Prohlášení: Moderní sociální Evropa

03.03.2016

Prohlášení: Moderní sociální Evropa

Naše hodnoty, zásady a vize

Naše názory na společnost a hospodářství vycházejí z křesťanských hodnot a z pevného přesvědčení, že lidé jsou svobodní a musí být tím nejdůležitějším v rámci sociálně tržního hospodářství. Našimi klíčovými hodnotami jsou odpovědnost, respekt, solidarita a spravedlnost, jak zamýšleli již otcové zakladatelé evropských společenství Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet a Konrad Adenauer, kteří patřili k naší politické rodině.

Věříme, že evropský sociální model představuje základ pro sociálně tržní hospodářství. Chceme zlepšovat a chránit sociální blahobyt a konkurenceschopnost, které se musí neustále přizpůsobovat rychle se měnícímu světu. Článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) stanoví rámec, v němž konkurenceschopnost přispívá k sociální spravedlnosti a sociální spravedlnost podněcuje konkurenceschopnost. V souladu s článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se domníváme, že Evropská unie by při stanovování a provádění svých politik a činností měla vždy brát v potaz sociální požadavky.

Hlavním cílem sociální politiky je poskytnout občanům nástroje k nabytí a udržení soběstačnosti. Sociální politika by měla být považována za investici s dlouhodobou návratností v podobě sebevědomých a nezávislých občanů, která zabrání nákladům spojeným s dlouhodobou závislostí na pomoci od státu.

Domníváme se, že je třeba vymýtit extremismus a populismus v rámci EU i v regionech, které mají potíže s poskytnutím perspektiv svým obyvatelům. Jednotný trh je jedním z hlavních výdobytků Unie a jeho řádné fungování je základem pro hospodářskou obnovu Evropy. Velmi důležitá je v této souvislosti pracovní mobilita jakožto zdroj konkurenceschopnosti Evropy.

Stejně jako v jiných oblastech (od právních předpisů v oblasti životního prostředí po jednotný trh a Pakt stability a růstu) trváme na plném a jednotném uplatňování a prosazování vnitrostátních a unijních předpisů, včetně kolektivních dohod, a to všemi zúčastněnými stranami. Dodržování práva je předpokladem pro dobře fungující a spravedlivý jednotný trh.

Jsme přesvědčeni, že naše sociálně tržní hospodářství silně souvisí s efektivním sociálním dialogem. V tomto ohledu podporujeme Evropskou komisi a závazek jejího předsedy obnovit evropský sociální dialog. Zdůrazňujeme také, že sociální dialog musí být v souladu s články 9 a 152 Smlouvy o fungování Evropské unie zohledněn při stanovování a provádění politik na úrovni EU. Schopnost sociálních partnerů podílet se na smysluplném sociálním dialogu je klíčem k nastolení rovnováhy mezi konkurenceschopností a spravedlností, a tím k moderní sociální politikám EU odrážejícím potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů. Poslanecký klub ELS podporuje za účelem posílení participativní demokracie sociální dialog s využitím on-line prostředků.

1. Rozvoj zaměstnanosti

Zaměstnanost, kvalifikovaná pracovní síla a podnikání jsou hlavními body našeho programu. Vyzýváme členské státy, aby co nejlépe využívaly dostupných unijních a vnitrostátních politik a finančních rámců k rozvoji dobře fungujících ekonomik a trhů práce a k podpoře investic do lidí a tvorby pracovních míst.

1.1 Fondy EU

Evropský sociální fond a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí se svým rozpočtem ve výši 86 miliard EUR představují hlavní nástroje Evropské unie pro zapojení a začlenění pracovníků na trh práce. Požadujeme cílená a zjednodušená opatření na posílení schopnosti členských států lépe využívat dostupné finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského fondu soudržnosti, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, které jsou hlavními nástroji pro zvyšování zaměstnatelnosti Evropanů.

1.2 Vzdělávání, sladění nabízených a požadovaných dovedností a odborná příprava

Naší prioritou jsou investice do podpory vzdělávání, včetně duálního vzdělávání, učení jazyků (a to i jazyků sousedních zemí), odborné přípravy, učňovské přípravy, dovedností, zaměstnatelnosti a podnikání v Evropě prostřednictvím programů a platforem jako je Erasmus+ a EURES, které milionům Evropanům umožňují získávat užitečné zkušenosti. Jsme také pro zřízení evropského systému odborné přípravy typu block-release (zaměstnanci jsou na určitou dobu uvolněni ze zaměstnání za účelem studia) založeného na osvědčených postupech členských států v této oblasti. Takovýto krok by zvýšil mobilitu pracovních sil v EU, včetně té přeshraniční, a prostřednictvím naplnění pracovní poptávky v členských státech by tak prokazatelně přispěl k růstu.

Domníváme se, že je třeba lépe koordinovat vzdělávací osnovy a osnovy odborné přípravy s potřebami měnícího se trhu práce. Vyzýváme Evropskou komisi a členské státy, aby zintenzivnily vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) a přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) s cílem lépe vybavit současnou i budoucí pracovní sílu příslušnými digitálními dovednostmi. Je také třeba podporovat programy duálního vzdělávání a propojení vzdělávání se stážemi. Zásadní jsou pro nás rovněž programy, jako jsou například otevřené on-line kurzy, které nezaměstnané mladé lidi, osoby starší 50 let a aktivní seniory vybavují digitálními dovednostmi. Současné vzdělávací metody je nutné doplnit o praktické kurzy, například programování ve školách, a o potřebnou technologické vybavení škol a univerzit. Domníváme se, že evropské státy musí rozvíjet, udržet si a přitahovat vysoce kvalifikovanou, talentovanou a produktivní pracovní sílu a vytvářet příznivé podmínky zabraňující odlivu mozků.

Přijata by měla být i opatření, která by lépe umožnila uznávání kvalifikací a diplomů v Evropě, včetně diplomů a on-line osvědčení o absolvování hromadných otevřených on-line kurzů, a potvrzení neformálního učení, aby lidé z praxe mohli svými znalostmi a dovednostmi prospívat celé Evropě. Vybízíme také Komisi, aby sladila nástroj pracovní kvalifikace pro pracovní místa ESCO (evropská klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolaní) s ostatními nástroji pro kvalifikace, jako je EQF (evropský rámec kvalifikací), Europass, ECVET (evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) a EURES (Evropská síť služeb zaměstnanosti), které jsou využívány v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a předchozího učení.

1.3 Inkluzivní trh práce

Požadujeme přijetí zvláštních opatření pro začlenění generace osob starší padesáti let na trh práce, do podnikání, vzdělávání či odborné přípravy, a to s cílem zabránit dlouhodobé nezaměstnanosti a riziku sociálního vyloučení této kategorie pracovníků a jejich rodin. Naším cílem je také bojovat proti diskriminaci na trhu práce založené na věku a prosazujeme prostředí přátelské k věku.

Jsme také pro opatření, jejichž cílem je řešit dlouhodobou nezaměstnanost, která je hlavní příčinou sociálního vyloučení. V souvislosti s tím podporujeme nové doporučení Rady o dlouhodobé nezaměstnanosti. Požadujeme iniciativu v oblasti integrace, aby všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, mohli získat individuální posouzení a dohodu o pracovní integraci, která by umožnila opětovné začlenění na trh práce před dosažením 18 měsíců nezaměstnanosti.

Efektivní začlenění legálních uprchlíků a migrantů představuje zásadní úkol důležitý pro fungování moderní sociální Evropy. Chceme využít odbornou přípravu a vzdělávání a také stáže k rozpoznání potenciálu jednotlivců a zlepšení jejich integrace jakožto součásti oboustranného procesu.

1.4 Digitální pracovní místa

Hospodářství a trh práce se v důsledku digitalizace a širšího uplatňování inovativních, výkonnějších, na míru přizpůsobených a účinných technologií a služeb proměňují. Vnímáme mnoho příležitostí pro zaměstnanost na digitálním trhu a vyzýváme příslušné zúčastněné strany, aby podpořily rozvoj nových digitálních pracovních míst v Evropě. Velká koalice pro digitální pracovní místa zřízená ve spolupráci se soukromým sektorem je toho určitým příslibem. Podporujeme také strategie zaměřené na snižování digitální propasti a na rovný přístup k novým informačním a komunikačním technologiím, a to zejména pro osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

1.5 Podnikání

Potřebujeme rozvíjet lepší kulturu podnikání, mimo jiné v odvětví výroby, v rodinných podnicích, malých a středních podnicích a mikropodnicích, a to prostřednictvím podpory podnikatelského ducha a souvisejících znalostí, dovedností a schopností. Podporujeme tedy iniciativy, jako je Junckerův plán, mikrofinancování a další mechanismy EU, a také pomoc samostatně výdělečně činným osobám. Máme za to, že společnosti a podniky, velké či malé, jsou hlavními tvůrci růstu a pracovních příležitostí, a měly by tedy těžit z konkurenčního prostředí bez bariér a z dostupných možností financování tak, aby bylo usnadněno založení nového podniku a vytváření nových pracovních míst. Jsme pro přesun daňové zátěže ze zdanění práce k daňovému systému s širokým základem na odlišných úrovních. Pozornost by se také měla více soustředit na přesun od přímého k nepřímému zdanění. Klademe důraz na vývoj daňových modelů a zjednodušených postupů plnění daňové povinnosti, které budou vyhovovat malým a středním podnikům, podnikatelům, mikropodnikům a začínajícím podnikům.

2. Posilování sociální soudržnosti a sociálních investic ve prospěch evropských občanů

Sociální konvergence směrem nahoru je předpokladem pro udržitelnou moderní sociální Evropu, která dokáže čelit stávajícím hospodářským a společenským výzvám. Je klíčem k dosažení příznivých podmínek pro rodiny žijící v Evropě, tvorby pracovních míst, lepších pracovních podmínek a životní úrovně a řádné sociální ochrany a také pro sociální pokrok v rámci vysoce konkurenčního sociálně tržního hospodářství. Věříme, že sociální konvergence směrem nahoru je nezbytná pro udržitelný hospodářský růst a vyžaduje účinný a spravedlivý legislativní a politický rámec a zodpovědné fiskální politiky ve všech evropských regionech, aby bylo možné dosáhnout cílů strategie Evropa 2020.

2.1 Příjmy a mzdy v Evropě

Všichni občané a všechny rodiny v Evropě by měly mít nárok na příjem či podporu, které jim umožní pokrýt životní náklady. Posouzení potřeb občanů EU je prvním krokem k sociální spravedlnosti a udržitelné demografii. Mechanismy sociální podpory musí zaručovat, že nebude docházet k přetrvávání sociální závislosti. Musí představovat pobídku ke vzdělání nebo ke vstupu na trh práce.

Všichni evropští pracovníci by měli mít nárok na mzdu, která jim umožní vést důstojný život. Je znepokojující, že celých 8,9 % evropských pracovníků je v současné době ohroženo chudobou. Požadujeme vypracování a uplatnění účinných nápravných opatření. Tato opatření by měla být vytvořena na úrovni členských států, odpovídat jejich zvyklostem, tradicím a rozpočtovým možnostem a zohledňovat také jejich sociálně-ekonomické podmínky, jakož i názory sociálních partnerů, oprávněných osob a dalších zúčastněných subjektů. Domníváme se, že živý trh práce je klíčem k dosažení vyšších mezd a lepší sociální ochrany pro všechny.

2.2 Boj proti chudobě:

Poslanecký klub ELS nechce marginalizovat žádnou část naší společnosti. Z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) je na období 2014–2020 vyčleněno přes 3,8 miliard EUR. Vyzýváme proto příslušné zúčastněné strany, aby využily dostupné finanční prostředky k co nejefektivnějšímu snížení rizika chudoby. V první řadě požadujeme opatření na zajištění prvotní pomoci chudým osobám, na něž naváží individualizovaná doprovodná opatření, která prostřednictvím začlenění na trh práce povedou k samostatnému a důstojnému životu. Máme také za to, že by měl být kladen větší důraz na činnosti, které v této oblasti organizují církve s cílem umožnit jim efektivně přispět této pomoci.

Je třeba pamatovat i na starší osoby, zejména ženy. Starší ženy jsou obzvlášť ohrožené chudobou, a to hlavně kvůli výraznému rozdílu ve výši důchodů žen a mužů. Vybízíme proto členské státy k zavedení specifických opatření, jako jsou kredity za období poskytování péče, minimální důchody a příspěvky pozůstalým, a také k výměně osvědčených postupů v této oblasti.

Vyzýváme Evropskou komisi a členské státy k úpravě stávajících nástrojů, aby lépe cílily na domácnosti bez zaměstnané osoby, zlepšení jejich sociální integrace a příležitosti k zaměstnání. Tyto nástroje by spolu s osvědčenými postupy na úrovni členských států představovaly také významný nástroj pro snížení chudoby dětí v Evropě.

Věříme v potenciál sociálního a solidárního hospodářství řešit řadu společenských otázek inovativním a nákladově efektivním způsobem. Doporučujeme tedy, aby Komise dala nový impuls sociálním investicím.

2.3 Rovnováha pracovního a soukromého života

Domníváme se, že za účelem sladění pracovního a rodinného života je ve všech členských státech nezbytná v blízkosti dostupná infrastruktura péče o děti. Požadujeme také zlepšení dostupnosti služeb péče pro rodiče, rodiny a osoby v nouzi. Podporujeme zaměstnavatele, kteří hledají způsob jak ukázat, že na související problematiku reagují citlivě a způsoby prospěšnými pro organizaci, a umožňují zaměstnancům lépe sladit soukromý a pracovní život. Uznáváme klíčovou roli matek a otců v naší společnosti a vítáme a podporujeme iniciativu Komise na podporu většího zapojení žen na trhu práce tím, že se bude zabývat překážkami pro lepší rovnováhu soukromého a pracovního života ve prospěch jednotlivců/rodin i podniků.

Uznáváme důležitost péče o děti a další členy rodiny, kteří ji potřebují. Podporujeme veškerá opatření na úrovni členských států, která ocení hodnotu neplacené práce pečovatelů, a máme za to, že tato práce by měla být uznána v penzijních systémech, čímž dojde ke zmenšení rozdílů ve výši důchodů žen a mužů.

Celoživotní zdravé stárnutí, a to již od dětství, se musí stát základním konceptem pro tvorbu politik, aby se zlepšila kvalita života v pokročilém věku, a to včetně standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celý pracovní život.

3. Řádný legislativní a politický rámec

Respektujeme Smlouvy, které v souladu se zásadou subsidiarity (ve smyslu článků 151 až 161 SFEU) svěřují EU pravomoc podporovat a doplňovat činnosti členských států v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany, informací a konzultací pracovníků, začleňování znevýhodněných osob a integrace občanů třetích zemí legálně pobývajících na území Unie.

Evropské pracovní a sociální právní předpisy musí stanovit minimální sociální normy v celé Evropě, čímž budou zajištěny rovné podmínky pro všechny občany a společnosti v EU a posílena evropská sociální a územní soudržnost, a to i v nejvzdálenějších regionech. Jsme si však vědomi toho, že evropské právní předpisy musí zajistit rovnováhu mezi potřebami různých členských států, odvětví, pracovníků a právy občanů. Zavádění jakýchkoliv nových norem na evropské úrovni musí být opodstatněné, přiměřené a vycházet z důkladného posouzení založeného na důkazech a také musí respektovat vnitrostátní zvyklosti a tradice.

Jsme pro reformy trhu práce, které podporují začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce, zlepšují vnitřní i vnější flexibilitu pro zaměstnavatele a přinášejí pracovníkům jistou a udržitelnou sociální ochranu. Takovéto reformy by měly vyvažovat ambiciózní normy na ochranu pracovníků a zvyšovat příležitosti osob k opětovnému vstupu na trh práce.

Evropa musí konat a vyvarovat se prázdným slibům. Poslanecký klub ELS vyzývá k využití agendy inteligentní regulace pro usnadnění řádného prosazování a uplatňování sociálních právních předpisů EU a zajištění toku finančních prostředků do správných rukou. Zdůrazňujeme, že v souladu s články 9 a 152 SFEU je sociální dialog i nadále nezbytnou součástí našeho sociálně tržního hospodářství, a to v průběhu celého procesu inteligentní regulace.

Tato agenda by měla být komplexní a přímo propojená s procesem evropského semestru. Měla by spojit společnou analýzu a stanovování strategií pro sociální a hospodářský rozměr členských států a zároveň zdůraznit sladění těchto kritérií.

Uznáváme, že začlenění ukazatelů zaměstnanosti do postupu při makroekonomické nerovnováze lépe odráží vývoj zaměstnanosti a vývoj v sociální oblasti v rámci procesu evropského semestru. Tyto ukazatele by měly získat stejný status jako ostatní ukazatele tak, aby mohly být využity k hloubkovým analýzám, jejichž cílem bude zlepšit výsledky politik zaměstnanosti a sociálních politik prostřednictvím vhodných strukturálních reforem.

3.1 Sociální ochrana pracovníků

Poslanecký klub ELS podporuje zodpovědné a účinné politiky sociální ochrany založené na právech a povinnostech. Členské státy by měly také zajistit sociální ochranu pracovníků v oblasti důchodů, a to prostřednictvím vyplácení takových důchodů z veřejných zdrojů, které budou postačující k zachování důstojné životní úrovně a k ochraně před chudobou ve stáří, a to i prostřednictvím podpory doplňkových penzijních plánů vázaných na pracovní smlouvy jakožto formy doplňkového pojištění. V souladu se zásadou subsidiarity si členské státy mají podržet plnou odpovědnost za organizaci svých důchodových systémů a za rozhodnutí o úloze každého ze tří „pilířů“ důchodového systému v jednotlivých členských státech. Je však zapotřebí zřídit evropský systém sledování důchodů.

Vzhledem k prodlužující se střední délce života ve všech členských státech EU, která každých 10 let narůstá průměrně o 2,5 roku, a vzhledem k demografickým změnám v Evropě vyzýváme členské státy, aby neprodleně provedly nutné strukturální změny, včetně změn penzijních systémů, a zajistily tak udržitelné sociální zabezpečení pro všechny a mezigenerační solidaritu.

Obhajujeme dlouhodobé smlouvy a považujeme je za standard, který lze vhodnými opatřeními stimulovat. Potřebné jsou i práce na částečný úvazek, agenturní zaměstnávání, sezónní práce a další formy smluv, které umožní různé varianty smluvních vztahů jak pro podniky, tak pro pracovníky. Vyzýváme však k přijetí opatření, která zajistí, aby jakýkoliv typ smlouvy nabídnutý pracovníkovi odpovídal jeho závazkům a povinnostem a nebyl založen na zneužívání či byl předmětem dohadů. Věříme, že rozmanitost, flexibilita a bezpečnost mají velkou hodnotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Podporujeme opatření pro boj proti nehlášené práci a všem jejím podobám a také proti nejistým pracovním místům. Za nejisté pracovní místo považujeme zaměstnání, které nedodržuje evropské a vnitrostátní normy, zejména v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, nebo které neposkytuje dostatečné prostředky pro vedení důstojného života či náležitou sociální ochranu.

Požadujeme zjednodušený a účinnější soubor předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, které zlepší schopnost malých a středních podniků a mikropodniků zavádět účinná a účelná opatření pro předcházení rizik v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy a budou respektovat práva pracovníků. Trváme na tom, že zaměstnanci, kteří pracují na pracovních místech nové generace, si zaslouží odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví při práci přizpůsobenou novým okolnostem, například v souvislosti se stresem, vyhořením či nemocemi pohybového ústrojí. Chceme také využít příležitosti, kterou přináší digitalizace pracovních míst k vytvoření bezpečných a flexibilních úprav pracovní doby pro lepší rovnováhu pracovního a soukromého života.

3.2 Rovné příležitosti

Jsme odhodlaní zlepšovat inkluzivitu evropského trhu práce, a proto podporujeme opatření na odstraňování mezer v evropských právních předpisech bojujících proti diskriminaci v oblasti zaměstnání, zejména pokud jde o osoby se zdravotním postižením. Dále podporujeme bezodkladné provádění směrnice Rady č. 2000/78/ES o rovném zacházení v zaměstnání a povolání.

Poslanecký klub ELS důrazně hájí úplnou rovnost mužů a žen ve všech členských státech, pokud jde o mzdy a důchody a také o kariérní rozvoj. Požadujeme cílená opatření zaměřená na zvýšení míry zaměstnanosti žen, která by bojovala s přetrvávajícími genderovými rozdíly ve výši 11,5 % v zaměstnávání a umožnila by plně využít potenciál žen a jejich schopností a dovedností na trhu práce.

3.3 Mobilita pracovníků

Mobilita je zdrojem konkurenceschopnosti jednotného trhu. Z tak základní zásady EU, jako je svoboda pohybu, nelze nijak ustupovat. Prosazujeme proto volný pohyb pracovníků a mobilitu podpořené jasnými předpisy EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Zároveň nelze tolerovat jakékoliv zneužívání, podvody či nedostatečné prosazování stávajících právních předpisů EU.

Vyzýváme členské státy, aby v Evropské unii zajistily rovné podmínky. V tomto ohledu požadujeme akční plán na odstranění nedostatků zjištěných ve stávajících předpisech, na boj proti sociálnímu dumpingu v rámci nezákonných sociálních praktik a na prosazování účinných kontrol. Vyzýváme členské státy, aby zřídily jednotné kontaktní místo a jednotnou vnitrostátní webovou stránku, kde budou informovat, poskytovat poradenství a pomáhat přeshraničním pracovníkům v otázkách daní a sociálního zabezpečení v souvislosti s prací v jiném členském státě.

Zneužívání a podvody je možné řešit pouze za předpokladu, že EU a vnitrostátní normotvůrce poskytnou účinný, vymahatelný a vhodný právní rámec založený na vzájemné spolupráci. Členské státy proto musí zlepšit kontroly a zajistit, aby byly přiměřené, opodstatněné a nediskriminační. Legitimní a zákonný boj proti podvodům však nesmí být používán jako záminka ke zpochybňování ustanovení Smluv, a to ani zásady volného pohybu osob a služeb, podle níž musí být s občany jiného členského státu EU zacházeno stejně jako s občany přijímajícího členského státu.

Vítáme plány Komise na zjištění a řešení nedostatků koordinace nároků na minimální sociální zabezpečení napříč Evropou, a to prostřednictvím změny nařízení č. 883/2004 a prováděcího nařízení č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Musíme zabránit tomu, aby byla změna právních předpisů o koordinaci systémů sociálního zabezpečení využita jako nástroj pro nekalou hospodářskou soutěž.

Jsme si vědomi přetrvávajících problémů s prováděním směrnice o vysílání pracovníků. V této souvislosti v zájmu zabránění zneužívání požadujeme, aby členské státy včas provedly směrnici o prosazování vysílání pracovníků a aby byla provedena následná analýza dopadů jejího provedení. Komise oznámila zveřejnění balíčku opatření v oblasti pracovní mobility včetně cílené revize směrnice o vysílání pracovníků. Trváme na tom, aby se tento krok, pokud k němu bude přistoupeno, týkal pouze nezbytných nevyřešených záležitostí, s cílem zajistit spravedlivé zacházení s pracovníky a rovné podmínky pro podniky. Revidovaná směrnice musí být i nadále založena na svobodě poskytování služeb. Veškerá navrhovaná opatření musí být jasná, přiměřená, nediskriminační a opodstatněná a musí respektovat různé mechanismy tvorby mezd v členských státech. Za účelem přísnějších kontrol v rámci boje proti zneužívání a při předcházení zneužívání požadujeme lepší přeshraniční spolupráci mezi odpovědnými inspekčními službami a také elektronickou výměnu informací a údajů.