Võitlus vägivalda õhutavate sõnade vastu

18.01.2024 9:27

Võitlus vägivalda õhutavate sõnade vastu

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Vihakõne klaviatuuril

"Kurjus algab sõnaga. Üksikute inimeste tragöödiad, aga ka kõige hullemad inimsusevastased kuriteod saavad alguse dehumaniseerimisest, ahistamisest ja vaenu õhutamisest," rõhutab Euroopa Parlamendi liige Magdalena Adamowicz, kes on Euroopa Rahvapartei fraktsiooni juhtiv läbirääkija Euroopa Liidus vihakõne ja vihakuritegude kriminaliseerimise õigusakti eelnõu üle. Adamowicz räägib enne tänast hääletust sel teemal Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

ELi kuritegude all mõistetakse ELi toimimise lepingus sätestatud eriti raskeid piiriülese mõõtmega kuritegusid. Praegu käsitletakse vihakõnesid ja vihakuritegusid erinevates ELi riikides erinevalt, samas kui kogu ELi hõlmavad eeskirjad piirduvad rassi, nahavärvi, usutunnistuse, päritolu või rahvusliku või etnilise päritolu suhtes.

"Sõnad, mis levitavad vihkamist ja õhutavad kuritegevust, on mõrvarelvad ja on viimane aeg neid sellisena käsitleda," lisab Adamowicz.

Vihakõnede avaldamine ja vihakuritegude toimepanemine ei ole mitte ainult rünnak inimväärikuse vastu, vaid need õõnestavad ka ühiskonna struktuuri ja seavad ohtu ühtsuse aluspõhimõtted. Praegu võimendavad neid tegusid äärmuslikud ja populistlikud liikumised ning sotsiaalmeedia võimendab neid veelgi. Kahjuks ei ole ELi liikmesriigid teinud märkimisväärseid edusamme ja selle otsuse heakskiitmiseks vajalikku üksmeelt ei ole saavutatud.

"Seepärast kutsun liikmesriike tungivalt üles vabastama läbirääkimised ning lisama vihakõne ja vihakuriteod ELi kuritegude loetellu," lõpetab Adamowicz.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 179 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave