Vonkajší rozmer energetickej bezpečnosti

02.10.2015

Vonkajší rozmer energetickej bezpečnosti

CIELE

Naším cieľom je zaistiť vyššiu bezpečnosť vonkajších dodávok energie pre Európsku úniu. Európska únia dováža 53 % svojej celkovej spotreby energie. Popri existujúcej potrebe vyššej konkurencieschopnosti, zvýšenia energetickej účinnosti, nižších nákladov a väčšej nezávislosti v európskych dodávkach energie zdôraznila kríza na Ukrajine aj naliehavú potrebu znížiť energetickú závislosť od jediného dodávateľa a zvýšiť odolnosť EÚ voči vonkajšiemu geopolitickému tlaku. V tejto súvislosti vítame vytvorenie energetickej únie ako hlavného nástroja na dosiahnutie väčšej energetickej bezpečnosti, na zníženie cien energie a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. To by malo zahŕňať vytvorenie skutočnej spoločnej vonkajšej energetickej politiky s cieľom zvýšiť geopolitickú dôveryhodnosť, efektívnosť a konzistentnosť EÚ, umožniť nám hovoriť s našimi partnermi jednotným hlasom a zabezpečiť, aby vonkajšia energetická politika EÚ bola úzko prepojená s jej spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou.

Vzhľadom na prebiehajúce významné zmeny v medzinárodných energetických trhoch, ako napríklad vývoj cien a prevratný vývoj nových kapacít na dodávky ropy a plynu na jednej strane a očakávaný rýchlo rastúci dopyt na globálnom trhu – najmä z krajín BRICS – na druhej strane musí EÚ vymedziť globálnu energetickú stratégiu.

Vonkajší a vnútorný rozmer našej energetickej bezpečnosti je úzko prepojený. Plne udržateľné využívanie všetkých domácich zdrojov je nevyhnutné na zníženie našej závislosti od dovozu. V tejto súvislosti by sme sa mali zasadzovať o úplné presadzovanie existujúcich právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou vrátane tretieho energetické balíka, a to s cieľom znížiť závislosť, zvýšiť rozmanitosť zdrojov energie, znížiť ceny energií pre podniky a pre konečného spotrebiteľa v záujme transatlantickej cenovej konvergencie v oblasti energií a vytvoriť dobre prepojený a zosúladený spoločný trh bez energetických ostrovov pri súčasnom rešpektovaní slobody členských štátov stanoviť si svoj energetický mix.

POŽADUJEME JEDNOTU A SOLIDARITU VO VONKAJŠEJ ENERGETICKEJ POLITIKE

 • Základ energetickej únie by mal spočívať v jednotnom vystupovaní pri rokovaniach s tretími krajinami. Koordinácia pozícií a spoločný nákup plynu by sa mali začať na regionálnej úrovni, kde by členské štáty mohli dobrovoľne zaviesť spoločný mechanizmus rokovaní a vytvoriť regionálne uzly na ďalšie rozšírenie infraštruktúry pre dodávky plynu s cieľom posilniť náš potenciál spoločného vyjednávania. To by mohlo viesť k spoločnej európskej rokovacej pozícii. Revízia rozhodnutia o medzivládnych dohodách je nevyhnutná na zaistenie silnejšej úlohy Európskej komisie pri zabezpečovaní súladu medzivládnych dohôd s právom EÚ vrátane jej hodnotení ex ante týkajúcich sa medzivládnych dohôd, jej účasti na rokovaniach a vytvorenia štandardných zmluvných doložiek zahŕňajúcich pravidlá EÚ. Rozsiahle obchodné zmluvy majú vplyv na energetickú bezpečnosť EÚ. Komisia musí zohrávať dôležitú úlohu pri overovaní zlučiteľnosti takýchto zmlúv s právom EÚ a ich vplyvu na energetickú bezpečnosť, a to ešte pred ich uzavretím, prostredníctvom účasti na ich prerokovaní bez ohľadu na právo Komisie na kontrolu zlučiteľnosti po rokovaniach. Zahrnutie „doložiek o energetickej bezpečnosti“ do dohôd o obchode a spolupráci s producentskými a tranzitnými krajinami by malo byť povinné, aby sa zabránilo politicky motivovaným narušeniam.
 • Podporujeme vytvorenie vzájomne prospešného trhu s energiou pre prijímajúce, tranzitné a producentské krajiny v Európe a v susediacich krajinách na základe acquis. Plné presadzovanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži a existujúceho acquis v oblasti trhu s energiou je preto nevyhnutné. Všetky podniky tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú na výrobe, preprave, distribúcii a skladovaní energie v EÚ, musia dodržiavať všetky prvky príslušných právnych predpisov EÚ.
 • Veríme, že prostredníctvom našej spolupráce v oblasti energetiky môžeme pozitívne prispievať k presadzovaniu a posilňovaniu demokracie, právneho štátu a ľudských práv v partnerských krajinách. Domnievame sa, že zahraničná politika, politika v oblasti ľudských práv a energetická politika by sa mali navzájom posilňovať.
 • Na vonkajší rozmer by sa takisto malo prihliadať pri revízii právnych predpisov týkajúcich sa energetiky a klímy, ako napríklad v oblasti obchodovania s emisiami, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti, ako aj pri ďalších prípadných revíziách vnútorného trhu s energiou, keďže rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v EÚ a našich partnerských krajinách tiež prispieva k riešeniu našej závislosti od dovozu.
 • Zásada solidarity medzi členskými štátmi by mala byť hlavnou zásadou v záujme zaistenia bezpečnosti dodávok energie a mala by byť rozšírená aj na členov Energetického spoločenstva. Požadujeme urýchlenú revíziu a posilnenie nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu, čo zlepší možnosti jednotného postupu v prípade núdzových situácií a ohrozenia energetickej bezpečnosti. To by malo viesť k vytvoreniu konkrétnych pohotovostných plánov, pričom sa zohľadnia aj dostupné skladovacie kapacity.
 • Požadujeme väčšiu inštitucionálnu konvergenciu a súčinnosť. Podporujeme najmä lepšie začlenenie priorít vonkajšej energetickej bezpečnosti do politík, ktoré vykonáva podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Požadujeme lepšiu koordináciu medzi PK/VP a zodpovednými komisármi s cieľom zlepšiť súdržnosť medzi politikami EÚ v oblasti vonkajšej energetickej bezpečnosti. To si vyžaduje silnejšie zoskupenie pod vedením PK/VP spolu s funkciou osoby poverenej touto záležitosťou.

POTREBUJEME SKUTOČNÚ DIVERZIFIKÁCIU TRÁS A DODÁVOK

 • Sme presvedčení, že existuje naliehavá potreba zvýšenia diverzifikácie energetických zdrojov, dodávateľov a zásobovacích trás prostredníctvom nových spoľahlivých partnerstiev. Bezpečné a spoľahlivé zdroje dodávok sú potrebné na dosiahnutie dobre integrovaného a vzájomne prepojeného trhu s energiou. Skutočná liberalizácia vnútorného trhu EÚ je priamo spojená s diverzifikáciou zdrojov dodávok.
 • Treba posilniť zlepšené prepojenia so susednými krajinami. S ohľadom na to musíme preskúmať projekty plynovodov v našom susedstve. Požadujeme zintenzívnenie pomoci zo strany Európskej komisie pri realizácii projektov spoločného záujmu. Mal by sa preskúmať potenciál EFSI (Európskeho fondu pre strategické investície) vrátane tých strategických projektov, ktoré majú prístup k existujúcim finančným nástrojom (NPE a európske štrukturálne a investičné fondy). Podporujeme ukončenie projektu South Stream a sme proti jeho obnoveniu pod názvom Turkish-Stream, pretože by len posilnil existujúce závislosti a je v rozpore so zásadou diverzifikácie EÚ. Naopak, opätovne zdôrazňujeme našu podporu plynovodu južného koridoru, ktorý spája južný Kaukaz, Blízky východ, Stredozemie a krajiny Strednej Ázie s EÚ vrátane Turecka ako tranzitnej krajiny. Transkaspický plynovod predstavuje pre energetické zásobovanie EÚ strategický záujem a EÚ musí znovu získať dôveru v spoľahlivé partnerstvo v oblasti energetiky s krajinami Strednej Ázie. Podporujeme preskúmanie potenciálu partnerstva v oblasti energetiky s Iránom v prípade, že by sa jadrové rokovania ukončili úspešne.
 • So zreteľom na euro-stredozemské partnerstvo v oblasti energetiky by sme mali podporovať rozvoj platforiem pre plyn, elektrickú energiu a energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane využitia potenciálu slnečnej energie a prioritne podporovať potrebné severojužné prepojovacie vedenia so severoafrickými krajinami. Takisto zdôrazňujeme význam partnerstva v oblasti východného Stredozemia (Cyprus, Grécko a Izrael) a jeho potenciálu plynu, ktorý možno využiť na zlepšenie energetickej bezpečnosti v juhovýchodnej Európe.
 • Podporujeme aj intenzívnu spoluprácu s partnermi v oblasti energetiky v severnej Európe spolu s vytváraním silných regionálnych sietí v severskom a baltskom regióne a baltsko-jadranských energetických prepojení.
 • Sme presvedčení, že dohoda o Nord Stream 2 nie je v súlade so stratégiou EÚ pre diverzifikáciu zdrojov dodávok a tranzitných trás dovážanej energie, ani so stratégiou EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti a cieľmi jej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a politiky Východného partnerstva, čím sa posilňuje závislosť EÚ od dodávok ruského plynu. Vyzývame preto Európsku komisiu a ESVČ (Európsku službu pre vonkajšiu činnosť), aby dôkladne posúdili zlučiteľnosť projektu Nord Stream 2 s právom EÚ a zabezpečili plné dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov EÚ.
 • Nové strategické partnerstvá v oblasti energetiky s Nórskom a Tureckom by takisto mohli výrazne posilniť energetickú diverzifikáciu EÚ. Treba zabezpečiť súdržnosť medzi energetickou politikou Turecka a prioritami EÚ v oblasti diverzifikácie. Mali by sme sa sústrediť na transanatólsky a transjadranský plynovod, čo vedie k skutočnej diverzifikácii. Podporujeme úplné pristúpenie Turecka k Energetickému spoločenstvu. Vyzývame tureckú vládu, aby bez ďalšieho odkladu podpísala a ratifikovala Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), ktorý podpísala a ratifikovala EÚ a jej 28 členských štátov. Turecko by tiež malo dodržiavať zvrchované práva všetkých členských štátov vrátane práv týkajúcich sa prieskumu a ťažby prírodných zdrojov, ak sú v súlade s acquis EÚ a medzinárodným právom.
 • Podporujeme vymedzenie strategických projektov v oblasti energetickej infraštruktúry, ktoré vytvárajú skutočnú diverzifikáciu tak s našimi susednými krajinami, ako aj s členmi Energetického spoločenstva. Zahŕňa to rozvoj a modernizáciu obojsmerných prepojovacích vedení, ako aj ich lepšiu dostupnosť, odstránenie energetických ostrovov, technológie spätného toku, skladovacie kapacity a terminály LNG v rámci EÚ. Vyzývame Komisiu, aby urýchlene navrhla stratégiu pre LNG, ktorá má rozhodujúci význam pre diverzifikáciu dodávok plynu.
 • Vybudovanie energetickej únie závisí od maximalizácie kapacity prepojovacích vedení, ale aj od vybudovania modernej energetickej infraštruktúry a od modernizácie existujúcich sietí. Stratégia energetickej bezpečnosti EÚ preto musí zahŕňať mechanizmy koordinácie vrátane inteligentného prenosu a distribúcie, a to s cieľom zabezpečiť interoperabilitu. Potrebujeme cieľ prepojenia týkajúci sa plynových sietí, ktorý je koordinovaný s cieľom prepojenia elektrických sietí a prekračuje rámec nariadenia o zaistení bezpečnosti dodávok plynu.

PODPORUJEME POSILNENIE MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE A DIPLOMACIE V OBLASTI ENERGETIKY

 • V súčasnom geopolitickom kontexte sú silná strategická spolupráca v oblasti energetiky s USA a posilnenie spolupráce v rámci Rady pre energetiku EÚ – USA dôležité v záujme rozšírenia bezpečnostného, politického a hospodárskeho partnerstva medzi EÚ a USA. V rámci rokovaní o TTIP (Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve) požadujeme otvorenie trhov s energiou – s cieľom zrušiť zákaz USA týkajúci sa vývozu, čo povedie k zníženiu cien energie, – prostredníctvom transatlantického trhu s energiou, a tým zlepšenie našej vyjednávacej pozície na svetovom trhu.
 • Podporujeme rozvoj diplomacie EÚ v oblasti energetiky v partnerských krajinách a na medzinárodných fórach, okrem iného s cieľom presadzovať väčšiu transparentnosť na svetových trhoch s plynom, zabrániť zlyhaniam trhu a zvýšiť energetickú bezpečnosť pre všetkých. Vytvorenie skutočného globálneho trhu s plynom treba zabezpečiť v rámci pravidiel WTO, a tak predchádzať mechanizmom narušenia hospodárskej súťaže. Preto vítame, že Komisia uplatňuje pravidlá politiky hospodárskej súťaže EÚ proti energetickým podnikom mimo EÚ, a podporujeme ju v tom.
 • Želáme si väčšiu súčinnosť medzi energetickou bezpečnosťou a diplomaciou v oblasti zmeny klímy, najmä počas rokovaní na konferencii COP 21 v Paríži, s cieľom zabezpečiť udržateľné celosvetové rozdelenie záťaže v súvislosti so znižovaním emisií oxidu uhličitého. Prispeje to k hlavnému cieľu týkajúcemu sa energetickej bezpečnosti EÚ, ale aj ku konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ.
 • Zdôrazňujeme potrebu podporovať celoeurópsky rozmer energetickej únie vzhľadom na to, že zmluvné strany Energetického spoločenstva sa zaväzujú vykonávať acquis EÚ v oblasti energetiky, a to najmä ustanovenia o vnútornom trhu s energiou. Podporujeme ďalšie zlepšovanie fungovania Energetického spoločenstva a posilnenie jeho inštitúcií. Podporujeme obnovenie memoranda o porozumení s Ukrajinou o strategickom partnerstve v oblasti energetiky v tomto roku. Mali by sme tiež podporovať zvyšovanie energetickej účinnosti a udržateľnosti v tranzitných krajinách prostredníctvom spoločných projektov v oblasti infraštruktúry zameraných na zníženie strát pri tranzite. Dlhodobou perspektívou je zahrnúť do energetickej únie (potenciálne) kandidátske a susedné krajiny, a to najmä krajiny západného Balkánu, ktoré nie sú členmi EÚ. Zdôrazňujeme význam euro-stredozemského partnerstva v oblasti energetiky a domnievame sa, že energetická bezpečnosť by mala byť súčasťou prebiehajúceho preskúmania európskej susedskej politiky.

iný relevantný obsah