Documentul de poziție al Grupului PPE privind comerțul internațional

19.02.2019

Documentul de poziție al Grupului PPE privind comerțul internațional

Publicaţie picture

UE se află în primele rânduri ale comerțului mondial liber și echitabil. O demonstrează numeroasele noastre parteneriate comerciale din întreaga lume și angajamentul ferm pe care ni l-am asumat în cadrul unui sistem multilateral reprezentat de Organizația Mondială a Comerțului (OMC). Având în vedere provocările actuale, UE trebui să profite de ocazia de a se asocia în mod activ cu parteneri din întreaga lume, pentru a urmări o agendă comercială ambițioasă într-un context mondial. Politica comercială este un pilon important care completează politica externă, precum și securitatea internă și externă, încurajând dezvoltarea globală și proiectând valorile noastre europene pe scena mondială, consolidând parteneriatele strategice ale Uniunii și contribuind la construirea de noi alianțe.

Dorim să conturăm globalizarea și să asigurăm implicarea cetățenilor

Globalizarea și deschiderea piețelor au îmbunătățit în mod semnificativ nivelul de trai și au redus sărăcia în UE și în întreaga lume. Rămânem în continuare implicați în elaborarea politicii comerciale a UE, cu scopul de a împărți mai echitabil avantajele aduse de globalizare. Întreprinderile europene care importă și exportă în cadrul lanțurilor valorice globale actuale creează competitivitate, locuri de muncă și generează creștere economică și, de asemenea, oferă o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai mici pentru consumatori, satisfăcând nevoile cetățenilor noștri. Fideli angajamentului pe care ni l-am asumat față de comerțul liber, bazat pe norme și pe valori, , ca actor ce stabilește standarde de modelare a comerțului internațional, dorim să menținem condiții competitive egale, să apărăm și să promovăm standardele noastre europene ridicate, precum și să promovăm principiile fundamentale ale democrației și drepturilor omului, în spiritul reciprocității și al avantajelor reciproce. Pentru a crea noi locuri de muncă, este esențial să ne creștem competitivitatea și exporturile în lumea întreagă. Deoarece întreprinderile mici și mijlocii generează 30% din exporturile Uniunii, în acordurile comerciale ale UE trebuie integrate dispoziții eficace pentru aceste întreprinderi, acestea fiind motoare ale creării de locuri de muncă, creșterii economice și inovării. Totodată, vom asigura întotdeauna protecția utilităților și serviciilor noastre publice, precum și excluderea serviciilor audiovizuale. Pentru a asigura implicarea cetățenilor, solicităm tuturor părților interesate să elaboreze o mai bună strategie de comunicare pentru politica comercială a Uniunii. Dorim ca toate etapele negocierilor să fie caracterizate de transparență și deschidere, însă sprijinim confidențialitatea atunci când ea este necesară pentru obținerea celor mai bune rezultate în cadrul negocierilor.

Politica comercială reprezintă o importantă competență a Uniunii. În această privință, avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene privind Acordul de liber schimb (ALS) cu Singapore a consolidat rolul legitim din punct de vedere democratic al Parlamentului European și a clarificat competențele UE în general. Grupul nostru salută propunerea Consiliului privind viitoarea structură generală a acordurilor comerciale. Invităm Comisia, atunci când prezintă acordurile finalizate în vederea semnării și a încheierii lor, și Consiliul, atunci când decide cu privire la semnarea și încheierea acestora, să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre;

Dorim o politică comercială bazată pe valori și dorim să promovăm dezvoltarea durabilă

Dorim o politică comercială responsabilă, bazată pe valori și pe norme. Aceasta nu ar trebui însă să fie prea încărcată de aspecte care nu sunt direct legate de comerțul internațional. Revizuirea cu succes a Regulamentului UE împotriva torturii, noul Regulament al UE privind minereurile din zone de conflict și reformarea în curs a Regulamentului UE privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare vor contribui la consolidarea drepturilor omului și la îmbunătățirea situației la fața locului, evitând în același timp birocrația pentru întreprinderile europene.

Dorim să promovăm o dezvoltare durabilă prin negocierea unor acorduri de parteneriat economic care să îmbine interesele europene și cele ale regiunii Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), să încurajeze dezvoltarea prin promovarea integrării regionale, crearea de oportunități pentru comerț și investiții, îmbunătățirea guvernanței economice și reducerea sărăciei. Suntem convinși că sistemul „Totul în afară de arme (EBA)”, Sistemul generalizat de preferințe (SGP) și SGP Plus reprezintă instrumente adecvate pentru sprijinirea dezvoltării și a creșterii economice. Grupul PPE salută propunerile de consolidare a parteneriatului UE cu Africa, în perspectiva pe termen lung a unui ALS cuprinzător între continente. Susținem planurile de creștere a finanțării disponibile pentru proiectele corespunzătoare din următorul cadru financiar multianual (CFM), pentru a intensifica schimburile comerciale cu UE și pentru a-i permite să-și atingă întregul potențial, precum și pentru a stimula investițiile publice și private, locurile de muncă și educația.

Capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile de liber schimb ale UE sunt instrumente adecvate și eficace pentru promovarea standardelor internaționale relevante în domeniul protecției muncii și al protecției mediului, pentru proiecția generală a principiilor în materie de drepturi ale omului și pentru buna guvernanță, implicând îndeaproape societatea civilă pe baza dialogului și a cooperării. Dispozițiile existente privind comerțul și dezvoltarea durabilă au caracter obligatoriu și o sferă de aplicare largă; ele consolidează sistemul multilateral și fac obiectul unui mecanism de soluționare a litigiilor specific și recunoscut reciproc. Salutăm documentul neoficial al Comisiei menit să confere un plus de eficacitate punerii în aplicare și asigurării respectării capitolelor privind comerțul UE și dezvoltarea durabilă.

Preferăm o abordare multilaterală, sprijinind în același timp negocierile privind acordurile de liber schimb

Din punctul nostru de vedere, sistemul comercial multilateral reprezentat de OMC rămâne în continuare, de departe, cel mai bun cadru de realizare a unui comerț liber și echitabil la nivel mondial, în conformitate cu principiile statului de drept. Acordurile de liber schimb sunt a doua cea mai bună opțiune, care este însă necesară Ne așteptăm ca agenda OMC să fie pusă pe deplin în aplicare și, totodată, ca standardele noastre europene ridicate să fie menținute în toate domeniile. Interesele producătorilor din UE, inclusiv cele ale producătorilor din regiunile ultraperiferice (RUP), precum și interesele țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) asociate cu UE trebuie să fie suficient luate în considerare. Ne menținem angajamentul ferm față de un sistem obligatoriu de soluționare a litigiilor, precum și față de un organ de apel independent, care sunt esențiale pentru buna funcționare a OMC. Prin urmare, suntem îngrijorați de problema reprezentată de faptul că nu s-au efectuat numiri în posturi vacante ale organului de apel al OMC și solicităm partenerilor să deblocheze procesul de numire a unor noi judecători în organul de apel. În același timp, suntem pregătiți să discutăm în continuare posibile îmbunătățiri ale OMC cu partenerii noștri internaționali. Prin urmare, considerăm că recentul acord politic privind relațiile comerciale dintre UE și SUA reprezintă un bun temei al colaborării strânse cu parteneri care ne împărtășesc viziunea pentru a reforma OMC și a combate practicile comerciale neloiale. Sprijinim propunerea Comisiei de a adopta o abordare cuprinzătoare vizând modernizarea și consolidarea OMC în domenii esențiale, inclusiv noi norme care să încerce să răspundă la provocările actuale, cum ar fi subvențiile industriale, proprietatea intelectuală și transferurile forțate de tehnologie, precum și o nouă abordare a dezvoltării.

Dorim să oferim o viziune nouă a puternicei noastre legături transatlantice

Statele Unite sunt principalul partener strategic al UE. Împărtășim valori comune și ne bucurăm de cele mai integrate relații economice din lume. Transformarea în curs a sistemului internațional și provocările cu care ne confruntăm subliniază și mai mult importanța relației transatlantice pentru asigurarea păcii, a securității și a stabilității. După înghețarea negocierilor Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), trebuie să dăm un nou impuls parteneriatului nostru, pentru a da formă împreună secolului al XXI-lea, și să examinăm dacă este posibil să redemarăm negocierile comerciale atunci când vor exista condiții favorabile. Prin urmare, considerăm că acordul politic la care au ajuns președintele Juncker și președintele Trump la 25 iulie 2018, care a fost reflectat într-o declarație comună și va fi monitorizat în cadrul grupului de lucru executiv, poate deschide calea către lansarea unui nou proces de cooperare și către demararea negocierilor privind reducerea la zero a taxelor vamale asupra bunurilor industriale și privind evaluările conformității, cu avantaje evidente pentru ambele părți. Împărtășim preocupările legate de supracapacitățile din sectoare-cheie de la nivel mondial, de asigurarea unui sistem comercial internațional funcțional, de inovare și creșterea durabilă. Prin urmare, este esențial ca UE și SUA să continue să colaboreze și să își consolideze cooperarea în cadrul mai multor foruri, inclusiv în cadrul Forumului global, pentru a ajunge la un punct de vedere comun privind chestiunile comerciale de interes reciproc și pentru a nu afecta relația transatlantică în viitor. Considerăm că impunerea universală a unor taxe vamale la import asupra oțelului și aluminiului de către actuala administrație a SUA reprezintă o soluție nepotrivită la problema supracapacității. Sprijinim cu fermitate Comisia în asigurarea protejării depline a intereselor UE, inclusiv în ceea ce privește toate celelalte măsuri protecționiste, printre care se numără și cele care contestă politica agricolă comună și examinarea în prezent a posibilității de a impune taxe vamale în sectorul autovehiculelor. Având în vedere acordul politic, solicităm ambelor părți să depună eforturi în vederea găsirii unei soluții la problema taxelor vamale și să se abțină de la impunerea unor noi taxe vamale.

Sprijinim aprofundarea relațiilor comerciale cu partenerii noștri din vecinătate estică

Suntem conștienți că este important să se creeze o vecinătate est-europeană stabilă, democratică și prosperă și să se sprijine acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), oferind partenerilor noștri interesați din Parteneriatul estic un cadru pentru modernizarea relațiilor comerciale și pentru dezvoltare economică. Salutăm un model de Parteneriat estic Plus, atrăgător pe termen lung pentru țările asociate care au înregistrat progrese substanțiale în punerea în aplicare a reformelor legate de AA/DCFTA, ca instrument esențial pentru dezvoltarea schimburilor comerciale cu UE. Solicităm punerea în aplicare rapidă și completă a acordurilor de asociere ale UE cu Georgia, Moldova și Ucraina, în special a pilonilor comerciali ai acestora. În acest context, așteptăm cu interes o soluționare rapidă a problemelor nesoluționate referitoare la capitolul din DCFTA UE-Ucraina și solicităm insistent să fie pus rapid în aplicare.

Dorim să aprofundăm negocierile comerciale ale UE cu zona Mării Mediterane

Comerțul dintre Uniunea Europeană și zona Mării Mediterane este promițător. Sprijinim demararea negocierilor privind DCFTA cu anumite țări din această regiune și continuarea discuțiilor privind înlăturarea barierelor netarifare și tehnice, acordând o atenție specială standardelor noastre și produselor noastre sensibile (cum ar fi produsele agricole).

Sprijinim ratificarea Acordului comercial dintre UE și Canada (CETA)

Considerăm că ratificarea CETA și intrarea sa provizorie în vigoare reprezintă cel mai recent exemplu de acord comercial reciproc avantajos și un model pentru acordurile viitoare. Într-o perioadă în care protecționismul este în creștere, ratificarea CETA transmite lumii semnalul clar că suntem dedicați comerțului deschis și bazat pe norme și că modelăm globalizarea prin faptul că ne stabilim norme și standarde. Acordul consolidează legăturile transatlantice ale UE cu vechiul nostru aliat, Canada.

Sprijinim politici comerciale mai active și actualizate cu America Latină și zona Caraibilor

Relațiile comerciale cu parteneri din America Latină și zona Caraibilor au devenit în fine o prioritate pentru Uniunea Europeană și se reflectă într-o rețea de acorduri regionale. Salutăm intrarea în vigoare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală, precum și aplicarea provizorie a Acordului comercial cu Columbia și Peru, care a fost extins pentru a include și Ecuadorul ca al treilea partener începând din ianuarie 2017. Considerăm că intrarea în vigoare a acordurilor de parteneriat economic cu 14 țări din zona Caraibilor este un pas important în eforturile de menținere și promovare a integrării regionale. Solicităm încheierea rapidă a negocierilor în derulare pentru actualizarea Acordului de asociere cu Chile și salutăm încheierea negocierilor pentru actualizarea completă a Acordului UE de asociere cu Mexicul. Considerăm că un acord cuprinzător și echilibrat cu țările MERCOSUR, în cadrul căruia să se acorde o atenție deosebită și un tratament tarifar/privind cotele special produselor cele mai sensibile ale UE (de exemplu, unele produse agricole), precum și condiții competitive egale pentru sectoarele respective ar putea reprezenta un stimulent extrem de util pentru creșterea economică din ambele regiuni. Încheierea cu succes a unui acord echilibrat va contribui și la eliminarea barierelor comerciale excesive, în special a tarifelor ridicate și a formalităților complicate de import, precum și a subvențiilor din această regiune. Suntem convinși că există, în general, oportunități importante de a crea un adevărat spațiu de parteneriat interregional euro-latinoamerican, bazat pe un model de regionalism compatibil cu OMC, în spiritul încrederii și al avantajelor reciproce.

Dorim condiții competitive egale cu China

China este una dintre cele mai mari economii mondiale. Imensa sa dezvoltare internă oferă oportunități importante pentru exporturile și investitorii noștri. UE este cel mai mare partener comercial al Chinei, în vreme ce, pentru noi, aceasta vine doar pe locul al doilea, după SUA. Volumul comerțului cu bunuri cu China a sporit foarte mult în ultimii ani, exporturile UE crescând rapid; cu toate acestea, UE înregistrează în mod sistematic un deficit comercial semnificativ. Acest lucru decurge parțial din menținerea nejustificată a unor măsuri netarifare și bariere tehnice și din cauza lipsei de reciprocitate. Acestea trebuie să fie progresiv eliminate pentru a asigura sustenabilitatea parteneriatului nostru economic. Atât timp cât continuă să se aplice practici comerciale neloiale, solicităm aplicarea neîntreruptă și strictă a instrumentelor de protecție comercială ale UE și a noii metodologii antidumping. Totuși, UE se angajează să deschidă relații comerciale cu China în condiții echitabile și cu respectarea deplină a obligațiilor sale din cadrul OMC.

Între timp, sprijinim și monitorizăm negocierile în curs pentru încheierea unui acord de investiții cuprinzător UE-China, în vederea creării unui cadru juridic mai sigur pentru accesul pe piață pe termen lung. În acest context, prioritățile noastre rămân promovarea reciprocității, stabilirea unor condiții competitive egale, abordarea problemei supracapacității și tratamentul nediscriminatoriu al întreprinderilor și al investitorilor. Progresul acestor discuții și eliminarea treptată a celorlalte bariere tarifare și netarifare nejustificate și necompatibile cu normele OMC vor transmite un semnal puternic cu privire la rolul pe care trebuie să îl joace China în economia mondială. Solicităm mai multă transparență și mai multă guvernanță în ceea ce privește inițiativa „O centură, un drum” (Belt and Road Initiative – BRI) adoptată de China și salutăm crearea platformei de conectivitate UE-China. Statele membre ar trebui să se asigure că UE are o poziție unitară în relația sa cu China și că eventualele proiecte bilaterale sunt aliniate cu abordarea europeană comună.

Sprijinim lansarea negocierilor pentru un acord bilateral de investiții cu Taiwanul și solicităm Comisiei să finalizeze lucrările pregătitoare pentru a începe oficial negocierile cât mai curând posibil.

Sprijinim o nouă strategie pentru Asia Centrală

Salutăm progresele înregistrate de țările din Asia Centrală în cadrul acordurilor de parteneriat cu UE, întrucât acestea au devenit parteneri importanți. Subliniem că este important să se elaboreze o propunere de strategie nouă până la sfârșitul anului 2019, în conformitate cu Strategia globală a UE.

Salutăm ratificarea Acordului de parteneriat economic UE-Japonia

Ratificarea Acordului de parteneriat economic UE-Japonia reprezintă o etapă importantă și are o mare importanță geopolitică pentru punerea în aplicare a celui mai mare acord comercial bilateral negociat vreodată de UE. Acest lucru va crea o zonă economică de 600 milioane de persoane, în valoare de peste 30 % din PIB-ul mondial. Acordul de parteneriat economic va oferi oportunități uriașe de piață ambelor părți, va consolida cooperarea într-o serie de domenii, va reafirma angajamentul comun al acestora față de dezvoltarea durabilă și va cuprinde pentru prima dată un angajament specific față de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Sprijinim continuarea negocierilor cu Comisia privind standardele de protecție a investițiilor și soluționarea litigiilor legată de protecția investițiilor. Grupul PPE consideră că Acordul schimb cuprinzător și ambițios de protecție a investițiilor cu Japonia reprezintă cea mai bună ocazie pentru întreprinderile europene și cetățenii europeni de a beneficia pe deplin de relațiile noastre cu Japonia.

Dorim o strategie proactivă pentru zona Pacificului (de exemplu, țările ASEAN)

Grupul PPE este în favoarea unei strategii proactive pentru negocierea și aplicarea deplină a unor acorduri bilaterale cu țările ASEAN, precum și cu Australia și Noua Zeelandă, în vederea promovării unui acces mai bun pe piață al întreprinderilor europene și a eliminării barierelor netarifare. Grupul PPE consideră că acordurile de liber schimb și de investiții cu Singapore și Vietnam sunt perfect capabile de a stimula schimburile noastre comerciale cu aceste două țări ale ASEAN, fapt ce ar avea efecte pozitive asupra creșterii și a ocupării forței de muncă și în ceea ce privește un mediu de investiții sigur în ambele țări. Salutăm demararea recentă a negocierilor cu Australia și Noua Zeelandă în vederea finalizării rapide a unui acord comercial cuprinzător și echilibrat. Susținem negocierile purtate în prezent cu Indonezia, Thailanda, Malaysia și Filipine, precum și elaborarea unui acord de liber schimb interregional în următorii cinci ani.

Dorim să modelăm viitoarele relații comerciale dintre UE și Regatul Unit

Regatul Unit va continua să fie un partener important pentru UE, având în vedere valorile și istoria noastre comune, inclusiv apartenența Regatului Unit la UE timp de peste 40 de ani. Prin urmare, un cadru cuprinzător pentru relațiile viitoare este în interesul tuturor părților, pentru a se asigura că ambele piețe rămân cât mai strâns integrate. Considerăm că apartenența Regatului Unit la piața internă și la uniunea vamală ar fi soluția optimă, atât pentru Regatul Unit, cât și pentru celelalte state membre ale UE, și singura care poate garanta că schimburile comerciale reciproce continuă să se desfășoare fără obstacole și că avantajele generate de relațiile noastre economice sunt păstrate pe deplin. UE ar trebui să continue să își promoveze și să își cultive relațiile cu Regatul Unit. Acest lucru va servi la asigurarea faptului că, în viitor, fluxurile comerciale reciproce vor fi afectate cât mai puțin. Parlamentul European trebuie să fie implicat pe deplin în procesul de negociere a unei viitoare relații comerciale între UE și Regatul Unit, iar orice acord comercial face obiectul aprobării sale finale.

Suntem în favoarea unei bune protecții a investițiilor

Susținem noua abordare a UE în materie de protecție a investițiilor care îmbunătățește abordările individuale adoptate de statele membre ale UE în cele peste 1400 de tratate bilaterale de investiții existente. Deși, prin Tratatul de la Lisabona, competența a trecut de la statele membre la UE, aceste tratate bilaterale de investiții rămân un instrument reușit de protejare a investitorilor din UE și a investițiilor lor împotriva practicilor neloiale din străinătate, până când acestea sunt înlocuite de acorduri încheiate la nivelul UE. Este esențial ca abordarea UE să îmbine protecția puternică și eficace a investitorilor și a investițiilor lor cu păstrarea unei marje necesare de manevră de politică în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, standardele legislative actuale și viitoare privind chestiuni de protecție a consumatorilor, politica socială și de mediu, precum și exercitarea prerogativelor parlamentare. Instrumentul de protecție eficace a investițiilor, care ar putea fi inclus în acordurile de liber schimb ale UE sau în acordurile de investiții autonome, ar trebui să respecte și să garanteze dreptul statelor de a reglementa; ar trebui să se elimine posibilitatea de a căuta instanța cea mai favorabilă. Obiectivul nostru pe termen lung este de a dispune de o instanță internațională independentă. Prin urmare, salutăm mandatul Consiliului de instituire a unei instanțe multilaterale pentru soluționarea litigiilor în materie de investiții și încurajăm Comisia să își continue eforturile de sensibilizare a țărilor terțe pentru a înființa o astfel de instanță cât mai curând posibil.

Susținem cu fermitate stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Toate țările G7 și majoritatea țărilor partenere ale UE dispun deja de un mecanism funcțional de examinare a investițiilor străine strategice în domeniul securității și al ordinii publice. Prin urmare, salutăm introducerea unui instrument similar la nivelul UE pentru a coopera, a examina și, eventual, a restricționa investițiile străine în aceste sectoare strategice.

Dorim instrumente de apărare comercială eficiente și piețe deschise

Liberalizarea în și mai mare măsură a comerțului necesită în continuare existența capacității de a preveni practicile neloiale pe piețele noastre și de a reacționa rapid la acestea, în interesul întreprinderilor europene și al cetățenilor europeni. Astfel, sprijinim utilizarea diferitelor mecanisme, cum ar fi clauzele antidumping, antisubvenție și de salvgardare atunci când sunt îndeplinite cerințele legale relevante. Considerăm deci că recenta consolidare a instrumentelor de apărare comercială, care au devenit mai rapide și mai accesibile IMM-urilor, este esențială în strategia comercială a UE. În plus, accesul reciproc mai transparent, nediscriminatoriu și pozitiv, în special al IMM-urilor, la piețele achizițiilor publice din străinătate este un element esențial al politicii comerciale a UE.