Politické směry skupiny PPE pro okamžitou reakci na probíhající ruskou invazi a agresi na Ukrajině

05.04.2022

Politické směry skupiny PPE pro okamžitou reakci na probíhající ruskou invazi a agresi na Ukrajině

Flags of Ukraine and the European Union

Dne 24. února 2022 se geopolitická realita v Evropě dramaticky změnila v důsledku nevyprovokované a neodůvodněné Ruskem vedené války a agrese, kterou lze označit jako mezinárodní zločin proti Ukrajině. Ukrajina zatím prokazuje nebývalou míru odporu a odolnosti a znemožnila Rusku završit jeho původní válečné cíle. Evropská unie zareagovala rychle a rozhodně tím, že zavedla bezprecedentní sankce, které zasáhly Rusko a jeho spolupachatele Bělorusko. Všechny analýzy poukazují na to, že tato válka si vyžádá dlouhotrvající úsilí. Proto je třeba dále zintenzivnit újmu, kterou mezinárodní společenství již ruskému režimu způsobuje, aby se přispělo k co nejrychlejšímu ukončení této války.


Hlavní politické směry pro následující kroky:
 
 1. Dodávky zbraní a pomoc Ukrajině při její sebeobraně ze strany EU a členských států. EU by měla dále využívat Evropský mírový nástroj a veškeré další možné prostředky na podporu dodávek zbraní.
 2. Musí být zajištěny bezpečné humanitární koridory pro civilisty prchající před útoky a musí být posíleny sítě humanitární pomoci EU na Ukrajině (pro zajištění paliva, potravin, léků, generátorů energie a mobilních kampusů). Stejně tak musí být otevřeny tzv. zelené koridory, aby se na Ukrajinu dostalo vše potřebné ke zvýšení zemědělské produkce (např. pesticidy a hnojiva) a aby byly ze země vyvezeny všechny zemědělské produkty, které lze ještě exportovat.
 3. Nyní nastal čas pro další sankce:
   
  • vyzývá k okamžitému úplnému embargu na dovoz ropy, uhlí, jaderného paliva a zemního plynu z Ruska, k úplnému opuštění plynovodů Nordstream 1 i 2 a k tomu, aby byl předložen plán na další zajištění bezpečnosti dodávek energie do EU v krátkodobém horizontu;;
  • ruské banky zapojené do obchodu s ropou a uhlím by rovněž měly být vyňaty ze systému SWIFT;
  • členské státy by měly odepřít přístup do všech unijních přístavů lodím, jejichž poslední nebo příští zastávka v přístavu se nachází v Rusku. Naši infrastrukturu nelze využívat k pohánění válečné mašinerie;
  • členské státy by měly vyhostit ruské velvyslance s cílem co nejvíce omezit ruskou diplomatickou přítomnost ve svých zemích;
  • sankce vůči Bělorusku musí kopírovat sankce uvalené na Rusko, aby se zaplnily veškeré mezery, jejichž prostřednictvím může Putin využít pomoci Lukašenka k obcházení sankcí (směřovat by měly například vůči bankám a vývozu ropných produktů);
  • uvalit sekundární sankce na všechny subjekty, které budou pomáhat ruskému a běloruskému režimu s obcházením sankcí;
  • postoje, které některé země zaujímají za účelem podpory Putinova režimu a agrese nebo zdržení se jejich odsouzení, musí vést k patřičným důsledkům;
  • sankce budou zrušeny až poté, co poslední voják ruských okupantských sil opustí ukrajinské území v souladu s dohodou uzavřenou s legitimní ukrajinskou vládou.
 4. Kandidátský status Ukrajiny: v návaznosti na oficiální žádost o členství v EU, kterou Ukrajina podala dne 28. února 2022, a na závěr ze zasedání Evropské rady ve dnech 10. a 11. března, podle nějž Ukrajina patří do naší evropské rodiny, by evropské orgány měly usilovat o co nejrychlejší naplnění slibu této zemi, že jí bude udělen kandidátský status, s cílem mimo jiné zabránit tomu, aby legitimní očekávání Ukrajiny a jejích občanů padlo za oběť nepřátelským požadavkům, jimž v současné době čelí; dále by unijní orgány měly usilovat o urychlenou integraci Ukrajiny do jednotného trhu EU podle modelu „vše kromě institucí“ a v souladu s dohodou o přidružení.
 5. Fond pro poválečnou obnovu Ukrajiny ve stylu Marshallova plánu. Toto poselství dodá Ukrajincům naději. Uvedený fond by měl být velkoryse pojatý a být financován Unií, jejími členskými státy, příspěvky dárců a reparacemi Ruska za válečné škody, včetně ruských aktiv zabavených či konfiskovaných v důsledku sankcí v souladu s mezinárodním právem.
 6. Označit Putina a Lukašenku jako válečné zločince. Vyzýváme k právním krokům v rámci mezinárodního práva za účelem vyšetření a stíhání veškerých činů, které jsou právně kvalifikovány jako válečný zločin.
 7. Rusko po Putinovi – musíme spolupracovat s ruským lidem. Musíme prokázat, že EU je připravena pomoci budoucímu demokratickému Rusku. Ruská opozice má nyní potíže pokračovat ve své práci, a to nejen kvůli represím ze strany Putina, ale také kvůli účinkům západních sankcí. Musí nabýt pocitu, že jsme připraveni znovu přizvat demokratické a odpovědné Rusko do mezinárodního společenství.

 

Další informace