Mūsu pozīcija

Eiropas Savienība saskaras ar lieliem izaicinājumiem: bezdarbs, migrācija un smaga globāla konkurence, ko pastiprina Eiropas zaudētā uzticība politiskajām spējām sniegt risinājumus. ETP grupa vēlas nodrošināt Eiropas Savienībai veiksmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas nodrošinās ES spēju risināt nākotnē paredzamās problēmas. Izaugsmes un darbavietu pieaugums ir jāatbalsta, cenšoties atgūt savu pilsoņu uzticību. Eiropa ir vērtību un cilvēka cieņas kontinents. Mums ir jāaizstāv sociālais modelis, ņemot vērā globālo konkurenci, vienlaikus ņemot vērā demogrāfiskās problēmas.

Ekonomika, darbi& vide

Mēs turpinām atbalstīt sociālo tirgus ekonomiku kā labāko darba vietu radīšanas un inovācijas veidu, vienlaikus nodrošinot mūsu augstos sociālos un vides standartus. Mums ir jāizveido digitālais vienotais tirgus, jāizstrādā jauni veidi, kā samazināt emisijas un nodrošināt pieejamu enerģiju.

Tieslietas & iekšlietas

Mums ir jāuzlabo mūsu drošība, labāk kontrolējot mūsu robežas, vienlaikus nodrošinot patvērumu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, un labāk nodrošinot sevi cīņā pret kibernoziegumiem. Mūsu tiesības uz brīvu pārvietošanos ir jāaizsargā, un mums jāturpina ieviest pasākumus terorisma novēršanai.

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi

ES budžetam nevajadzētu veidoties vienīgi uz valstu iemaksām - Eiropai jāspēj finansēt savas prioritātes ilgtermiņā un ar papildu resursiem. Mūsu lauksaimniecības politikai ir vajadzīgs atbilstošs finansējums un jaunas metodes, lai tās būtu efektīvas un ilgtspējīgas.

Ārlietas

Mums jāstiprina mūsu spēja runāt vienā balsī globālā līmenī, lai sasniegtu mūsu mērķus: mieru un drošību, atvērtu un daudzpusēju tirdzniecību un nabadzības mazināšanu. Mums ir jāturpina veicināt cilvēktiesības un demokrātiju mūsu attiecībās ar trešām valstīm.

Pozīciju dokumenti

Combat Organised Crime
publikacijas 13.09.2022

NOSTĀJAS DOKUMENTS PAR TO, KĀ APKAROT ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ievads Organizētā noziedzība ir liels dr...

publikacijas 10.02.2022

ETP grupas nostājas dokuments attiecībā uz Āfriku

Savstarpēji izdevīgas partnerības iespējas Āfrika ir un arī turpmāk būs svarīgs ES partneris. Tā kā abi ko...

publikacijas 07.07.2021

ETP grupas nostājas dokuments: Eiropas aprūpes stratēģija

Aprūpe tiek sniegta un saņemta visā Eiropā un tādējādi ir daudzu eiropiešu uzmanības centrā. ...