Документ за позицията: Модерна социална Европа

03.03.2016

Документ за позицията: Модерна социална Европа

Публикация picture

Нашите ценности, принципи и визия

Вижданията ни относно обществото и икономиката се основават на нашите християнските ценности и на твърдото убеждение, че хората са свободни и трябва да бъдат в центъра на социалната пазарна икономика. Нашите основни ценности са отговорност, солидарност и справедливост, както е предвидено от основателите на Европейските общности – Робер Шуман, Жан Моне Алчиде де Гаспери и Конрад Аденауер, които принадлежаха към нашето политическо семейство.

Ние вярваме в европейския социален модел като основа на социалната пазарна икономика. Искаме да подобрим и да защитаваме социалното благосъстояние и конкурентоспособността, за което е нужно постоянно приспособяване към един бързо променящ се свят. Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) определя рамката, в която конкурентоспособността допринася за социалната справедливост, и в която социалната справедливост стимулира конкурентоспособността. Както е посочено в член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ние считаме, че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът винаги взема предвид социалните изискванията.

Основната цел на социалната политика е да предложи на гражданите инструменти да започнат или продължат своята независимост. Социалната политика следва да бъде разглеждана като инвестиция, която ще доведе до дългосрочна възвръщаемост под формата на самоиздържащи се и независими граждани, и като начин за избягване на разходи, свързани с разчитането на държавна помощ в дългосрочен план.

Считаме, че екстремизмът и популизмът трябва да бъдат отстранени в рамките на ЕС, а също и в региони, които се намират в криза, за да се предоставят реални перспективи за хората в собствените им държави. Единният пазар е един от основните стълбове на Съюза и неговото правилно функциониране е основата за икономическото възстановяване в Европа. Трудовата мобилност е от голямо значение в този контекст като източник на европейска конкурентоспособност.

Също както и в други области (от законодателството в областта на околната среда до единния пазар и Пакта за стабилност и растеж), ние настояваме за цялостно и съгласувано прилагане и изпълнение на националните и европейски правила, включително колективните споразумения, от всички заинтересовани страни. Спазването на законите е предпоставка за един добре функциониращ и справедлив единен пазар.

Убедени сме, че нашата социална пазарна икономика е тясно свързана с ефективния социален диалог. Във връзка с ние подкрепяме ангажимента на Европейската комисия и нейния председателя за подновяване на европейския социален диалог. Подчертаваме също така, че социалният диалог, в съответствие с членове 9 и 152 от Договора за функционирането на Европейския съюз, трябва да се вземе предвид при определянето и прилагането на политики на равнището на ЕС. Способността на социалните партньори да участват в съдържателен социален диалог е от ключово значение за постигане на равновесие между конкурентоспособността и справедливостта, като по този начин се формират балансирани съвременни социални политики на ЕС, които отразяват потребностите на наетите лица и работодателите. Групата на ЕНП насърчава социалния диалог посредством онлайн средства за укрепване на демокрацията на участието.

1. Повишаване на заетостта

Заетостта, квалифицираната работна сила и предприемачеството са на челно място в нашия дневен ред. Призоваваме държавите членки да използват пълноценно наличните политики на ЕС, национални политики и финансови рамки, за да се разработят добре функциониращи икономики и пазари на труда, както и да се насърчат инвестициите в хора и за създаването на работни места.

1.1 Фондове на ЕС

С бюджет от 86 милиарда евро, Европейският социален фонд и инициативата за младежка заетост са основните инструменти на Европейския съюз за интеграция и реинтеграция на работници на пазара на труда. Призоваваме за целенасочени и опростени мерки за подобряване на капацитета на държавите членки за по-добро използване на наличното финансиране от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и инициативата за младежка заетост, които представляват основни инструменти за повишаване на пригодността за заетост на европейските граждани.

1.2 Образование, съответствие между уменията и потребностите и обучение

Ние отдаваме приоритет на инвестициите за насърчаване на образованието, включително двойната система на образование, езиковото обучение (включително езици на съседни държави), обучението, стажовете, уменията, пригодността за заетост и предприемачество в Европа, чрез програми и платформи като „Еразъм +“ и Европейския портал за професионална мобилност (EURES), които предоставят възможност на милиони европейски граждани да придобият полезен опит. Ние също така подкрепяме създаването на Европейска система за редуващо се обучение въз основа на най-добрите практики в тази област в рамките на държавите членки; това ще увеличи мобилността на работната сила в ЕС, включително трансграничната мобилност, което има доказан принос за растежа посредством задоволяване на нуждите от работна сила в държавите членки.

Считаме, че е необходима по-добра координация между образователните и учебните програми и потребностите на променящите се пазари на труда. Отправяме призив към Европейската комисия и държавите членки да стимулират обучението и образованието в областта на ИКТ и на науката, технологиите, инженерството и математиката, за да може както на наличната работна ръка, така и на бъдещата да бъдат предоставени съответните електронни умения. Двойните образователни програми и комбинацията от образование и възможности за стаж също трябва да бъдат насърчавани. Ние подкрепяме програми, които предоставят електронни умения на безработните млади хора, като например отворените онлайн курсове, и насърчаваме към същото по отношение на поколението 50+/активни възрастни хора. Съществуващите образователни методи трябва да бъдат допълнени от практически курсове, като например курсове за кодиране в училищата, както и с необходимата технологична база в училищата и университетите. Ние считаме, че трябва да разработим, задържи и привлечем висококвалифицирана, талантлива и производителна работна сила в европейски държави и да създадем благоприятни условия за предотвратяване на „изтичането на мозъци“.

Освен това следва да бъдат предприети мерки за по-добро признаване на квалификациите и дипломите в цяла Европа, в това число и на дипломите и онлайн сертификатите, като например предоставяните от масовите отворени онлайн курсове (МООК), и валидирането на неформалното учене, за да се даде възможност на специалистите да допринасят със своите знания и умения в цяла Европа. Също така насърчаваме Комисията да приведе в съответствие Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), представляваща инструмент за квалификация на работната сила за създаване на работни места, с други европейски инструменти, като Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Европас, Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и Европейския портал за професионална мобилност (EURES), които се използват в образованието, професионалното обучение и предходното учене.

1.3 Приобщаващ пазар на труда

Призоваваме за предприемането на допълнителни мерки за интегриране на поколението 50+ на пазара на труда, в предприемачеството, образованието или обучението, с цел предотвратяване на дългосрочната безработица и риска от социално изключване за тази категория работници и за членовете на техните семейства. Ние също така имаме за цел борбата с възрастовата дискриминация на пазара на труда и насърчаването на благоприятни условия за възрастните хора.

Подкрепяме мерките за справяне с дългосрочната безработица, която е основната причина за социалното изключване. С оглед на това подкрепяме новата препоръка на Съвета относно дългосрочната безработица. Ние призоваваме за инициатива за интеграция, така че всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и споразумение за трудова интеграция, които биха позволили реинтегрирането им на пазара на труда преди достигане на 18 месеца безработица.

Ефективната интеграция на законните бежанци и мигранти е основна задача, която е наложителна за функционирането на съвременната социална Европа. Ние искаме да използваме професионалното образование и обучение, както и стажовете, за определяне на потенциала на хората и за засилване на интеграцията им като част от един двустранен процес.

1.4 Работни места в сферата на цифровите технологии

Икономиката и пазарът на труда се променят под въздействието на цифровизацията и по-широкото прилагане на иновативни, по-продуктивни, адаптирани и ефективни технологии и услуги. Ние виждаме много възможности за заетост в цифровия пазар и призоваваме всички съответни заинтересовани страни да насърчават развитието на нови работни места в сферата на цифровите технологии в Европа. Обнадеждаваща е Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, създадена съвместно с частния сектор. Ние също така насърчаваме стратегиите, насочени към намаляване на цифровото разделение и насърчаване на равния достъп до нови информационни и комуникационни технологии, по-специално за хората, изложени на риск от бедност и социално изключване.

1.5 Предприемачество

Необходимо е да разработим подобрена култура на предприемачество, включително в производствения сектор, семейните предприятия, МСП и микропредприятията, чрез насърчаването на предприемаческата нагласа и свързаните с нея познания, умения и компетентности. Ето защо ние подкрепяме инициативи, като плана „Юнкер“, микрофинансиране и други механизми на ЕС, както и предоставянето на подкрепа за независимите специалисти. Считаме, че дружествата и предприятията, независимо дали са големи или малки, са основните източници на растеж и работни места и поради това следва да се ползват от конкурентна, безпрепятствена среда и достъпност до финансиране, позволяващи им лесно изграждане и създаване на работни места. Подкрепяме изместването на данъчната тежест от работната сила към система за данъчно облагане на широка основа на диференцирани нива. Следва да се обърне по-голямо внимание на преминаването от преки данъци към косвени данъци. Твърдо подкрепяме развитието на данъчни модели и опростени процедури за спазване на данъчното законодателство, които да благоприятстват МСП, предприемачите, микропредприятията и новосъздадените дружества.

2. Укрепване на социалното сближаване и социалните инвестиции за европейските граждани

Нарастващото социално сближаване е предпоставка за устойчива модерна социална Европа, която да е устойчива на съвременните икономически и обществени предизвикателства. Това е от ключово значение за постигане на благоприятни условия за семействата, живеещи в Европа, създаване на работни места, подобряване на условията на труд, стандарта на живот и подходяща социална закрила, както и социален напредък в една силно конкурентна социална пазарна икономика. Ние считаме, че нарастващото социално сближаване е необходимо за устойчивия икономически растеж и изисква ефикасна и справедлива правна и политическа рамка, както и отговорни фискални политики във всички европейски региони, за да се постигнат целите на стратегията „ЕС 2020“.

2.1 Доходи и възнаграждения в Европа

Считаме, че всички граждани и семейства в Европа следва да имат право на доходи или подкрепа, които им позволяват да покриват своите разходи за издръжка. Оценка на потребностите на гражданите на ЕС е първата стъпка към социална справедливост и устойчивата демография. Механизмите за социална подкрепа трябва да гарантират премахването на социалната зависимост и трябва да представляват стимул за образование или навлизане на пазара на труда.

Всички европейски работници следва да имат право на възнаграждение, което им позволява да водят достоен живот. Обезпокоителен е фактът, че 8,9% от европейските работници понастоящем са изложени на риск от бедност. Ние призоваваме за ефикасни коригиращи мерки, които да бъдат разработени и приложени. Тези мерки следва да бъдат разработени на равнището на държавите членки, като се зачитат техните обичаи, традиции и бюджетни възможности, като същевременно се отчитат техните социално-икономически реалности, както и гледните точки на социалните партньори, бенефициентите и други заинтересовани страни. Считаме, че динамичният пазар на труда е от ключово значение за постигане на по-високи възнаграждения и социална закрила за всички.

2.2 Борба с бедността

Групата на ЕНП не желае да маргинализира никоя част от нашето общество. Над 3,8 милиарда евро са предназначени за Фонда за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица (FEAD) за периода 2014 – 2020 г. Във връзка с това приканваме всички съответни заинтересовани страни да използват наличните средства за намаляване на риска от бедност по най-ефективния начин. Като първа стъпка призоваваме за мерки за предоставяне на първа помощ на бедните хора, последвано от създаването на индивидуализирани съпътстващи мерки, водещи до автономен и достоен живот, чрез включването им на пазара на труда. Също така считаме, че следва да се отдели по-голямо внимание на дейностите в тази област, организирани от църквите, за да могат те да осъществяват техния ефективен и важен принос.

Не следва да бъдат забравяни възрастните хора, и по-специално жените. Възрастните жени са особено податливи на бедност, най-вече поради много голямата разлика в пенсиите на мъжете и жените. Ето защо насърчава държавите членки да въведат конкретни мерки, като например кредити за времето, в което са полагани грижи, минимални пенсии и обезщетения за преживели лица, както и да обменят най-добри практики в тази област.

Ние призоваваме Европейската комисия и държавите членки да приспособят съществуващите инструменти, за да бъдат по-добре насочени към домакинствата на безработни, за подобряване на тяхната социална интеграция и възможности за работа. Тези инструменти на свой ред, заедно със съществуващите най-добри практики на национално равнище, също биха били важен инструмент за намаляване на детската бедност в Европа.

Ние вярваме в потенциала на социалната и „солидарна“ икономика за разглеждане на редица обществени въпроси по иновативен и икономически ефективен начин. Поради това предлагаме Комисията да даде нов тласък на социалните инвестиции.

2.3 Равновесие между професионалния и семейния живот

Считаме, че за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот е необходима инфраструктура от детски заведения по места във всички държави — членки на ЕС. Призоваваме също така за подобряване на достъпа до услуги за полагане на грижи, предназначени за родители, деца и лица в нужда. Ние подкрепяме работодателите, които се стремят да покажат, че осъзнават този кръг въпроси, по начини, които са от полза за организацията, но още по-важно — които дават възможност на служителите да постигнат по-добро равновесие между професионален и семеен живот. Ние отчитаме важната роля на майките и бащите в нашето общество и също така приветстваме и подкрепяме инициативата на Комисията за насърчаване на по-голямо участие на жените в пазара на труда чрез преодоляването на пречките пред постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот, в полза на отделните лица/домакинствата и предприятията.

Потвърждаваме важността на грижите за деца и за други членове на семейството, които се нуждаят от тях. Ние подкрепяме всички мерки на равнище държави членки, които отчитат стойността на неплатения труд на лицата, полагащи грижи, и считаме, че този труд следва да се признава от пенсионните схеми, като по този начин се намали разликата в пенсиите между жените и мъжете.

„Остаряването в добро здраве през целия живот“ вече е основно понятие при определянето на политиките, като се започне от детството, така че да се подобри качеството на живота в напреднала възраст. Това следва да включва високи стандарти на здравословни и безопасни условия на труд през целия професионален живот.

3. Стабилна законодателна и политическа рамка

Ние зачитаме Договорите, които в съответствие с принципа на субсидиарност, предоставят (по силата на членове 151 — 161 от ДФЕС) на ЕС правото да подкрепят и допълват дейностите на държавите членки в областта на защитата на здравето и безопасността на работниците, условията на труд, социалната сигурност и социалната защита, осведомеността на работниците и консултирането с тях, включването на хората в неблагоприятно положение и интеграцията на граждани на трети страни, законно пребиваващи на територията на Съюза.

Ние смятаме, че европейското трудово и социално законодателство трябва да определят минимални социални стандарти за цяла Европа, като по този начин осигурят равни условия за всички граждани и предприятия в ЕС и укрепят социалното и регионално сближаване, включително в най-отдалечените региони. При все това ние осъзнаваме, че европейското законодателство трябва да гарантира баланс между потребностите на различните държави членки, сектори, работниците и правата на гражданите. Всякакво въвеждане на нови норми на европейско равнище трябва да бъде оправдано, пропорционално и основано на щателна, основана на данни оценка и на зачитане на националните обичаи и традиции.

Ние се застъпваме за реформи на пазара на труда, които да насърчават интеграцията на търсещите работа на пазара на труда, подобрявайки вътрешната и външната гъвкавост за работниците и осигурявайки сигурна и устойчива социална защита за работниците. Тези реформи следва да постигнат баланс между амбициозните стандарти за защита на работниците и увеличени възможности за завръщане на пазара на труда.

Европа трябва да постига резултати, като същевременно избягва празните обещания. Групата ЕНП призовава за интелигентна програма за регулиране, която да улесни правилното прилагане и изпълнение на социалното законодателство на ЕС и да гарантира, че средствата достигат до правилните получатели. Подчертаваме, че социалният диалог остава жизненоважна част от нашата социална пазарна икономика, през целия процес на интелигентно регулиране, в съответствие с член 9 и член 152 от ДФЕС.

Тази програма следва да бъде всеобхватна и пряко свързана с процеса на европейския семестър. Тя следва да консолидира съвместния анализ и определянето на стратегии както за социалните, така и за икономическите измерения на държавите членки в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС), като подчертава необходимостта от съвместяването на посочените критерии.

Потвърждаваме, че включването на показателите за заетостта в процедурата при макроикономически дисбаланси отразява по-добре на промените в областта на заетостта и социалните промени в контекста на европейския семестър. Ние сме в подкрепа на това да им се даде същия статут като на останалите водещи показатели, които им се позволи да поставят начало на задълбочен анализ с цел, когато е необходимо, да се подобрят резултатите по отношение на заетостта и социалните политики чрез подходящи структурни реформи.

3.1 Социална защита на работниците

Групата ЕНП подкрепя отговорните и ефективни политики за социална защита, основани на права и задължения. Държавите членки следва също така да гарантират социалната закрила на работниците с оглед на пенсиите като осигуряват държавни пенсии, достатъчни за поддържането на достоен жизнен стандарт и за защита на хората в напреднала възраст от бедност, както и като насърчават допълнителни пенсионни схеми, свързани с трудови договори, като допълнително пенсионно покритие. В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки следва да носят пълната отговорност за организирането на своите пенсионни системи, както и правото да взимат решения относно ролята на всеки един от „стълбовете“ на системата за пенсиониране в отделните държави членки. При все това е необходимо създаването на европейска система за проследяване на пенсиите.

Като се има предвид нарастването на средната продължителност на живота във всички държави членки на ЕС, която ще се увеличава средно с 2,5 години на всеки 10 години, и демографските промени в Европа, призоваваме държавите членки спешно да въведат необходимите структурни промени, включително по отношение на пенсионните системи, за да се гарантира устойчива социална сигурност за всички и солидарност между поколенията.

Ние се застъпваме за това дългосрочните договори да бъдат  стандартната форма на договор, което може да се стимулира чрез подходящи мерки. Работата на непълно работно време, временната работа, сезонната работа и други форми на договори също са необходими, за да се даде възможност за разнообразие на договорните отношения за предприятията и работниците. Въпреки това призоваваме предприетите мерки да гарантират, че какъвто и вид договор да бъде предложен на работниците, то той съответства на неговия ангажимент и задължения, а не е въпрос за злоупотреба или спекулации. Убедени сме, че разнообразието, гъвкавостта и сигурността са от голямо значение както за работниците и служителите, така и за работодателите.

Ние подкрепяме мерките за борба с недекларирания труд във всички негови форми, както и с несигурната заетост. За нас, несигурната заетост означава наемане на работа, което не зачита европейските и национални стандарти, особено в областта на здравето и сигурността на работното място, и/или което не предоставя достатъчно ресурси за достоен живот или подходяща социална закрила.

Призоваваме за опростен и по-ефикасен набор от правила в областта на здравето и безопасността на работното място и за увеличаване на капацитета на МСП и на микропредприятията да прилагат ефективни и ефикасни мерки за предотвратяване на риска, както се изисква от европейското и националното законодателство, като същевременно се зачитат правата на работниците. Ние настояваме, че служителите, заемащи работни места от ново поколение, заслужават подходящата защита на здравето и безопасността, адаптирана към новите обстоятелства, като например за стреса, преумората или мускулно-скелетните заболявания. Искаме също така да се използва възможността, предоставена от цифровизацията на работните места, за създаването на сигурни и гъвкави условия по отношение на работното време за постигане на по-добър баланс между професионалния и личния живот.

3.2 Равни възможности

Ние сме силно ангажирани за подобряването на приобщаващия характер на европейския пазар на труда и поради това подкрепяме мерките в полза на отстраняване на пропуските в европейското законодателство срещу дискриминацията по отношение на заетостта, особено по отношение на хората с увреждания. Освен това ние подкрепяме незабавното изпълнение на Директива 2000/78/ЕО на Съвета относно равното третиране в областта на заетостта и професиите.

Групата ЕНП се застъпва настойчиво за пълно равенство между мъжете и жените по отношение на заплащането и пенсиите, както и по отношение на развитието на кариерата във всяка държава членка. Призоваваме за целеви мерки, насочени към повишаването на степента на заетост на жените, с цел борба срещу запазващата се разлика от 11,5 % между половете по отношение на заетостта и с цел да се използва пълният потенциал на уменията на жените на пазара на труда и уменията.

3.3 Мобилност на работниците

Мобилността е източник на конкурентоспособност на единния пазар. Не може да има връщане назад по отношение на основен принцип на ЕС като свободата на движение. Ето защо ние защитаваме свободното движение на работниците и мобилността в рамките на ясни правила на ЕС за координация на системите за социална сигурност. В същото време ние не трябва да толерираме никакви злоупотреби, измами или неприлагане на съществуващото законодателство на ЕС.

Призоваваме държавите членки да гарантират равнопоставеност на условията на конкуренция в Европейския съюз. В това отношение призоваваме за план за действие за отстраняване на недостатъците, установени в настоящите правила за борба със социалния дъмпинг в рамките на незаконни социални практики, и за упражняване на ефективен контрол. Призоваваме държавите членки да създадат „обслужване на едно гише“, както и единен национален уебсайт, който да информира, съветва и подпомага трансграничните работници по отношение на данъчните и социални последици от работата в друга държава членка.

Злоупотребите и измамите могат да бъдат преодолени само ако законодателите на равнище ЕС и на национално равнище осигурят ефективна и подходяща правна рамка, основаваща се на взаимно сътрудничество, като същевременно държавите членки трябва да подобрят контрола и да гарантират, че той е съразмерен, обоснован и недискриминационен. Основателната и законосъобразна борба с измамите обаче не трябва да се използва като претекст за поставяне под въпрос на разпоредбите на Договорите, включително на принципа на свободно движение на хора и услуги, по силата на който гражданите на друга държава — членка на ЕС, трябва да бъдат третирани еднакво с гражданите на приемащата държава членка.

Приветстваме плановете на Комисията за идентифициране и преодоляване на недостатъците в координацията на минималните социалноосигурителни права в цяла Европа чрез адаптиране на Регламент 883/2004 и Регламент за изпълнение (ЕО) № 987/2009 за координация на системите за социална сигурност. Ние трябва да попречим адаптирането на правилата за координация на системите за социална сигурност да се използва като инструмент за нелоялна конкуренция.

Ние сме наясно, че все още има проблеми с прилагането на директивата относно командироването на работници. В този контекст, за да се предотвратят злоупотребите, ние призоваваме за своевременно прилагане от страна на държавите членки на Директивата за изпълнение относно командироването на работници и за последващ анализ относно въздействието от  изпълнението ѝ. Комисията обяви публикуването на пакета за трудовата мобилност, който включва целенасочено преразглеждане на Директивата относно командироването на работници. Ние настояваме, че ако този процес започне, той следва да засегне единствено неразрешените елементи, необходими, за да се осигури справедливо третиране на работниците и равни условия за предприятията. Преразгледаната директива следва да продължи да улеснява свободното предоставяне на услуги. Предложените мерки трябва да бъдат ясни, пропорционални, недискриминационни и обосновани и да зачитат различните механизми за определяне на заплатите в държавите членки. За по-строги проверки за борба със злоупотребите и тяхното  предотвратяване, ние призоваваме за подобряване на трансграничното сътрудничество между отговорните служби за инспекция и за електронен обмен на информация и данни.