Euroopa kalanduse muutmine tulevikukõlblikuks

18.01.2024 9:01

Euroopa kalanduse muutmine tulevikukõlblikuks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Kalamees

Fraktsioon PPE soovib, et ELi ühist kalanduspoliitikat (ÜKP) reformitaks ja kohandataks, et lahendada selliseid praeguseid probleeme nagu süsinikdioksiidi heite vähendamine ja põlvkondade uuendamine.

Täna hääletab Euroopa Parlament ELi ühise kalanduspoliitika tulevikku käsitleva raporti üle. Tekstis rõhutatakse vajadust saavutada ühise kalanduspoliitika erinevate eesmärkide tasakaalustamine, tugevdades ühise kalanduspoliitika sotsiaalmajanduslikku ja toiduga kindlustatuse mõõdet ning tagades, et Euroopa kalurid jäävad rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks.

"Kalandus- ja vesiviljelussektoril on strateegiline roll toiduga kindlustatuse tagamisel, Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisel ja säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Praegune ühine kalanduspoliitika ei võta siiski piisavalt arvesse sotsiaalmajanduslikke ja toiduga varustamise aspekte," ütles Euroopa Parlamendi raporti koostanud fraktsiooni PPE liige Gabriel Mato.

Raportis kutsutakse üles hindama ja reformima ühist kalanduspoliitikat, kui see on vajalik uute väljakutsetega kohanemiseks. "Kalandussektor ja kogu mereandide väärtusahel on pärast ühise kalanduspoliitika vastuvõtmist 2013. aastal läbinud mitu enneolematut väljakutset, sealhulgas Brexit, COVID-19 pandeemia ja energiakriis. Praegune ühine kalanduspoliitika ei paku piisavaid vahendeid, et tagada sektorite vastupanuvõime ja konkurentsivõime ning seetõttu tuleb seda reformida, et kohaneda uute väljakutsetega," märgib Mato.

Tekstis rõhutatakse ka seda, et ühise kalanduspoliitika jaoks on oluline kaasata piirkondlikud traditsioonid, tehes samal ajal tihedat koostööd sidusrühmadega, nagu gildid ja kofradiad, ning kutsutakse järgmist Euroopa Komisjoni üles looma volinik, kes tegeleks ainult kalandusega.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 179 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave