Vores Euro: Stabil, vækstskabende, succesrig

Dette indhold er også tilgængeligt i

De europæiske borgere kan med rette forvente og kræve en euro, der leverer resultater. Indførelsen af euroen var en milepæl i den europæiske integrationsproces og et symbol på europæisk enhed, men den skal også være grundlaget for økonomisk vækst og konkurrenceevne for vores Union samt velstand og beskæftigelse for EU-borgerene. EPP-Gruppen mener, at alle EU-lande, som ikke har en fravalgsordning, bør tilslutte sig euroområdet, forudsat at de opfylder alle kravene, da dette vil bidrage til samtlige økonomiers succes.

EPP-Gruppens reaktion på euroområdets gældskrise – som omfattede bæredygtig økonomisk politik og finanspolitiske disciplin – har været effektiv og succesrig, selvom vi ikke undervurderer den indsats, som borgerne har gjort i disse svære tider. Nu, hvor vores økonomier er ved at komme på fode, bør vi lære af historien, og det indebærer en finjustering af euroområdets forvaltningsstruktur. For at opnå dette har vi brug for en euro, der er stabil, vækstskabende og succesrig.

En stabil euro er en euro, der giver os mulighed for at spille en vigtig rolle i en globaliseret verden. Det forhold, at euroen er verdens næst vigtigste reservevaluta efter dollaren, har gjort det muligt for Europa at tage kontrol over sin egen skæbne og fastsætte regler for de globale finansielle markeder. Finanskrisen 2007-2008 og statsgældskrisen viste, at overdreven gældsætning sammen med eksterne chok kan ramme de europæiske økonomier og samfund hårdt. Der er derfor behov for at sikre, at euroområdet har tilstrækkelig evne til at imødegå fremtidige chok udefra, idet vi ellers ikke ville være i stand til at forebygge endnu en økonomisk krise, og vi vil ikke være i stand til at skabe de rette betingelser for, at borgerne kan have tillid til sikkerheden af deres opsparinger og investeringer.

En vækstskabende euro er en euro, der fremmer investeringer og fremmer beskæftigelsen. For at skabe flere arbejdspladser har vi brug for flere investeringer i Europa og mindre gæld. For at nå dette mål har vi brug for en troværdig valuta, som fremmer investering og en Union, der fremmer reformer for at holde Europa konkurrencedygtigt og stærkt. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan give vores unge generationer muligheder i deres fremtid. I modsætning til den politiske venstrefløj nægter vi at skubbe byrden videre til fremtidige generationer.

En succesrig euro er en euro, der beskytter og skaber resultater i borgernes dagligdag, og som gennem bæredygtig økonomisk politik og reformer bringer levestandarden for alle EU-borgerne nærmere hinanden, med udgangspunkt i principperne om social markedsøkonomi, gennemførelse af det indre marked, innovationsdrevne projekter og prioriteterne for fair handel.

Vores køreplan for en stabil, vækstskabende og succesrig euro:

1. Det handler om at investere i befolkningens fremtid

En europæisk valuta, kan ikke kun bero på nationale investeringer. EU er desuden nødt til at skabe bedre betingelser for at tiltrække intelligente investeringer, der fremmer konkurrenceevnen og skaber arbejdspladser.

 1. EPP-Gruppen har stået i spidsen i forbindelse med oprettelsen af en europæisk investeringsplan (EFSI), som allerede har tiltrukket millioner i offentlige og private investeringer. Vi er fast besluttede på at oprette en endnu mere ambitiøs investeringsplan for hurtigst muligt at bygge videre på denne succes.
 2. Det eksisterende EU-budget bør være bedre målrettet til finansiering af specifikke investeringsprogrammer, der reelt modernisere vores økonomier.
 3. EPP-Gruppen ønsker at skabe en budgetmæssig kapacitet inden for EU-budgettet, som er højere end det nuværende loft, for at:
 • sikre investeringer i krisetider;
 • sikre ledsageforanstaltninger til strukturreformerne;
 • støtte i forbindelse med konvergens til medlemsstater uden for euroområdet;
 • hjælpe til at stabilisere medlemsstaternes økonomier i krisetider;
 • yde kortvarig investeringsbeskyttelse for at mildne de sociale omkostninger ved de nødvendige reformer.

2. Ansvar og solidaritet går hånd i hånd

Solidaritet kræver ansvarlighed: EU skal være i stand til at hjælpe en medlemsstat, der er ramt af en finanskrise Vi er dog imod hensynsløs adfærd. Hver medlemsstat har til at starte med pligt til selv at forvalte deres budgetter ansvarligt, og er også ansvarlige for den finansielle bistand, som de modtager.

 1. Finansiel bistand under denne budgetmæssige kapacitet vil være betinget af, at alle de nødvendige kriterier er overholdt, først og fremmest stabilitets- og vækstpagten, for at forebygge moral hazard, herunder gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger.
 2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i euroområdet, bør modtage førtiltrædelsesbistand. Uanset deres juridiske forpligtelse i henhold til traktaterne har medlemsstater, som politisk afviser at deltage i euroområdet, ikke noget at skulle have sagt angående euroens fremtid.
 3. Medlemsstaterne er selv ansvarlige for den gæld, som de oparbejder. Det er derfor, vi har brug for en konkurslovgivning for medlemsstaterne for at genoprette deres individuelle ansvar.
 4. Vi må undgå at bebyrde kommende generationer med uholdbare gældsniveauer.

3. Europa skal have sin egen Valutafond

Med henblik på at imødegå finansielle spekulanter, som søger at angribe de enkelte medlemsstater, bør den europæiske stabilitetsmekanisme gøres til en fuldgyldig europæisk valutafond. EMF bør sikre kriseforebyggelse, ledsagende gældsomlægningsprocesser og sikre finansiel støtte til de nødvendige strukturelle reformer i solvente medlemsstater, der har svært ved at få adgang til de finansielle markeder.

 1. EMF bør være underlagt EU-retten, være uafhængig og bør handle på grundlag af ekspertise;
 2. Direktøren for EMF bør vælges af Europa-Parlamentet;
 3. Direktøren for EMF bør rapportere til Europa-Parlamentet;
 4. EMF bør ikke svække de nationale parlamenters kontrol eller påvirke deres rettigheder.

4. Øge den demokratiske legitimitet i euroområdet

Borgerne skal have vished for, at beslutninger, der påvirker deres økonomiske fremtid, ikke træffes af "skjulte kræfter", men af deres legitime repræsentanter og myndigheder.

 1. EPP-Gruppen ønsker at styrke Europa-Parlamentets beføjelser i den økonomiske beslutningsproces. Vi forkaster derfor ideen om at skabe dobbelte strukturer ved at introducere et parlament for euroområdet. Europa-Parlamentet skal have en større indflydelse på de overordnede økonomiske prioriteter, der fastlægges af euroområdets finansministre. Inddragelsen af og dialogen mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter skal også forbedres. De nationale finansministres afgørelser bør baseres på og afspejle disse europæiske mål.
 2. EPP-Gruppen ønsker, at euroen får et politisk ansigt, en næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for ØMU'en og med demokratisk ansvar for at opretholde regler for euroområdet og sikre, at vores politikker er sammenhængende og effektive. Med henblik herpå foreslår vi, at den ansvarlige næstformand for ØMU'en skal være:
 • Euroområdets ansigt udadtil i de relevante internationale organisationer.
 • Ansvarlig for at foreslå, hvordan den nye budgetkapacitet bør anvendes til at sikre investeringer og ledsage de nødvendige strukturreformer i overensstemmelse med de vedtagne regler og have øgede beføjelser til at håndhæve overholdelsen af rammerne for økonomisk styring og sikre gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger.
 1. EPP-Gruppen ønsker mere ansvarlighed på nationalt plan: finansministrene skal tage fuldt ansvar på nationalt plan for de afgørelser, som de bliver enige om i Bruxelles. Forpligtelser på europæisk plan til de økonomiske politikker skal gennemføres i de nationale økonomiske politikker.

5. Vores opsparing i sikre hænder

 1. Vi skal holde styr på vores banksektor: vi vil have bankerne til at optræde ansvarligt og fuldføre Bankunionen, så den bliver mere robust, samt styrke reguleringen af den og tilsynet med den. For at opnå dette skal bankerne reducere antallet af risikable lån i deres regnskaber. De banker, som udgør en alvorlig risiko for stabiliteten i banksystemet som helhed skal omstruktureres eller lukkes, samtidig med at det undgås, at skatteyderne betaler regningen. Vi har brug for en europæisk indskudsgarantiordning, når betingelserne herfor er opfyldt.
 2. EPP-Gruppen lægger meget stor vægt på ECB's uafhængighed og anerkender, at dens monetære politik har givet et værdifuldt pusterum. Vi ønsker imidlertid at ECB's særlige foranstaltninger udfases gradvist og forsigtigt for at genoprette en afbalanceret økonomi, nu hvor økonomierne er ved at komme på fode. Vi bør tilskynde til og gøre det mere attraktivt for borgerne at spare op.
 3. Eftersom borgerne er knyttede til deres valuta, ønsker EPP-Gruppen fortsat at bevare muligheden for at betale kontant. Vi afviser ethvert skridt i retning af et kontantløst Europa.
 • positionspapir

Det står vi for

No result