Energiaturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus

02.10.2015

Energiaturvallisuuden ulkoinen ulottuvuus

TAVOITTEET

Tavoitteemme on parantaa ulkoisen energian toimitusvarmuutta Euroopan unionissa. 53 prosenttia Euroopan unionin energiankulutuksesta katetaan tuonnilla. Sen lisäksi, että kilpailukykyä ja energiatehokkuutta on parannettava, hintoja laskettava sekä riippumattomuutta lisättävä, Ukrainan kriisi on tuonut esiin kiireellisen tarpeen vähentää energiariippuvuutta yksittäisestä toimittajasta ja parantaa EU:n selviytymiskykyä ulkoisen geopoliittisen paineen alla. Kannatamme tässä yhteydessä sitä, että energiaunionin luomista käytetään ensisijaisena keinona paremman energiaturvallisuuden saavuttamiseen, energian hintojen alentamiseen sekä Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseen. Siihen olisi sisällyttävä aidon yhteisen ulkoisen energiapolitiikan luominen EU:n geopoliittisen uskottavuuden, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamiseksi. Yhteisen politiikan luomisella mahdollistettaisiin myös yhtenäisyytemme kumppaneiden edessä sekä varmistettaisiin, että EU:n ulkoinen energiapolitiikka kulkee käsi kädessä sen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa.

Kun EU kohtaa käynnissä olevia merkittäviä muutoksia kansainvälisillä energiamarkkinoilla – näitä ovat esimerkiksi hintojen kehitys, täysin uudenlaiset kehityssuuntaukset öljyn ja kaasun toimituskapasiteetissa ja toisaalta kysynnän odotettu räjähdysmäinen kasvu globaaleilla markkinoilla, erityisesti BRIC-maissa – sen on määriteltävä itselleen kattava energiastrategia.

Energiaturvallisuutemme ulkoiset ja sisäiset ulottuvuudet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Kaikkien kotoperäisten energiavarojen täysipainoinen ja kestävä käyttö on välttämätöntä tuontiriippuvuutemme vähentämiseksi. Näin ollen pitäisi edistää olemassa olevan energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön, mukaan lukien kolmannen energiapaketin, täysimääräistä noudattamista. Siten voidaan vähentää riippuvuutta, monipuolistaa energialähteiden valikoimaa sekä laskea yritysten ja loppukuluttajien maksamia energian hintoja, tavoitteena energianhintojen transatlanttinen lähentäminen. Myös hyvin yhteen kytkeytyneiden, synkronoitujen ja energiasaarekkeista vapaiden yhteismarkkinoiden luominen on tarpeen, kun samalla kunnioitetaan jäsenvaltioiden vapautta määritellä energialähteensä.

VAADIMME YHTENÄISYYTTÄ JA SOLIDAARISUUTTA ULKOISEEN ENERGIAPOLITIIKKAAN

 • Energiaunionin tulisi perustua yhdellä äänellä neuvottelemiseen kolmansien maiden kanssa. Kantojen yhteensovittaminen ja yhteiset kaasuostot pitäisi aloittaa alueellisella tasolla, jolla jäsenvaltiot voisivat ottaa vapaaehtoisesti käyttöön yhteisen neuvottelumekanismin ja luoda alueellisia kaasukaupan keskuksia kaasuntoimitusinfrastruktuurin laajentamiseksi edelleen ja näin vahvistaa yhteistä neuvottelupotentiaaliamme. Tämä voisi johtaa yhteiseen eurooppalaiseen neuvottelukantaan. Hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan päätöksen tarkistaminen on tärkeää, jotta komissio saa suuremman roolin sen varmistamisessa, että hallitustenväliset sopimukset noudattavat unionin lainsäädäntöä. Rooliin kuuluvat ennakkoarviointien tekeminen hallitustenvälisistä sopimuksista, osallistuminen neuvotteluihin sekä EU:n sääntöjä koskevien vakiomuotoisten sopimuslausekkeiden luominen. Suurilla liikesopimuksilla on vaikutusta EU:n energiaturvallisuuteen. Komission on tärkeä varmistaa jo ennen tällaisten sopimusten tekemistä, että sopimukset ja niiden vaikutukset energiaturvallisuuteen ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Varmistuksia tehdään osallistumalla sopimuksiin liittyviin neuvotteluihin, vaikka komissiolla on oikeus tarkastaa sopimusten ja lainsäädännön yhdenmukaisuus myös neuvotteluiden jälkeen. ”Energiaturvallisuusehtojen” sisällyttämisen kauppa- ja yhteistyösopimuksiin tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa pitäisi olla pakollista, jotta vältyttäisiin poliittisesti motivoiduilta häiriöitä.
 • Kannatamme yhteisön säännöstöön perustuvien ja kaikkia osapuolia hyödyttävien energiamarkkinoiden luomista vastaanottaja-, kauttakulku- ja tuottajamaiden välille Euroopassa ja EU:n naapurivaltioissa. Kilpailulainsäädännön ja olemassa olevan energiakauppasäännöstön täysimääräinen noudattaminen on näin ollen välttämätöntä. Kaikkien kolmansien maiden yritysten, jotka osallistuvat EU:ssa käytettävän energian tuotantoon, kuljetukseen, jakeluun ja varastointiin, on kunnioitettava kaikkia asiaa koskevan EU:n lainsäädännön elementtejä.
 • Uskomme, että energia-alalla tekemämme yhteistyön avulla voimme myötävaikuttaa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja vahvistamiseen kumppanimaissa. Ulko-, ihmisoikeus- sekä energiapolitiikkojen pitäisi mielestämme olla toisiaan vahvistavia.
 • Ulkoinen ulottuvuus olisi pidettävä mielessä myös silloin, kun tarkastellaan muun muassa päästökauppaan, uusiutuviin energianlähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvää energia- ja ilmastolainsäädäntöä, sekä muiden mahdollisten energian sisämarkkinoiden uudistusten varalta, sillä uusiutuvien energianlähteiden kehitys EU:ssa ja kumppanimaissa edesauttaa tuontiriippuvuutemme puuttumista.
 • Jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteen pitäisi olla yleisperiaate energian toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja se pitäisi laajentaa koskemaan myös energiayhteisön jäseniä. Kehotamme kaasunsaannin turvaamisesta annetun asetuksen pikaista tarkistamista ja vahvistamista, sillä näin lisätään mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan hätätilanteiden ja energiaturvallisuusuhkien yhteydessä. Tämän pitäisi johtaa konkreettisten valmiussuunnitelmien laatimiseen, joissa otetaan huomioon myös käytettävissä oleva varastointikapasiteetti.
 • Vaadimme institutionaalista lähentymistä ja vahvempaa synergiaa. Erityisesti kannatamme ulkoisen energianturvallisuuden painopisteiden parempaa integroimista politiikkaan, jota EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja ajaa. Vaadimme parempaa yhteistyötä korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan sekä asiasta vastaavien komission jäsenten välillä. Näin pyritään EU:n ulkoisen energiaturvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden parantamiseen. Tämä vaatii korkean edustajan / varapuheenjohtajan alaisuuteen voimakkaampaa klusteria, jossa ulkoisen energiaturvallisuuden painopisteistä vastaisi yksi henkilö.

REITTIEN JA TARJONNAN AITO HAJAUTTAMINEN ON TARPEEN

 • Uskomme, että energialähteiden, -toimittajien ja -reittien hajauttamiselle uusien luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla on kiireellinen tarve. Tarvitaan turvallisia ja luotettavia toimituslähteitä, jotta voidaan saada aikaan yhtenäiset ja hyvin yhteen liitetyt energiamarkkinat. EU:n sisämarkkinoiden aito vapautuminen on suoraan yhteydessä toimituslähteiden monipuolistamiseen.
 • Naapurimaiden parantunutta yhteenliittymistä on vahvistettava. Tätä tavoitetta ajatellen tarvitsemme katsauksen naapurustomme putkihankkeisiin. Kehotamme komissiota vahvistamaan tukeaan yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamiselle. ESIR-rahaston (Euroopan strategisten investointien rahaston) potentiaali tulisi tutkia, myös niiden strategisten projektien osalta, joilla on pääsy olemassa oleviin rahoitusvälineisiin (Verkkojen Eurooppa -väline sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastot). Kannatamme South Stream -hankkeen hylkäämistä ja vastustamme sen toistamista ”Turkish-Stream”-projektina, sillä se vain vahvistaisi olemassa olevia riippuvuuksia ja olisi EU:n hajautusperiaatteen vastainen. Päinvastoin toistamme tukemme eteläiselle putkelle, joka yhdistäisi Etelä-Kaukasian, Lähi-idän, Välimeren ja Keski-Aasian maat EU:hun. Turkki kuuluisi mukaan kauttakulkumaana. Kaspianmeren alueen putkella on strategista merkitystä EU:n energiahuoltoon, ja EU:n on palautettava luottamus luotettavan energiayhteistyön luomiseksi Keski-Aasian maiden kanssa. Kannatamme Iranin kanssa tehtävän potentiaalisen energiayhteistyön tarkastelua, mikäli ydinohjelmaa koskevat neuvottelut päättyvät onnistuneesti.
 • Euro–Välimeri-energiayhteistyötä silmälläpitäen pitäisi edistää kaasu- sähkö- ja uusiutuvien energianlähteiden foorumeiden luomista, valjastaa aurinkoenergian mahdollisuudet ja antaa ensisijaista tukea tarvittaville Pohjois-Afrikkaan johtaville pohjois–eteläsuunnan yhdysputkille. Painotamme myös Välimeren itäisten kumppanuusmaiden (Kypros, Kreikka ja Israel) merkitystä ja niiden kaasupotentiaalia, jota voidaan käyttää energiaturvallisuuden parantamiseksi Kaakkois-Euroopassa.
 • Kannatamme lisäksi vahvaa yhteistyötä energia-alan kumppaneiden kanssa Pohjois-Euroopassa, vahvojen alueellisten verkostojen kehittämistä Pohjoismaiden ja Baltian alueella sekä Itämeren ja Adrianmeren alueen energiaverkkojen yhteenliittämisen edistämistä.
 • Olemme sitä mieltä, että Nord Stream 2 -sopimus on ristiriidassa paitsi EU:n strategian, jonka mukaan tuontienergian toimituslähteitä sekä toimitusreittejä pyritään monipuolistamaan, myös unionin energiavarmuusstrategian sekä ulko-, turvallisuus- ja itäisen kumppanuuden politiikan tavoitteiden kanssa, sillä se lisää unionin riippuvuutta Venäjän kaasutoimituksista. Kehotamme näin ollen komissiota sekä EUH:ta (Euroopan ulkosuhdehallintoa) arvioimaan huolellisesti Nord Stream 2 ‑hankkeen yhteensopivuuden unionin oikeuden kanssa sekä varmistamaan, että asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin.
 • Uudet strategiset energiakumppanuudet Norjan ja Turkin kanssa voisivat myös merkittävästi edesauttaa unionin energialähteiden monipuolistamista. Turkin energiapolitiikan ja unionin energialähteiden monipuolistamista koskevien painopisteiden yhtenäisyys olisi varmistettava. Meidän pitäisi keskittyä Trans-Anatolian ja Trans-Adriatic ­kaasuputkeen, joka johtaisi aitoon monipuolistumiseen. Kannatamme Turkin täysimääräistä liittymistä energiayhteisöön. Kehotamme Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan unionin sekä 28 jäsenvaltion allekirjoittaman ja ratifioiman Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) viipymättä. Turkin tulisi myös kunnioittaa unionin kaikkien jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, myös niitä, jotka liittyvät luonnonvarojen etsimiseen ja hyödyntämiseen, jos ne ovat unionin säännöstön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia.
 • Kannatamme sekä naapurimaidemme että energiayhteisön jäsenten välisten ja aitoa monipuolistumista luovien strategisten energiainfrastruktuurihankkeiden määrittelyä. Näihin kuuluu kaksisuuntaisten yhdysputkien sekä niiden saatavuuden kehittäminen ja parantaminen, energiasaarekkeiden poistaminen, vastakkaisvirtausteknologia, varastointikapasiteetti sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalit unionin sisällä. Kehotamme komissiota tekemään pikaisesti ehdotuksen kaasutoimitusten monipuolistamiselle välttämättömästä LNG-strategiasta.
 • Energiaunionin luominen perustuu yhteenliitäntöjen kapasiteetin maksimointiin, mutta myös nykyaikaisen energiainfrastruktuurin rakentamiseen ja vanhojen verkkojen nykyaikaistamiseen. Unionin energiaturvallisuusstrategiaan on näin ollen sisällyttävä koordinointirakenteita kuten älykästä siirtoa ja jakelua yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Tarvitsemme kaasulle sähköverkkojen yhteenliitäntätavoitteen kanssa koordinoitavan yhteenliitäntätavoitteen, joka ylittää kaasunsaannin turvaamiseksi annetun asetuksen vaatimukset.

KANNATAMME KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA ENERGIADIPLOMATIAN VAHVISTAMISTA

 • Tämänhetkisessä geopoliittisessa tilanteessa vahva strateginen energiayhteistyö Yhdysvaltojen kanssa sekä yhteistyön lisääminen EU–USA-energianeuvoston kanssa on tärkeää, jotta voidaan parantaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä turvallisuuteen liittyvää, poliittista ja taloudellista kumppanuutta. Vaadimme energiamarkkinoiden avaamista TTIP-neuvotteluissa (transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus) transatlanttisten energiamarkkinoiden avulla, sillä näin parannamme neuvotteluasemaamme kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteenamme on energianhintojen laskuun johtava Yhdysvaltojen vientikiellon purkaminen.
 • Kannatamme EU:n energiadiplomatian kehittämistä kumppanimaissa ja kansainvälisillä foorumeilla, tavoitteenamme muun muassa läpinäkyvyyden lisääminen kansainvälisillä kaasumarkkinoilla, markkinoiden toimintapuutteiden ehkäiseminen sekä energiaturvallisuuden parantaminen. Aitojen kansainvälisten kaasumarkkinoiden kehittäminen on turvattava WTO:n säännöissä, joissa estetään kilpailua vääristävät mekanismit. Näin ollen suhtaudumme myönteisesti siihen, että komissio käyttää unionin kilpailupolitiikan sääntöjä EU:n ulkopuolisia energiayhtiöitä vastaan.
 • Haluamme lisätä synergiaa energiaturvallisuuden ja ilmastonmuutosdiplomatian välille, erityisesti koko Pariisin COP 21 -neuvottelujen ajan. Näin voitaisiin varmistaa kestävä maailmanlaajuinen taakanjako hiilidioksidipäästövähennyksissä. Tämä edistää EU:n ensisijaista energiaturvallisuuden tavoitetta mutta myös EU:n talouden kilpailukykyä.
 • Painotamme tarvetta tukea energiaunionin yleiseurooppalaista ulottuvuutta, kun otetaan huomioon, että energiayhteisön sopimuspuolet sitoutuvat unionin energialainsäädännön ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevien määräysten täytäntöönpanoon. Kannatamme energiayhteisön toiminnan parantamista edelleen sekä sen toimielinten vahvistamista. Kannatamme Ukrainan kanssa tehdyn, strategista energiakumppanuutta koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan uusimista tänä vuonna. Meidän olisi myös edistettävä energiatehokkuuden ja -kestävyyden parantamista kauttakulkumaissa yhteisten, kuljetustappioiden vähentämiseen tähtäävien infrastruktuurihankkeiden avulla. Pitkän aikavälin suunnitelma on sisällyttää energiaunioniin (potentiaalisia) ehdokasvaltioita sekä EU:n naapuruston maita, erityisesti EU:hun kuulumattomia Länsi-Balkanin valtioita. Korostamme Euro–Välimeri-energiayhteistyön tärkeyttä ja katsomme, että energiaturvallisuuden pitäisi olla osa meneillään olevaa Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelua.

Muu asiaa liittyvä sisältö