Ako Európu pripraviť na 21. storočie: päť krokov k lepšej Európe

tento obsaj je dostupný aj v

1. Prečo potrebujeme Európu? Chceme si zaistiť náš európsky spôsob života.

Keďže Európania čelia nebývalým výzvam, obávajú straty kontroly a možnosti vyjadriť svoj názor vo svojom každodennom živote. Niektoré z týchto výziev majú technologické alebo hospodárske príčiny: digitalizácia, globalizované hospodárstvo, zmena klímy. Iné vytvárajú vonkajšie sily: vojny na Blízkom východe, nekontrolovaná migrácia a terorizmus, agresívne Rusko ohrozujúce slobodu a mier, ako aj USA, ktoré sa začínajú orientovať viac na seba. V Únii bežne zažívame aj ďalšie problémy: štrukturálnu nezamestnanosť, starnúce obyvateľstvo, nárast politického nacionalizmu a nedostatočnú súdržnosť.

Niektoré problémy si vyžadujú reakciu celého Spoločenstva a pri iných je potrebný koordinovaný prístup členských štátov. Vzhľadom na všetky tieto výzvy v dramaticky sa meniacom svete je Európa našou životnou poistkou. Bez EÚ by členské štáty pôsobili slabšie a boli by vydané napospas svetovým udalostiam. Každý skutočný patriot musí byť aj presvedčeným Európanom.

2. Čo je hnacou silou našej skupiny? Stojíme za jednotnou Európou!

Sme stúpencami európskeho projektu, pretože veríme v európsky ľud. Za posledných 70 rokov Európania spoluprácou dosiahli mier, slobodu a hospodársku aj sociálnu prosperitu, ktorá na tomto kontinente nemá obdobu. Dobre poznáme obavy Európanov o ich pracovné miesta, príjmy a dôchodky, o ich identitu, budúcnosť ich milovaných rodín, ich želanie dosiahnuť spoločné úspechy a individuálnu bezpečnosť. Neveríme v strach, ale v riešenia. Podporujeme európsky spôsob života, ktorý znamená slobodu namiesto útlaku, demokraciu namiesto diktátorstva, spoluprácu namiesto egoizmu, bezpečnosť namiesto nenávisti a nádej namiesto hnevu. Tým sa odlišujeme od pravicových aj ľavicových populistov.

Inšpiráciu hľadáme v spoločných historických skúsenostiach, židovsko-kresťanských hodnotách a humanistickom zmýšľaní. Preto bezpodmienečne stojíme za ľudskou dôstojnosťou, demokraciou, osobnou slobodou, rovnosťou, spravodlivosťou a solidaritou. Ako skupina tvorená kresťanskými demokratmi a tými, ktorí stoja v stredopravej časti politického spektra, chceme lepšiu budúcnosť pre všetkých Európanov. Podporujeme spoločnosť, kde nikto nezostane pozadu, kde je solidarita hnacou silou sociálnej súdržnosti a spoločných cieľov. Veríme v potenciál jednotlivcov vybudovať si život podľa vlastných predstáv. Nemáme záujem o kontrolu životov ľudí a ani nechceme veciam jednoducho nechať úplne voľný priebeh, ale skôr podporujeme podnikavosť, obchod, vzdelávanie, výskum, inovácie, trhové hospodárstvo a sociálnu zodpovednosť s normami vysokej kvality. Tým sa chceme usilovať o silnejšiu a lepšiu Európsku úniu.

Zároveň sme presvedčení, že EÚ aj jej členské štáty musia prísne dodržiavať zásady právneho štátu a európske demokratické hodnoty. Na opätovné získanie dôvery občanov sú nevyhnutné etické správanie a boj proti korupcii. Naše hodnoty si vyžadujú dodržiavanie jasných podmienok stanovených v kodanských kritériách a Lisabonskej zmluve, a to nielen počas prístupového procesu, ale keď sa štáty stanú plnoprávnymi členmi EÚ. Členské štáty musia v rámci kodanských kritérií splniť stanovené podmienky vrátane integračnej kapacity EÚ. Členstvo v EÚ môžu získať len krajiny, ktoré geograficky patria prevažne do Európy. Turecko nemôže získať plné členstvo v EÚ, pretože Európska únia aj Turecko by sa tým dostali do citlivej situácie. Chceme teda, aby bolo Turecko súčasťou okruhu partnerov okolo krajín EÚ, pričom títo partneri zatiaľ nemôžu vstúpiť do Únie alebo to nikdy neurobia.

Pevne veríme, že s aktívnou podporou ľudí dokážeme vytvoriť Európu, akú si želáme – jednotnú, konkurencieschopnú, spravodlivú a aktívnu s hrdými národnými štátmi. Preto bezpodmienečne chceme dodržiavať štyri slobody Európy: slobodný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a ľudí. O týchto slobodách sa nedá rokovať. Sú nevyhnutnosťou na to, aby Európa zostala pokope a aby sme spoločne formovali lepšiu budúcnosť. Nepotrebujeme Európu s múrmi a nenávisťou. Neakceptujeme to, že jedna krajina „vylíže smotanu“ na úkor iných. Naopak, potrebujeme zjednotenú a silnú Európu, ktorá nám umožní postaviť sa výzvam, ktorým v nadchádzajúcich rokoch budeme čeliť, a to tak na miestnej, ako aj globálnej scéne.

3. Akú Európu potrebujeme? Chceme Európu pre našich občanov a spoluvytváranú našimi občanmi.

Odpoveďou na hlasovanie o brexite nemôže byť viac alebo menej Európy. Odpoveďou musí byť lepšia spolupráca medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi. EÚ a národy, ktoré ju tvoria, nestoja na opačných stranách barikády. Práve naopak, patria k sebe. Európska únia môže konať úspešne, len ak budú úspešné všetky jej členské štáty a ak budú obe tieto úrovne konštruktívne spolupracovať. Do tejto inteligentnej spolupráce sa musia zapájať aj občania. Jasnejšie musí znieť aj názor našich občanov na budúcnosť Európy. EÚ sa musí stať skutočnou úniou občanov.

Chceme v EÚ posilniť parlamentnú demokraciu, v ktorej dvomi komorami budú Európsky parlament a Rada ministrov. V súlade s tým by sa malo upraviť postavenie Rady. Špecializované zloženia Rady by sa mali zmeniť na výbory Rady, ktoré by verejne zasadali ako riadny zákonodarca. Európska komisia ako výkonný orgán by mala konať aktívnejšie ako ochranca zmlúv a dohliadať na správne vykonávanie pravidiel EÚ. Chceme, aby bol Európsky parlament (EP) ochrancom demokracie. Preto sa musia posilniť jeho právomoci vyvíjať tlak na Komisiu, aby prijímala legislatívne opatrenia, a kontrolovať ju. Keď ide o záujmy občanov, musia sa posilniť právne možnosti vyšetrovacích výborov EP. Ak chceme pozdvihnúť výsledky európskych volieb a posilniť vôľu voličov, musíme z procesu založenom na vedúcich kandidátoch (tzv. Spitzenkandidatenprozess) vytvoriť posilnenú stálu prax. Podporujeme jeden inštitucionálny rámec pre EÚ. To znamená, že parlamentný rozmer eurozóny musí zostať v pôsobnosti Európskeho parlamentu.

EÚ sa musí sústrediť na svoje podstatné úlohy. EÚ sa musí naučiť stáť v úzadí a konať len vtedy, keď je to dôležité. Občania EÚ nechcú Európu, ktorá sa stráca v detailoch, ale Európu, ktorá koná vtedy, keď jej konanie má význam. Preto potrebujeme objasniť rozdelenie právomocí EÚ a právomocí členských štátov na vnútroštátnej úrovni, aby sa lepšie uplatňovali zásady subsidiarity a proporcionality. Európa musí robiť veľké kroky, pokiaľ ide o veľké veci, a malé kroky v prípade menších záležitostí.

Osoby prijímajúce rozhodnutia musia niesť aj zodpovednosť. Občania musia mať možnosť lepšie rozoznávať, ktorá inštitúcia zodpovedá za dané rozhodnutia v rámci tvorby politík EÚ. Musia sa im ponúknuť jasné politické alternatívy vo výraznejšie politickom procese. Metóda Spoločenstva je najúčinnejším a najtransparentnejším rozhodovacím procesom, pri ktorom sa v Rade uskutočňuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament naplno plní svoju úlohu zástupcu ľudí. Dôkazom toho je vnútorný trh. Musia sa ukončiť patové situácie v Rade a Európskej rade, keď jednotlivé členské štáty bránia prijatiu zásadných rozhodnutí a často vyvíjajú tlak na iné členské štáty, pričom predkladajú osobitné požiadavky v iných oblastiach. Požiadavka na jednohlasnosť sa tiež musí stať výnimkou. V Rade by sa malo v súlade so zmluvami využívať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Pri začatí projektov možno bude niekedy potrebný medzivládny prístup, ktorý však musí zostať výnimkou. Efektívna správa vecí verejných na európskej úrovni je takisto nevyhnutnou podmienkou na zaistenie rýchlych a bezodkladných rozhodnutí. Mal by sa znížiť počet komisárov, ako sa pôvodne plánovalo v Lisabonskej zmluve, aby sa umožnilo jasnejšie orientované a účinnejšie kolégium komisárov so skutočne relevantnými portfóliami.

Rozhodnutia EÚ sú záväzné. Rozhodnutia prijaté na európskej úrovni sa musia vykonávať v jednotlivých členských štátoch. EÚ musí mať kompetencie a možnosti, aby zaistila vykonávanie schválených právnych predpisov. Treba posilniť vykonávacie možnosti Európskej komisie na základe súhlasu a kontroly Európskeho parlamentu a Rady. Európsky parlament sa musí sústrediť viac na kontrolu a vykonávanie. Sme presvedčení, že pri vykonávaní týchto úloh musia Únia a členské štáty pracovať v úplnom vzájomnom rešpekte a v súlade so zásadou úprimnej a lojálnej spolupráce.

Európa musí mať „inteligentnú“ správu vecí verejných, aby sa zbavila nadmernej byrokracie. Naším zámerom je rozhodne obmedziť byrokraciu a regulačnú záťaž a najmä oslobodiť MSP od povinnosti dodržiavať zbytočné pravidlá. Sme presvedčení, že občania prijmú myšlienku Európy len vtedy, keď sa EÚ vyhne nadmernej regulácii a bude rešpektovať právomoci členských štátov a regiónov. Uprednostňujeme preto nezávislejšie vyhodnotenie posúdení vplyvu a dodržiavanie zásady subsidiarity. Chceli by sme zriadiť nezávislú radu pre kontrolu regulácie, ktorá by posudzovala byrokraciu a legislatívnu kompetenciu. Okrem toho považujeme povinné testovanie MSP a začínajúcich podnikov za rozhodujúci nástroj v legislatívnom procese na zaistenie zohľadňovania záujmov menších spoločností.

4. Akými prioritnými oblasťami by sa Európa mala zaoberať?

Dvomi základnými kameňmi európskej integrácie boli a naďalej aj sú bezpečnosť v slobode a prosperita sociálneho trhového hospodárstva. V tomto duchu a zoči-voči veľkým výzvach svojich čias vyvinuli zakladatelia európskeho projektu Európu na úniu mieru a slobody a ďalšia generácia potom prehĺbila hospodársku a menovú úniu. Dnešná Európa musí obnoviť tohto ducha spolupráce a zaistiť pre tento kontinent bezpečnosť, stabilitu a prosperitu.

Európsky mierový projekt musí dopĺňať bezpečnostná únia.

Mier a slobodu v Európe dnes neohrozujú vojny medzi členskými štátmi. Dnešné hrozby vyplývajú skôr z regionálnych konfliktov, hybridnej vojny, asymetrických konfliktov a medzinárodného terorizmu. Európa sa musí stať stabilným záchytným bodom v čoraz neistejšom svete. EÚ sa preto musí ďalej rozvíjať na bezpečnostnú úniu.

Chceme ambicióznu spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Ak má mať EÚ nejaké slovo na medzinárodnej scéne, musí hovoriť jednohlasne. Preto je potrebná lepšia koordinácia zástupcov EÚ a členských štátov vo všetkých medzinárodných organizáciách a podľa potreby a konkrétnej situácie treba zvážiť aj spoločné zastúpenie. Ak chce EÚ poraziť terorizmus, nastoliť mier, stabilitu a poriadok vo svojom susedstve a obmedziť autokracie, je úplne nevyhnutné posilniť spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Aj zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a európskeho orgánu civilnej ochrany smeruje k vytvoreniu vojenských kapacít. Poslanecký klub EĽS obhajuje vytvorenie európskej obrannej únie, v ktorej EÚ bude zaručovať vlastnú obranu a bude sa starať o bezpečnosť. Želáme si skutočnú európsku obrannú politiku, ktorej súčasťou bude vytvorenie stáleho operačného ústredia, štruktúrovaná spolupráca a výmena informácií, ako aj bojová skupina EÚ pripravená kedykoľvek zasiahnuť. Žiadame, aby sa naplno využil potenciál ustanovení Lisabonskej zmluvy o spoločnej bezpečnosti. Obranná únia musí posilniť našu vonkajšiu činnosť a zapojenie, či už je to v OSN, NATO, alebo iných koalíciách angažovaných štátov. Pre bezpečnosť celej Európy je rozhodujúca veľmi úzka spolupráca s USA. Musíme rýchlo vybudovať túto bezpečnostnú úniu a umožniť členským štátom, ktoré čelia osobitnej hrozbe medzinárodného terorizmu, aby postupovali spoločne. V tejto oblasti sme preto pripravení prijať Európu rôznych rýchlostí v rámci zmlúv. Naším dlhodobým cieľom sú pritom európske ozbrojené sily.

Sme pevne presvedčení, že boj proti terorizmu je aj povinnosťou EÚ.

Európska odpoveď na nedávne teroristické útoky vo Francúzsku, v Belgicku, Nemecku a kdekoľvek inde je priamočiara: Európa musí vystupovať spoločne. Zámer teroristov zastrašiť a paralyzovať Európu nevychádza. Poslanecký klub EĽS je a bude politickou silou obhajujúcou bezpečnosť Európy. Bezpečnosť Európy je pre nás prvoradá. Je nutná lepšia a silnejšia európska spolupráca a integrácia a je potrebné, aby si spravodajské služby a orgány presadzovania práva vymieňali informácie a najlepšie postupy týkajúce sa preventívnych a represívnych opatrení proti radikalizácii a terorizmu. Pre nás je rozhodujúce, aby sa obetiam terorizmu venovala osobitná pozornosť, aby sme zaručili a ochránili príslušné práva, aby sme im poskytli podporu a ochranu a aby sa vykonaním spravodlivosti zachovala ich dôstojnosť a pamiatka, čo je teraz aktuálnejšie než kedykoľvek predtým. Musí sa zabezpečiť interoperabilita všetkých príslušných európskych databáz, ktoré sa musia sprístupniť príslušným európskym agentúram a vnútroštátnym orgánom presadzovania práva v teréne, aby sa tak zaistila čo najlepšia ochrana občanov a hraníc EÚ. Súbežne s tým musíme v záujme ochrany ľudí investovať do oveľa inteligentnejších bezpečnostných technológií, napríklad vyvinutím skenerov tváre alebo zlepšením systémov profilovania. Európa navyše potrebuje právny rámec, ktorý bude vhodný na riešenie rôznych teroristických hrozieb. Európa je našou zárukou bezpečnosti aj slobody. V našom boji proti terorizmu musíme však vždy dodržiavať zásady právneho štátu.

Musíme sa spojiť v úsilí o lepšiu kontrolu našich hraníc.

Prílev utečencov a hospodárskych migrantov prichádzajúcich do Európy spochybnil našu schopnosť riešiť tento problém na európskej, vnútroštátnej aj miestnej úrovni. Vždy sme podporovali spoločný európsky prístup k ochrane našich vonkajších hraníc. Je potrebné naplno sprevádzkovať a dostatočne vybaviť novovytvorenú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Zároveň však musíme kontrolovať a regulovať počet migrantov vstupujúcich do Európskej únie. Po posledných krízových rokoch musíme vypracovať pružný a udržateľný „mechanizmus spravodlivosti“, ktorý by umožnil spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi. EÚ by mala pomoc a ochranu poskytovať primárne utečencom v tretích krajinách zasiahnutých krízou a v ich susedných oblastiach. Európska únia by mala rozhodovať, kto má nárok na získanie ochrany v Európe. Je nutné zachovať a posilniť Schengenský systém. EÚ musí zaktualizovať svoju spoločnú azylovú politiku, aby dokázala účinne chrániť týchto utečencov a prenasledované osoby, ktoré majú nárok na ochranu v súlade s našimi kresťanskými a humanitárnymi hodnotami, a rýchlo vracať tých, ktorí tento nárok nemajú. Okrem toho sa musíme vážnejšie zaoberať základnými príčinami migrácie a pomáhať nastoliť mier v južnom susedstve EÚ, podporovať hospodársky rozvoj v Afrike a vypracúvať plány na zmiernenie nestability v týchto regiónoch.

Hospodársku a menovú úniu musí dopĺňať inovačná únia.

Potrebujeme spravodlivejšie sociálne trhové hospodárstvo, v ktorom sa budú vytvárať pracovné miesta a ktoré povedie k blahobytu a sociálnej spravodlivosti. V hospodárskom svete, ktorý je čoraz viac prepojený a závislý od inovácií, sa tento cieľ nedá udržateľne dosiahnuť hromadením dlhov a snahami o izolacionizmus. Digitalizácia a globalizácia by skôr či neskôr jednoducho zničili mnoho z toho, čo si v Európe vážime. Najlepšou motiváciou rastu sú priaznivé rámcové hospodárske podmienky. Práve preto obhajujeme štrukturálne reformy a cielené investície, spravodlivé zdaňovanie, spravodlivé obchodné dohody, opätovné získanie vedúceho postavenia v oblasti inovácií a dokončenie jednotného trhu. Takisto sme presvedčení, že rozpočet EÚ potrebuje systém skutočných vlastných zdrojov, a to v súlade s odporúčaniami Montiho správy o budúcom financovaní EÚ.

Veríme v spoľahlivé financovanie, úplnú zamestnanosť a prosperitu.

Len v konkurencieschopnom hospodárstve sa bude môcť v budúcnosti rozvinúť blahobyt. Dôvodom nezamestnanosti mladých ľudí vo veľkých častiach Európy je chybné riadenie v minulosti, a nie súčasný pakt stability. Podporujeme fiškálnu stabilitu a konkurencieschopnosť na základe štrukturálnych reforiem. Spoľahlivé financovanie, plná zamestnanosť a prosperita nie sú vo vzájomnom protiklade, ale z dlhodobého hľadiska sa dajú dosiahnuť len spoločne. A práve tak sa v sociálnom trhovom hospodárstve nedajú akceptovať daňové raje a daňové úniky. Potrebujeme spravodlivé normy zdaňovania v Európskej únii aj za jej hranicami. Euro je menou celej Európskej únie a len vďaka stabilnému euru ľudia získajú dôveru v náš hospodársky poriadok. Okrem toho chceme posilnením správy hospodárskych záležitostí v Európskej únii a najmä v eurozóne dokončiť hospodársku a menovú úniu. Malo by sa uvažovať o obmedzení štátnych dlhov, ako aj o vytvorení rámca pre riadne konania v prípade platobnej neschopnosti štátu. Spoľahlivá mena si vyžaduje jednotnú štruktúru v rámci EÚ a efektívny mechanizmus pre vlastnú stabilitu. Preto podporujeme pakt stability, ktorý by sa doplnil ambicióznym investičným paktom s cieľom dosiahnuť z dlhodobého hľadiska v celej Európe plnú zamestnanosť. Junckerov plán strategických investícií sa dá vnímať len ako východisko v synergii s Kohéznymi fondmi a spoločnou poľnohospodárskou politikou. Musíme podporiť viac podobných projektov. Potrebujeme ďalšie investície, ktoré nebudú poháňané dlhmi, ale nápadmi. Európa nepotrebuje necielené motivačné balíky, ale dlhodobé investičné stimuly a primerané podmienky na kapitálovom trhu.

Jadrom nášho sociálneho trhového hospodárstva je sociálny rozmer.

Európa síce prekonala hospodársku a finančnú krízu, príliš veľa ľudí však ďalej bojuje s nezamestnanosťou. Sme preto presvedčení, že súčasťou nášho hospodárskeho modelu musí byť vytvorenie silného európskeho sociálneho programu. Ten je aj jadrom zásad solidarity, dôstojnosti a spravodlivosti poslaneckého klubu EĽS. Len tak môžeme riešiť príčiny sociálnej a územnej nerovnosti v Európe.

Voľný obchod považujeme za hnaciu silu prosperity a pracovných miest.

Najlepšou motiváciou investícií sú priaznivé rámcové hospodárske podmienky. Sme stúpencami spravodlivých dohôd o voľnom obchode tak, aby globalizácia prinášala prospech našim občanom. Voľný obchod pritom neznamená len zrušenie ciel, ale aj posilňovanie sociálnych noriem, ochrany spotrebiteľov a sociálneho trhového hospodárstva. Len vďaka voľnému obchodu dokážeme globálne zachovať naše sociálne, environmentálne a technologické normy a súčasne zlepšovať životné podmienky v našich partnerských krajinách, napríklad aj bojom proti detskej práci. Kategorické vylúčenie voľného obchodu hneď od začiatku je nepriaznivé pre hospodárstvo a mimoriadne nesociálne. Európa a jej členské štáty sa musia skôr sústrediť na to, ako môžu vytvárať nové pracovné miesta a chrániť naše podniky pred odpredajom. Voľný obchod je pritom nevyhnutnosťou z hľadiska oboch týchto cieľov. Európska únia a jej inštitúcie majú výlučné kompetencie v oblasti spoločnej obchodnej politiky Únie, ako sa zaručuje v zmluvách. Členské štáty sa môžu vyjadriť prostredníctvom svojich demokraticky zvolených vlád v Rade. Mali by odolať krátkozrakému pokušeniu využívať právo veta z čisto politických dôvodov, pretože uzatvorenie akejkoľvek novej obchodnej dohody by sa tak stalo prakticky nemožným.

Chceme rozvíjať inovácie.

Počas posledných 500 rokov bola Európa svetovým centrom tvorivosti. V Európe sa uskutočnili veľké svetové inovácie. Dnešné služby ako Google či Facebook nám však ukazujú čosi iné. Európa sa musí opäť stať ambicióznejšou. Potrebujeme nové, úspešné projekty, ako bol vo svojich začiatkoch Airbus. Takto ľudia uvidia, že Európa nie je agentúrou na reguláciu, ale studnicou nápadov pre lepší život. Chceme rozvíjať inovácie a premeniť hospodársku silu Európy na inovačnú silu. Európa si musí zachovať vedúce postavenie v rámci hospodárstva využívajúceho biologické materiály a obehového hospodárstva a znovu získať svoje vedúce postavenie v technologickej a digitálnej oblasti vytvorením spoločného výskumného, inovačného a otvoreného vedeckého priestoru, premenou našich vedeckých výsledkov na inovácie v reálnej ekonomike a digitalizáciou priemyslu.

Európskou prioritou sa musí stať posilnenie postavenia občanov a podnikov prostredníctvom digitálnych technológií. Musíme tiež odstrániť neopodstatnené prekážky cezhraničného rozvoja elektronického obchodu a prístupu ku kultúre. Hmatateľné a rýchle výsledky závisia aj od nových obchodných modelov a širšieho výberu pre spotrebiteľov na úplne fungujúcom a integrovanom jednotnom trhu. Pravidlá jednotného trhu sa musia preniesť aj do digitálneho sveta.

Jednotný digitálny trh s 510 miliónmi spotrebiteľov nám môže pomôcť využiť celý náš potenciál, poskytnúť Európe výhodu prvenstva a zvýšiť jej globálnu konkurencieschopnosť. Poslanecký klub EĽS verí, že konektivita a následne aj rozvoj infraštruktúry, podpora koncepcie Priemysel 4.0, odstránenie prekážok elektronického obchodu a posilnenie postavenia jednotlivých občanov a podnikov, najmä MSP a začínajúcich podnikov, pomocou digitálnych technológií sa musia stať európskou prioritou. Na tento účel musí EÚ vytvoriť priaznivé prostredie pre investície, zlepšiť koordináciu riadenia spektra, rozvíjať digitálne zručnosti a gramotnosť a budovať dôveru medzi všetkými partnermi dátového sveta v záujme vytvorenia konkurenčného hospodárstva založeného na dátach. EÚ musí vypracovať legislatívny rámec pre nové hospodárstvo, aby sa zabránilo ďalšej fragmentácii v členských štátoch. Na dosiahnutie týchto cieľov je rozhodujúce zavedenie jednotného digitálneho trhu a energetickej únie.

Okrem toho chceme spustiť konkrétne projekty, napríklad rozoznávanie hlasu, robotiku a umelú inteligenciu, superpočítače, mobilné siete 5G a inteligentné mestá a obce, ktoré poslúžia pri odkrývaní inovačného potenciálu Európy. Svoje inovačné kapacity by Európa mala spájať s tvorivosťou. V digitálnej ére samotné pokročilé technológie nestačia. V čoraz konkurenčnejšom odvetví informačných technológií je rozhodujúce to, ako spoločnosti prenesú technológie do životného štýlu. Európa sa môže, pokiaľ ide o inovácie a tvorivosť, stať na svete jedinečným miestom.

Zároveň musí lepšie riešiť veľké výskumné otázky dneška, napríklad boj proti rakovine alebo technické riešenia zmeny klímy, a to vytváraním popredných projektov. Rozpočet EÚ sa musí lepšie zameriavať a v súlade s tým preorganizovať. Európa musí lepšie investovať do svojej budúcnosti a vyčleňovať menej zdrojov na staré štruktúry. Musí v čoraz väčšej miere ponúkať riešenia naliehavých problémov ľudstva.

Napokon sme presvedčení aj, že Európa musí zohrávať vedúcu úlohu pri nájdení nového modelu rastu založeného na udržateľnom a obehovom hospodárstve v záujme ochrany našich prírodných zdrojov. Väčšinu našich environmentálnych problémov možno riešiť len na európskej úrovni, pretože znečisťujúce látky sa nezastavujú na hraniciach. Preto sme obhajcami trhového prístupu, pri ktorom má európska politika v oblasti životného prostredia pomáhať priemyslu inovovať a riešiť problémy spotrebiteľov a súčasne si zachovať svoju konkurencieschopnosť.

5. Chceme podporovať Európu mladých ľudí a zabezpečiť pre naše spoločenstvá a európske rodiny svetlú budúcnosť.

Európa sa musí stať hnacou silou spravodlivosti a solidarity medzi generáciami. Bojujeme za svetlejšiu budúcnosť pre rodiny v rámci všetkých politík. Základom lepšieho života našich rodín je zaistenie udržateľnej a spravodlivej sociálno-hospodárskej politiky. Okrem toho si želáme plodnú výmenu nápadov na boj proti demografickým výzvam medzi rôznymi európskymi regiónmi. S vývojom hospodárskej, fiškálnej a politickej integrácie sa bude musieť prispôsobiť aj náš rozpočet EÚ, pričom sa však budú musieť udržať jeho základné aspekty: investície do konkurencieschopnosti, pracovné miesta pre mladých ľudí a väčšia súdržnosť medzi členskými štátmi.

Zároveň musíme podporiť európsku identitu pre budúce generácie. Čoraz viac mladých ľudí by si malo odskúšať „Európu“ na vlastnej koži. Chceme zaviesť nové a zmysluplné interaktívne projekty, do ktorých by sa zapojili mladí ľudia v Európe, napríklad cestovný lístok InterRail na 18. narodeniny. Vďaka tomu budú môcť mladí Európania nielen spoznať krásy a rozmanitosť kontinentu, ale vytvorí sa aj celý rad nových možností pre európske regióny a mestá, aby prepojili svoje projekty s európskou koncepciou. Ďalej chceme posilniť program Erasmus zameraný na štúdium na univerzitách a odbornú prípravu profesionálov. Želáme si zaviesť zásadu, aby bol Erasmus dostupný pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. Chceme podporiť mladých podnikateľov tým, že budeme začínajúce podniky a inovačné MSP nabádať, aby požiadali o financovanie z EÚ.

Európania budú môcť konať spoločne len vtedy, keď si budú navzájom rozumieť. Preto chceme, aby sa časť rozpočtu EÚ vyčlenila na rozvoj zručností nevyhnutných pre úspech v 21. storočí vo všetkých členských štátoch. Každé dieťa musí mať prístup ku kvalitnému vzdelaniu a v rámci zodpovednosti členských štátov možnosť naučiť sa cudzí jazyk a nadobudnúť digitálne, tvorivé, analytické zručnosti a kritické myslenie, a to dôkladnejšie, než je to dnes možné. Ľudské schopnosti sú najväčším aktívom Európy. Úplným rozvojom našich zručností dáme mladým Európanom najlepšiu záruku bezpečnej a lepšej budúcnosti.

*

Európska únia sa ocitla na križovatke a našou spoločnou úlohou a aj zodpovednosťou jednotlivcov je dnes osloviť a zaujať každého jedného z našich občanov, aby Európania získali dôveru a znovu boli hrdí na tento jedinečný projekt, ktorý za posledné desaťročia vybudovali, v záujme mieru a prosperity svojich detí.

  • pozičný dokument

Koho a čo zastupujeme

No result