Неприкосновеност на личния живот

 


Важна правна информация

Информацията на настоящия сайт подлежи на ограничаване на отговорността, a авторско право и правила, свързани със защитата на личните данни.


Ограничаване на отговорността:

Групата на ЕНП поддържа настоящия уебсайт, за да насърчи публичния достъп до информация относно нейните инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме настоящата информация актуализирана и точна. Ако ни бъдат посочени грешки, ще се опитаме да ги поправим.
При все това, групата не поема каквато и да било отговорност по отношение на информацията на сайта.

Информацията:

 • е от общ характер и не се отнася за конкретните обстоятелства на отделно лице или образувание;
 • не е задължително обстойна, пълна, точна или актуализирана;
 • понякога е свързана с външни сайтове, върху които службите на групата нямат контрол и за които тя не поема отговорност;
 • не представлява професионални или правни съвети (при необходимост от конкретен съвет, винаги следва да се консултирате с подходящо квалифицирано лице).

Няма гаранция, че достъпен онлайн документ е точно копие на официално приет текст. Единствено законодателство на Европейския съюз, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, се счита за автентично.

Нашата цел е свеждане до минимум на проблеми, причинени от технически грешки. При все това, някои данни или информация на сайта ни може да са създадени или структурирани във файлове или формати, които съдържат грешки, и ние не можем да гарантираме, че услугата ни няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от такива проблеми. Групата на ЕНП не поема отговорност по отношение на такива проблеми, възникнали в резултат от използването на настоящия сайт или свързани с него външни сайтове.

Като цяло, групата на ЕНП не може да поеме отговорност за каквито и да било проблеми от технически характер, които засягат представянето на сайта.

Групата на ЕНП си запазва правото да променя, временно или постоянно да преустановява целия сайт или част от него, без предварително уведомяване или обезщетение.

Групата на ЕНП не може, при никакви обстоятелства, да носи отговорност пред Вас или трето лице за промени, прекъсвания, преустановяване или премахване на сайта.

Настоящото ограничаване на отговорността няма за цел да ограничава отговорността на групата при нарушаване на изисквания, установени от приложимото национално право, нито да изключи нейната отговорност за въпроси, които не могат да се изключат съобразно това право.


Информация относно авторското право

© EPP Group, 2012-2027

Всички текстове и мултимедийна информация (звуци, образи, софтуер и т.н.) на настоящия сайт са интелектуална собственост на групата на ЕНП или информация, за която групата е придобила и/или е договорила права. В този смисъл, всички текстове, снимки, видео материали, факти, информация, логота, марки и други елементи, възпроизведени на настоящия сайт, са резервирани и защитени от правото в областта на търговските марки и/или авторското право и/или други действащи разпоредби в областта на интелектуалната собственост.

Възпроизвеждането се разрешава, при условие че се посочва източникът, освен ако се изисква друго.

Съдържание, в частност мултимедийното съдържание, трябва да се възпроизвежда в оригиналния му вид и не бива да се редактира и променя по друг начин за използване за цели, различни от първоначално предвидените. Всяко незаконно използване на целия сайт или част от него (пиратство, фалшифициране и т.н.) може да доведе до преследване съобразно действащите закони.

В случаите, когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, образи, софтуер и т.н.) трябва да се получи предварително разрешение, съответното разрешение отменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всякакви ограничения относно ползването.


Защита на лични данни

Групата на ЕНП е поела ангажимент да спазва неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за поверителност е основана на: Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика обхваща групата от уебсайтове на Групата на ЕНП.

Въпреки че можете да преглеждате повечето от тези уебсайтове, без да предоставяте каквато и да било информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да бъдат предоставени електронните услуги, които искате.

Уебсайтове, които изискват такава информация, я третират съобразно политиката, описана в горепосочения регламент. Допълнителна информация относно използването на Вашите данни за тези услуги ще намерите по-долу и, в някои случаи, на самите уебсайтове.

В този контекст:

 • За всяка конкретна електронна услуга, контрольор определя целите и средствата за обработка на личните данни и гарантира съответствието на електронната услуга с политиката за защита на личните данни;
 • В рамките на всяка институция длъжностно лице за защита на данните гарантира това, че разпоредбите на регламента се прилагат, и предоставя насоки на контрольорите във връзка с изпълнението на техните задължения (вж. член 24 от регламента);
 • За всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните ще действа като независим надзорен орган (вж. членове 41-45 от регламента).


Групата от уебсайтове на ЕНП предоставя връзки към сайтове на трети страни. Тъй като ние не ги контролираме, насърчаваме ви да прегледате политиките им на защита на личните данни.


Какво представлява електронна услуга?

Електронна услуга на уебсайтовете на ЕНП е услуга или ресурс, достъпни в интернет, с цел подобряване на комуникацията между граждани и стопански субекти, от една страна, и нашата европейска политическа група, от друга.

Понастоящем предлагаме информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, стопанските субекти, администрациите и други лица, вземащи решения, лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин повишават прозрачността и разбирането за политиките и дейностите на групата. Те включват предлагани от бюлетин услуги и възможността за съхранение на списък с предпочитаните ви адреси, за което е необходима регистрация.


Нашата декларация за политиката за поверителност обхваща следната информация относно използването на Вашите данни:

 • Каква информация се събира, за какви цели и чрез кои технически средства групата събира лична информация, изключително само в степента, необходима за изпълнение на конкретна цел. Информацията няма да се използва наново за друга цел;
 • Пред кого се разкрива Вашата информация. Групата на ЕНП ще разкрие информация пред трети страни единствено ако това е необходимо за изпълнение на определените по-горе цели и на посочените (категории) получатели. Групата няма да разкрива Ваши лични данни за целите на директния маркетинг;
 • Как можете да достигнете до информация за Вас, да проверите нейната точност и, при необходимост, да я коригирате. Като субект на данните вие също имате право да възразите по отношение на обработката на личните ви данни въз основа на законни и неопровержими съображения, освен ако те се събират с цел спазване на правно задължение или са необходими за изпълнението на договор, по който сте страна, или трябва да се използват за цел, за която сте дали недвусмислено съгласие;
 • Колко дълго се съхраняват данните за Вас. Групата на ЕНП съхранява данните само за времето, необходимо за изпълнението на целта за събиране или по-нататъшна обработка;
 • Какви са мерките за сигурност, които са взети с цел гарантиране на сигурността на информацията за Вас по отношение на евентуална злоупотреба или непозволен достъп;
 • С кого да се свържете, ако имате запитвания или оплаквания;
 • Кога групата на ЕНП може да използва данните за Вас с цел свързване с Вас;
 • Използването на „бисквитки” („cookies”) на сайта на ЕНП и как можете да ги отхвърляте.


Каква информация събираме за Вас, защо и как?

Когато се абонирате, за да получавате нашите бюлетини, или желаете да запазите списък с лицата от Групата на ЕНП, с които сте се свързвали, ние Ви предлагаме възможността да си създадете профил на нашия уебсайт. За да направите това, ние искаме от Вас да дадете адреса на електронната поща, на която желаете да получавате известията и която ще Ви служи за влизане в системата. Този адрес на електронната поща се съхранява в нашата база данни за бюлетините, така че да можем да го ползваме всеки път, когато Ви изпращаме известие. От Вас ще се изисква да въведете парола, която ще бъде криптирана. Вие ще трябва също така да въведете своето собствено и фамилно име и предпочитан език и да посочите дали сте представител на пресата. Ние използваме тази информация, за да можем да се обръщаме към Вас по име и за да знаем на какъв език да Ви изпращаме съдържанието, когато има негов превод. Ако посочите,че сте представител на пресата, може да получавате от нас и преспокани.

Използваме нашето собствено заявление за получаване на бюлетини, за да Ви изпратим информацията, която сте пожелали да получавате, като Вашите данни се съхраняват във вътрешна база данни, достъп до която имаме само ние. От Вас може също така да се изисква да въведете допълнителна информация, като собствено и фамилно име, наименование на Вашата организация, държава, както и дали сте медиен експерт. Тази информация се съхранява, но не се използва. Ние може да се запознаем с тези данни, за да ни помогнат да преценим каква информация в нашите бюлетини може да бъде подходяща за изпращане на абонатите ни.

Използваме Google Analytics, за да събираме статистически данни за нашия сайт, включително информация за това от кои държави са нашите посетители. Правим това, за да анализираме и усъвършенстваме нашия уебсайт и услугите, които предлагаме. Въпреки това обаче, ние не събираме пълните IP адреси.

Може също така да използваме данни, предоставени от Вас, в отговор на запитвания, които сте ни изпратили, независимо дали по телефона или по електронната поща.


Пред кого разкриваме Вашите данни?

Групата на ЕНП ще разкрие информация пред трети страни единствено ако това е необходимо за изпълнение на определените по-горе цели и на посочените (категории) получатели. Групата няма да разкрива Ваши лични данни за целите на директния маркетинг.


Как можете да достигнете до информацията за Вас и да я коригирате или редактирате?

Можете да се отпишете от услугите, предлагани от нашия бюлетин, по всяко време чрез кликване върху линка за отписване в края на всеки бюлетин.

За промяна на Вашите данни, редакция на Вашите предпочитания или достигане до информация относно съхраняваните от нас данни, можете да използвате регистрацията си на нашия уебсайт. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на адрес: eppgroup@europarl.europa.eu.


За колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме данните ви за периода, за който сте абонирани за нашите услуги или който е необходим, за да предоставим отговор на Ваше запитване. При отписване данните ви ще бъдат изтрити от нашите бази данни. Наред с това ще унищожим данни, предоставени за отговора на запитване, ако изискате това от нас.


Какви са мерките за сигурност, които вземаме, за да гарантираме сигурността на Вашата информация?

Данните ви се пазят в сигурна база от данни. Интернет сървърите на групата на ЕНП са защитени чрез корпоративна защитна стена (Firewall), а базите от данни са защитени с определен код за достъп и парола.


Кога можем да използваме данните за Вас с цел свързване с Вас

Ще използваме данните ви всеки път, когато ви изпращаме бюлетин, за който сте се абонирали. Ще ги използваме и за да отговорим на запитвания, които сте ни изпратили.


Как използваме "бисквитки"?

Ще използваме „бисквитки” за запазване на Вашите настройки (напр. избор на език) при посещението ви на нашия сайт или когато влизате във Вашата компютърна сметка (напр. когато изберете опцията „Запомни ме” при влизане в нея), когато изискате това от нас.


Що е "бисквитка"?

„Бисквитка” е малко количество информация, която често включва уникален идентификатор, изпращан до браузъра на Вашия компютър или мобилен телефон (наричан тук „устройство”) от компютър на уебсайт, и която се съхранява на твърдия диск на Вашето устройство. Всеки уебсайт може да изпраща своя собствена „бисквитка” до Вашия браузър, ако неговите опции допускат това, но (с цел защита на личните ви данни) Вашият браузър позволява на уебсайтовете достъп до „бисквитките", които те вече са ви изпратили, не до тези, изпратени от други уебсайтове. Много уебсайтове правят това винаги когато потребители ги посещават с цел проследяване на потоците на онлайн трафик.


"Бисквитки" за проследяване:

Drupal.xxxТези "бисквитки" се използват само за целите на представянето.
pnstТази "бисквитка" се използва само за управление на абонаментите ви и не съдържа никаква лична информация.
__utmx and _gaxТези "бисквитки" се използват от Google Analytics, за да ни помогнат да разбираме кога посещавате нашия сайт, как взаимодействате с нас и какво съдържание виждате, така че да можем да подобрим сайта и той да отговаря на вашите нужди.

 

Как обработваме електронните писма, които ни изпращате?

Някои уебстраници на сайтовете на групата на ЕНП имат бутон за връзка, който ви води към страница с електронен адрес за връзка. Ако кликнете върху този електронен адрес, Вашият софтуер за електронна поща ще се активира и ще ви прикани да изпратите коментарите си до определена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате такова съобщение, личните ви данни се събират само в степента, в която това е необходимо за изпращането на отговор. Ако екипът, който отговаря за пощата, не е в състояние да отговори на въпроса ви, той ще препрати писмото ви към друга служба.

Ако имате въпроси относно обработката на Вашите електронни писма и свързани лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.


С кого да се свържа за допълнителна информация?

Изпратете електронно писмо на адрес: epp-internet@europarl.europa.eu

 

Промени в политиката за поверителност на групата на ЕНП

Настоящата политика за поверителност може да се актуализира от време на време и вие може да я проверите във всеки един момент при предоставяне на лична информация на групата на ЕНП. Датата на последното актуализиране ще се появява на настоящата страница. Ако не сте съгласни с тези промени, може да спрете да използвате уебсайтовете на групата на ЕНП за предоставяне на лична информация на групата. Ако политиката за поверителност се промени по същество, ще бъдете уведомени с лесно забележимо съобщение на уебсайта.


Последно осъвременяване: 24.10.2019 г.