Stanovisko k Rusku

tento obsaj je dostupný aj v

Rusko je dôležitý sused. Domnievame sa, že realistická a zodpovedná stratégia pre vzťahy EÚ s Ruskom musí byť založená na zásadách medzinárodného práva, presvedčivých odrádzajúcich opatreniach a na zásadovom prístupe v oblastiach spoločného záujmu, aby sa zaručila bezpečnosť v susedstve EÚ a mierové usporiadanie v Európe. Zdôrazňujeme, že je dôležité viac investovať do spolupráce s ruskou občianskou spoločnosťou a posilniť tak demokratické hnutia v Rusku a vybudovať dlhodobý základ vzťahov medzi EÚ a Ruskom. V prípade akéhokoľvek zjavného porušenia medzinárodne uznaných hraníc a zvrchovanosti štátov sú potrebné sankcie ako forma dôraznej reakcie.  Osvedčili sa ako účinný prostriedok na zamedzenie ďalšej ruskej agresie na Ukrajine. Trváme na tom, že EÚ by mala vzhľadom na pokračujúcu činnosť Ruska pripravená zvážiť prijatie ďalších sankcií vrátane cielených osobných sankcií.

Rusko a EÚ sa prostredníctvom svojich vnútorných a zahraničných politík navzájom priamo i nepriamo ovplyvňujú a ovplyvňujú aj členské štáty EÚ. Globálne výzvy, ako sú zmena klímy, energetická bezpečnosť, nešírenie zbraní hromadného ničenia a boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, si vyžadujú úzku spoluprácu. Preto sú dobré vzťahy skutočne v záujme EÚ aj Ruska. Obnovenie dobrých vzťahov založených na vzájomnej dôvere si vyžaduje ochotu Ruska znovu budovať dôveru a mierovú spoluprácu.

Konzistentnosť v rámci vnútorných a vonkajších politík EÚ je kľúčom k súdržnejšej, účinnejšej a dôveryhodnejšej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, a to aj vo vzťahoch s Ruskom. Členské štáty a EÚ by mali vystupovať a konať vo vzájomnom súlade. Vyzývame na konsolidáciu spoločných politík, najmä v oblasti obchodu, finančných služieb a transakcií, migrácie, energetiky, riadenia vonkajších hraníc a informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Zdôrazňujeme, že bez ohľadu na selektívnu spoluprácu s Ruskom v otázkach záujmu EÚ by sa mohlo o obnovení spolupráce medzi EÚ a Ruskom uvažovať iba pod podmienkou, že Rusko bude plne rešpektovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny vrátane Krymu, bude v plnej miere vykonávať dohody z Minska (ktoré zahŕňajú úplnú kontrolu hranice ukrajinskými orgánmi, bezpodmienečné stiahnutie ruských vojsk a zbraní a okamžité zastavenie poskytovania pomoci povstaleckým skupinám) a zastaví destabilizačné vojenské a bezpečnostné činnosti na hraniciach s EÚ a so svojimi susedmi. Skupina PPE odmieta ruské teórie o oblastiach osobitného záujmu a výsadných právach ruských občanov žijúcich v zahraničí, ktoré vyústili do činnosti zameranej na destabilizáciu susedných krajín. Svojvoľný zákaz vstupu pre mnohých európskych politikov a úradníkov vrátane súčasných a bývalých poslancov EP sa musí bezodkladne a bezpodmienečne zrušiť.

Ruskí úradníci, ktorých činnosť alebo nečinnosť umožnili alebo spôsobili spáchanie vojnových zločinov v Sýrii a na Ukrajine, sa budú musieť zodpovedať pred medzinárodnou trestnou justíciou. Vyzývame Rusko, aby plne spolupracovalo na vyšetrovaní zostrelenia lietadla MH17, ktoré by sa mohlo považovať za vojnový zločin.

Poslanecký klub PPE podporuje päť hlavných zásad pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, ktoré schválila Rada pre zahraničné veci 14. marca 2016:

  • vykonávanie dohody z Minska ako kľúčová podmienka akejkoľvek podstatnej zmeny v postoji EÚ voči Rusku;
  • posilnené vzťahy s východnými partnermi EÚ a inými susedmi, najmä v Strednej Ázii;
  • posilnenie odolnosti EÚ (napríklad v oblasti energetickej bezpečnosti, hybridných hrozieb alebo strategickej komunikácie);
  • možnosť selektívnej spolupráce s Ruskom v otázkach, ktoré sú v záujme EÚ;
  • potreba nadviazať medziľudské kontakty a podporovať ruskú občiansku spoločnosť.

Vykonávanie dohôd z Minska

Udržateľné riešenie vojnového konfliktu na Ukrajine sa dá dosiahnuť len úplným vykonávaním dohôd z Minska a bezpodmienečným rešpektovaním zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Opätovne potvrdzujeme, že dôrazne odsudzujeme ruskú nezákonnú anexiu Krymského polostrova a pokračujúcu podporu bojovníkov na východnej Ukrajine.

S poľutovaním poznamenávame, že dohody z Minska neboli implementované v pôvodnej lehote. Rusko naďalej poskytuje militantom vojenskú a finančnú podporu. Zabíjanie vojakov a civilistov pokračuje. Pozorovateľom OBSE sa neustále bráni vo vstupe do oblastí ovládaných militantmi, ktorých podporuje Rusko. Požadujeme neobmedzený prístup pozorovateľov OBSE do oblastí, ktoré ovládajú m podporovaní militant.

Sankcie uvalené v dôsledku ruských snáh o destabilizáciu situácie na východnej Ukrajine môžu byť zrušené len vtedy, keď sa budú dohody z Minska vykonávať v plnom rozsahu. Okrem toho, reštriktívne opatrenia, ktoré sú reakciou na nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopoľa, budú zrušené, keď sa Krymský polostrov vráti Ukrajine. Rusko musí rešpektovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Zatiaľ však nielenže neexistuje pokrok Ruska vo vykonávaní dohôd z Minska, ale situácia v nekontrolovaných oblastiach východnej Ukrajiny sa vážne zhoršuje, pričom ruské jednotky a separatistické sily pod ruským vedením nesú zodpovednosť za väčšinu prípadov porušovania prímeria.

Posilnené vzťahy s východnými partnermi EÚ a inými susedmi

EÚ musí zintenzívniť spoluprácu s krajinami Východného partnerstva s cieľom posilniť ich demokratické inštitúcie, odolnosť a nezávislosť, najmä vzhľadom na pokusy Ruska o nenápadné ovplyvňovanie krajín Východného partnerstva, ktoré bráni mnohým prodemokratickým reformným iniciatívam v týchto krajinách. Myslíme si, že je potrebné vytvoriť mechanizmus na výmenu informácií medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vyzývame členské štáty, aby zvýšili pomoc pre Ukrajinu vrátane primeraných obranných systémov s cieľom zabrániť vypuknutiu vojenského konfliktu na východe Ukrajiny. EÚ má silný strategický, politický a hospodársky záujem na posilnení dvojstranných a mnohostranných vzťahov s krajinami Strednej Ázie. Politika rozširovania EÚ by mala vyvážiť rastúci vplyv Ruska na západnom Balkáne a jeho pokusy o podkopanie euroatlantickej integrácie západného Balkánu.

Vyzývame členské štáty, aby posilnili spoluprácu v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s krajinami Východného partnerstva, ktoré s EÚ zdieľajú rovnaké hodnoty a sú schopné a ochotné prispievať k misiám a operáciám SBOP.

Posilnenie odolnosti EÚ

Systematické hybridné hrozby Ruska si vyžadujú silné odstrašujúce opatrenia a odolnosť EÚ.

Informačná stratégia Kremľa je súčasťou politiky Ruska zameranej na oslabenie súdržnosti EÚ, ako aj EÚ ako celku a na narušenie politík EÚ.

Vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad pokusmi Ruska oslabiť demokratické procesy v európskych spoločnostiach, a to aj prostredníctvom systematického a strategického využívania dezinformácií a propagandy, ako aj prostredníctvom podpory a financovania radikálnych a extrémistických strán v rámci EÚ i mimo nej. Ak chcú spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT naďalej pracovať v EÚ, musia lepšie spolupracovať v boji proti ruským trolom a botom v sociálnych médiách. Skupina PPE požaduje prísnejšiu reguláciu financovania politických strán vo všetkých členských štátoch (najmä prostredníctvom zákazu priameho alebo nepriameho financovania z cudzích zdrojov a väčšej transparentnosti), aby už nedochádzalo k ďalším ruským zásahom do vnútroštátnych volebných kampaní v Európe. Vyzývame na rozsiahle preskúmanie nepriameho ruského financovania európskych politických strán a nadácií.  Skupina PPE vyzýva členské štáty, aby prioritne vyšetrovali ruské zasahovanie do volebných kampaní prostredníctvom hackov, dezinformovania alebo kybernetických útokov. Žiadame prísnejšie sankcie proti cieleným útokom hackerov a falošnému zverejňovaniu citlivých údajov počas volebných kampaní.

Vítame iniciatívy EÚ, ako napríklad vytvorenie pracovnej skupiny East StratCom v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).  Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že doteraz má pracovná skupina East StratCom len 10 členov a zamestnancov vo veľkej miere financujú členské štáty ako dočasne vyslaných národných expertov. Požadujeme, aby sa z pracovnej skupiny East StratCom v rámci ESVČ bezodkladne stala stála štruktúra EÚ s primeraným a udržateľnými finančnými prostriedkami a s podstatne väčším počtom zamestnancov. Skupina PPE naliehavo požaduje vypracovanie účinnej, cielenej a prispôsobenej stratégie na komunikáciu a presadzovanie politík a hodnôt EÚ, najmä vo východnom susedstve. Pre tieto spoločnosti by mala byť pozitívnym signálom a skutočným prínosom vyplývajúcim z konkrétnych politík, ako sú liberalizácia vízového režimu, a mala by zvýšiť povedomie verejnosti o dezinformačných činnostiach vonkajších subjektov. Podporujeme úzku spoluprácu s Európskou nadáciou na podporu demokracie v tejto oblasti.

Ako prostriedok proti lžiam a nesprávnemu informovaniu je veľmi potrebná profesionálna, nezávislá a etická žurnalistika založená na faktoch – najmä v médiách dostupných v ruskom jazyku. Naliehavo potrebná je aj odborná príprava a vzdelávanie novinárov v tejto oblasti. Zdôrazňujeme význam zvyšovania povedomia, vzdelávania a internetových médií pre občanov EÚ, ako aj pre občanov krajín Východného partnerstva a regiónov západného Balkánu, aby mali možnosť kriticky analyzovať mediálny obsah a identifikovať propagandu. EÚ musí podporovať projekty zamerané na propagáciu a tvorbu vysokých noriem v žurnalistike, slobody médií a nezaujatého a dôveryhodného informovania v Rusku.

Energetická politika je významným prvkom vonkajšej politiky EÚ. Rozhodne podporujeme urýchlené ukončenie európskej energetickej únie, konkrétne prepojenie vnútroštátnych energetických sietí, aby sa podstatne znížila závislosť jednotlivých členských štátov od externých dodávateľov energie, najmä Ruska. Naliehavo vyzývame členské štáty, aby predtým, ako uzatvoria výhradné dohody v oblasti energetiky s Ruskom, zohľadnili európske strategické záujmy a aby dodržiavali zásadu solidarity. Východní partneri by sa mali začleniť do budúcej európskej energetickej únie.

Sme presvedčení, že projekt Nord Stream 2 nie je v súlade s energetickou politikou EÚ, že posilňuje závislosť EÚ od dodávok ruského plynu a ohrozuje vnútorný trh EÚ s plynom. Tento projekt nie je takisto zlučiteľný so základnými zásadami politiky východného susedstva ani zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ. Preto žiadame inštitúcie EÚ, aby dôkladne posúdili zlučiteľnosť projektu Nord Stream 2 s právnymi predpismi EÚ a aby ho v prípade potreby zmrazili s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov EÚ a uzatvoriť zmluvu v oblasti energetickej infraštruktúry s Ruskom na úrovni EÚ. Vyzývame inštitúcie EÚ, aby zabezpečili, aby žiadna námorná a pozemná plynovodná infraštruktúra, ktorá vedie do EÚ, v žiadnom prípade neohrozovala stratégiu energetickej únie EÚ a bola v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä s tretím energetickým balíkom, pravidlami na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže a životného prostredia.

Rusko využíva vo svoj prospech to, že v oblastiach, ako je kybernetická bezpečnosť, neexistuje  medzinárodný právny rámec a že v oblasti regulácie médií nie je stanovená zodpovednosť, ako aj akékoľvek nejasnosti v týchto záležitostiach. Odsudzujeme hybridnú vojnu proti Ukrajine a úmyselné narúšanie volebných a demokratických procesov. Európa musí výrazne zintenzívniť svoju individuálnu a kolektívnu kybernetickú bezpečnosť a spôsobilosti v oblasti kybernetickej obrany, uskutočniť posúdenia rizika, monitorovať kybernetické hrozby a rozvíjať stratégie na boj proti kybernetickej vojne a informačnej vojne. Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti musíme vybudovať európske odvetvie kybernetickej bezpečnosti a viac sa angažovať vo výskume.

Selektívna spoluprácu s Ruskom v otázkach záujmu EÚ

Domnievame sa, že je dôležité nájsť spôsoby, ako zmierniť súčasné napätie a začať s Ruskom konštruktívny dialóg s cieľom stanoviť opatrenia zamerané na zníženie rizika nebezpečných nedorozumení a mylných odhadov. Zvýšená vzájomná transparentnosť činností vojenskej a pohraničnej stráže je dôležitá, aby sa predišlo pozemným, vzdušným a námorným incidentom s Ruskom.

Podporujeme dialóg v oblastiach spoločného záujmu, ako sú boj proti terorizmu, nešírenie zbraní hromadného ničenia, kontrola zbraní a obchodu so zbraňami, aby Rusko dodržiavalo medzinárodné zmluvy a dohody.

 EÚ aj Rusko by mohli mať zo zlepšenia vzťahov veľký prospech v oblasti hospodárstva a obchodu. Avšak kým sa Ruská federácia nebude v plnej miere zaoberať vážnymi obavami Európskej únie uvedenými v tomto dokumente vrátane úplného vykonávania dohôd z Minska, EÚ sa nebude snažiť o žiadne intenzívnejšie obchodné a hospodárske dojednania s Ruskou federáciou ani s nimi nebude súhlasiť. Okrem toho, akýmkoľvek rokovaniam alebo práci na formálnej dohode medzi Európskou úniou, jej členskými štátmi a Ruskou federáciou alebo v iných orgánoch či obchodných dohovoroch, na ktorých sa Rusko zúčastňuje, musí predchádzať plné vykonávanie protokolu o pristúpení Ruskej federácie k WTO a iných záväzkov v rámci WTO [1]. Európske odvetvie poľnohospodárstva, ktoré zasiahlo ruské embargo zavedené po uvalení sankcií EÚ, potrebuje primeraný ekonomický ochranný štít.

Zásadná zmena v agresívnej politike Ruska voči EÚ a jej členským štátom by umožnila ďalšie kroky v realizácii dôležitých projektov a návrhov na intenzívnejšiu spoluprácu. EÚ a jej členské štáty musia podporovať a motivovať pozitívny vývoj v Rusku.

V Sýrii nebude možné poraziť terorizmus bez politického riešenia. Vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad ruskými vojenskými akciami v Sýrii, ktoré viedli k ešte väčšiemu počtu civilných obetí. Rusko musí čo najviac využiť svoj vplyv na Asadov režim, aby zastavilo túto tragédiu, a účinne tak prispelo k zmierneniu násilia. Ak je Rusko pripravené pozitívne využiť svoj vplyv a zastaviť páchanie násilností, existuje možnosť spolupracovať s ním na riešení konfliktu v Sýrii a dosiahnutí politického urovnania.

EÚ bola vždy otvorená a pripravená zapojiť sa do konštruktívneho dialógu v rámci medzinárodného práva a správy verejných záležitostí.

Nadviazanie medziľudských kontaktov a podpora ruskej občianskej spoločnosti

Vítame ochotu poskytnúť väčšiu podporu ruskej občianskej spoločnosti a nadviazať medziľudské kontakty, najmä s mladými ľuďmi v Rusku a v EÚ. Zdôrazňujeme potrebu nabádať ľudí, aby sa zapájali do rozvoja skutočnej a nezávislej občianskej spoločnosti napriek zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv vrátane práv na slobodu prejavu, združovania a zhromažďovania a práv LGBTI osôb, napr. v Čečensku, kde nedávno došlo k útokom na ich komunitu.

Nabáda EÚ, aby oslovila ruských predstaviteľov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, a to prostredníctvom všetkých platforiem a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú otvorené vízii politických a diplomatických vzťahov s EÚ založených na partnerstve a spolupráci.

Odporúčame poskytnutie ďalších finančných prostriedkov na programy podporujúce neštátne subjekty, ako je Európska nadácia na podporu demokracie a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, s cieľom riešiť otázku ľudských práv v Rusku. Dodržiavanie zásad právneho štátu a demokratických zásad sa musí posilniť.

Zdôrazňujeme dôležitú úlohu EÚ pri podpore demokratických procesov, ľudských práv a ich obhajcov, a občianskej spoločnosti v oblastiach konfliktu alebo po konflikte, do ktorých je zapojená Ruská federácia.

Sme presvedčení, že by sa mali posilniť rámcové iniciatívy, ako sú Horizont 2020 a Erasmus+.

Budeme naďalej posudzovať vývoj vo vzťahoch s Ruskom a usilovať sa zlepšiť a prispôsobiť primerané opatrenia a usmernenia týkajúce sa toho, ako pristupovať k Rusku, a to na medziparlamentnej úrovni, ako aj v každodenných kontaktoch.

[1] V prípade, že tieto dojednania budú zahŕňať aj iné štáty ako EÚ, jej členské štáty a Ruskú federáciu, základným predpokladom týchto dojednaní je tiež členstvo týchto štátov vo WTO a úplné dodržiavanie ich záväzkov v rámci WTO.

  • pozičný dokument

Koho a čo zastupujeme

No result