Повишаване на конкурентоспособността на Европа

Вярваме в европейския единен пазар; той е от съществено значение за подобряване на конкурентоспособността на Европа. Европа трябва да завърши единния пазар на услуги, като същевременно се стреми към цифровизация, за да гарантира, че ще достигне пълния си потенциал като световен лидер на цифровия пазар.

В същото време вярваме в реиндустриализацията на Европа. Европа трябва да повиши конкурентоспособността си в промишлеността, без да налага прекомерна регулаторна тежест върху предприятията.

Европа се нуждае и от устойчива съвместна енергийна политика с функциониращ общ пазар на енергия въз основа на пазарните принципи, които обединяват нашата покупателна способност. Заедно с инвестициите в трансгранична енергийна инфраструктура, това ще доведе до по-голяма сигурност, независимост и разнообразие на енергийните ни доставки, като същевременно се стигне до конкурентни и достъпни цени на енергията, които допринасят за растежа и заетостта.

Инвестиране в бъдещето

Европа трябва да създаде благоприятна среда за МСП, осигурявайки най-добрите финансови и правни условия за стартиращите предприятия. В крайна сметка фирмите и малките предприятия се нуждаят от достъп до кредити при сходни и достъпни лихвени проценти, включително чрез съвременни финансови инструменти като рисков капитал, crowdfunding и project bonds, както и национални обществени поръчки и финансиране.

Настояваме и за рамка на ЕС, която да позволява на компаниите да инвестират повече в научни изследвания и развитие.

Многогодишната финансова рамка (МФР), например, следва да се фокусира допълнително върху иновациите, инвестициите, работните места и растежа в Европа.

Европейският бюджет за структурните политики от над 350 млрд. евро до 2020 година е от ключово значение за осигуряване на инвестиции, конкурентоспособност и солидарност и трябва да се използва за насърчаване на растежа. В същото време Европа трябва да действа отговорно днес, за да избегне пренатоварването на бъдещите поколения.

Подкрепа за бъдещите поколения

Европейската икономика трябва да се ангажира с принципа на социалната пазарна икономика - модел, съчетаващ социалната осведоменост с динамичните пазарни принципи, който през последните десетилетия осигурява висок жизнен стандарт и социални/здравни ползи за всички европейски граждани, които имат нужда. Работните места, растежът и бизнесът са трите стълба на социалната пазарна икономика.

ЕС трябва да насърчава превантивните мерки за подпомагане на здравето на гражданите на ЕС - по-специално насърчаване на здравословния начин на живот. Необходими са ефективни съвместни усилия на ЕС за намаляване на финансовата и социалната тежест на незаразните болести като рака.

Друго свързано съдържание

Контакти