Innovér Europa! Vi sætter mennesker i centrum af innovationen

18.04.2018

Innovér Europa! Vi sætter mennesker i centrum af innovationen

Publikation picture

Europa trænger til et wake-up call

Mens det hovedsagelig var den kulturelle og politiske udvikling, der ændrede verden i 1980'erne og 1990'erne, er det i dag teknisk innovation, der er drivkraften bag den umådelige sociale, politiske og økonomiske udvikling. Når man ser på de teknologiske fremskridt i USA, Asien og dele af Mellemøsten, er Europa nødt til at sætte farten op, holde sig ajour og forny sine ambitioner om at forme den digitale verden, idet innovationspolitik vil være afgørende for, hvordan vi kan sikre vores europæiske livsstil i fremtiden.

Europa har en vigtig fordel, hvad angår innovation

Takket være vores værdier vil Europa ride på den næste innovationsbølge. Vores politiske stabilitet og vores sociale markedsøkonomi er værdifulde aktiver og giver os en unik konkurrencefordel, der placerer os i forreste linje i den kommende digitale omstillingsperiode. Vores kontinent har en unik mulighed for at forme den næste bølge i den digitale revolution: I de kommende år vil nye teknologier fundamentalt forandre traditionelle industrier og blive en del af alle menneskers dagligdag på en måde, der rækker langt ud over vores kommunikationsvaner. Den næste digitale bølge handler ikke kun om IT-færdigheder og nye forretningsmodeller. Den afhænger af vores evne til at forstå, hvordan vi implementerer innovation i dagligdagen. Europa er bedst stillet til at møde denne udfordring, og det skyldes vores europæiske livstil med dens værdier, sociale markedsøkonomi, skabende kraft og politiske stabilitet, men også med dens industrier, forskningskapacitet, uddannelsessystemer og forbrugermagt.

Den europæiske livsstil vil forme den digitale tidsalder

Innovation har altid været en integreret del af det europæiske DNA: Vi skal have europæerne til igen at drømme om et Europa, der er drivkraften i verdens innovation. Vores europæiske samfunds velstand såvel som vores fremtidige sociale sikring afhænger i det store og hele af innovation.

Europa skal have innovationslysten tilbage: Vi har millioner af nystartede virksomheder, SMV'er, industrier, unge iværksættere, forskere og studerende, der er klar til at spille en rolle, hvis vi giver dem de rette betingelser og incitamenter til at udvikle og til at blive i Europa.

Europa kan skabe det rigtige innovative miljø, som er drevet af vores værdier og ikke styret af teknologigiganter eller autoritære magter, fordi den europæiske stil er afbalanceret. Og da den europæiske stil også er retfærdig, er vi nødt til at lukke kløften mellem de højtudviklede regioner og dem, der sakker bagud.

Europa lytter til og tager hånd om dets borgeres frygt og bekymringer: Innovation handler ikke kun om virksomheder. Det er et politisk ansvar at skabe de rette betingelser for, at samfund kan tage innovation til sig, men også for at foregribe og afbalancere innovationens indvirkning på borgere og samfund.

Vi er nødt til at danne en fælleseuropæisk Innovationsunion, der (1) forbedrer borgernes dagligdag, (2) forbereder vores borgere, vores industrier og vores akademikere på den næste digitale bølge, (3) sikrer alle adgang til digitale muligheder i deres eget liv, (4) drager fordel af ambitiøs finansiering.

(1) Vi tror på, at innovation kan forbedre borgernes dagligdag

 • En styrkelse af innovation kræver at vi opnår borgernes tillid til et sikkert cyberspace:
  • oprettelse af nye EU-cybersikkerhedsforskningscentre
  • løbende ajourføring af en høj standard for sikring af kritisk infrastruktur (kraftværker, vandforsyning) ved at revidere direktivet om net- og informationssikkerhed
  • oprettelse af en EU-cyberbrigade, så vi er gearet til at kunne forsvare os selv på grundlag af vores know-how.
 • En styrkelse af innovation indebærer en ny offensiv inden for førende sektorer for at opbygge en dataøkonomi og skabe den næste "Airbus":
  • inden for sundhed (f.eks. projekter til helbredelse af kræft/Alzheimers) – ved at gå i spidsen for kunstig intelligens og maskinlæring (nye EU-"laboratorier"), skræddersyede sundhedsydelser ved hjælp af big data-applikationer med alle de behørige datasikkerhedsforanstaltninger
  • inden for mobilitet samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS) med intelligente veje og forbedrede forbindelser og skift mellem transportformer, delvist selvkørende og selvkørende biler, en højere andel af elektriske køretøjer og andre lavemissionsalternativer såsom brændselsceller
  • inden for boliger – digitalt byggeri for at mindske byggeomkostningerne, intelligente hjem for at spare energi, byplanlægning for at regulere trafikken og foregribe bydelsudvikling, fremme af ideen om intelligente byer og intelligente landsbyer
  • inden for rumstrategi – tidlig varsling af naturkatastrofer, satellitkortlægning af globale tørker, jordkvalitet og arealanvendelsesændringer kortlægning af naturbrande, bilnavigation, grænsekontroller, kommunikation
  • inden for energi: brug af rene energiteknologier for at nå klima- og energimålene, f.eks. innovativ grøn biogas fra gødningsbearbejdning.
 • En styrkelse af innovation indebærer også at puste nyt liv i sektorer, der er centrale for vores livskvalitet:
  • inden for landbrugsproduktion: anvendelse af robotteknologi, præcisionsteknologi og kortlægningsteknologi for at begrænse brugen af pesticider, big data for at overvåge og påvise dyresygdomme, gødningsanvendelse og mangler hos planter, udbredelse af adgang til bredbåndsinternet i landområder, innovativ gødningsbearbejdning for at producere mineralkoncentrater af høj kvalitet som et bæredygtigt alternativ til mineralske gødningsstoffer
  • inden for bedre arbejdsforhold: telearbejde, jobmobilitet
  • inden for smart adgang til tjenester hjemmefra: telemedicin, e-sundhed
  • for flere muligheder for borgere med handicap til at komme ind på arbejdsmarkedet og deltage i samfundet.
 • En styrkelse af innovation indebærer bedre beskyttelse af vores europæiske kulturelle mangfoldighed og kreative identitet:
  • fremme af etablering af et europæisk "Netflix"
  • oprettelse af et europæisk digitalt bibliotek
  • investering i kulturelle og kreative industrier i Europa og udnyttelse af digitaliseringens ikke-anerkendte potentiale i disse industrier.

(2) Vi vil gøre Europa klar til den næste innovationsbølge

 • Opstilling af de rigtige rammer – da vi er et marked med 500 millioner forbrugere, kan vi indføre vores egne regler, værdier og standarder:
  • uddybning af det digitale indre marked for at stoppe fragmentering og skabe et marked på højeste niveau.
  • en europæisk platform for åbne data og ubegrænsede frie datastrømme i hele EU for store selskaber og nystartede virksomheder
  • en europæisk åben videnskabs-cloud og dataplatform
  • databeskyttelse og -sikkerhed for at opbygge tillid til det digitale økosystem
  • digitaliseringsoffensiv for SMV'er
  • forbedring af adgangen til finansmarkeder for intelligente investeringer
  • lettelse af overgangen fra laboratoriet til markedet – alt for ofte skabes der innovationer, som ikke kan sælges
  • fremme af prisen Europæisk Innovationshovedstad og prisen "European Women Innovator" til kvindelige innovatører i EU
  • fremme af StartUp Europe-prisen inden for innovation
 • Garanteret adgang til teknologi og skabelse af den rette infrastruktur vil være nøglen til at sikre EU's samhørighed:
  • Europa skal gribe mulighederne for "tingenes internet", big data, blockchain og anvendelse af software
  • fornyelse og opgradering af Horisont 2020 på grundlag af nye regler og værdien af ideer, for at skabe en enkel og retfærdig proces
  • medlemsstater skal nå deres mål på 3 % af BNP til forskning og innovation
  • for samhørighedspolitikken efter 2020 bør intelligent specialiseringsmetodologien blive standardmodellen
  • en investeringsplan 4.0 (efterfølger til Junckerplanen)
  • udvikling af og adgang til natursprogsteknologi, hvilket vil muliggøre et flersproget digitalt indre marked
  • WiFi4EU, højhastigheds bredbåndsnet, kortlægning af frekvenser, udvikling af kvanteteknologi og 5G
  • supercomputere og e-infrastruktur i alle regioner (f.eks. dataudvinding)
  • etablering af et europæisk start up-netværk — "Erasmus 4.0"
  • opfordring til videreførelse og bredere anvendelse af intelligent specialisering (f.eks. Vanguardinitiativet) for regioner og fortsættelse af det europæiske initiativ om intelligente byer.
 • Match af de rigtige færdigheder med de rigtige muligheder — lokke vores TALENT tilbage:
  • digital læring og færdigheder fra en tidlig alder til universitetet, herunder for enhver erhvervsuddannelse
  • oprettelse af digitale sommerlejre sponsoreret af virksomheder
  • europæisk innovationsuniversitet; en styrkelse af netværker for unge innovatører og iværksættere, f.eks. gennem EIT-viden og innovationsfællesskaber
  • koordinering af fælles master- og post Doc-forskningsprogrammer, Erasmus til digital efteruddannelse
  • internet tænketank ("EUI 4.0")
  • europæisk videns- og innovationsakademi – forskningsplatforme for digital kompetence
  • stimulering af "borgervidenskab"
  • integrering af teknologi i uddannelsen af unge landbrugere for at skubbe innovationen fremad.
 • Skabelse af en digital social markedsøkonomi:
  • innovation byder også på nye jobmuligheder – vi skal tilskynde nye forretningsmodeller, der skaber nye jobs, samtidig med at de sociale standarder bevares i den digitale økonomi
  • rimelige handelsaftaler til beskyttelse af vores arbejdstagere mod unfair prisdumping
  • faglig livslang uddannelse for bedre at tilpasse menneskers færdigheder til forandringerne i arbejdsmarkedet
  • udvikling af nye modeller for arbejdsvilkår der forbedrer balancen mellem arbejdsliv og privatliv i den digitale tidsalder
  • nye rammer for digitale platforme der sikrer, at urimelige handelspraksisser, der er forbudte i den analoge verden, også er forbudte i den digitale tidsalder.

(3) Vi vil have alle borgere til at være en del af Innovationsunionen

 • deltagelsesorienteret e-demokrati (høringer, deltagelse i beslutningsprocesser, osv.)
 • digital stemmeafgivning ved valg til Europa-Parlamentet (afprøvningsfase i 2019)
 • papirløs administration (estisk model)
 • formindskelse af bureaukrati med 30 % ved at forenkle procedurer og fjerne regler, der kan erstattes af virtuel simulation
 • formidling af EU-projekternes merværdi (f.eks. "Let the Stars Shine"-initiativet).

(4) Vi vil have, at vores ambitioner afspejles økonomisk

 • Innovation skal være blandt vores topprioriteter i den næste FFR (efter 2020) og skal være en central del af dens midtvejsevaluering, herunder resultaterne fra RP9 og fremtidige ESI-fonde:
  • 120 mia. EUR bør øremærkes forskning og innovation fra RP9, støttet af 46 mio. EUR fra den tematiske koncentrationsprogrammering i samhørighedspolitikken
  • Reglerne og procedurerne for at få adgang til EU-midler bør forenkles, og vi bør være innovative i gennemførslen af budgettet for at undgå bureaukrati
  • Der bør skabes synergier mellem forsknings- og innovationsfonde, strukturfonde, EFSI og andre finansielle instrumenter.
 • Vi bør prioritere vores finansielle støtte, så vi giver den til de bedste projekter med reel europæisk merværdi, og som ikke kan klares på nationalt eller regionalt plan.
 • Regler for EU-strukturfonde bør tage hensyn til bredere tværregionalt samarbejde om innovation.
 • Finansieringsprogrammer og de forskellige instrumenter bør justeres, så de kan få bugt med "dødens dal".
 • Teknologigiganter skal bidrage til denne innovationsbølge ved at betale en ny afgift for at tilgå EU's digitale indre marked.
 • Den private sektor bør sponsorere projekter, der efterlader et socialt ansvarligt aftryk, såsom digitale lejre, digital livslang læring, digitale færdigheder, digital integration, osv.
 • Der bør være lettere adgang til venturekapital og til lån for nystartede virksomheder og SMV'er.