Budżet UE: dodatkowe miliony na projekty pilotażowe

25.11.2022 10:26

 Budżet UE: dodatkowe miliony na projekty pilotażowe

Ważna uwaga
Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami Klubu i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy
MFF_0 [nid:107471]

Parlament Europejski przyjął w środę, po długich negocjacjach z Radą UE, unijny budżet na 2023 rok. Dzięki staraniom posłów delegacji PO - PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe działania pilotażowe, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To ważny krok w kierunku rozwiązywania problemów, które do tej pory nie były wspierane ze środków EU.

Zakres działań przyjętych projektów pilotażowych w ostatecznym stanowisku budżetu na rok 2023 autorstwa polskich europosłów na łączną kwotę 14 mln euro z 80 mln euro przyznanych na wszystkie projekty jest szeroki i użyteczny. Poniżej lista projektów: 

  • Janusz Lewandowski:

Projekt pilotażowy „Odtworzenie miejskiego ekosystemu wodnego” (3,5 mln euro)

Projekt dotyczy rzeki Lamus - polega na usunięciu jej z kanalizacji i odsłonięciu w przestrzeni oraz wykorzystaniu wód opadowych, roztopowych z pobliskich posesji oraz dachów do zasilania rzeki Lamus. Dodatkowo nawadnianie zieleni w parkach oraz kierowanie wód opadowych do doliny rzeki Jasień w celu napełnienia stawu retencyjnego. Ponadto projekt obejmie elementy oczyszczania wód opadowych oraz monitoring poziomu uwilgotnienia gleby i poziomu wód gruntowych.

  • Tomasz Frankowski -  5 pojektów na łączną kwotę 10,5 mln euro:

​​​​​​​Projekt pilotażowy "Sport supports"- doraźne programy wsparcia w sporcie dla młodzieży (2 mln euro)

Celem tego projektu pilotażowego jest stworzenie sportowych programów doraźnych kontekście kryzysu humanitarnego, takiego jak wojna w Ukrainie, w celu ułatwienia przezwyciężenia traumy, adaptacji do nowych środowisk i tworzenia więzi z tymczasowymi społecznościami goszczącymi.  Ten projekt pilotażowy będzie koncentrował się na zachęcaniu dzieci i młodzieży do integracji ze społecznością poprzez uczestnictwo w sesjach sportowych.

Projekt pilotażowy "Sport dla ludzi i planety- nowe podejście do zrównoważonego rozwoju poprzez sport w Europie" (1,5 mln euro)

Ten projekt wykorzystuje siłę sportu, aby uświadomić obywatelom Europy znaczenie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, inicjatywa ta jest zgodna z celami Nowego Europejskiego Bauhausu. Celem jest podnoszenie świadomości, inspirowanie zachowań, które przyspieszą transformację społeczną i środowiskową oraz zaangażuje obywateli UE do aktywnego uczestnictwa w zrównoważonych działaniach przy wykorzystaniu komunikacyjnej siły sportu oraz wydarzeń sportowych.

Działanie przygotowawcze " Writing European" (3mln euro)  

Celem tego działania przygotowawczego "Writing European" jest pomoc w tworzeniu i pisaniu wysokiej jakości seriali fabularnych w Europie, które dotrą do odbiorców ponad granicami. Podczas gdy branża audiowizualna została poważnie dotknięta epidemią COVID-19, to działanie powinno wspierać zarówno talenty, jak i przedsiębiorstwa europejskie oraz przyczynić się do ożywienia sektora audiowizualnego.

Projekt pilotażowy "Utworzenie Europejskiego Centrum Dziedzictwa w celu wspierania działań po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego" (1 mln euro)

Celem proponowanego projektu pilotażowego jest skuteczne podtrzymanie dziedzictwa Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 poprzez utworzenie "European Heritage Hub". Jest to autonomiczna platforma rzecznictwa i wiedzy, która ma rozwijać synergię między jak najszerszym gronem podmiotów zajmujących się dziedzictwem kulturowym, oraz programami i instrumentami finansowania na wszystkich szczeblach zarządzania w tej dziedzinie.

Projekt pilotażowy " Unia Europejska – centrum wolności mediów" (3 mln euro)

Celem projektu pilotażowego jest promowanie pluralizmu mediów w krajach dotkniętych kryzysem, również w czasie, gdy dziennikarze i media pracują na emigracji. Szerszym celem jest pomoc tym krajom w ich demokratycznych aspiracjach, w których niezależne media odgrywają kluczową rolę. Celem jest stworzenie odpowiednich ośrodków wsparcia dla niezależnych mediów i dziennikarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy przenieśli się i pracują z państw członkowskich UE, tak by mogli kontynuować swoją pracę.

 

Dla Prasy

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 176 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat