Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

19.02.2019

Dokument o stališču poslanske skupine ELS o mednarodni trgovini

Objava picture

EU ima vodilno vlogo na področju proste in pravične svetovne trgovine. To dokazujejo naša številna trgovinska partnerstva po vsem svetu in trdna zavezanost mnogostranskemu sistemu, ki ga predstavlja Svetovna trgovinska organizacija (STO). Glede na trenutne izzive mora EU izkoristiti priložnost za dejavno vzpostavljanje stikov s partnerji po vsem svetu, da bi uresničila svoj ambiciozen trgovinski načrt v svetovnem okviru. Trgovinska politika je pomemben steber, ki dopolnjuje zunanjo politiko, pa tudi notranjo in zunanjo varnost, spodbuja svetovni razvoj in razširja evropske vrednote po vsem svetu, krepi strateška partnerstva Unije ter pomaga sklepati nova zavezništva.

Skupaj z državljani želimo oblikovati globalizacijo

Z odprtimi trgi in globalizacijo se je bistveno izboljšal življenjski standard in zmanjšala revščina v EU in po svetu. Stalno si prizadevamo oblikovati trgovinsko politiko EU tako, da bi bile koristi globalizacije porazdeljene enakomerneje. Evropska podjetja, ki uvažajo in izvažajo dobrine v okviru sodobnih svetovnih vrednostnih verig, ustvarjajo konkurenčnost, delovna mesta in rast, pa tudi večjo izbiro in nižje cene za potrošnike, in obenem zadovoljujejo potrebe naših državljanov. Zavezani smo prosti trgovini, ki temelji na pravilih in vrednotah, ter želimo ohraniti enake konkurenčne pogoje, zaščititi in spodbujati naše visoke evropske standarde kot vzore pri oblikovanju mednarodne trgovine, pa tudi spodbujati temeljna načela demokracije in človekovih pravic v duhu vzajemnosti in vzajemne koristi. Izboljšanje naše svetovne konkurenčnosti in izvoza v druge države po svetu je ključno za zagotovitev novih delovnih mest. Mala in srednja podjetja ustvarijo 30 % izvoza Unije in so gonilna sila pri ustvarjanju delovnih mest, rasti in inovacij, zato je treba v trgovinske sporazume EU vključiti učinkovite določbe za ta podjetja. Obenem bomo vedno zagotavljali, da so zaščitene naše javne službe in storitve ter izključene avdiovizualne storitve. Da bi vključili državljane, prosimo vse deležnike, naj pripravijo boljšo komunikacijsko strategijo o trgovinski politiki Unije. Želimo preglednost in odprtost v vseh fazah pogajanj, vendar zagovarjamo zaupnost, kadar je ta potrebna, da bi dosegli kar najboljše rezultate pogajanj.

Trgovinska politika je pomembna pristojnost Unije. V zvezi s tem je bila z mnenjem Sodišča o prostotrgovinskem sporazumu s Singapurjem okrepljena demokratična legitimna vloga Evropskega parlamenta in zagotovljena jasnost o pristojnostih EU na splošno. Naša skupina pozdravlja predlog Sveta o splošni prihodnji strukturi trgovinskih sporazumov. Komisijo in Svet pozivamo, naj ob predložitvi končnih sporazumov v podpis in sklenitev oziroma ob odločanju o njunem podpisu in sklenitvi prihodnjih sporazumov v celoti spoštujeta razdelitev pristojnosti med EU in njenimi državami članicami.

Vzpostaviti želimo trgovinsko politiko, ki bo temeljila na vrednotah, in zagotoviti spodbujanje trajnostnega razvoja

Vzpostaviti želimo odgovorno trgovinsko politiko, ki bo  temeljila na vrednotah in pravilih. Pri tem pa ne bi smela biti preveč obremenjena z vprašanji, ki niso neposredno povezana z mednarodnim trgovanjem. Uspešna revizija uredbe EU proti mučenju, nova uredba EU o mineralih s konfliktnih območij in prenovitev uredbe EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, ki še ni končana, bodo prispevale h krepitvi človekovih pravic in izboljšavam v praksi, ne da bi se evropskim podjetjem naložila upravna bremena.

Spodbujati želimo trajnostni razvoj s sklepanjem sporazumov o gospodarskem partnerstvu, ki bodo združevali evropske ter afriške, karibske in pacifiške (AKP) interese, prispevali k razvoju s spodbujanjem regionalnega povezovanja, ustvarjali priložnosti za trgovino in naložbe, izboljšali ekonomsko upravljanje in zmanjševali revščino. Prepričani smo, da so shema „Vse razen orožja“, splošni sistem preferencialov in splošni sistem preferencialov + dobra orodja za podpiranje razvoja in gospodarske rasti. Skupina ELS pozdravlja predloge za krepitev partnerstva EU z Afriko z dolgoročnega vidika celovitega sporazuma o prosti trgovini med celinama. Podpiramo načrte za povečanje finančnih sredstev, ki bodo na voljo za ustrezne projekte v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi povečali trgovanje z EU in izkoristili njegov celoten potencial, pa tudi spodbudili javne in zasebne naložbe, ustvarjanje delovnih mest ter izobraževanje.

Poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v sporazumih EU o prosti trgovini so primerno in učinkovito orodje za spodbujanje ustreznih mednarodnih standardov v zvezi z delom in varstvom okolja, splošnega širjenja načel človekovih pravic in dobrega upravljanja s tesnim vključevanjem civilne družbe na podlagi dialoga in sodelovanja. Obstoječe določbe o trgovini in trajnostnem razvoju so zavezujoče ter imajo obsežno področje uporabe; krepijo mnogostranski sistem in zanje velja poseben, vzajemno priznan mehanizem reševanja sporov. Pozdravljamo neuradni dokument Komisije o predlogih za učinkovitejše izvajanje in izvrševanje poglavij EU o trgovini in trajnostnem razvoju.

Prednost dajemo mnogostranskemu pristopu in obenem podpiramo pogajanja o sporazumih o prosti trgovini

Menimo, da je mnogostranski trgovinski sistem, ki ga predstavlja STO, še vedno daleč najboljši okvir za doseganje proste in pravične trgovine na svetovni ravni v skladu z vladavino prava. Sporazumi o prosti trgovini so šele druga najboljša možnost, ki pa je potrebna. Pričakujemo, da bo agenda STO v celoti uveljavljena in da se bodo obenem na vseh področjih ohranili naši visoki evropski standardi. Ustrezno je treba upoštevati interese evropskih proizvajalcev, vključno s proizvajalci iz najbolj oddaljenih regij, ter interese čezmorskih držav in ozemelj, povezanih z EU. Še vedno se odločno zavzemamo za zavezujoč sistem reševanja sporov ter neodvisen pritožbeni organ, ki sta ključna za pravilno delovanje STO. Zato smo zaskrbljeni zaradi še vedno nerešenih vprašanj glede imenovanja članov pritožbenega organa STO in pozivamo naše mednarodne partnerje, naj odpravijo ovire za postopek imenovanja novih sodnikov pritožbenega organa. Obenem smo pripravljeni na nadaljevanje razprav z našimi mednarodnimi partnerji o možnih izboljšavah STO. Zato menimo, da je nedavni politični dogovor o trgovinskih odnosih med EU in ZDA dobra podlaga za tesno sodelovanje s podobno mislečimi partnerji za reformo STO in odpravo nepoštenih trgovinskih praks. Podpiramo predlog Komisije za celovit pristop k posodobitvi in okrepitvi delovanja STO na ključnih področjih, vključno z novimi pravili za reševanje sedanjih izzivov, kot so industrijske subvencije, intelektualna lastnina in prisilni prenosi tehnologije ter nov pristop k razvoju.

Naši trdni čezatlantski vezi želimo zagotoviti novo vizijo

Združene države Amerike so ključni strateški partner EU. Imamo skupne vrednote in najbolj povezane gospodarske odnose na svetu. Potekajoča preobrazba mednarodnega sistema in izzivi, s katerimi se soočamo, dodatno poudarjajo pomembnost čezatlantskega odnosa pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti. Po zamrznitvi pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) moramo našemu partnerstvu dati nov zagon, da bi skupaj oblikovali 21. stoletje in poskusili znova začeti trgovinska pogajanja, ko bodo pogoji primerni. Zato menimo, da bi politični dogovor, ki sta ga 25. julija 2018 dosegla predsednik Juncker in predsednik Trump in je naveden v skupni izjavi ter se bo spremljal v okviru izvršne delovne skupine, lahko utrl pot k sprožitvi novega procesa sodelovanja in začetku pogajanj o ničelnih tarifah za industrijsko blago ter ocenah skladnosti z očitnimi vzajemnimi koristmi. Tudi mi smo zaskrbljeni zaradi presežnih zmogljivosti v ključnih sektorjih na svetovni ravni za zagotovitev delujočega mednarodnega trgovinskega sistema, inovacij in trajnostne rasti. Zato je ključnega pomena, da EU in ZDA še naprej sodelujeta in dodatno izboljšata sodelovanje v številnih forumih, vključno s Svetovnim forumom, da bi dosegli kompromis o trgovinskih vprašanjih v skupnem interesu, ter preprečili negativne vplive na čezatlantski odnos v prihodnosti. Menimo, da so vsesplošne uvozne tarife na jeklo in aluminij, ki jih je uvedla sedanja administracija ZDA, neustrezno pravno sredstvo za reševanje problema presežne zmogljivosti. Trdno podpiramo Komisijo pri zagotavljanju, da so interesi EU v celoti zaščiteni, tudi v zvezi z vsemi drugimi protekcionističnimi ukrepi, vključno s tistimi, ki postavljajo pod vprašaj skupno kmetijsko politiko, in tekočo preiskavo možnih tarif za avtomobilski sektor. Glede na politični dogovor pozivamo obe strani, naj si prizadevata rešiti vprašanje tarif in se vzdržita uvajanja novih.

Podpiramo poglobljene trgovinske odnose s partnerji v vzhodnem sosedstvu

Zavedamo se, kako pomembno je oblikovati stabilno, demokratično in uspešno vzhodnoevropsko sosedstvo, ter podpiramo poglobljene in celovite sporazume o prosti trgovini, ki bodo našim voljnim partnerjem v vzhodnem partnerstvu zagotovili okvir za posodobitev trgovinskih odnosov in gospodarski razvoj. Pozdravljamo privlačen dolgoročnejši model „vzhodnega partnerstva+“ za povezane države, ki so dosegle znaten napredek pri izvajanju reform, povezanih s pridružitvenimi sporazumi/poglobljenimi in celovitimi sporazumi o prosti trgovini, kot ključni mehanizem za razvoj trgovanja z EU. Pozivamo k hitremu in popolnemu izvajanju pridružitvenih sporazumov z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino, zlasti trgovinskih stebrov. V tem okviru pričakujemo hitro rešitev odprtih vprašanj z zvezi s poglavjem o poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini med EU in Ukrajino ter pozivamo k njegovemu hitremu izvajanju.

Poglobiti želimo trgovinska pogajanja EU s Sredozemljem

Trgovanje med Evropsko unijo in Sredozemljem je obetavno. Podpiramo začetek pogajanj o poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z nekaterimi sredozemskimi državami v regiji in nadaljnje razprave o odpravi netarifnih in tehničnih ovir, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti našim standardom in občutljivim proizvodom (kot so kmetijski proizvodi).

Pozdravljamo ratifikacijo trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA)

Menimo, da sta ratifikacija trgovinskega sporazuma med EU in Kanado ter njegova začasna uveljavitev najnovejši primer trgovinskega sporazuma z obojestranskimi koristmi in vzor za prihodnje sporazume. Ratifikacija trgovinskega sporazuma med EU in Kanado v času vse večjega protekcionizma jasno sporoča svetu, da smo zavezani odprti trgovini, ki temelji na pravilih, ter da oblikujemo globalizacijo z določanjem svojih pravil in standardov. Sporazum krepi čezatlantske vezi EU z našo dolgotrajno zaveznico Kanado.

Podpiramo dejavnejšo in posodobljeno trgovinsko politiko z Latinsko Ameriko in Karibi

Trgovinski odnosi s partnerji v Latinski Ameriki in na Karibih so končno postali prednostna naloga za Evropsko unijo, kar se odraža v mreži regionalnih sporazumov. Pozdravljamo uveljavitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko ter začasno izvajanje trgovinskega sporazuma s Kolumbijo in Perujem, ki je bil januarja 2017 razširjen tudi na Ekvador kot tretjega partnerja. Menimo, da je uveljavitev sporazumov o gospodarskem partnerstvu s 14 karibskimi državami pomemben korak v prizadevanjih za ohranjanje in spodbujanje regionalnega povezovanja. Pozivamo k hitremu zaključku sedanjih pogajanj za posodobitev pridružitvenega sporazuma s Čilom in pozdravljamo zaključek pogajanj za celovito posodobitev sporazuma EU z Mehiko. Menimo, da bi celovit in uravnotežen sporazum z državami Mercosurja, v katerem bi bila posebna pozornost namenjena tarifam/kvotam za najbolj občutljive proizvode EU (na primer nekatere kmetijske proizvode) ter enakim konkurenčnim pogojem za zadevne sektorje, lahko bil izjemno koristna spodbuda za gospodarsko rast v obeh regijah. Uspešna sklenitev uravnoteženega sporazuma bo tudi prispevala k odpravi obstoječih prekomernih ovir za trgovino, zlasti visokih tarif, zapletenosti uvažanja in subvencij v regiji. Prepričani smo, da je na splošno veliko možnosti za oblikovanje celovitega medregionalnega partnerskega območja med Evropo in Latinsko Ameriko na podlagi modela regionalizma, ki je združljiv s STO, ter v duhu zaupanja in obojestranskih koristi.

Doseči želimo enake konkurenčne pogoje s Kitajsko

Kitajska je eno od največjih svetovnih gospodarstev. Njen ogromen notranji razvoj ponuja pomembne priložnosti za naš izvoz in vlagatelje. EU je največja trgovinska partnerica Kitajske, Kitajska pa je naša druga največja partnerica, takoj za ZDA. Obseg trgovanja z blagom s Kitajsko se je v zadnjih letih močno povečal, pri čemer se hitro povečuje izvoz EU; vendar EU vseeno stalno beleži znaten trgovinski primanjkljaj. Ta je delno posledica še vedno prisotnih neupravičenih netarifnih ukrepov, tehničnih ovir in nezadostne vzajemnosti. Te je treba postopoma odpraviti, da bi zagotovili trajnost našega gospodarskega partnerstva. Pozivamo k nadaljnji strogi uporabi instrumentov trgovinske zaščite in nove protidampinške metodologije, dokler se bodo uporabljale nepoštene trgovinske prakse. Vseeno se je EU zavezala, da bo odprla trgovinske odnose s Kitajsko pod poštenimi pogoji in ob popolnem spoštovanju svojih obveznosti v okviru STO.

Medtem podpiramo in nadzorujemo sedanja pogajanja za celovit sporazum o naložbah med EU in Kitajsko, da bi ustvarili varnejši pravni okvir za dolgoročni dostop do trgov. V tem okviru so naše prednostne naloge še vedno spodbujanje vzajemnosti, vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev, reševanje težav s presežno zmogljivostjo ter nediskriminatorna obravnava podjetij in vlagateljev. Napredek teh pogajanj in postopno odpravljanje drugih neupravičenih tarifnih in netarifnih ovir, ki niso skladne s STO, bosta poslala jasno sporočilo o vlogi, ki jo bo imela Kitajska v svetovnem gospodarstvu. Pozivamo k boljši preglednosti in upravljanju pobude En pas ena pot, ki jo je sprejela Kitajska, ter pozdravljamo vzpostavitev povezovalne platforme med EU in Kitajsko. Države članice bi morale zagotoviti, da je pristop EU v odnosu do Kitajske poenoten in da so morebitni dvostranski projekti v skladu s skupnim evropskih pristopom.

Podpiramo začetek pogajanj o dvostranskem sporazumu o naložbah s Tajvanom in pozivamo Komisijo, naj zaključi priprave, da bi lahko čim prej uradno začeli pogajanja.

Podpiramo novo strategijo za osrednjo Azijo

Pozdravljamo napredek, ki so ga države osrednje Azije dosegle v okviru partnerskih sporazumov z EU, saj so postale naše pomembne partnerice. Poudarjamo, da je zelo pomembno imeti predlog za novo strategijo v skladu z globalno strategijo EU do konca leta 2019.

Pozdravljamo ratifikacijo sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Ratifikacija sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je pomemben mejnik in je zelo geopolitično pomembna za uveljavitev največjega dvostranskega trgovinskega sporazuma, ki ga je EU sklenila doslej. Sporazum bo ustvaril ekonomsko cono z več kot 600 milijoni ljudi, vredno več kot 30 odstotkov svetovnega BDP. Sporazum o gospodarskem partnerstvu bo prinesel velike tržne priložnosti za obe strani, okrepil sodelovanje na različnih področjih, potrdil skupno zavezanost trajnostnemu razvoju in bo prvič vključeval posebno zavezo Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah. Podpiramo nadaljnja pogajanja Komisije o standardih za zaščito naložb in reševanju sporov glede zaščite naložb. Skupina ELS meni, da je celovit in ambiciozen sporazum o gospodarskem partnerstvu z Japonsko najboljša priložnost za evropska podjetja in državljane, da v celoti izkoristijo vse prednosti naših odnosov z Japonsko.

Vzpostaviti želimo proaktivno strategijo za pacifiško območje (npr. države združenja ASEAN)

Skupina ELS podpira proaktivno strategijo za pogajanja in popolno izvajanje dvostranskih sporazumov z državami združenja ASEAN ter Avstralijo in Novo Zelandijo, da bi evropskim podjetjem omogočili boljši dostop in odpravili netarifne ovire. Skupina ELS meni, da imata sporazuma o prosti trgovini in naložbah s Singapurjem in Vietnamom velik potencial za okrepitev trgovanja s tema državama združenja ASEAN, kar bo pozitivno vplivalo na rast in zaposlovanje, ter za zagotovitev varnega okolja za naložbe v obeh državah. Pozdravljamo nedaven začetek pogajanj z Avstralijo in Novo Zelandijo, da bi hitro pripravili dokončno besedilo celovitega in uravnoteženega trgovinskega sporazuma. Podpiramo sedanja pogajanja z Indonezijo, Tajsko, Malezijo in Filipini ter oblikovanje medregionalnega sporazuma o prosti trgovini v prihodnjih petih letih.

Oblikovati želimo prihodnje trgovinske odnose med EU in Združenim kraljestvom

Združeno kraljestvo bo glede na naše skupne vrednote in zgodovino, vključno z več kot štiridesetletnim članstvom Združenega kraljestva v EU, še naprej pomemben partner EU. Celovit okvir za prihodnji odnos je zato v interesu obeh strani, da bi se ohranila čim tesnejša povezanost trgov. Menimo, da bi bilo članstvo Združenega kraljestva v notranjem trgu in carinski uniji najboljša rešitev tako za Združeno kraljestvo kot tudi za ostale države članice EU in da se lahko le tako zagotovijo nadaljnji nemoteni vzajemni trgovinski tokovi in v celoti ohranijo koristi naših gospodarskih odnosov. EU bi morala še naprej spodbujati in negovati svoj odnos z Združenim kraljestvom. Tako bo pomagala zagotoviti, da bodo vzajemni trgovinski tokovi v prihodnosti čim manj moteni. Evropski parlament mora biti popolnoma vključen v postopek pogajanj o prihodnjem trgovinskem odnosu med EU in Združenim kraljestvom in mora končno odobriti vsak trgovinski sporazum.

Pozivamo k močni zaščiti naložb

Podpiramo nov pristop EU k zaščiti naložb, s katerim so bili izboljšani posamezni pristopi držav članic EU v več kot 1.400 veljavnih bilateralnih investicijskih pogodbah. Z Lizbonsko pogodbo se je pristojnost sicer prenesla z držav članic na EU, vendar te bilateralne investicijske pogodbe ostajajo uspešen instrument za zaščito evropskih vlagateljev in njihovih naložb pred nepoštenimi praksami v tujini, dokler jih ne nadomestijo sporazumi, sklenjeni na ravni EU. Ključno je, da pristop EU združuje močno in učinkovito zaščito za vlagatelje in njihove naložbe ter ohranjanje političnega prostora na drugih področjih, na primer na področju sedanjih in prihodnjih zakonodajnih standardov glede zaščite potrošnikov, okoljske in socialne politike ter izvajanja parlamentarnih pristojnosti. Instrument učinkovite zaščite naložb, ki bi bil lahko del sporazumov EU o prosti trgovini ali samostojnih investicijskih sporazumov, bi moral spoštovati in varovati pravico držav do urejanja; izbiranje najugodnejše jurisdikcije ne bi smelo biti mogoče. Naš dolgoročni cilj je vzpostavitev neodvisnega mednarodnega sodišča. Zato pozdravljamo mandat Sveta za vzpostavitev večstranskega sodišča za reševanje investicijskih sporov in spodbujamo Komisijo, naj si še naprej prizadeva prepričati tretje države v čimprejšnjo vzpostavitev takšnega sodišča.

Trdno podpiramo vzpostavitev okvira za pregledovanje neposrednih tujih naložb v Evropski uniji. Vse države G7 in večina držav partneric EU že imajo vzpostavljen mehanizem pregleda naložb za tuje strateške naložbe na področju varnosti in javnega reda. Zato pozdravljamo uvedbo podobnega instrumenta na ravni EU, ki bo omogočil sodelovanje, pregledovanje in morebitno omejevanje tujih naložb v teh strateških sektorjih.

Vzpostaviti želimo učinkovite instrumente trgovinske zaščite in odprte trge

Za nadaljnjo liberalizacijo trgovine in hkratno zaščito interesov evropskih podjetij in državljanov je še vedno potrebna zmožnost preprečevanja nepoštenih trgovinskih praks na naših trgih in hitrega odzivanja nanje. Zato podpiramo uporabo različnih mehanizmov, kot so protidampinške, protisubvencijske in zaščitne klavzule, ko so izpolnjene ustrezne zakonske zahteve.Zato menimo, da je nedavna okrepitev instrumentov trgovinske zaščite, katerih uporaba je tudi postala hitrejša in dostopnejša za mala in srednja podjetja, ključna v trgovinski strategiji EU. Poleg tega je preglednejši, nediskriminatoren in pozitiven vzajemen dostop do tujih trgov javnih naročil, zlasti za mala in srednja podjetja, ključni element trgovinske politike EU.