Pakt EÚ o azyle a migrácii: Koniec neudržateľného systému a historické komplexné riešenie uprostred geopolitickej neistoty

17.04.2024

Pakt EÚ o azyle a migrácii: Koniec neudržateľného systému a historické komplexné riešenie uprostred geopolitickej neistoty

loď s migrantmi na palube

Nastal európsky deň D pre spoločný európsky azylový systém a pre azylovú a migračnú politiku, ktorá skutočne funguje. Konečne budeme spoločne zodpovední za naše hranice. V skupine PPE sme presadzovali zásadnú reformu migračného systému EÚ a podarilo sa nám to: chceme EÚ, ktorá účinne chráni svoje hranice pred hrozbami, je tvrdá voči prevádzačom, obchodníkom s ľuďmi a zločinu, ale zároveň zaobchádza so žiadateľmi o azyl spravodlivo a dôstojne.

V decembri 2023 dosiahla EÚ dohodu o Európskom pakte o azyle a migrácii, ktorý je jednou z najväčších a najdôležitejších právnych reforiem súčasného legislatívneho obdobia. Záverečným hlasovaním o reformách paktu, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, sa splnil záväzok inštitúcie prijať reformy do konca volebného obdobia v čase volieb do Európskeho parlamentu.

Nový Pakt o azyle a migrácii zavádza komplexný prístup k riadeniu migrácie a azylu, pričom zachováva zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi. Práve preto je táto dohoda taká dôležitá. Budeme spoločne niesť zodpovednosť za kontrolu vonkajších hraníc a za poskytovanie humánnej ochrany tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Po prvý raz sa bude pri príchode na európsku vonkajšiu hranicu jasne rozlišovať: osoby, ktorým bude pravdepodobne udelený azyl, vstúpia do riadneho konania, zatiaľ čo žiadatelia s nižšou šancou na udelenie medzinárodnej ochrany, napríklad tí, ktorí prichádzajú z bezpečných tretích krajín, budú musieť zostať v prijímacích zariadeniach na vonkajšej hranici a budú podliehať zrýchlenému konaniu.

Nový Pakt o azyle a migrácii zavádza komplexný prístup k riadeniu migrácie a azylu, pričom zachováva zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi. Práve preto je táto dohoda taká dôležitá. Budeme spoločne niesť zodpovednosť za kontrolu vonkajších hraníc a za poskytovanie humánnej ochrany tým, ktorí ju skutočne potrebujú.

Tejto skupine už nebude umožnené cestovať do iných európskych krajín. Povinná kontrola pri príchode prostredníctvom kontroly totožnosti, bezpečnosti a zdravotného stavu okamžite určí, kto sa podrobí akému postupu. Tým sa zabezpečí okamžitá pomoc tým, ktorí ju potrebujú, a rýchlejšie postupy pre tých, ktorí nemajú právo na pobyt a musia byť vrátení. Prevzatie kontroly nad migráciou znamená, že o tom, kto má prístup na európske územie, už nebudú rozhodovať prevádzači, ale samotné členské štáty.

Prevzatie kontroly nad migráciou znamená, že o tom, kto má prístup na európske územie, už nebudú rozhodovať obchodníci s ľuďmi, ale samotné členské štáty.

Povinná solidarita sa stane normou. Členské štáty môžu prispieť rôznymi spôsobmi, napríklad dobrovoľným prijatím žiadateľov o azyl alebo finančnými či materiálnymi príspevkami. Nový mechanizmus solidarity bude každoročne vykonávať analýzu, ktorá bude zohľadňovať aj kapacity členských štátov. Týmto spôsobom sa zaväzujeme pomáhať ľuďom v núdzi a zároveň zvažovať, čo ako spoločnosť v celej Európe dokážeme zvládnuť.

Táto reforma je nevyhnutným a historickým krokom, ale sama osebe nestačí. Účinná azylová a migračná politika závisí aj od zníženia prílevu nelegálnych migrantov, podpory účinnej politiky návratu a readmisie do krajín pôvodu a predvídania prístupných legálnych ciest legálnej migrácie, ktoré sú prospešné pre Európu a krajiny pôvodu. To znamená pokračovať v investíciách do krajín pôvodu a tranzitu, najmä do krajín (severnej) Afriky, odkiaľ bude pochádzať prevažná väčšina budúcej migrácie, ale aj prepojiť všetky príslušné politiky, nástroje a činnosti EÚ vrátane obchodných dohôd, rozvojovej pomoci, legálnej migrácie a vízovej politiky so spoluprácou s tretími krajinami v oblasti migrácie, návratu a readmisie. Teraz, keď je pakt konečne tu, by sa mal klásť dôraz na rýchle a úplné vykonávanie a spoluprácu s krajinami mimo Európy pri riešení tejto spoločnej výzvy.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah