Politické línie skupiny PPE pre: Okamžitú reakciu na prebiehajúcu ruskú inváziu a agresiu na Ukrajine

05.04.2022

Politické línie skupiny PPE pre: Okamžitú reakciu na prebiehajúcu ruskú inváziu a agresiu na Ukrajine

Flags of Ukraine and the European Union

Geopolitická realita v Európe sa 24. februára 2022 s nevyprovokovanou a neopodstatnenou ruskou vojnou a agresiou, ktorá je medzinárodným zločinom na Ukrajine, dramaticky zmenila. Ukrajina doteraz preukázala neuveriteľnú mieru odporu a odolnosti, čím Rusku zabránila splniť jeho pôvodný cieľ vojny. Európska únia zareagovala rýchlo a rozhodne, keď zaviedla rozsiahle sankcie namierené proti Rusku a jeho spolupáchateľovi, Bielorusku. Všetky analýzy poukazujú na to, že táto vojna bude dlhodobým úsilím. Preto treba bolesť, ktorú medzinárodné spoločenstvo už teraz spôsobuje ruskému režimu, ďalej zvyšovať s cieľom pomôcť ukončiť vojnu čo najskôr.


Hlavné politické línie opatrení:
 
 1. dodávka zbraní zo strany EÚ a členských štátov a pomoc Ukrajine brániť sa. EÚ by mala ďalej využívať Európsky mierový nástroj a všetky ostatné možné prostriedky na pomoc pri dodávkach zbraní;
 2. pre civilistov, ktorí utekajú pred útokmi, musia byť zabezpečené humanitárne koridory a musia sa posilniť siete humanitárnej pomoci EÚ na Ukrajine (pohonné hmoty, potraviny, lieky, generátory energie a mobilné kampusy). Podobne sa musia otvoriť zelené koridory, aby sa na Ukrajinu doviezlo všetko potrebné na zvýšenie poľnohospodárskej výroby (napr. pesticídy, hnojivá), a aby sa z Ukrajiny vyviezli všetky poľnohospodárske výrobky, ktoré sa ešte môžu vyvážať;
 3. Teraz je čas na ďalšie sankcie:
   
  • požadovať okamžité úplné embargo na dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a zemného plynu z Ruska, úplné upustenie od projektov Nordstream 1 a 2 a predloženie plánu na ďalšie zaistenie bezpečnosti dodávok energie do EÚ v krátkodobom horizonte;
  • ruské banky zapojené do obchodu s ropou a uhlím by tiež mali byť odpojené od systému SWIFT;
  • členské štáty by mali odmietnuť vstup do všetkých prístavov EÚ lodiam, ktorých posledné alebo ďalšie zastavenie v prístave sa nachádza v Rusku. Našu infraštruktúru nemožno používať na pohon vojenskej mašinérie;
  • členské štáty by mali vyhostiť ruských veľvyslancov pôsobiacich v ich krajinách, aby čo najviac obmedzili ruskú diplomatickú prítomnosť;
  • sankcie voči Bielorusku musia odzrkadľovať sankcie zavedené voči Rusku, aby sa odstránili medzery pre Putina, ktoré by mu umožnili využiť pomoc Lukašenka na obchádzanie sankcií (napríklad sankcie voči bankám a vývozu ropných výrobkov);
  • zavedenie sekundárnych sankcií voči všetkým subjektom, ktoré pomôžu ruskému a bieloruskému režimu obchádzať sankcie;
  • stanoviská, ktoré zaujali niektoré krajiny, aby podporili alebo neodsúdili Putinov režim a agresiu, musia mať dôsledky;
  • sankcie by sa mali zrušiť až po tom, ako posledný vojak okupačných síl opustí ukrajinské územie v súlade s dohodou uzavretou s ústavnou ukrajinskou vládou;
 4. štatút Ukrajiny ako kandidátskej krajiny: v nadväznosti na oficiálnu žiadosť Ukrajiny o členstvo v EÚ predloženú 28. februára 2022 a na závery Európskej rady z 10. a 11. marca, v ktorých sa uznalo, že Ukrajina patrí do našej európskej rodiny, by európske inštitúcie mali pracovať na splnení sľubu bezodkladne udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny, aby sa predišlo tomu, že sa legitímne túžby Ukrajiny a jej občanov stanú obeťami nepriateľských požiadaviek, ktorým v súčasnosti čelia; okrem toho by mali pracovať na jej urýchlenej integrácii do jednotného trhu EÚ podľa plánu zdieľať „všetko okrem inštitúcií“ a v súlade s dohodou o pridružení;
 5. vytvoriť fond podobný Marshallovmu plánu na obnovu Ukrajiny po vojne. Týmto posolstvom sa poskytne Ukrajincom nádej. Fond by mal byť veľkorysý a mal by byť financovaný z prostriedkov EÚ, členských štátov, príspevkov darcov a kompenzácií zo strany Ruska za vojnové škody, ako aj z ruského majetku skonfiškovaného/zaisteného v dôsledku sankcií v súlade s medzinárodným právom;
 6. označiť Putina a Lukašenka za „vojnových zločincov“. Vyzývame na začatie súdneho konania v rámci medzinárodného práva s cieľom vyšetriť a stíhať všetky činy, ktoré sa právne kvalifikujú ako vojnové zločiny;
 7. Rusko po Putinovi: musíme spolupracovať s ruským národom Musíme preukázať, že EÚ je pripravená pomôcť budúcemu demokratickému Rusku. Pre ruskú opozíciu je momentálne ťažké pokračovať vo svojej činnosti, a to nielen z dôvodu represií Putina, ale aj z dôvodu účinkov západných sankcií. Musí cítiť, že sme pripravení opätovne pozvať demokratické a zodpovedné Rusko do spoločenstva národov.

 

iný relevantný obsah