Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

tento obsaj je dostupný aj v

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého svetového obchodu. Svedčia o tom naše početné obchodné partnerstvá po celom svete a silný záväzok v multilaterálnom systéme v rámci Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“). Vzhľadom na súčasné výzvy musí EÚ využiť príležitosť aktívne osloviť partnerov na celom svete, aby sa usilovali presadzovať ambicióznu obchodnú agendu v globálnom kontexte. Obchodná politika je dôležitým pilierom, ktorý dopĺňa zahraničnú politiku, ako aj vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť, podporuje celosvetový rozvoj, prináša naše európske hodnoty na globálnu scénu, posilňuje strategické partnerstvá Únie a pomáha budovať nové spojenectvá.

Chceme usmerňovať globalizáciu a zapojiť občanov

Globalizácia a voľné trhy výrazne zlepšili životnú úroveň a znížili chudobu v EÚ a vo svete. Neustále sa snažíme formovať obchodnú politiku EÚ s cieľom rovnomernejšieho spoločného využívania prínosov globalizácie. Európske podniky, ktoré dovážajú a vyvážajú v rámci súčasných globálnych hodnotových reťazcov, podnecujú konkurencieschopnosť, tvorbu pracovných miest a rast a zároveň zabezpečujú väčší výber a nižšie ceny pre spotrebiteľov, pričom slúžia potrebám našich občanov. Zaviazali sme sa k voľnému obchodu založenému na pravidlách a hodnotách, a preto chceme zachovať rovnaké podmienky, chrániť a upevňovať naše prísne normy v rámci EÚ ako normotvorca pri utváraní medzinárodného obchodu, ako aj podporovať základné zásady demokracie a ľudských práv v duchu reciprocity a vzájomného prospechu. Na zaistenie nových pracovných miest je kľúčové zvyšovať našu konkurencieschopnosť a vývoz do celého sveta. Keďže malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) predstavujú 30 % vývozu Únie, do obchodných dohôd EÚ sa pre ne ako pre hnaciu silu tvorby pracovných miest, rastu a inovácie musia zahrnúť účinné ustanovenia. Rovnako budeme vždy zabezpečovať ochranu našich verejných a iných služieb, ako aj o vyňatie audiovizuálnych služieb z týchto obchodných dohôd. Chceme zapojiť občanov, a preto žiadame všetky zainteresované strany, aby v súvislosti s obchodnou politikou Únie vytvorili lepšiu komunikačnú stratégiu. Požadujeme transparentnosť a otvorenosť vo všetkých fázach rokovaní, no obhajujeme dôvernosť v prípadoch, keď je nevyhnutná na dosiahnutie čo najlepších výsledkov rokovaní.

Obchodná politika je dôležitou právomocou Únie. Stanoviskom Európskeho súdneho dvora k dohode o voľnom obchode so Singapurom sa v tejto súvislosti posilnila demokraticky legitímna úloha Európskeho parlamentu a vo všeobecnosti sa ním objasnili právomoci EÚ. Naša skupina víta návrh Rady o všeobecnej štruktúre budúcich obchodných dohôd. Vyzývame Komisiu, aby pri predkladaní konečných dohôd na podpis a uzavretie, a Radu, aby pri rozhodovaní o ich podpise a uzavretí v plnej miere rešpektovali rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi.

Chceme obchodnú politiku založenú na hodnotách a podporu trvalo udržateľného rozvoja

Chceme zodpovednú obchodnú politiku založenú na hodnotách a pravidlách. Tá by však nemala byť preťažená témami, ktoré priamo nesúvisia s medzinárodným obchodom. Úspešnou revíziou nariadenia EÚ o boji proti mučeniu, novým nariadením EÚ o nerastných surovinách z konfliktných oblastí a stále prebiehajúcim prepracovaním nariadenia EÚ o kontrolách vývozu položiek s dvojakým použitím sa prispeje k posilneniu ľudských práv a k zlepšeniu situácie v praxi, pričom sa zabráni byrokratickej záťaži pre európske podniky.

Chceme podporovať trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve, ktoré spájajú záujmy Európy, Afriky, Karibiku a Tichomoria, napomáhajú rozvoju podporou regionálnej integrácie, vytváraním obchodných a investičných príležitostí, zlepšovaním správy hospodárskych záležitostí a znižovaním chudoby. Sme presvedčení, že dohoda Všetko okrem zbraní, všeobecný systém preferencií (VSP) a VSP+ sú dobrými nástrojom na podporu rozvoja a hospodárskeho rastu. Skupina PPE víta návrhy na posilnenie partnerstva EÚ s Afrikou v dlhodobej perspektíve komplexnej medzikontinentálnej dohody o voľnom obchode. Podporujeme plány na zvýšenie dostupných finančných prostriedkov pre príslušné projekty v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) s cieľom zvýšiť obchodnú výmenu s EÚ a umožniť jej plný potenciál, ako aj podporovať verejné a súkromné​investície, tvorbu pracovných miest a vzdelávanie.

Kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji v dohodách o voľnom obchode EÚ sú vhodnými a účinnými nástrojmi na podporu príslušných medzinárodných noriem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, ako aj celkového presadzovania zásad v oblasti ľudských práv a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom úzkeho zapojenia občianskej spoločnosti založeného na dialógu a spolupráci. Súčasné ustanovenia o obchode a udržateľnom rozvoji sú záväzné a majú široký rozsah pôsobnosti. Posilňuje sa nimi multilaterálny systém a podliehajú špecifickému, vzájomne uznávanému mechanizmu urovnávania sporov. Vítame neoficiálny dokument Komisie s cieľom zefektívniť vykonávanie a presadzovanie kapitol EÚ v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja.

Uprednostňujeme multilaterálny prístup a podporujeme rokovania o dohodách o voľnom obchode

Domnievame sa, že multilaterálny obchodný systém v rámci WTO zostáva zatiaľ najlepším rámcom pre dosiahnutie voľného a spravodlivého obchodu na globálnej úrovni v súlade so zásadou právneho štátu. Dohody o voľnom obchode sú až druhou najlepšou možnosťou, no sú potrebné. Očakávame, že sa agenda WTO bude presadzovať naplno a súčasne sa budú dodržiavať naše prísne európske normy vo všetkých oblastiach. Treba dostatočne zohľadniť záujmy výrobcov z EÚ vrátane tých, ktorí pochádzajú z najvzdialenejších regiónov, a záujmy zámorských krajín a území pridružených k EÚ. Aj naďalej dôrazne podporujeme záväzný mechanizmus urovnávania sporov, ako aj nezávislý Odvolací orgán, ktoré sú pre riadne fungovanie WTO rozhodujúce. Znepokojuje nás preto problém blokovania vymenovaní členov Odvolacieho orgánu WTO a vyzývame našich medzinárodných partnerov, aby odblokovali proces vymenovania nových sudcov Odvolacieho orgánu. Zároveň sme pripravení pokračovať v diskusii s našimi medzinárodnými partnermi o možných zlepšeniach WTO. Z tohto dôvodu považujeme nedávnu politickú dohodu o obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA za dobrý základ pre úzku spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom reformovať WTO a riešiť nekalé obchodné praktiky. Podporujeme Komisiu pri navrhovaní komplexného prístupu k modernizácii WTO a posilňovaniu jej fungovania v kľúčových oblastiach vrátane nových pravidiel týkajúcich sa súčasných výziev, ako sú priemyselné subvencie, duševné vlastníctvo a nútené transfery technológií, ako aj nový prístup k rozvoju.

Našej silnej transatlantickej väzbe chceme dať novú víziu

Spojené štáty sú pre EÚ kľúčovým strategickým partnerom. Máme spoločné hodnoty a najprepojenejšie hospodárske vzťahy na svete. Transformácia medzinárodného systému, ktorá v súčasnosti prebieha, a výzvy, ktorým čelíme, ešte zvyšujú význam transatlantického partnerstva pre zachovávanie mieru, bezpečnosti a stability. Po zmrazení rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) musíme dať nášmu partnerstvu novú hybnú silu, aby sme tak spoločne utvárali 21. storočie, a preskúmať možnosti opätovného začatia obchodných rokovaní, keď bude na to vhodný čas. Z tohto dôvodu sa domnievame, že politická dohoda predsedu Junckera a prezidenta Trumpa z 25. júla 2018, ktorá sa odráža v spoločnom vyhlásení a bude predmetom následnej práce výkonnej pracovnej skupiny, môže pripraviť cestu k začatiu nového procesu spolupráce a rokovaní smerom k nulovým clám na priemyselné výrobky a o posudzovaniach zhody so zjavnými vzájomnými výhodami. Máme spoločné obavy týkajúce sa nadmerných kapacít v kľúčových sektoroch na celom svete, ktoré majú zabezpečovať fungujúci medzinárodný obchodný systém, inováciu a udržateľný rast. Je preto kľúčové, aby EÚ a USA pokračovali v spolupráci a posilňovali ju na viacerých fórach vrátane globálneho fóra s cieľom nájsť spoločný základ pre obchodné otázky spoločného záujmu a zabrániť negatívnym vplyvom na transatlantické vzťahy v budúcnosti. Domnievame sa, že všeobecné zavedenie dovozných ciel na oceľ a hliník súčasnou vládou USA nie je vhodný prostriedok na riešenie problémov nadmernej kapacity. Dôrazne podporujeme Komisiu pri zabezpečovaní úplnej ochrany záujmov EÚ, a to aj so zreteľom na všetky ostatné opatrenia protekcionistickej povahy vrátane tých, ktoré spochybňujú spoločnú poľnohospodársku politiku a prebiehajúce vyšetrovanie možných ciel pre automobilový priemysel. Vzhľadom na politickú dohodu naliehavo vyzývame obe strany, aby hľadali riešenie otázky ciel a aby upustili od zavádzania nových ciel.

Podporujeme prehĺbenie obchodných vzťahov s našimi partnermi v rámci východného susedstva

Uvedomujeme si, že je dôležité vytvoriť stabilné, demokratické a prosperujúce východoeurópske susedstvo a podporiť prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode (ďalej len „DCFTA“), ktoré našim ochotným partnerom vo Východnom partnerstve ponúkajú rámec pre modernizáciu obchodných vzťahov a hospodársky rozvoj. Vítame atraktívny dlhodobejší model „Východné partnerstvo+“ pre pridružené krajiny, ktoré dosiahli značný pokrok v zavádzaní reforiem súvisiacich s dohodami AA/DCFTA, ako dôležitý nástroj na rozvoj obchodných výmen s EÚ. Požadujeme rýchle a úplné vykonávanie dohôd o pridružení s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, a najmä obchodných pilierov. V tejto súvislosti očakávame skoré riešenie otázok nastolených v súvislosti s kapitolou DCFTA EÚ – Ukrajina medzi EÚ a Ukrajinou a naliehavo žiadame jej urýchlené vykonávanie.

Chceme prehĺbiť obchodné rokovania EÚ so Stredozemím

Obchod medzi Európskou úniou a Stredozemím má dobré vyhliadky. Podporujeme začatie rokovaní o DCFTA s určitými stredozemskými krajinami v regióne a pokračovanie rozhovorov o odstránení necolných a technických prekážok s mimoriadnym dôrazom na naše normy a citlivé výrobky (napríklad poľnohospodárske výrobky).

Vítame ratifikáciu obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA)

Ratifikáciu dohody CETA a jej predbežný vstup do platnosti považujeme za najnovší príklad obojstranne výhodnej obchodnej dohody a za vzor pre budúce dohody. V časoch nárastu protekcionizmu sa ratifikáciou dohody CETA vyslal svetu jasný signál, že sme verní otvorenému obchodu založenému na pravidlách a že vďaka stanoveniu našich pravidiel a noriem usmerňujeme globalizáciu. Dohoda posilňuje transatlantické vzťahy EÚ s naším dlhodobým spojencom Kanadou.

Podporujeme aktívnejšie a aktualizované obchodné politiky s Latinskou Amerikou a Karibikom

Obchodné vzťahy s partnermi v Latinskej Amerike a Karibiku sa konečne stali prioritou Európskej únie a odzrkadľujú sa v sieti regionálnych dohôd. Vítame nadobudnutie platnosti obchodného piliera Dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ako aj predbežné uplatňovanie obchodnej dohody s Kolumbiou a Peru, ktorá sa od januára 2017 rozšírila aj na tretieho partnera, a to Ekvádor. Nadobudnutie platnosti dohôd o hospodárskom partnerstve so 14 krajinami Karibiku považujeme za významný krok v úsilí o zachovanie a podporu regionálnej integrácie. Vyzývame na rýchle ukončenie prebiehajúcich rokovaní o modernizácii dohody o pridružení s Čile a vítame ukončenie rokovaní o komplexnej aktualizácii dohody EÚ s Mexikom. Domnievame sa, že komplexná a vyvážená dohoda s krajinami Mercosuru s osobitnou pozornosťou venovanou najcitlivejším výrobkom EÚ a sadzobnému/kvótovému zaobchádzaniu s týmito výrobkami (napr. niektoré poľnohospodárske výrobky), ako aj rovnakým podmienkam pre príslušné odvetvia by pre oba regióny mohli byť mimoriadne užitočnými stimulmi hospodárskeho rastu. Úspešné uzatvorenie vyváženej dohody pomôže tiež odstrániť súčasné nadmerné obchodné prekážky, najmä vysoké clá, zložitosť súvisiacu s dovozom a subvencie v regióne. Sme presvedčení, že celkovo existujú obrovské príležitosti na vytvorenie plne euro-latinskoamerického medziregionálneho partnerstva založeného na modeli regionalizmu zlučiteľnom s WTO a v duchu dôvery a vzájomných výhod.

Požadujeme rovnaké podmienky, aké má Čína

Čína je jedným z najväčších hospodárstiev na svete. Jej obrovský vnútorný rozvoj predstavuje významnú príležitosť pre náš vývoz a našich investorov. EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, pričom pre nás je Čína druhým najväčším partnerom po Spojených štátoch. Objem obchodu s tovarmi s Čínou sa v posledných rokoch výrazne zvýšil, pričom zároveň rýchlo rastie vývoz z EÚ. Napriek tomu EÚ pravidelne zaznamenáva výrazný obchodný deficit. Čiastočne to je spôsobené pretrvávajúcimi neoprávnenými necolnými opatreniami, technickými prekážkami a nedostatočnou reciprocitou. Aby sme zabezpečili udržateľnosť nášho hospodárskeho partnerstva, postupne musíme tieto problémy odstrániť. Pokiaľ budú nekalé obchodné praktiky pretrvávať, požadujeme pokračujúce prísne uplatňovanie nástrojov EÚ na ochranu obchodu a novú antidumpingovú metodiku. Napriek tomu sa EÚ zaväzuje k otvoreniu obchodných vzťahov s Čínou za spravodlivých podmienok a za úplného dodržiavania jej záväzkov voči WTO.

Dovtedy podporujeme a pozorne sledujeme pretrvávajúce rokovania o komplexnej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou, ktorej cieľom je vytvoriť bezpečnejší právny rámec pre dlhodobý prístup na trhy. Našimi prioritami v tejto súvislosti zostáva podpora reciprocity, vytváranie rovnakých podmienok, riešenie nadmernej kapacity a nediskriminačné zaobchádzanie s podnikmi a investormi. Pokrok v týchto rokovaniach a postupné odstraňovanie iných neopodstatnených a s WTO nezlučiteľných ciel a necolných prekážok vyšlú jasný signál v súvislosti s úlohou, ktorú má Čína zohrávať v rámci celosvetového hospodárstva. Naliehavo vyzývame na väčšiu transparentnosť a riadenie iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, ktorú prijala Čína, a vítame vytvorenie platformy EÚ a Číny v oblasti prepojiteľnosti. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby EÚ vo svojom vzťahu s Čínou vystupovala jednotne a aby možné bilaterálne projekty boli v súlade so spoločným európskym prístupom.

Podporujeme začatie rokovaní o bilaterálnej investičnej dohode s Taiwanom a vyzývame Komisiu, aby ukončila prípravné práce s cieľom formálne začať rokovania čo najskôr.

Podporujeme novú stratégiu pre Strednú Áziu

Keďže sa krajiny Strednej Ázie stali významnými partnermi, vítame pokrok, ktorý dosiahli v rámci partnerských dohôd s EÚ. Zdôrazňujeme, že do konca roku 2019 je dôležité predložiť návrh novej stratégie, ktorá bude v súlade s globálnou stratégiou EÚ.

Vítame ratifikáciu dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom

Ratifikácia dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je dôležitým medzníkom a má veľký geopolitický význam, pretože ide o zavedenie najväčšej bilaterálnej obchodnej dohody, o akej doteraz EÚ rokovala. Vďaka nej sa vytvorí hospodárska zóna, ktorá zahŕňa 600 miliónov ľudí a predstavuje viac ako 30 % celosvetového HDP. Touto dohodou o hospodárskom partnerstve sa otvoria obrovské trhové príležitosti pre obe strany, posilní sa ich spolupráca v rôznych oblastiach, potvrdí sa ich spoločný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a po prvýkrát v histórii bude súčasťou dohody o obchodnom partnerstve osobitný záväzok k Parížskej dohode o zmene klímy. Podporujeme ďalšie rokovania Komisie o normách ochrany investícií a urovnávaní investičných sporov. Skupina PPE sa domnieva, že komplexná a ambiciózna dohoda o hospodárskom partnerstve s Japonskom predstavuje najlepšiu príležitosť pre európske podniky a občanov, aby mohli plne využívať výhody našich vzťahov s Japonskom.

Chceme proaktívnu stratégiu pre tichomorskú oblasť (napr. pre krajiny združenia ASEAN)

Skupina PPE podporuje proaktívnu stratégiu na rokovanie a plné uplatňovanie bilaterálnych dohôd s krajinami združenia ASEAN, ako aj s Austráliou a Novým Zélandom s cieľom podporiť lepší prístup európskych podnikov a odstrániť necolné prekážky. Skupina PPE sa domnieva, že dohody o voľnom obchode a investičné dohody so Singapurom a Vietnamom majú plný potenciál na posilnenie našich obchodných výmen s týmito dvoma krajinami združenia ASEAN s pozitívnym vplyvom na rast a zamestnanosť a v súvislosti s bezpečným investičným prostredím v rámci oboch krajín. Vítame nedávne začatie rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom s cieľom rýchlo dokončiť komplexnú a vyváženú obchodnú dohodu. Podporujeme súčasné rokovania s Indonéziou, Thajskom, Malajziou a Filipínami a vypracovanie dohody o voľnom obchode medzi regiónmi v nasledujúcich piatich rokoch.

Chceme mať vplyv na budúce obchodné vzťahy medzi EÚ a Veľkou Britániou

Spojené kráľovstvo bude aj naďalej dôležitým partnerom pre EÚ vzhľadom na naše spoločné hodnoty a históriu vrátane viac než 40-ročného členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. S cieľom zabezpečiť, že oba trhy zostanú čo najprepojenejšie, je preto komplexný rámec budúcich vzťahov v záujme všetkých strán. Domnievame sa, že členstvo Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu a v colnej únii by bolo najlepším riešením pre Spojené kráľovstvo i zvyšné členské štáty EÚ a jediným riešením, ktoré môže zaručiť pokračujúce bezproblémové vzájomné obchodné toky a plne zachovať výhody našich hospodárskych vzťahov. EÚ by mala naďalej podporovať a zveľaďovať svoje vzťahy so Spojeným kráľovstvom. Tým sa zabezpečí, že vzájomné obchodné toky budú v budúcnosti čo najmenej narušené. Európsky parlament musí byť úplne zapojený do procesu rokovania o budúcom obchodnom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a každá obchodná dohoda podlieha jeho konečnému súhlasu.

Požadujeme silnú ochranu investícií

Podporujeme nový prístup EÚ k ochrane investícií, vďaka ktorému sa zlepšujú individuálne prístupy členských štátov EÚ vo viac ako 1 400 existujúcich bilaterálnych investičných zmluvách. Zatiaľ čo sa v Lisabonskej zmluve presunuli právomoci z členských štátov na EÚ, tieto bilaterálne investičné zmluvy zostávajú úspešným nástrojom na ochranu investorov z EÚ a ich investícií pred nekalými praktikami v zahraničí, až dovtedy, kým ich nenahradia dohody uzatvorené na úrovni EÚ. Je nevyhnutné, aby prístup EÚ v sebe spájal silnú a účinnú ochranu investorov a ich investícií a zachovanie politického priestoru potrebného pre iné oblasti, napr. pre súčasné a budúce právne predpisy týkajúce sa otázok ochrany spotrebiteľa, environmentálnej a sociálnej politiky, ako aj výkonu parlamentných výsad. Nástroj účinnej ochrany investícií, ktorý by mohol byť súčasťou dohôd EÚ o voľnom obchode alebo samostatných investičných dohôd, by mal byť v súlade s právom štátov na reguláciu a mal by ho chrániť; tzv. forum-shopping (taktizovanie pri výbere súdu) by nemal byť možný. Naším dlhodobým cieľom je mať nezávislý medzinárodný súd. Vítame preto mandát Rady na zriadenie mnohostranného tribunál na riešenie investičných sporov a povzbudzujeme Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o oslovenie tretích krajín s cieľom zriadiť takýto tribunál čo najskôr.

Dôrazne podporujeme vytvorenie rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie. Všetky krajiny G7 a väčšina partnerských krajín EÚ už zaviedli istý mechanizmus na preverovanie investícií pre zahraničné strategické investície v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. Z tohto dôvodu vítame zavedenie podobného nástroja na úrovni EÚ, ktorého cieľom je spolupráca v otázke zahraničných investícií v uvedených strategických sektoroch, preverovanie týchto investícií a prípadne ich obmedzenie.

Chceme účinné nástroje na ochranu obchodu a voľné trhy

Ďalšia liberalizácia obchodu si stále vyžaduje schopnosť zabraňovať nekalým obchodným praktikám na našich trhoch a rýchlo na ne reagovať v záujme podnikov a občanov EÚ. Podporujeme preto využívanie rôznych mechanizmov, ako sú antidumpingové, antisubvenčné a ochranné doložky, keď sú splnené príslušné zákonné požiadavky. Nedávne posilnenie nástrojov na ochranu obchodu, ktoré sú pre MSP rýchlejšie a prístupnejšie, preto v obchodnej stratégii EÚ považujeme za kľúčové. Transparentnejší, nediskriminačný a pozitívny recipročný prístup na zahraničných trhoch verejného obstarávania, najmä pre MSP, je navyše podstatným prvkom obchodnej politiky EÚ.

  • pozičný dokument

Koho a čo zastupujeme

No result