Nasze euro – stabilne, stymulujące i skuteczne

Niniejsza zawartość dostępna także w

Obywatele Europy słusznie oczekują i domagają się, aby euro przynosiło korzyści. Stworzenie euro było ważnym krokiem w procesie integracji europejskiej i symbolem jedności europejskiej, ale musi ono także być zarówno podstawą wzrostu gospodarczego i konkurencyjności dla naszej Unii, jak i dobrobytu i tworzenia miejsc pracy dla obywateli europejskich. Grupa EPL uważa, że każdy kraj UE niekorzystający z klauzuli „opt-out” powinien być członkiem strefy euro, pod warunkiem że spełnia wszystkie kryteria, gdyż przyczyni się to do powodzenia wszystkich naszych gospodarek.

Odpowiedź Grupy EPL na kryzys zadłużenia strefy euro – polegająca na zrównoważonych politycznych strategiach gospodarczych i dyscyplinie budżetowej – okazała się skuteczna i udana, chociaż nie zamierzamy pomijać wysiłków, jakie obywatele musieli podjąć w tych trudnych czasach. Obecnie, gdy nasze gospodarki wychodzą z kryzysu, musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń z przeszłości, a to oznacza, że należy udoskonalić strukturę zarządzania strefą euro. W tym celu euro musi być stabilne, stymulujące i skuteczne.

Stabilne euro to euro, dzięki któremu możemy odgrywać znaczącą rolę w zglobalizowanym świecie. Fakt, że euro stało się drugą walutą rezerwową na świecie obok dolara pozwolił Europie przejąć kontrolę nad własnym losem i ustanowić przepisy dotyczące światowych rynków finansowych. W latach 2007–2008 kryzys finansowy i kryzys zadłużeniowy wykazały, że wstrząsy zewnętrzne w połączeniu z nadmiernym zadłużeniem mogą być bardzo bolesne dla europejskich gospodarek i społeczeństw. Musimy zatem dopilnować, aby strefa euro posiadała odpowiednie zdolności absorpcyjne, aby przeciwdziałać przyszłym wstrząsom zewnętrznym, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zapobiec kolejnemu kryzysowi gospodarczemu i nie będziemy w stanie stworzyć warunków budzących zaufanie ludzi, że ich oszczędności i inwestycje są bezpieczne.

Stymulujące euro to euro, które pobudza inwestycje i tworzy miejsca pracy. Aby stworzyć więcej miejsc pracy, musimy więcej inwestować w Europie i zmniejszyć zadłużenie. Aby to osiągnąć, potrzebujemy godnej zaufania waluty, która zachęca do inwestycji, oraz Unii, która pobudza reformy, aby Europa nadal była konkurencyjna i silna. Jest to jedyny sposób na zapewnienie naszym młodym pokoleniom możliwości na przyszłość. W przeciwieństwie do lewicy nie chcemy przenosić ciężaru na przyszłe pokolenia.

Skuteczne euro to euro, które chroni obywateli i przynosi im korzyści w życiu codziennym za pośrednictwem zrównoważonych politycznych strategii gospodarczych i reform na rzecz dostosowania poziomu życia wszystkich Europejczyków w oparciu o zasady społecznej gospodarki rynkowej, ukończenie tworzenia jednolitego rynku, projekty innowacyjne i priorytety w zakresie sprawiedliwego handlu.

Nasz plan działań na rzecz stabilnego, stymulującego i skutecznego euro

1. Głównym zadaniem jest inwestowanie w przyszłość ludzi

Europejska waluta nie może opierać się wyłącznie na inwestycjach krajowych. UE musi również stworzyć lepsze warunki, aby przyciągać inteligentne inwestycje, które pobudzają konkurencyjność i tworzą miejsca pracy.

 1. Grupa EPL odegrała główną rolę w procesie ustanowienia europejskiego planu inwestycji (EFIS), który przyciągnął już miliony euro w postaci inwestycji publicznych i prywatnych. Dążymy do tego, aby jak najszybciej ustanowić jeszcze ambitniejszy plan inwestycji, opierający się na sukcesie swego poprzednika.
 2. W ramach obecnego budżetu UE należałoby w większym stopniu przewidywać finansowanie specjalnych programów inwestycyjnych, które faktycznie przyczyniają się do modernizacji naszych gospodarek.
 3. Celem Grupy EPL jest stworzenie w ramach budżetu UE zdolności budżetowej na poziomie powyżej obowiązujących pułapów w celu:
 • zabezpieczenia inwestycji w czasach kryzysu;
 • finansowania działań wspierających realizację reform strukturalnych;
 • wspierania konwergencji państw członkowskich spoza strefy euro;
 • udzielenia pomocy na rzecz ustabilizowania gospodarek państw członkowskich w trudnych czasach;
 • zapewnienia funkcji krótkoterminowej ochrony inwestycji, aby złagodzić koszty społeczne niezbędnych reform.

2. Odpowiedzialność i solidarność idą ze sobą w parze

Solidarność wymaga odpowiedzialności: UE musi być w stanie pomóc każdemu państwu członkowskiemu w okresie kryzysu finansowego. Niemniej jednak sprzeciwiamy się lekkomyślnemu postępowaniu. Każde państwo członkowskie ma w pierwszej kolejności obowiązek zarządzania swymi finansami w odpowiedzialny sposób i ponosi odpowiedzialność za otrzymaną pomoc finansową.

 1. Pomoc finansowa w ramach zdolności budżetowej byłaby uzależniona od spełnienia niezbędnych kryteriów, przede wszystkim kryteriów zawartych w pakcie stabilności i wzrostu, aby uniknąć pokusy nadużycia, a także realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów.
 2. Państwa członkowskie, które chcą należeć do strefy euro, powinny otrzymać pomoc przedakcesyjną. Jednak niezależnie od zobowiązań prawnych wynikających z traktatów, państwa członkowskie, które w wymiarze politycznym odrzucają przystąpienie do strefy euro, nie powinny mieć nic do powiedzenia w sprawie przyszłości euro.
 3. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za narastanie ich zadłużenia. Dlatego też potrzebujemy przepisów regulujących niewypłacalność państw członkowskich w celu przywrócenia ich indywidualnej odpowiedzialności.
 4. Musimy unikać obciążania przyszłych pokoleń niezrównoważonym poziomem długu.

3. Europa musi posiadać własny fundusz walutowy.

Aby zniechęcić spekulantów finansowych do podejmowania prób ataku na poszczególne państwa członkowskie, Europejski Mechanizm Stabilności powinien zostać przekształcony w pełnoprawny Europejski Fundusz Walutowy. Europejski Fundusz Walutowy powinien dysponować środkami na rzecz zapobiegania kryzysom, towarzyszyć procesom restrukturyzacji długu oraz zapewniać warunkowe wsparcie finansowe dla niezbędnych reform strukturalnych w wypłacalnych państwach członkowskich mających trudności z dostępem do rynków finansowych.

 1. Europejski Fundusz Walutowy powinien podlegać przepisom prawa UE, być niezależny i działać w oparciu o wiedzę fachową.
 2. Dyrektor Europejskiego Funduszu Walutowego powinien być wybierany przez Parlament Europejski.
 3. Dyrektor Europejskiego Funduszu Walutowego powinien odpowiadać przed Parlamentem Europejskim.
 4. Europejski Fundusz Walutowy nie powinien ograniczać kontroli sprawowanej przez parlamenty narodowe ani wywierać wpływu na ich prawa.

4. Wzmocnienie legitymacji demokratycznej w strefie euro

Ludzie muszą mieć pewność, że decyzje mające wpływ na ich przyszłość ekonomiczną nie są podejmowane przez „ukrytą władzę”, lecz przez ich pełnoprawnych przedstawicieli i organy.

 1. Grupa EPL chce zwiększyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. W związku z tym odrzucamy pomysł tworzenia podwójnych struktur poprzez ustanowienie dodatkowo parlamentu strefy euro. Parlament Europejski musi mieć więcej do powiedzenia w sprawie ogólnych priorytetów gospodarczych zatwierdzanych przez ministrów finansów strefy euro. Należy poprawić również współpracę oraz dialog pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi. Decyzje podejmowane przez ministrów finansów poszczególnych krajów powinny opierać się na celach o zasięgu europejskim i je odzwierciedlać.
 2. Grupa EPL pragnie, aby euro miało politycznego przedstawiciela, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za UGW, który ponosiłby demokratyczną odpowiedzialność, odpowiadał za przestrzeganie przepisów naszej strefy euro i dbał o to, by nasze strategie polityczne były spójne i skuteczne.  W tym celu proponujemy, aby wiceprzewodniczący odpowiedzialny za UGW był:
 • zewnętrznym przedstawicielem strefy euro w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych,
 • osobą odpowiedzialną za proponowanie sposobu wydatkowania nowych zdolności budżetowych, aby przeznaczać je na inwestycje oraz wspierać niezbędne reformy strukturalne, zgodnie z ustalonymi zasadami, a jednocześnie osobą o rozszerzonych kompetencjach w zakresie egzekwowania przestrzegania ram zarządzania gospodarczego oraz realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów.
 1. Grupa EPL pragnie większej odpowiedzialności na szczeblu krajowym. Ministrowie finansów muszą przejąć pełną odpowiedzialność na szczeblu krajowym za decyzje podejmowane przez siebie w Brukseli. Do krajowych politycznych strategii gospodarczych należy skutecznie włączyć powzięte na szczeblu europejskim zobowiązania w zakresie politycznych strategii gospodarczych.

5. Nasze oszczędności w dobrych rękach

 1. Utrzymanie dobrego funkcjonowania naszego sektora bankowego: chcemy, aby banki działały w sposób odpowiedzialny oraz aby zakończono tworzenie unii bankowej, tak aby stała się ona bardziej solidna, a jej regulacje i sprawowany przez nią nadzór – silniejsze. Aby osiągnąć ten cel, banki muszą zmniejszyć liczbę ryzykownych kredytów w swoich portfelach. Banki stanowiące poważne zagrożenie dla stabilności systemu bankowego jako całości należy poddać restrukturyzacji lub w razie konieczności zamknąć je, a jednocześnie należy unikać obciążania podatników kosztami tych operacji. Potrzebujemy europejskiego systemu gwarantowania depozytów, kiedy zostaną spełnione określone warunki.
 2. Grupa EPL przywiązuje ogromną wagę do niezależności EBC i przyznaje, że jego polityka pieniężna pozwoliła na „złapanie oddechu”, co jest elementem nader istotnym. Jednakże teraz, kiedy gospodarki wychodzą z kryzysu, chcemy – w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej – aby EBC stopniowo i ostrożnie wycofał środki nadzwyczajne. Powinniśmy zachęcać ludzi do oszczędzania i czynić je bardziej atrakcyjnym.
 3. Ponieważ obywatele są przywiązani do swojej waluty, Grupa EPL będzie nadal opowiadała się za zachowaniem możliwości płatności w gotówce. Odrzucamy wszelkie dążenia do Europy bezgotówkowej.
 • stanowisko

Nasze założenia

No result