Dokument o stališču skupine ELS o obdavčitvi

Ta vsebina je dostopna tudi na/v

Prednostne naloge skupine ELS v zvezi z davki:

 • Davke je treba plačevati v tistih državah, kjer poteka dejanska gospodarska aktivnost in se ustvarja vrednost, v primeru posredne obdavčitve pa v tistih državah, kjer pride do potrošnje.
 • Pozdravljamo uporabo načela „namembne države“ za pravila EU o DDV ter poudarjamo potrebo po okrepitvi učinkovitosti sistemov DDV in vseevropski skladnosti s pravili o DDV.
 • Podpiramo trdno davčno suverenost, zato ne vidimo potrebe po reviziji Pogodbe, s katero bi odpravili pravilo o soglasju v zvezi z davčnimi zadevami. Kljub temu pa je treba okrepiti usklajevanje in sodelovanje med državami članicami, da se odpravijo vse oblike dvojnega obdavčevanja, dvojnega neobdavčevanja ali zloraba obstoječih pravil anti-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozija davčne osnove in preusmerjanje dobička).
 • Zaradi nadaljnjega prispevka k rasti in ustvarjanju delovnih mest poudarjamo, da je treba davčno obremenitev z dela prenesti na sistem obdavčitve s široko osnovo. Več pozornosti bi bilo treba posvetiti prehodu z neposrednih davkov na posredne davke.
 • Podpiramo uskladitev davčne osnove in postopkov davčne uprave v EU, nasprotujemo pa uskladitvi davčnih stopenj. Države članice lahko najbolje presodijo, kakšne naj bodo davčne stopnje, in tako oblikujejo naravni razpon zadevnih davčnih stopenj v Evropski uniji. Uskladitev davčne osnove bi morala tudi zagotoviti nediskriminatorno obravnavo različnih struktur dolžniškega in lastniškega financiranja podjetij, kar zadeva davčna pravila.
 • Učinkovita, pregledna in pravična davčna konkurenca mora biti ključno načelo za države članice pri določanju davčnih sistemov, ki upoštevajo izzive globalizacije in konkurenčnost gospodarstev EU. Davčno politiko in politiko konkurence bi bilo treba obravnavati kot dve plati istega kovanca, v korist vseh potrošnikov in državljanov EU. Menimo, da je nadzor državnih pomoči EU pomembno orodje za boj proti davčnim praksam, ki izkrivljajo enotni trg.
 • Menimo, da so davčna stališča pomembno orodje za zagotavljanje pravne varnosti za podjetja, ter poudarjamo, da je zloraba davčnih stališč kot orodja za komercialna pogajanja in ne za spoštovanje pravne države nesprejemljiva. Zlorabo davčnih stališč bi bilo treba obravnavati na ravni EU in na globalni ravni.
 • Zavedamo se, da bi bilo treba davčne politike EU obravnavati v svetovnem okviru, ki upošteva dejavnosti OECD in drugih mednarodnih institucij pri oblikovanju usklajene svetovne davčne arhitekture, ki preprečuje davčne utaje.
 • Pozdravljamo nedavni napredek pri samodejni izmenjavi davčnih informacij in smo se pripravljeni zavzeti za spodbujanje standarda OECD za samodejno izmenjavo informacij o finančnih računih, ki bi morala biti vzajemna, na svetovni ravni.
 • Revizijo davčnih politik bi morali jemati kot sestavni del strukturnih reform v državah članicah. Davčne politike je treba revidirati v luči konkurenčnosti, vzdržnosti dolga in politike odhodkov držav članic.
 • Vztrajamo, da morajo biti vse države članice in zlasti tiste, ki prejemajo finančno pomoč, zavezane izvajanju strukturnih reform, vključno s povečanjem svojih zmogljivosti in učinkovitosti za pobiranje davkov, boju proti davčnim goljufijam in uveljavljanju ukrepov proti agresivnemu davčnemu načrtovanju.
 • Podpreti želimo trdno in raznoliko evropsko podjetniško strukturo in priznavamo, da imata pravna varnost in preprostost davčnih pravil pomembno vlogo pri razvijanju podjetjem prijaznega okolja.
 • Pri reformi davčnih politik bi bilo treba skrbno upoštevati tudi upravno breme in stroške zagotavljanja skladnosti. Odločno podpiramo razvoj takšnih davčnih modelov in poenostavljenih postopkov za davčno skladnost, ki dajejo prednost MSP, mikropodjetjem in zagonskim podjetjem.

Skupina ELS zahteva posebne zakonodajne in nezakonodajne ukrepe:

 • Pozdravljamo sedanje obveznosti poročanja po posameznih državah iz računovodske direktive, ki jo bo Komisija ocenila do leta 2018, in iz četrte direktive o kapitalskih zahtevah. Pozivamo Komisijo k temeljiti predhodni oceni, preden se preuči kakršen koli predlog o morebitni razširitvi teh obveznosti. Upoštevati je treba razvoj na področju poročanja po posameznih državah v pobudi BEPS OECD, da se zagotovi ohranitev enakih konkurenčnih pogojev. Menimo, da je treba MSP in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo nujno izvzeti iz dodatnih obremenitev poročanja.
 • Pozivamo Komisijo, naj predlaga novo zakonodajo ali druge ukrepe, s katerimi bi se izognili eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička, in v katerih bi se morala odražati vsebina akcijskega načrta OECD. Komisijo pozivamo, naj spodbuja najboljšo prakso v zvezi s transfernimi cenami ter določanjem cen posojil in posredniških provizij v transakcijah znotraj skupine, da bodo usklajene s tržnimi cenami. Poudarjamo, da je za razreševanje čezmejnih hibridnih neskladnih ureditev in oblikovanje skupnih pravil o posebnih ureditvah za obdavčitev intelektualne lastnine potreben pristop na evropski ravni.
 • Pozivamo Komisijo, naj predloži izboljšano pobudo EU o obvezni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, ki bi morala prinesti znatno upravno poenostavitev in vključevati nemoten prehodni režim.
 • Pozivamo Komisijo, naj dosledno uporablja obstoječa preiskovalna orodja in določbe o državni pomoči, da zagotovi pravično davčno politiko in politiko konkurence. V ta namen bi bilo treba ustrezno zvišati sredstva in povečati število zaposlenih v zadevnih direktoratih Komisije.
 • Pozdravljamo najnovejši predlog Komisije, da se uvede samodejna izmenjava informacij o davčnih stališčih med državami članicami, ki naj bo obvezna in redna, ter pozivamo k temu, da države članice in Komisija to zakonodajo hitro sprejmejo in jo učinkovito uporabljajo. Menimo, da bi morala biti zadevna nacionalna davčna stališča in tista s čezmejnim učinkom zajeta v samodejni izmenjavi informacij.
 • V zvezi z DDV pozivamo Komisijo, naj še dodatno olajša načelo „namembne države“, zlasti z vidika njegove uporabe za MSP.
 • Pozivamo Komisijo, naj sprejme ukrepe za izboljšanje učinkovitosti davčnih sistemov DDV in za zagotovitev boljše skladnosti s pravili o DDV.
 • Pozivamo Komisijo, naj nadalje razišče možnosti za razširitev uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za DDV za dobave blaga med podjetji, kot že velja za digitalne izdelke in storitve.
 • Pozivamo Komisijo, naj določi referenčne točke za obdavčitev digitalnih vsebin in storitev, v skladu s strategijo EU za enotni digitalni trg.
 • Da bi zagotovili tehnološko nevtralno uporabo pravil o DDV, pozivamo Komisijo, naj predlaga spremembe direktive o DDV, ki zagotavljajo enako obravnavo fizičnih in digitalnih različic danega izdelka.
 • Evropski semester bi bilo treba izkoristiti za spodbujanje odgovornih davčnih politik. Letni pregled rasti in priporočila za posamezne države se lahko uporabljajo tudi za priporočanje ukrepov za povečanje učinkovitosti davčnih sistemov ter za spodbujanje najboljše prakse za učinkovito pobiranje davkov.
 • Pozivamo države članice, naj okrepijo sodelovanje v boju proti goljufijam na področju DDV.
 • Pozivamo Komisijo, naj pripravi sporočilo o oblikovanju opredelitve EU za davčne oaze (nekooperativne jurisdikcije) na podlagi meril OECD. To politiko bi bilo treba kombinirati z jasnim stališčem o tem, kako naj se seznam uporablja.
 • Pozivamo države članice, naj zagotovijo, da bodo nacionalna davčna pravila podpirala MSP in družinska podjetja, ki so glavna opora našemu gospodarstvu.
 • Pozivamo vse države članice, naj uvedejo standardni davčni odtegljaj za licenčnine ter s tem zagotovijo, da bodo plačila licenčnin v države zunaj EU, ki jih ne zajemajo zadevne dvostranske davčne pogodbe, obdavčena.
 • Zahtevamo reformo in izboljšanje delovanja Skupine za kodeks ravnanja. Skupino bi bilo treba okrepiti na politični ravni, da bi prispevala k vseevropski davčni uskladitvi in vseevropskim ukrepom proti eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička.
 • stališče

Za kaj si prizadevamo

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

NAŠE STALIŠČE KAJ DELAMO