Η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας

02.10.2015

Η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας

Μετάφραση
Αυτο το περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο/στα: Greek

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στην  Ευρωπαϊκή Ένωση μία καλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τον εξωτερικό ενεργειακό εφοδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 53% της συνολικής ενεργειακής της κατανάλωσης. Πέραν της υφιστάμενης ανάγκης για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αυξημένη ενεργειακή απόδοση, χαμηλότερο κόστος και περισσότερη ανεξαρτησία όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, η κρίση στην Ουκρανία ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις εξωτερικές γεωπολιτικές πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης ως το βασικό εργαλείο για την επίτευξη ισχυρότερης ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση των τιμών ενέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία μιας πραγματικής κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής που θα ενισχύσει τη γεωπολιτική αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της ΕΕ και θα μας επιτρέψει να απευθυνόμαστε στους εταίρους μας με μία φωνή διασφαλίζοντας ότι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα συμβαδίζει με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.

Αντιμέτωπη, αφενός, με τις συνεχιζόμενες σημαντικές αλλαγές στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, όπως η αύξηση των τιμών, και τις καθοριστικές εξελίξεις που σημειώνονται από απόψεως νέας ικανότητας προσφοράς στον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, και αφετέρου, με την αναμενόμενη εκθετικά αυξανόμενη ζήτηση στη διεθνή αγορά –ιδίως από τις χώρες ΒRICS–, η ΕΕ καλείται να χαράξει μια σφαιρική ενεργειακή στρατηγική.

Οι εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις της ενεργειακής μας ασφάλειας είναι άμεσα αλληλένδετες. Η πλήρης και βιώσιμη χρήση όλων των εγχώριων πόρων έχει καίρια σημασία για τη μείωση της εισαγωγικής μας εξάρτησης. Εν προκειμένω, θα πρέπει να επιδιώξουμε την πλήρη επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας, περιλαμβανομένης της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση, να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας για τις εταιρείες και τον τελικό καταναλωτή με στόχο τη σύγκλιση των ενεργειακών τιμών σε διατλαντικό επίπεδο, καθώς και να δημιουργήσουμε μια καλά διασυνδεδεμένη και συγχρονισμένη ενιαία αγορά, χωρίς ενεργειακές νησίδες και με σεβασμό στην ελευθερία των κρατών μελών να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Θεμέλιος λίθος της Ενεργειακής Ένωσης πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση με ενιαία θέση με τις τρίτες χώρες. Ο συντονισμός των θέσεων και η συλλογική προμήθεια φυσικού αερίου θα πρέπει να ξεκινούν σε περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να θεσπίζουν οικειοθελώς έναν κοινό διαπραγματευτικό μηχανισμό και να δημιουργούν περιφερειακούς κόμβους για την περαιτέρω επέκταση των υποδομών εφοδιασμού με φυσικό αέριο, με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγματευτικής μας δυνατότητας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή διαπραγματευτική θέση. Η αναθεώρηση της απόφασης σχετικά με τις διακυβερνητικές συμφωνίες έχει καίρια σημασία για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διακυβερνητικών συμφωνιών με το δίκαιο της ΕΕ –μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις των διακυβερνητικών συμφωνιών που διενεργεί η Επιτροπή– για τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις και για την εκπόνηση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που καλύπτουν κανόνες της ΕΕ. Οι μεγάλες εμπορικές συμβάσεις επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ελέγχοντας τη συμβατότητα των εν λόγω συμβάσεων με το δίκαιο της ΕΕ καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ενεργειακή ασφάλεια πριν από τη σύναψή τους και συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευσή τους, ανεξαρτήτως του δικαιώματος της Επιτροπής να ελέγχει τη συμβατότητα μετά από διαπραγματεύσεις. Η ενσωμάτωση «ρητρών ενεργειακής ασφάλειας» σε συμφωνίες συναλλαγών και συνεργασίας με τις χώρες παραγωγής και διέλευσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ούτως ώστε να αποφεύγονται οι πολιτικά υποκινούμενες διακοπές στην τροφοδοσία.
 • Στηρίζουμε τη δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς αγοράς ενέργειας για τις αποδέκτριες χώρες διέλευσης και παραγωγής στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες βάσει του κεκτημένου. Ως εκ τούτου, η πλήρης επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και του υφιστάμενου κεκτημένου στην αγορά ενέργειας έχει καίρια σημασία. Όλες οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση ενέργειας της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.
 • Πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μας στον τομέα της ενέργειας μπορούμε να συμβάλουμε θετικά στην προώθηση και την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους. Θεωρούμε ότι οι εξωτερικές πολιτικές, οι πολιτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ενεργειακές πολιτικές πρέπει να αλληλοενισχύονται.
 • Η εξωτερική διάσταση θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ενέργεια και το κλίμα, μεταξύ άλλων σχετικά με την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και σε τυχόν μελλοντικές αναθεωρήσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, δεδομένου ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και στις χώρες εταίρους μας συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές.
 • Η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελεί τη βασική αρχή για την εγγύηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας. Ζητούμε την άμεση αναθεώρηση και ενίσχυση του κανονισμού για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, καθώς και την αύξηση των επιλογών για την ανάληψη κοινής δράσης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και απειλών εναντίον της ενεργειακής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η κατάρτιση συγκεκριμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης, που θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τις διαθέσιμες ικανότητες αποθήκευσης.
 • Ζητούμε μεγαλύτερη θεσμική σύγκλιση και συνέργεια. Ειδικότερα, στηρίζουμε την καλύτερη ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της εξωτερικής ενεργειακής ασφάλειας στις πολιτικές που ασκούνται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Ζητούμε να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ της ΑΕ/ΥΕ και των αρμόδιων Επιτρόπων προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των πολιτικών της ΕΕ για την εξωτερική ενεργειακή ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η σύσταση μιας ισχυρότερης ομάδας υπό την ηγεσία της ΥΕ/ΑΕ, επικεφαλής της οποίας θα διορίζεται ένας αρμόδιος για τον συντονισμό αυτών των θεμάτων.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

 • Πιστεύουμε ότι καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των προμηθευτών και των οδών εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης νέων, αξιόπιστων εταιρικών σχέσεων. Απαιτούνται ασφαλείς και αξιόπιστες πηγές εφοδιασμού προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλά ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας. Η πραγματική ελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ συνδέεται άμεσα με τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.
 • Η βελτιωμένη διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες πρέπει να ενισχυθεί. Με αυτό το σκεπτικό, τονίζουμε την ανάγκη επανεξέτασης των σχεδίων αγωγών αερίου στη γειτονία μας. Ζητούμε την παροχή ενισχυμένης βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος. Οι δυνατότητες του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) θα πρέπει να διερευνηθούν, μεταξύ άλλων και ως προς τα στρατηγικά έργα που έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα (ΔΣΕ και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία). Υποστηρίζουμε την εγκατάλειψη του αγωγού South Stream και είμαστε εναντίον της επανάληψής του από τον αγωγό "Turkish Stream", επειδή ο αγωγός αυτός θα οδηγήσει απλά και μόνο στην ενίσχυση της υφιστάμενης εξάρτησης και είναι αντίθετος με την αρχή της διαφοροποίησης της ΕΕ. Αντιθέτως, επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας προς έναν νότιο διάδρομο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέει τον Νότιο Καύκασο, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας ως χώρας διαμετακόμισης. Ο αγωγός μέσω της Κασπίας παρουσιάζει στρατηγικό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ και η ΕΕ πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη ώστε να δημιουργήσει μια αξιόπιστη ενεργειακή εταιρική σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Υποστηρίζουμε τη διερεύνηση μιας ενδεχόμενης ενεργειακής εταιρικής σχέσης με το Ιράν σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για την πυρηνική ενέργεια.
 • Εν όψει της Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη πλατφορμών φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας παράλληλα το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας, και να υποστηρίξουμε κατά προτεραιότητα τις αναγκαίες διασυνδέσεις Βορρά-Νότου με τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Τονίζουμε επίσης τη σημασία της Εταιρικής Σχέσης της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ) και τις δυνατότητές της σε επίπεδο φυσικού αερίου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Υποστηρίζουμε επίσης την ισχυρή συνεργασία με τους ενεργειακούς εταίρους στη Βόρεια Ευρώπη, καθώς και την ανάπτυξη ισχυρών περιφερειακών δικτύων στο πλαίσιο των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή Σκανδιναβίας-Βαλτικής και Βαλτικής-Αδριατικής.
 • Πιστεύουμε ότι η συμφωνία Nord Stream 2 δεν συνάδει με τη στρατηγική της ΕΕ για διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των οδών διαμετακόμισης της εισαγόμενης ενέργειας, ούτε με τη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, αλλά ούτε και με τους στόχους της πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, επιτείνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από τον εφοδιασμό με ρωσικό φυσικό αέριο. Συνεπώς, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) να αξιολογήσουν ενδελεχώς τη συμβατότητα του έργου Nord Stream 2 με το δίκαιο της ΕΕ και να διασφαλίσουν ότι τηρείται πλήρως η σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
 • Η ανάπτυξη νέων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της ενέργειας με τη Νορβηγία και την Τουρκία θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή διαφοροποίηση της ΕΕ. Κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ της ενεργειακής πολιτικής της Τουρκίας και των προτεραιοτήτων για διαφοροποίηση της ΕΕ. Θα πρέπει να εστιάσουμε στον αγωγό Υπερανατολίας (Transanatolian) και τον αγωγό φυσικού αερίου TAP (Trans Adriatic Pipeline), οι οποίοι οδηγούν σε πραγματική διαφοροποίηση. Στηρίζουμε την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ενεργειακή Κοινότητα. Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την ΕΕ και τα 28 κράτη μέλη της. Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να σέβεται τα κυρίαρχα δικαιώματα όλων των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όταν αυτό συμβαδίζει με το κεκτημένο της ΕΕ και τη διεθνή νομοθεσία.
 • Υποστηρίζουμε τον καθορισμό στρατηγικών σχεδίων ενεργειακών υποδομών που δημιουργούν πραγματική διαφοροποίηση τόσο με τις γειτονικές χώρες μας, όσο και ως προς τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των αγωγών διασύνδεσης διπλής κατεύθυνσης καθώς και την ενίσχυση της διαθεσιμότητάς τους, την εξάλειψη των ενεργειακών νησίδων, την τεχνολογία αντίστροφης ροής, την ικανότητα αποθήκευσης και τη δημιουργία τερματικών σταθμών ΥΦΑ εντός της ΕΕ. Καλούμε την Επιτροπή να προτείνει άμεσα μια στρατηγική ΥΦΑ, η οποία έχει ζωτική σημασία για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με αέριο.
 • Η συγκρότηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στηρίζεται στη μεγιστοποίηση της ικανότητας των αγωγών διασύνδεσης, αλλά και στην κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δικτύων. Ως εκ τούτου, η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς συντονισμού, που συμπεριλαμβάνουν την έξυπνη μεταφορά και διανομή, για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Χρειαζόμαστε έναν στόχο διασύνδεσης για το αέριο, σε συντονισμό με τον στόχο διασύνδεσης για την ηλεκτρική ενέργεια, πέραν του κανονισμού σχετικά με τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

 • Στο υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ισχυρή στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ είναι σημαντική για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε επίπεδο ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας. Ζητούμε το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) –προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση των εξαγωγών από τις ΗΠΑ και να μειωθούν κατά συνέπεια οι ενεργειακές τιμές– μέσω της Διατλαντικής Αγοράς Ενέργειας (ΤΕΜ), βελτιώνοντας έτσι τη διαπραγματευτική μας θέση στην παγκόσμια αγορά.
 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη της ενεργειακής διπλωματίας της ΕΕ στις χώρες εταίρους και στα διεθνή φόρα, με στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας στις παγκόσμιες αγορές αερίου, την αποτροπή δυσλειτουργιών της αγοράς και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας για όλους. Η ανάπτυξη μιας πραγματικής παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, αποτρέποντας μηχανισμούς που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε και ενθαρρύνουμε τη χρήση των κανόνων της πολιτικής ανταγωνισμού από την Επιτροπή εναντίον των μη ευρωπαϊκών ενεργειακών επιχειρήσεων.
 • Επιθυμούμε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας και της διπλωματίας για την κλιματική αλλαγή, ιδίως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της 21ης διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών (COP 21) στο Παρίσι, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί βιώσιμη κατανομή των βαρών σε παγκόσμια βάση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ευκολότερα ο βασικός στόχος της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.
 • Τονίζουμε την ανάγκη υποστήριξης της πανευρωπαϊκής διάστασης της Ενεργειακής Ένωσης, δεδομένου ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας δεσμεύονται να εφαρμόσουν το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, και ιδίως τις διατάξεις για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Υποστηρίζουμε την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας και την ενδυνάμωση των θεσμικών της οργάνων. Επιθυμούμε την ανανέωση του μνημονίου συμφωνίας με την Ουκρανία σχετικά με μια στρατηγική ενεργειακή εταιρική σχέση κατά το τρέχον έτος. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας στις χώρες διαμετακόμισης μέσω της ανάπτυξης κοινών έργων υποδομής που θα έχουν ως στόχο την ελάττωση των απωλειών κατά τη διαμετακόμιση. Μακροπρόθεσμη προοπτική είναι η ένταξη των (δυνητικά) υποψήφιων χωρών και των γειτονικών χωρών, ιδίως των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που δεν είναι μέλη της ΕΕ, στην Ενεργειακή Ένωση. Τονίζουμε τη σημασία μιας Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Εταιρικής Σχέσης και θεωρούμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει μέρος της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άλλα συναφή περιεχόμενα