Външното измерение на енергийната сигурност

02.10.2015

Външното измерение на енергийната сигурност

ЦЕЛИ

Целта, която си поставяме, е да повишим сигурността на външните доставки на енергия за Европейския съюз. Европейският съюз внася 53% от  общото си потребление на енергия. Освен съществуващата необходимост от засилване на конкурентоспособността, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите и повишаване на независимостта на европейските доставки на енергия, кризата в Украйна показа и спешната необходимост от намаляване на енергийната зависимост от един единствен доставчик и увеличаване на устойчивостта на ЕС спрямо външен геополитически натиск. На този фон приветстваме създаването на енергийния съюз като основен инструмент за постигане на по-голяма енергийна сигурност, намаляване на цените на енергията и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. Резултатът следва да бъде създаването на истинска обща външна енергийна политика на ЕС, като целта е да се повишат геополитическото доверие, ефикасността и съгласуваността на ЕС, за да бъдем единни в разговорите с нашите партньори от САЩ и да осигурим съгласуваност на външната енергийна политика на ЕС с неговата обща външна политика и политиката на сигурност.

ЕС е изправен пред продължителни значителни промени на международните енергийни пазари, например по отношение на развитието на цените, както и пред преломни промени по отношение на новия капацитет за доставки на нефт и природен газ, от една страна, и очакваното експоненциално търсене на световния пазар, особено от страните от БРИКЮ, от друга, и трябва да определи глобална енергийна стратегия.

Външните и вътрешните измерения на енергийната ни сигурност са тясно свързани помежду си. Напълно устойчивото използване на всички местни ресурси е от основно значение за намаляване на зависимостта ни от внос. Във връзка с това следва да се застъпваме за цялостно прилагане на съществуващото законодателство за вътрешния енергиен пазар, включително на Третия енергиен пакет, с цел намаляване на зависимостта, увеличаване на разнообразието на енергийните източници, понижаване на цените на енергията за предприятията и за крайния потребител с оглед на трансатлантическо сближаване на цените на енергията, както и с цел създаване на добре взаимосвързан и синхронизиран общ пазар без енергийни острови, като същевременно се зачита свободата на държавите членки да определят своя енергиен микс.

ПРИЗОВАВАМЕ ЗА ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

 • Енергийният съюз следва да се основава на единство при воденето на преговори с трети страни. Координацията на позициите и колективното закупуване на природен газ следва да започнат на регионално равнище, като няколко държави членки биха могли да въведат общ механизъм за водене на преговори и да създадат регионални центрове за допълнително разширяване на инфраструктурата за доставки на газ, така че да се укрепи колективният ни потенциал за преговаряне. Това би могло да доведе до създаването на обща европейска позиция при воденето на преговори. Преразглеждането на Решението за междуправителствени споразумения е от основно значение за засилване на ролята на Европейската комисия за обезпечаване на съответствието на междуправителствените споразумения със законодателството на ЕС, в т.ч. предварителните ѝ оценки на междуправителствените споразумения, участието ѝ в преговорите и създаването на стандартни договорни клаузи, които обхващат правилата на ЕС. Големите търговски договори оказват въздействие върху енергийната сигурност на ЕС. Комисията трябва да поеме важната роля да проверява съвместимостта на такива договори с правото на ЕС и тяхното въздействие върху енергийната сигурност преди тяхното сключване, като взема участие в преговорите по тях. Независимо от това Комисията си запазва правото да проверява съвместимостта и след преговорите. Включването на „клаузи за енергийна сигурност“ в споразуменията за търговия и сътрудничество с държавите производителки и транзитните държави,  следва да бъде задължително, за да се избегнат смущения въз основа на причини с политически характер.
 • Ние подкрепяме създаването на взаимноизгоден енергиен пазар за страните получателки, транзитните страни и страните производителки в Европа и в съседните ни държави, който да се основава на достиженията на правото на ЕС. От решаващо значение са пълното прилагане на конкурентното право и на съществуващото законодателство в областта на енергийния пазар. Всички дружества от трети страни, участващи в производството, транспортирането, разпространението и съхранението на енергия от ЕС, трябва да спазват всички елементи на съответното законодателство на ЕС.
 • Ние вярваме, че чрез сътрудничеството ни в областта на енергетиката можем да дадем своя положителен принос за насърчаване и укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека в страните партньори. Считаме, че външната политика, политиката в областта на правата на човека и в областта на енергетиката трябва да се допълват взаимно.
 • Външното измерение следва също така да се взема предвид при преразглеждането на законодателството в областта на енергетиката и климата, като например по отношение на търговията с емисии, на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, както и при евентуални по-нататъшни прегледи на вътрешния енергиен пазар, тъй като развитието на възобновяемите енергийни източници в ЕС и в нашите страни партньори също така допринася за преодоляване на зависимостта ни от внос.
 • Принципът на солидарност между държавите членки следва да бъде водещият принцип, така че да се гарантира сигурността на енергийните доставки, като той следва да се прилага и по отношение на членовете на Енергийната общност. Настояваме за бързото преразглеждане и укрепване на Регламента относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ с цел увеличаване на възможностите за съвместни действия при извънредни ситуации и заплахи за енергийната сигурност. Това следва да доведе до установяването на конкретни планове за действие при извънредни ситуации, като се вземе предвид наличният капацитет за съхранение.
 • Призоваваме за засилено институционално сближаване и взаимодействие. По-конкретно подкрепяме по-доброто включване на приоритетите в областта на сигурността на външните доставки на енергия в политиките на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията. Призоваваме за по-добра координация между върховния представител/заместник-председател и отговорните членове на Комисията с цел да се засили съгласуваността на външните политики в областта на енергийна сигурност на ЕС. Това изисква създаването на по-силен клъстер под ръководството на върховния представител/заместник-председател, а така също и на длъжността отговорник за това досие.

НУЖНА НИ Е ИСТИНСКА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА МАРШРУТИТЕ И ДОСТАВКИТЕ

 • Считаме, че съществува спешна необходимост от засилване на диверсификацията на енергийните източници, доставчици и маршрути чрез нови надеждни партньорства. Необходими са безопасни и надеждни източници на доставка, за да се постигне добре интегриран и взаимосвързан енергиен пазар. Истинската либерализация на вътрешния пазар на ЕС е пряко свързана с диверсификацията на източниците на доставки.
 • Трябва да се засили взаимосвързаността със съседните държави. Във връзка с това е необходимо да се разгледат проектите за газопроводи в съседните на ЕС региони. Призоваваме за засилена подкрепа от страна на Европейската комисия при изпълнението на проекти от общ интерес. Следва да се проучи потенциалът на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции), включително за онези стратегически проекти, които имат достъп до съществуващи финансови инструменти (Механизма за свързване на Европа и европейските структурни и инвестиционни фондове). Ние се застъпваме за спиране на проекта „Южен поток“ и сме против възобновяването на „Турски поток“, тъй като това само би задълбочило съществуващите зависимости и противоречи на принципа на диверсификация на ЕС. За сметка на това отново изтъкваме подкрепата си за Южен газов коридор, който свързва Южен Кавказ, Близкия изток, Средиземноморието и страните от Централна Азия с ЕС, включително Турция като транзитна страна. Транскаспийският газопровод е от стратегически интерес за енергийните доставки на ЕС и ЕС трябва да си възвърне доверието за надеждно енергийно партньорство с държавите от Централна Азия. Ние подкрепяме проучването на възможностите за партньорство в областта на енергетиката с Иран, в случай че ядрените преговори приключат успешно.
 • С оглед на Евро-средиземноморското енергийно партньорство следва да насърчаваме разработването на платформи за газ, електроенергия и възобновяема енергия, включително като се мобилизира потенциалът на слънчевата енергия, и да предоставим приоритетна подкрепа на необходимите междусистемни връзки Север – Юг с държавите от Северна Африка. Също така подчертаваме значението на Източното средиземноморско партньорство (Кипър, Гърция и Израел) и неговия газов потенциал, който може да бъде използван за повишаване на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.
 • Освен това подкрепяме засиленото сътрудничество с енергийните партньори в Северна Европа, наред с изграждането на солидни регионални мрежи в региона на Северно и Балтийско море, както и на Балтийско-адриатическите енергийни връзки.
 • Считаме, че споразумението за газопровода „Северен поток 2“ не е в съответствие нито със стратегията на ЕС за диверсификация на източниците на доставки и маршрутите за транзитно преминаване на вноса на енергия, нито със стратегията на ЕС в областта на енергийната сигурност и целите на външната политика и политиката на сигурност, нито с целите по отношение на Източното партньорство, тъй като чрез него се засилва зависимостта на ЕС от доставките на газ от Русия. Ето защо призоваваме Европейската комисия и ЕСВД (Европейска служба за външна дейност) да проучат внимателно съвместимостта на проекта „Северен поток 2“ със законодателството на ЕС и да гарантират неограниченото спазване на законодателството на ЕС в тази област.
 • Нови стратегически енергийни партньорства с Норвегия и Турция също биха могли значително да допринесат за засилване на диверсификацията в областта на енергетиката на ЕС. Съгласуваността между енергийната политика на Турция и приоритетите на ЕС за диверсификация следва да бъде гарантирана. Освен това следва да съсредоточим вниманието си върху трансанадолския и трансадриатическия газопроводи с оглед постигане на истинска диверсификация. Ние подкрепяме пълното присъединяване на Турция към Енергийната общност. Отправяме призив към турското правителство да подпише и ратифицира без по-нататъшно отлагане Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, която е подписана и ратифицирана от ЕС и неговите 28 държави членки. Турция следва също така да зачита суверенните права на всички държави членки, включително правата, свързани с проучването и експлоатацията на природни ресурси в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международното право.
 • Ние подкрепяме определянето на стратегически енергийни инфраструктурни проекти, чрез които се постига истинска диверсификация, както със съседните държави, така и с членовете на Енергийната общност. Това предполага развитието и осъвременяването на двупосочни връзки, както и тяхната подобрена наличност, премахването на „енергийни острови“, технология за обратен поток, капацитет за съхранение и терминали за втечнен природен газ в рамките на ЕС. Призоваваме Комисията в най-кратък срок да предложи стратегия за втечнен природен газ, която е от ключово значение за диверсификацията на доставките на газ.
 • За изграждането на енергиен съюз от основно значение е максимизирането на капацитета на междусистемните връзки, но също така и изграждането на модерна енергийна инфраструктура и модернизирането на съществуващите мрежи. Следователно, за да се осигури оперативна съвместимост, стратегията на ЕС за енергийна сигурност трябва да включва механизми за координация, включително интелигентна мрежа за пренос и разпределение. Необходима ни е цел за междусистемна газова свързаност, която да се координира с електроенергийната междусистемна свързаност и да излиза извън рамките на Регламента относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

ПОДКРЕПЯМЕ ЗАСИЛВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДИПЛОМАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 • В настоящия геополитически контекст задълбоченото стратегическо сътрудничество със САЩ в областта на енергетиката и засилването на сътрудничеството в рамките на Енергийния съвет ЕС – САЩ имат важно значение за подобряване на партньорството между ЕС и САЩ в областта на сигурността, политиката и икономиката. Призоваваме за отваряне на енергийните пазари в рамките на преговорите по ТПТИ (Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции) с цел премахване на забраната за износ от страна на САЩ, което ще доведе до намаляване на цените на енергията посредством трансатлантическия енергиен пазар, като по този начин ще се подобри нашата преговорна позиция на световния пазар.
 • Подкрепяме развитието на дипломацията на ЕС в областта на енергетиката в държавите партньори и международните форуми с цел, наред с другото, насърчаване на по-голяма прозрачност на световните пазари на природен газ, предотвратяване на неефективност на пазара и увеличаване на енергийната сигурност за всички. Разработването на истински световен пазар на газ трябва да бъде гарантирано в рамките на правилата на СТО с оглед на предотвратяването на механизми за нарушаване на конкуренцията. Ето защо приветстваме и насърчаваме използването от страна на Комисията на правилата на политиката на ЕС в областта на конкуренцията по отношение на енергийни дружества извън ЕС.
 • Ние желаем да постигнем по-добро взаимодействие между енергийната сигурност и дипломацията в областта на климата, най-вече в рамките на преговорите на 21-вата конференция на ООН по изменението на климата (COP 21) в Париж, така че по отношение на намаляването на емисиите на CO2 да се осигури устойчиво разпределение на тежестта в световен мащаб. Това представлява принос за основната цел на ЕС в областта на енергийната сигурност, но също така и за конкурентоспособността на икономиката на ЕС.
 • Подчертаваме необходимостта да се подкрепи общоевропейското измерение на енергийния съюз, като се има предвид, че договарящите страни от Енергийната общност се ангажират с изпълнението на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката, по-специално разпоредбите относно вътрешния енергиен пазар. Освен това подкрепяме допълнителното подобряване на функционирането на Енергийната общност и укрепването на неговите институции. Подкрепяме подновяването на Меморандума за разбирателство с Украйна относно стратегическо партньорство в областта на енергетиката през тази година. Също така следва да насърчаваме повишаването на енергийната ефективност и устойчивост в транзитните страни чрез съвместни инфраструктурни проекти, насочени към намаляване на транзитните загуби. В дългосрочна перспектива си поставяме за цел да включим в енергийния съюз (потенциалните) страни кандидатки и съседните на ЕС държави, особено страните от Западните Балкани, които не са членки на ЕС. Подчертаваме значението на Евро-средиземноморското енергийно партньорство и считаме, че енергийната сигурност следва да бъде част от провеждания в момента преглед на европейската политика за съседство.