych powiązanych z umowami o pracę. Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie powinny ponosić pełną odpowiedzialność za organizację swoich systemów emerytalnych, jak również za decyzję w sprawie roli każdego z „filarów” systemu emerytalnego w poszczególnych państwach członkowskich. Konieczne jest jednak ustanowienie europejskiego systemu śledzenia świadczeń emerytalnych.

Biorąc pod uwagę wzrost wskaźnika średniej długości życia we wszystkich państwach członkowskich UE, który zwiększa się średnio o 2,5 roku co 10 lat, a także zmiany demograficzne w Europie, wzywamy państwa członkowskie do pilnego wdrożenia niezbędnych zmian strukturalnych, w tym zmian w systemach emerytalnych, w celu zapewnienia trwałego systemu zabezpieczenia społecznego dla wszystkich i solidarności między pokoleniami.

Opowiadamy się za umowami długoterminowymi jako standardową formą umów, która może być stymulowana za pomocą odpowiednich środków. Praca w niepełnym wymiarze godzin, praca tymczasowa, praca sezonowa i inne rodzaje umów są również potrzebne, aby umożliwić różnorodność uzgodnień umownych dla przedsiębiorstw i pracowników. Niemniej apelujemy o podejmowanie środków w celu zapewnienia, aby ​​każdy rodzaj umowy oferowanej pracownikowi odpowiadał jego zaangażowaniu i obowiązkom i nie był przypadkiem nadużywania lub spekulacji. Wierzymy, że różnorodność, elastyczność i bezpieczeństwo mają wielką wartość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wspieramy działania w celu zwalczania pracy nierejestrowanej we wszystkich jej formach, a także niepewnych form zatrudnienia. Niepewna forma zatrudnienie oznacza dla nas takie zatrudnienie, w przypadku którego nie przestrzega się norm europejskich i krajowych, w szczególności w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, i/lub które nie zapewnia wystarczających środków do godnego życia i odpowiedniej ochrony socjalnej.

Apelujemy o uproszczone i bardziej wydajne zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz o zwiększenie możliwości MŚP i mikroprzedsiębiorstw do wprowadzania skutecznych i wydajnych środków zapobiegania ryzyku, jak określono w prawodawstwie europejskim i krajowym, przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że pracownicy wykonujący prace nowej generacji zasługują na odpowiednią i dostosowaną do nowych okoliczności ochronę zdrowia i bezpieczeństwa przed czynnikami takimi jak stres, wypalenie zawodowe lub choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Pragniemy także wykorzystać możliwości oferowane przez cyfryzację pracy w celu stworzenia bezpiecznych, elastycznych form pracy, umożliwiających zachowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

3.2 Równość szans

Jesteśmy silnie zaangażowani w poprawę udziału różnych grup w europejskim rynku pracy i dlatego wspieramy działania na rzecz zlikwidowania luki w europejskich przepisach antydyskryminacyjnych w zakresie zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Wspieramy także niezwłoczne wdrażanie dyrektywy Rady 2000/78/WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Grupa EPL zdecydowanie popiera całkowitą równość mężczyzn i kobiet w zakresie płac i emerytur, a także w zakresie rozwoju zawodowego we wszystkich państwach członkowskich. Wzywamy do ukierunkowanych działań mających na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet z zamiarem zwalczania nadal istniejącej różnicy w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, która wynosi 11,5%, oraz do wykorzystania pełnego potencjału kompetencji i umiejętności kobiet na rynku pracy.

3.3 Mobilność pracowników

Mobilność jest źródłem konkurencyjności jednolitego rynku. Nie może dojść do wycofania się z podstawowych i fundamentalnych zasad unijnych, takich jak wolność przemieszczania się. Dlatego opowiadamy się za swobodnym przepływem pracowników i mobilnością opartą na przejrzystych zasadach określonych przez przepisy UE w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie nie możemy tolerować żadnych nadużyć, oszustw lub braku egzekwowania istniejących przepisów unijnych.

Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia równych szans w obrębie Unii Europejskiej. W związku z tym wzywamy do stworzenia planu działania w celu usunięcia braków w obecnych zasadach, zwalczania dumpingu społecznego w ramach nielegalnych praktyk społecznych i egzekwowania skutecznej kontroli. Wzywamy państwa członkowskie do utworzenia punktu kompleksowej obsługi, a także jednej krajowej strony internetowej w celu informowania, doradzania i pomagania pracownikom transgranicznym w kwestiach związanych z konsekwencjami fiskalnymi oraz ubezpieczeniami społecznymi w przypadku pracy w innym państwie członkowskim.

Problem nadużyć i oszustw może zostać rozwiązany tylko wtedy, jeśli UE i krajowy ustawodawca zapewniają skuteczne, egzekwowalne i właściwie dopasowane ramy prawne oparte na wzajemnej współpracy, zaś państwa członkowskie muszą usprawnić kontrolę i zapewnić, aby były one proporcjonalne, uzasadnione i niedyskryminujące. Uzasadnione i prawne zwalczanie nadużyć nie może być jednak wykorzystywane jako pretekst do kwestionowania postanowień traktatów, w tym zasady swobodnego przepływu osób i usług, zgodnie z którą obywatele innego państwa członkowskiego UE powinni być traktowani na równi z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego.

Z zadowoleniem przyjmujemy plany Komisji zmierzające do wykrycia i usunięcia nieprawidłowości w zakresie koordynacji minimalnego zabezpieczenia społecznego w całej Europie poprzez dostosowanie rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia wykonawczego 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Musimy zapobiec wykorzystywaniu możliwości dostosowywania przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jako narzędzia nieuczciwej konkurencji.

Zdajemy sobie sprawę, że nadal istnieją problemy z wdrażaniem dyrektywy o delegowaniu pracowników. W tym kontekście, w celu zapobiegania nadużyciom, wzywamy do terminowego wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów określonych w dyrektywie o delegowaniu pracowników oraz do przeprowadzenia w jej następstwie analizy wpływu wprowadzenia tych dyspozycji. Komisja zapowiedziała publikację pakietu dotyczącego mobilności siły roboczej, zawierającego ukierunkowaną zmianę dyrektywy o delegowaniu pracowników. Nalegamy, aby w przypadku, gdy ten proces się rozpocznie, objął on jedynie niezbędne, nierozwiązane kwestie w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników i równych szans dla przedsiębiorstw. Zmieniona dyrektywa musi nadal ułatwiać swobodne świadczenie usług. Wszelkie proponowane środki muszą być jasne, proporcjonalne, niedyskryminujące i uzasadnione oraz respektować poszczególne mechanizmy ustalania płac w państwach członkowskich. W celu uzyskania bardziej rygorystycznej kontroli umożliwiającej przeciwdziałanie i zapobieganie nadużyciom wzywamy do poprawy współpracy transgranicznej między odpowiedzialnymi służbami inspekcyjnymi oraz do elektronicznej wymiany informacji i danych.