Средиземноморската политика

Сътрудничеството между ЕС и средиземноморските страни се основава на Процеса от Барселона, който стартира през 1995 с подписването на Декларацията от Барселона. Партньорството беше подновено с встъпването в длъжност на Съюза за Средиземноморието на 13 юли 2008.

Единствен по рода си и амбициозен, Процесът от Барселона представлява повратна точка в евро-средиземноморските отношения. Новите регионални отношения се основават на широка рамка от политически, икономически и социални отношения между ЕС и южните средиземноморски партньори с парламентарно измерение, представлявано от Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.

Close-up of an olive tree in the sunset


Групата на Европейската народна партия (ЕНП) счита, че една модерна политика за съседство е от основно значение, защото допринася за по-доброто разбирателство между ЕС и неговите средиземноморски партньори Подкрепяме средиземноморска политика на солидарността, способна да отговори на многобройните предизвикателства, свързани с мира, стабилността, незаконната миграция, борбата с тероризма, сигурността, взаимното разбирателство и зачитането на правата на човека.

Работим с нашите средиземноморски партньори, за да определим приоритетите в области като миграцията, религията, опазването на околната среда, образованието и обучението. Работим също за участието на жените в икономическия, политическия и социален живот, достъпа на жените до образование и медицински грижи, както и до проекти и програми, насочени към жените.

Нашата работна група по Средиземноморска политика на ЕНП се ангажира да вдъхне нов политически живот в евро-средиземноморските отношения. Тя редовно се среща с посланиците на средиземноморските държави, с представители на съответните институции и експерти на ЕС, за да оцени дейностите на Групата във връзка с процеса на подкрепа на Съюза за Средиземноморието и да засили нашите политически отношения с южните средиземноморски партии и групи със сходни политически позиции и ценности. Организираме също и конференции, изслушвания и проучвателни мисии в страните от региона.

Друго свързано съдържание