Naše euro: Stabilní, stimulující, úspěšné

Tento obsah je dostupný také v

Evropští občané právem očekávají a požádují euro, které bude splňovat jejich očekávání. Vytvoření eura bylo milníkem v procesu evropské integrace a symbolem evropské jednoty. Euro ale musí být také základem ekonomického růstu a konkurenceschopnosti naší Unie, stejně jako prosperity a pracovních příležitostí pro unijní občany. Poslanecký klub ELS se domnívá, že k úspěšnému hospodářství přispěje, když se každá země EU, která neuplatňuje doložku o neúčasti, stane členem eurozóny, pokud jsou splněna všechna kritéria.

Odpověď poslaneckého klubu ELS na dluhovou krizi eurozóny – sestávající z udržitelné hospodářské politiky a fiskální disciplíny – se ukázala být účinná a úspěšná. Nepodceňujeme však úsilí, které museli na zvládnutí tohoto těžkého období vynaložit občané. V době, kdy se naše hospodářství zotavují, se musíme poučit z minulých chyb a zlepšit správní strukturu eurozóny. K tomu potřebujeme euro, které je stabilní, stimulující a úspěšné.

Stabilní euro je takové, které nám umožní hrát silnou úlohu v globalizovaném světě. Skutečnost, že se euro stalo vedle dolaru druhou světovou rezervní měnou, umožnila Evropě převzít kontrolu nad svým vlastním osudem a nastavit pravidla pro světové finanční trhy. Finanční krize v letech 2007–2008 a krize státního dluhu ukázaly, že vnější otřesy spolu s nadměrným zadlužením mohou evropské ekonomiky a společenství tvrdě zasáhnout. Proto je nutné zajistit, aby eurozóna měla odpovídající absorpční kapacity proti budoucím vnějším otřesům. Jinak nebudeme schopni předejít další hospodářské krizi, ani vytvořit prostředí, v kterém budou lidé věřit v bezpečnost uložení svých úspor a investic.

Stimulující euro je euro, které podněcuje investice a podporuje zaměstnanost. K vytvoření více pracovních míst potřebujeme v Evropě více investic a méně dluhů. Abychom toho dosáhli, musíme mít důvěryhodnou měnu, která vybízí k investicím, a Unii podporující reformy směřující ke konkurenceschopné a silné Evropě. Jen tak zajistíme mladým generacím perspektivní budoucnost. Na rozdíl od politické levice odmítáme přenášet břemeno na budoucí generace.

Úspěšné euro znamená euro, které chrání každodenní život občanů a přináší výsledky prostřednictvím udržitelných hospodářských politik a reforem, které sblíží životní úroveň všech Evropanů prostřednictvím zásad sociálně tržního hospodářství, dokončení jednotného trhu, projektů zaměřených na inovaci a zásad spravedlivého obchodu.

Náš plán pro stabilní, stimulující a úspěšné euro:

1. Nejdůležitější jsou investice do budoucnosti občanů

Evropská měna nemůže spoléhat pouze na vnitrostátní investice. EU musí také vytvořit lepší podmínky pro přilákání inteligentních investic, které budou stimulovat konkurenceschopnost a vytvoří nové pracovní příležitosti.

 1. Poslanecký klub ELS se zasazoval o vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který již do veřejných a soukromých investic přinesl miliony. Jsme odhodláni navázat na tento úspěch a co nejrychleji vytvořit ještě ambicióznější investiční plán.
 2. Stávající rozpočet EU by měl být více zaměřen na financování konkrétních investičních programů, které skutečně zmodernizují naše hospodářství.
 • Poslanecký klub ELS požaduje zřízení rozpočtové kapacity v rámci rozpočtu EU přesahující stávající stropy, která:
 • Zajistí investice v době krize;
 • Napomůže prosazování strukturálních reforem;
 • Usnadní sbližování členských států, které nejsou členy eurozóny;
 • Pomůže stabilizovat hospodářství členských států v obtížných dobách;
 • Poskytne funkci krátkodobé ochrany investic, která zmírní sociální náklady nezbytných reforem.

2. Odpovědnost a solidarita jdou ruku v ruce

Solidarita potřebuje odpovědnost: EU musí být schopna pomoci v době finanční krize každému členskému státu. Nesouhlasíme však s rizikovým chováním. Každý členský stát má v první řadě povinnost zodpovědně řídit své finance a je odpovědný za finanční pomoc, kterou obdrží.

 1. S cílem předcházet morálnímu hazardu by finanční pomoc v rámci této rozpočtové kapacity byla podmíněna splněním nezbytných kritérií, zejména Paktu o stabilitě a růstu a zavedením doporučení pro jednotlivé země.
 2. Členské státy, které se chtějí stát součástí eurozóny, by měly obdržet předvstupní pomoc. Členské státy, které z politických důvodů odmítnou vstoupit do eurozóny, by neměly mít možnost vyjadřovat se k budoucnosti eura, a to bez ohledu na jejich právní povinnosti vyplývající ze smluv.
 3. Členské státy, jejichž zadlužení roste, za něj nesou odpovědnost. Z tohoto důvodu jsou zapotřebí pravidla pro insolvenční řízení, která by obnovila individuální zodpovědnost členských států.
 4. Musíme předcházet zatěžování příštích generací neudržitelnou mírou zadlužení.

3. Evropa musí mít svůj vlastní měnový fond.

Aby se zabránilo finančním spekulantům ve snaze napadat jednotlivé členské státy, měl by se Evropský mechanismus stability přeměnit na plnohodnotný Evropský měnový fond. EMF by měl sloužit jako nástroj pro předcházení krizím, doprovázet proces restrukturalizace dluhu a poskytovat podmíněnou finanční podporu pro nezbytné strukturální reformy solventních členských států, které mají potíže s přístupem k finančním trhům.

 1. EMF by měl spadat do rámce unijního práva, být nezávislý a jednat na základě odborných zkušeností.
 2. Generální ředitel EMF by měl být volen Evropským parlamentem.
 3. Generální ředitel EMF by se měl zodpovídat Evropskému parlamentu.
 4. EMF by neměl oslabovat kontrolu ze strany vnitrostátních parlamentů ani ovlivňovat jejich práva.

4. Posílení demokratické legitimity eurozóny

Občané musí žít v jistotě, že rozhodnutí, která ovlivňují jejich ekonomickou budoucnost, nejsou přijímána „skrytými silami“, ale jejich legitimními představiteli a orgány.

 1. Poslanecký klub ELS chce posílit pravomoci Evropského parlamentu v procesu přijímání ekonomických rozhodnutí. Odmítáme proto myšlenku zdvojování struktur vytvořením parlamentu pro eurozónu. Slovo Evropského parlamentu musí mít větší váhu v otázkách všeobecných ekonomických priorit, o nichž rozhodují ministři financí zemí eurozóny. Je třeba vylepšit politický dialog mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty a jejich zapojení. Rozhodnutí učiněná ministry financí členských států by měla být založena na evropských cílech a zohledňovat je.
 2. Poslanecký klub ELS požaduje, aby mělo euro politickou tvář, místopředsedu Evropské komise zodpovědného za hospodářskou a měnovou unii, který bude demokraticky odpovědný. Tento místopředseda by měl ručit za dodržování pravidel naší eurozóny a zajišťovat soudržnost a účinnost našich politik. Za tímto účelem navrhujeme, aby místopředseda odpovědný za HMU byl:
 • Vnějším představitelem eurozóny v rámci příslušných mezinárodních organizací.
 • Odpovědný za přípravu návrhů na využívání nové rozpočtové kapacity k poskytování investic a k doplnění nezbytných strukturálních reforem v souladu s dohodnutými pravidly. Místopředseda pro HMU by měl mít zároveň posílené kompetence k zajištění souladu s rámcem správy ekonomických záležitostí a provádění doporučení pro jednotlivé země.
 1. Poslanecký klub ELS usiluje o více odpovědnosti na vnitrostátní úrovni: ministři financí musejí na vnitrostátní úrovni převzít plnou odpovědnost za rozhodnutí, na kterých se dohodnou v Bruselu. Závazky na evropské úrovni týkající se hospodářských politik musí být úspěšně zapracovány do vnitrostátních hospodářských politik.

5. Naše úspory v dobrých rukou

 1. Udržení bankovního sektoru pod kontrolou: banky musejí jednat zodpovědně a dokončit silnější bankovní unii s posílenou regulací a dohledem. Za tímto účelem musí banky snížit množství riskantních půjček ve svých rozvahách. Banky představující vážné riziko pro stabilitu bankovního systému jako celku musí být restrukturalizovány či, pokud je to nutné, uzavřeny, aniž by daňový poplatník musel hradit náklady. Po splnění podmínek je zapotřebí vytvořit evropský systém pojištění vkladů.
 2. Poslanecký klub ELS jednoznačně podporuje nezávislost ECB a uznává, že její měnová politika poskytla významný manévrovací prostor. Aby však mohla být obnovena vyvážená ekonomika v období zotavování hospodářství, chceme, aby výjimečná opatření ECB byla opatrně a postupně ukončována. Měli bychom občany vybízet ke spoření a vytvořit pro spoření příznivé prostředí.
 3. Vzhledem k tomu, že občané mají vztah ke své měně, poslanecký klub ELS bude i nadále bránit možnost platit v hotovosti. Odmítáme jakékoliv kroky směrem k bezhotovostní Evropě.
 • stanovisko

Naše postoje

No result