ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

See teave on saadaval ka

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad liidu arvukad üleilmsed kaubanduspartnerlused ja tugev pühendumine Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames toimivale mitmepoolsele süsteemile. Praegusi probleeme arvestades peab EL kasutama võimalust otsida aktiivselt kontakti partneritega kogu maailmas, et jätkata ambitsioonikat kaubanduse tegevuskava üleilmses kontekstis. Kaubanduspoliitika on oluline sammas, millega täiendatakse välispoliitikat ja sise- ja välisjulgeolekut, edendatakse üleilmset arengut ja kajastatakse meie Euroopa väärtusi üleilmsel tasandil, tugevdatakse liidu strateegilisi partnerlusi ja aidatakse luua uusi liite.

Tahame omalt poolt üleilmastumist kujundada ja kodanikke kaasata

Üleilmastumine ja avatud turud on märgatavalt parandanud elustandardit ja vähendanud vaesust nii ELis kui ka mujal maailmas. ERP fraktsioon on järjepidevalt kaasatud ELi kaubanduspoliitika kujundamisse, eesmärgiga jagada võrdsemalt üleilmastumisest saadavat kasu. Euroopa ettevõtjad, kes impordivad ja ekspordivad tänapäeval ülemaailmsetes väärtusahelates, loovad konkurentsivõimet, töökohti ja majanduskasvu ning rohkem valikuid ja madalamaid hindu tarbijate jaoks, vastates samas meie kodanike vajadustele. Olles pühendunud vabale, reeglitele ja väärtustele põhinevale kaubandusele, tahame säilitada võrdsed tingimused, kaitsta ja edendada ELi kõrgeid standardeid normide kujundajana rahvusvahelise kaubanduse loomises, ning edendada demokraatia ja inimõiguste aluspõhimõtteid vastastikkuse ja vastastikuse kasu vaimus. Meie konkurentsivõime ja eksportide suurendamine kogu maailmas on peamine viis uute töökohtade tagamiseks. ELi kaubanduslepingutesse tuleb kaasata tõhusad sätted väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) jaoks, mis moodustavad 30% liidu ekspordist ja mis on töökohtade, majanduskasvu ja innovatsiooni eestvedajad. Samal ajal tagame alati meie kommunaalettevõtete ja teenuste kaitse ning audiovisuaalteenuste väljajätmise. Kodanike kaasamiseks palume kõigil sidusrühmadel välja töötada parema teavitusstrateegia liidu kaubanduspoliitika kohta. Tahame läbipaistvust ja avatust läbirääkimiste kõigis etappides ning samas kaitsta vajaduse korral konfidentsiaalsust, et jõuda parimate läbirääkimistulemusteni.

Kaubanduspoliitika on oluline liidu pädevus. Sellega seoses on Euroopa Kohtu arvamus Singapuriga sõlmitud vabakaubanduslepingu kohta tugevdanud Euroopa Parlamendi demokraatlikult õiguspärast rolli ja selgitanud ELi pädevusi üldiselt. Meie fraktsioon kiidab heaks nõukogu ettepaneku kaubanduslepingute tulevase üldise ülesehituse kohta. Palume Komisjonil (lõplikult vormistatud lepingute esitamisel allkirjastamiseks ja sõlmimiseks) ja Nõukogul (tulevaste lepingute allkirjastamise ja sõlmimise kohta otsuse tegemisel) täielikult austada pädevuse jagunemist ELi ja selle liikmesriikide vahel.

Soovime väärtustel põhinevat kaubanduspoliitikat ja kestliku arengu edendamist

Soovime vastutustundlikku, väärtustel ja reeglitel põhinevat kaubanduspoliitikat. Seda ei tohiks aga liigselt koormata probleemidega, mis ei ole rahvusvahelise kaubandusega otseselt seotud. ELi piinamisvastase määruse edukas läbivaatamine, uus ELi konfliktimineraalide määrus ja hetkel käimasolev kahesuguse kasutusega kaupu käsitleva ELi määruse uuesti sõnastamine aitab kaasa inimõiguste tugevdamisele ja kohapealsetele parandustele, vältides samal ajal liigset bürokraatiat Euroopa ettevõtjate jaoks.

Soovime edendada kestlikku arengut, pidades läbirääkimisi majanduspartnerluslepingute teemal, mis hõlmavad nii Euroopa kui ka Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani huve, edendades arengut piirkondliku integratsiooni edendamise, kaubandus- ja investeerimisvõimaluste loomise, majanduse juhtimise parandamise ja vaesuse vähendamise kaudu. Oleme veendunud, et „Kõik peale relvade”, üldine soodustuste süsteem ja kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriv erikord (GSP+) on head vahendid arengu ja majanduskasvu toetamiseks. Kiidame heaks ettepanekud tugevdada ELi partnerlust Aafrikaga, et pikas perspektiivis sõlmida laiaulatuslik kahe maailmajao vaheline vabakaubandusleping. Toetame kavatsusi suurendada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus vastavatele projektidele saadaval olevat rahastust, et suurendada kaubavahetust ELiga ja võimaldada potentsiaali maksimaalset ärakasutamist ning stimuleerida avaliku ja erasektori investeeringuid, töökohti ja haridust.

Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi vabakaubanduslepingutes on sobivad ja tõhusad vahendid, millega edendada rahvusvahelisi töö- ja keskkonnakaitse standardeid, inimõiguste alaste põhimõtete üldist kajastamist ja head valitsemistava, kaasates tihedalt kodanikuühiskonda dialoogi ja koostöö kaudu. Olemasolevad kaubanduse ja kestliku arengu sätted on siduvad ja laiaulatuslikud; nad tugevdavad mitmepoolset süsteemi ja nende suhtes kohaldatakse konkreetset, vastastikku tunnustatud vaidluste lahendamise mehhanismi. Kiidame heaks komisjoni mitteametliku dokumendi, milles käsitletakse ELi kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate peatükkide rakendamise ja jõustamise tõhusamaks muutmist.

Toetame vabakaubanduslepingute läbirääkimisi, aga eelistame mitmepoolset lähenemisviisi

Meie arvamuse kohaselt on WTO mitmepoolne kaubandussüsteem ülekaalukalt parim raamistik vaba ja ausa kaubanduse saavutamiseks ülemaailmselt ja kooskõlas õigusriigi põhimõttega. Vabakaubanduslepingud on paremuselt teine, aga vajalik valik. Ootame, et WTO tegevuskava esitatakse täies mahus, samal ajal järgime kõrgeid Euroopa standardeid kõigis valdkondades. Piisavalt tuleb arvesse võtta ELi tootjate huve, sealhulgas äärepoolseimate piirkondade ning ELiga seotud ülemeremaade ja -territooriumide tootjate huve. Oleme jätkuvalt pühendunud siduva vaidluste lahendamise süsteemi ja sõltumatu apellatsioonikogu loomisele, mis on väga olulised WTO nõuetekohaseks toimimiseks. Seetõttu oleme mures lõpetamata WTO apellatsioonikogu ametisse nimetamise küsimuse pärast ja nõuame, et meie rahvusvahelised partnerid jätkaksid apellatsioonikogusse uute kohtunike nimetamist. Samal ajal oleme valmis jätkama meie rahvusvaheliste partneritega WTO võimalike paranduste arutamist. Seetõttu leiame, et hiljutine ELi ja USA vahelisi kaubandussuhteid käsitlev poliitiline kokkulepe on hea alus sarnase mõttelaadiga partneritega tihedalt koos töötamiseks, et reformida WTO-d ja käsitleda ebaausaid kaubandustavasid. Toetame Komisjoni ettepanekut, mis käsitleb laiaulatusliku lähenemisviisi, et ajakohastada ja tugevdada WTO toimimist väga olulistes valdkondades, sealhulgas uute reeglitega, milles võetaks arvesse praegusi probleeme, nagu tööstussubsiidiumid, intellektuaalomand ja sunniviisilised tehnosiirded ning uus lähenemine arengule.

Soovime anda uue visiooni tugevast Atlandi-ülesest sidemest

Ameerika Ühendriigid on ELi peamine strateegiline partner. Me jagame ühiseid väärtusi ja meil on kõige integreeritumad majandussuhted maailmas. Praegu toimuv rahvusvahelise süsteemi ümberkujundamine ja meie ees seisvad probleemid rõhutavad veelgi Atlandi-ülese sideme olulisust rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel. Pärast Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust käsitlevate läbirääkimiste külmutamist peame andma oma partnerlusele uue hoo, et kujundada koos 21. sajandit ja uurida kaubandusläbirääkimiste uuesti alustamise võimalust, kui tingimused selleks sobivad. Seetõttu leiame, et president Junckeri ja president Trumpi vahel 25. juulil 2018 sõlmitud poliitiline kokkulepe, mida kajastatakse ühisavalduses ja millele järgnevad järelmeetmed juhtiva töörühma raames, võib anda võimaluse algatada uus protsess koostöö tegemiseks ja läbirääkimiste algatamiseks, et saavutada nulltariifid tööstuskaupade puhul ja vastavushindamised, mis annaksid ilmset vastastikust kasu. Me jagame muret põhisektorite liigse tootmisvõimsuse pärast kogu maailmas, kuna vaja on tagada toimiv rahvusvaheline kauplemise süsteem, innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv. Seetõttu on oluline, et EL ja USA jätkavad koostööd ja edendavad koostööd mitmetel foorumitel, sealhulgas ülemaailmsel foorumil, et leida üksmeel vastastikust huvi pakkuvates kaubandusküsimustes ja vältida tulevikus Atlandi-üleste suhete negatiivselt mõjutamist. Me leiame, et terasele ja alumiiniumile üldiste imporditariifide kehtestamine praeguse USA administratsiooni poolt on ebasobiv meede ülevõimsuse probleemi lahendamiseks. Toetame igati komisjoni selle tagamisel, et ELi huvid oleksid täielikult kaitstud, ka seoses kõigi muude protektsionistlikku laadi tegevustega, sealhulgas nendega, mis seavad küsimuse alla ühise põllumajanduspoliitika ja autotööstuse võimalike tariifide käimasoleva uurimise. Poliitilist kokkulepet arvestades kutsume mõlemaid pooli üles töötama selle nimel, et leida lahendus tariifide küsimuste lahendamiseks ja uute kehtestamisest hoidumiseks.

Toetame tugevamaid kaubandussuhteid idapoolsete partnerriikidega

Oleme teadlikud sellest, kui oluline on luua stabiilne, demokraatlik ja edukas Euroopa idanaabrus ja toetada põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimist, mis pakuvad meie koostööaltidele idapartnerluse partneritele raamistiku kaubandussuhete ja majandusarengu kaasajastamiseks. Me kiidame heaks atraktiivse pikaajalise idapartnerluse EaP+ mudeli assotsieerunud riikide jaoks, kes on teinud olulisi edusamme assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingutega seotud reformide valdkonnas, mis on oluline vahend ELiga kaubavahetuse arendamiseks. Nõuame Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingute, eelkõige kaubandussammaste kiiret ja täielikku rakendamist. Sellega seoses ootame ELi ja Ukraina vahel sõlmitava põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu peatükiga seotud lahtiste küsimuste varajast lahendamist ning kutsume üles seda kiirelt rakendama.

Soovime tugevdada ELi kaubandusläbirääkimisi Vahemere piirkonnaga

Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna vaheline kaubandus pakub häid väljavaateid. Toetame põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu alaseid läbirääkimisi Vahemere piirkonna teatavate riikidega ning arutelude jätkumist mittetariifsete ja tehniliste tõkete eemaldamise üle, pöörates erilist tähelepanu meie standarditele ja tundlikele toodetele (näiteks põllumajandustooted).

Toetame ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimist

Leiame, et laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ratifitseerimine ja selle ajutine jõustumine on kõige hiljutisem näide kõigile kasulikust kaubanduslepingust ja eeskuju tulevaste lepingute jaoks. Ajal, mil protektsionismi üha süveneb, saadab laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ratifitseerimine selge sõnumi maailmale selle kohta, et oleme pühendunud eelkirjadel põhinevale avatud kaubandusele ja kujundame üleilmastumist oma eeskirjade ja standardite kehtestamise kaudu. Leping tugevdab ELi Atlandi-üleseid sidemeid meie pikaajalise liitlase Kanadaga.

Me toetame aktiivsemat ja ajakohasemat kaubanduspoliitikat Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnaga

Kaubandussuhted Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna partneritega on viimaks muutunud ELi prioriteediks ja see kajastub ka piirkondlike lepingute võrgus. Kiidame heaks Kesk-Ameerikaga sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba jõustumise ja Colombia ja Peruuga sõlmitud kaubanduslepingu ajutise kohaldamise, mida on laiendatud ka Ecuadorile, kui kolmandale partnerile alates 2017. aasta jaanuarist. Leiame, et 14 Kariibi mere riigiga sõlmitud majanduspartnerluslepingud on oluline samm piirkondliku integratsiooni säilitamise ja edendamise suunas. Nõuame Tšiiliga sõlmitava assotsieerimislepingu kaasajastamist käsitlevate käimasolevate läbirääkimiste kiiret lõpetamist ja kiidame heaks Mehhikoga sõlmitava ELi lepingu laiaulatuslikku ajakohastamist käsitlevate läbirääkimiste lõpetamise. Leiame, et laiaulatuslik ja tasakaalustatud leping MERCOSURi riikidega, milles pööratakse erilist tähelepanu kõige tundlikumate ELi toodete (nt mõned põllumajandustooted) tariifide/kvootide töötlemisele ning asjaomaste sektorite jaoks võrdsete võimaluste loomisele, oleks väga kasulik stiimul mõlema piirkonna majanduskasvu jaoks. Tasakaalustatud lepingu edukas sõlmimine aitab eemaldada ka olemasolevad ülemäärased turutõkked, eelkõige kõrged tariifid, keerulised impordid ja subsiidiumid piirkonnas. Oleme veendunud, et üldiselt eksisteerivad suured võimalused täielikult Euroopa ja Ladina-Ameerika vahelise piirkondadevahelise partnerluspiirkonna loomiseks, mis põhineb WTO-ga kokkusobival piirkondlikkuse mudelil ning usaldusel ja vastastikusel kasul.

Tahame Hiinaga võrdseid tingimusi

Hiina on üks maailma suurimaid majandusi. Selle tormiline sisemine areng pakub olulisi võimalusi meie eksportijatele ja investoritele. EL on Hiina suurim kaubanduspartner, samas kui ELi jaoks on Hiina USA järel teine kaubanduspartner. Kaubavahetus Hiinaga on viimastel aastatel hoogsalt suurenenud ning ELi eksport on kiiresti kasvanud, samal ajal on ELil pidevalt märkimisväärne kaubandusbilansi puudujääk. Osaliselt tuleneb see püsivatest põhjendamatutest mittetariifsetest meetmetest, tehnilistest tõketest ja vastastikkuse puudumisest. Meie majanduspartnerluse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb need tõkked järk-järgult kaotada. Seni, kuni eksisteerivad ebaausad kaubandustavad, nõuame ELi kaubanduse kaitsevahendite ja uue dumpinguvastase metoodika jätkuvat ja ranget kohaldamist. Sellele vaatamata on EL pühendunud kaubandussuhete avamisele Hiinaga õiglastel tingimustel ning täielikult järgides oma WTO raames võetud kohustusi.

Vahepeal toetame ja kontrollime käimasolevaid läbirääkimisi põhjaliku ELi-Hiina investeerimislepingu üle, eesmärgiga luua kindlam õigusraamistik pikaajaliseks turulepääsuks. Selles kontekstis on meie prioriteetideks jätkuvalt vastastikkuse edendamine, võrdsete tingimuste loomine, liigse tootmisvõimsusega tegelemine ning ettevõtjate ja investorite mittediskrimineeriv kohtlemine. Nende läbirääkimiste edusammud ja muude mitteõigustatud ja WTO-ga kokku mittesobivate tariifide ja mittetariifsete tõkete progressiivne kõrvaldamine saadab tugeva sõnumi Hiina rolli kohta maailmamajanduses. Nõuame Hiina poolt heaks kiidetud algatusega „One Belt, One Road“ seoses suuremat läbipaistvust ja juhtimist ning kiidame heaks ELi ja Hiina vahelise ühenduvuse platvormi. Liikmesriigid peaksid tagama, et EL oleks Hiinaga suhtlemisel ühtne ja võimalikud kahepoolsed projektid oleksid kooskõlas ühise Euroopa lähenemisega.

Toetame Taiwaniga sõlmitavat kahepoolset investeerimislepingut käsitlevate läbirääkimiste algatamist ja kutsume komisjoni üles ettevalmistustöid lõpetama, et võimalikult kiiresti ametlikult läbirääkimisi alustada.

Toetame uut Kesk-Aasia strateegiat

Tunnustame Kesk-Aasia riikide edu ELiga sõlmitud partnerluslepingute raames, kuna nendest riikidest on saanud olulised partnerid. Rõhutame, kui oluline on see, et 2019. aasta lõpuks oleks olemas uut strateegiat käsitlev ettepanek kooskõlas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegiaga.

Kiidame heaks ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise

ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingu ratifitseerimine on oluline vahe-eesmärk ja sellel on suur geopoliitiline tähtsus, et panna paika suurim kahepoolne kaubandusleping, mille üle EL on läbirääkimisi pidanud. Sellega loodaks 600 miljonit inimest hõlmav majandustsoon, mis moodustaks rohkem kui 30 protsenti ülemaailmsest SKP-st. Majanduspartnerlusleping avab suured turuvõimalused mõlema poole jaoks, tugevdab koostööd mitmesugustes valdkondades, kinnitab nende ühist pühendumust kestlikule arengule ja hõlmab esimest korda konkreetset pühendumust Pariisi kliimakokkuleppele. Toetame Komisjoni jätkuvaid läbirääkimisi investeeringute kaitse standardite ja investeeringute kaitse resolutsiooni kohta. Leiame, et Jaapaniga sõlmitav laiaulatuslik majanduspartnerlusleping kujutab endast parimat võimalust Euroopa ettevõtjatele ja kodanikele, et nad saaksid täiel määral kasu meie suhetest Jaapaniga.

Soovime ennetavat strateegiat Vaikse ookeani piirkonna (nt ASEANi riikide) jaoks

Toetame ennetavat strateegiat ASEANi riikide ja Austraalia ja Uus-Meremaaga kahepoolsete lepingute läbi rääkimiseks ja täielikuks kohaldamiseks, et edendada paremat juurdepääsu Euroopa ettevõtjatele ja kõrvaldada mittetariifsed tõkked. Leiame, et Singapuri ja Vietnamiga sõlmitud vabakaubandus- ja investeerimislepingutel on täielik potentsiaal edendada meie kaubavahetust nende kahe ASEANi riigiga, millel on positiivne mõju majanduskasvule ja tööhõivele ning loob ohutu investeerimiskeskkonna mõlema riigiga. Kiidame heaks hiljuti Austraalia ja Uus-Meremaaga algatatud läbirääkimised, mille eesmärk on viia lõpuni laiaulatuslik ja tasakaalukas kaubandusleping. Toetame käimasolevaid läbirääkimisi Indoneesia, Tai, Malaisia ja Filipiinidega ning järgmise viie aasta jooksul piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu loomist.

Soovime kujundada tulevasi ELi ja Ühendkuningriigi kaubandussuhteid

Ühendkuningriik on jätkuvalt ELi jaoks oluline partner, arvestades meie ühiseid väärtusi ja ajalugu, sealhulgas asjaolu, et Ühendkuningriik oli ELi liige üle 40 aasta. Seetõttu on tulevaste suhete laiaulatuslik raamistik kõigi poolte huvides, et tagada, et mõlemad turud on jätkuvalt võimalikult tihedalt integreeritud. Leiame, et Ühendkuningriigi liikmesus siseturul ja tolliliidus oleks parim lahendus nii Ühendkuningriigi kui ka liitu jäävate liikmesriikide jaoks ning see on ainus lahendus, mille abil oleks võimalik tagada jätkuvad sujuvad vastastikused kaubavood ja säilitada täielikult meie majandussuhetest tulenevat kasu. EL peaks jätkama Ühendkuningriigiga suhte soodustamist ja toetamist. Sellega tagatakse, et tulevikus esineb vastastikustes kaubavoogudes võimalikult vähe häireid. Euroopa Parlament peab olema täielikult kaasatud ELi ja Ühendkuningriigi vahelisi tulevasi kaubandussuhteid käsitlevasse läbirääkimisprotsessi ja mis tahes kaubanduslepingu suhtes kohaldatakse tema lõplikku heakskiitu.

Nõuame tugevat investeeringute kaitset

Toetame ELi uut investeeringute kaitset käsitlevat lähenemisviisi, millega parandatakse individuaalseid lähenemisviise, millest lähtuvad ELi liikmesriigid rohkem kui 1400 olemasoleva kahepoolse investeerimislepingu puhul. Kuigi Lissaboni lepingus viidi pädevus liikmesriikidelt üle ELile, on need kahepoolsed investeerimislepingud jätkuvalt edukad vahendid ELi investorite ja nende investeeringute kaitsmiseks ebaausate tavade vastu välismaal, kuni need asendatakse ELi tasandil sõlmitud lepingutega. On oluline, et ELi lähenemisviisis oleks ühendatud tugev ja tõhus kaitse investoritele ja nende investeeringutele ja muudes valdkondades vajaliku poliitilise ruumi säilitamine, nt olemasolevad ja tulevased õigusnormid, mis on seotud tarbijakaitse, keskkonna- ja sotsiaalpoliitika küsimustega ning parlamendi eelisõiguse elluviimisega. Tõhus investeeringute kaitse vahend, mis võiks olla osa ELi vabakaubanduslepingutest või eraldiseisvatest investeerimislepingutest, peaks olema vastavuses riikide reguleerimisõigusega ja seda kaitsma; meelepärase kohtualluvuse valimine peaks olema võimatu. Meie pikaajaline eesmärk on luua sõltumatu rahvusvaheline kohus. Seetõttu kiidame heaks nõukogu mandaadi luua mitmepoolne kohus investeerimisvaidluste lahendamiseks ja julgustame komisjoni jätkama oma jõupingutusi kolmandate riikidega kontakti loomisel, et luua sellised kohtud võimalikult kiiresti.

Toetame igati Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute jälgimiseks raamistiku loomist. Kõikidel G7 riikidel ja enamikel ELi partnerriikidel on juba paigas julgeoleku ja avaliku korra vallas välismaiste strateegiliste investeeringute jaoks investeeringute jälgimise mehhanism. Seetõttu kiidame heaks ELi tasandil sarnase vahendi kasutusele võtmise, et nendes strateegilistes sektorites välisinvesteeringute osas koostööd teha, neid jälgida ja võimaluse korral piirata.

Soovime tõhusaid kaubanduse kaitsevahendeid ja avatud turge

Kaubanduse liberaliseerimise jätkamiseks on vaja võimet ennetada ja kiiresti reageerida meie turgudel ebaausate kaubandustavade vastu Euroopa ettevõtjate ja kodanike huvides. Seega toetame erinevate mehhanismide kasutamist, nagu dumpinguvastased, subsiidiumidevastased ja kaitseklauslid juhuks, kui asjaomased õigusnõuded on täidetud. Seetõttu leiame, et kaubanduse kaitsevahendite hiljutine tugevdamine, mis muudeti sujuvamaks ja juurdepääsetavamaks ka VKEdele, on peamine vahend ELi kaubandusstrateegias. Lisaks on ELi kaubanduspoliitika oluliseks elemendiks läbipaistvam, mittediskrimineeriv ja positiivne vastastikune juurdepääs välismaistele hanketurgudele, eelkõige VKEde jaoks.

Mille eest me seisame

No result