Een Europees solidariteitspact tegen de pandemie van het Coronavirus

07.04.2020

Een Europees solidariteitspact tegen de pandemie van het Coronavirus

Belangrijke opmerking
Dit document is automatisch vertaald.
Originele versie weergeven
Tekening van een man die met schild en zwaard vecht tegen coronavirussen

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zijn allemaal kwetsbaar en gedesoriënteerd ,

maar tegelijkertijd belangrijk en nodig,

allemaal geroepen om samen te roeien

(Paus Franciscus, 27/3/2020)

Europa wordt enorm bedreigd en de Europeanen lijden. Iedereen voelt de onzekerheid die het Coronavirus heeft veroorzaakt, het gevaar voor degenen die gevaar lopen of het verdriet om de levens die verloren zijn gegaan. Europa kan deze crisis alleen doorstaan als de Europese familie solidair en verantwoordelijk is. Wij Europeanen hebben samen moeilijke tijden doorstaan. Ook hier komen we doorheen.

Om te reageren op de buitengewone en ernstige situatie veroorzaakt door COVID-19, stelt de EVP-Fractie in het Europees Parlement een SOLIDARITEITSPACT voor dat bestaat uit onmiddellijke maatregelen om het virus te verslaan, de getroffenen te helpen, onze families, werknemers en de meest kwetsbaren te beschermen, onze bedrijven te ondersteunen en te voorzien in een langetermijnplan om Europa's antwoord op dergelijke crisissen in de toekomst te versterken.

Dit pact begint met aan elkaar denken. Elkaar vertrouwen. Voor elkaar zorgen. Solidariteit maakt deel uit van ons DNA als Europeanen.

De EVP-Fractie wil eerst en vooral al diegenen bedanken die in de frontlinie staan om het virus te bestrijden: dokters en verpleegsters, verzorgers en schoonmakers, voedselproducenten en winkeliers, transport- en postmedewerkers, leden van de politie en de strijdkrachten, en hun families. Toch hebben we allemaal een rol te spelen. Door op elkaar te letten. Door thuis te blijven of afstand te houden om kwetsbare mensen te beschermen. We kunnen deze crisis niet overwinnen door alleen te handelen. Ook niet door nationale bevoegdheden af te zetten tegen Europese bevoegdheden. We kunnen deze crisis alleen overwinnen als we samenwerken. We worden nu allemaal opgeroepen om samen te roeien.

Ons Solidariteitspact rust op vijf concrete actiepijlers. We stellen voor om

1. FOCUS op een gezamenlijke reactie op de gezondheidsuitdaging NU

De gezondheidszorgsystemen en ziekenhuizen staan onder zware druk. De EU moet klaarstaan om waar mogelijk solidariteit tussen de lidstaten te organiseren. Wij willen

 1. Een coördinatie-eenheid voor medische reacties van de EU oprichten, die functioneert als een informatie- en coördinatiecentrum - onder meer voor de gezamenlijke aankoop van geneesmiddelen, uitrusting en beschermende uitrusting - en als een noodhulpteam dat vitale voorraden, medische uitrusting en medisch personeel kan leveren aan lidstaten die te maken krijgen met een plotselinge toename van infecties;
 2. Deze coördinatie-eenheid moet ook fungeren als contactpunt met een realtime database van beschikbare bedden op Intensive Care-afdelingen en waar nodig de grensoverschrijdende overdracht coördineren van ernstig zieke patiënten naar ziekenhuizen in andere lidstaten die nog behandelingscapaciteit hebben. Waar nodig moeten strijdkrachten logistieke ondersteuning bieden en regionale autoriteiten en hulpdiensten helpen bij het opzetten van veldhospitalen en waar nodig zorgen voor luchttransportcapaciteit (mogelijk met behulp van het European Air Transport Command en bestaande NAVO-structuren). Wij verwelkomen de richtsnoeren die de Europese Commissie in dit verband heeft gepubliceerd, evenals de financiële steun die wordt gegeven, en dringen er bij alle lidstaten op aan zoveel mogelijk deel te nemen;
 3. Verwerp alle nationale verboden op de export van medicijnen en medische apparatuur naar andere EU-lidstaten; de Europese Commissie moet alle manieren onderzoeken om te voorkomen dat nationale maatregelen de goede werking van de interne markt verstoren en de herbestemming van productiecapaciteit voor de productie van deze producten coördineren, met name voor ontsmettingsgel, beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen, evenals het bundelen en coördineren van digitale productiecapaciteiten zoals 3D-printing, die kunnen bijdragen aan de productie van noodzakelijke apparatuur. De EU en de nationale autoriteiten moeten de octrooien en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot ontwerpen voor medische beademingsapparatuur en voor geneesmiddelen met een tekort aan leveringen voor een beperkte periode vrijgeven. We zijn sterk voorstander van een verlenging van de overgangsperiode van de verordening betreffende medische hulpmiddelen om alle inspanningen te richten op de productie van materiaal;
 4. Intensiveer het medisch onderzoek in de EU om snelle resultaten mogelijk te maken van onderzoek naar een vaccin en behandeling tegen het Coronavirus. Het Europees Geneesmiddelenbureau moet de procedures voor het testen en goedkeuren van COVID-19-gerelateerde geneesmiddelen of vaccins versnellen, terwijl de coördinatie-eenheid de beschikbaarheid van locaties voor de productie van vaccins moet coördineren om ervoor te zorgen dat, zodra ze beschikbaar zijn, honderden miljoenen vaccins in korte tijd kunnen worden geproduceerd en tegen een eerlijke prijs beschikbaar kunnen worden gesteld, rekening houdend met de overheidsinvesteringen in dit onderzoek;
 5. Ervoor zorgen dat de lidstaten voldoende aandacht besteden aan de gevolgen van de crisis voor de geestelijke gezondheid en een EU-brede campagne over geestelijke gezondheid organiseren, waarin burgers worden geadviseerd over hoe ze hun geestelijk welzijn onder deze nieuwe omstandigheden kunnen beschermen en waar ze advies kunnen inwinnen als dat nodig is;
 6. de veiligheid en bescherming van de meest kwetsbaren garanderen, met name mensen met een handicap, kinderen, ouderen en mensen die het risico lopen slachtoffer te worden van huiselijk geweld, onder meer door alternatieve schuilplaatsen te bieden tijdens perioden van lockdown;
 7. roept de lidstaten op om bij het opstellen van strategieën voor de bestrijding van COVID-19 bijzondere aandacht te besteden aan achtergestelde gemeenschappen, nationale minderheden en met name de Roma;
 8. dringt aan op de activering van het Europees Solidariteitskorps ter ondersteuning van onze samenlevingen zodra de vervoersbeperkingen worden opgeheven, en op de verruiming van het mandaat van de EU-hulpvrijwilligers zodat zij op het grondgebied van de EU kunnen opereren;
 9. een door de EU gesteunde actie op touw zetten om migranten en vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU, met name in Griekenland, te testen en medische hulp te bieden;
 10. De EU moetsolidair zijn met onze partners overal ter wereld en in het bijzonder met de landen van de westelijke Balkan en het oostelijke nabuurschap, alsook het Afrikaanse continent en Latijns-Amerika, en hen steunen bij hun inspanningen om het virus te bestrijden. De EU moet steun verlenen aan onze partners, met inbegrip van diplomatieke steun, zoals in het geval van Taiwan, dat de gevolgen van het virus met succes heeft beperkt. Wij zijn daarom van mening dat alle betrokken partijen, waaronder Taiwan, moeten worden betrokken bij de bijeenkomsten, mechanismen en activiteiten van de WHO, met name tijdens de wereldwijde crisis op het gebied van de volksgezondheid.

2. FLATTEN the curve NOW...op een gecoördineerde manier

Bij gebrek aan doeltreffende medicijnen of een vaccin berust de onmiddellijke strijd tegen de verspreiding van het virus op het beperken van sociale contacten. In deze context willen we:

 1. Op Europees niveau de opschorting van vluchten, het geven van reisadviezen en het sluiten van binnen- en buitengrenzen coördineren. Controles aan de binnengrenzen zijn weliswaar alleen nodig als noodmaatregel, maar moeten strikt beperkt blijven in de tijd, proportioneel zijn en alleen worden gebruikt voor de periode die de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten noodzakelijk achten. We moeten het Schengengebied te allen tijde in stand houden;
 2. Er moeten veilige reisroutes worden vastgesteld voor EU-burgers of inwoners die vanuit het buitenland naar de EU terugkeren, met inbegrip van een geharmoniseerde aanpak van tests en quarantaine bij binnenkomst. De gezamenlijke repatriëring van EU-burgers moet worden gecoördineerd door het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de EDEO moet worden versterkt;
 3. Er moet worden gezorgd voor prioritaire doorgangen aan alle binnengrenzen van de EU om de vrije stroom van hulpgoederen zoals medisch personeel, seizoenarbeiders in de landbouw en medische benodigdheden te garanderen waar ze nodig zijn, alsook de stroom van essentiële goederen zoals voedsel, landbouwproductiemiddelen en andere goederen op de eengemaakte markt en om de bevoorradingsketens open te houden. Onderbrekingen in de handel en goederenstromen moeten tot een minimum beperkt blijven;
 4. Rond de zwaarst getroffen gebieden moeten op gecoördineerde wijze beperkingen op het verkeer worden ingesteld en opgeheven om negatieve grensoverschrijdende effecten te voorkomen. We willen dat de Europese Commissie begint te werken aan een effectieve exit-strategie die kan worden geïmplementeerd wanneer we de zekerheid hebben dat de curve is afgevlakt, zodat ons gezondheidszorgsysteem niet wordt overbelast. Deze exitstrategie zou kunnen bestaan uit grootschalige tests, persoonlijke beschermingsmiddelen voor alle gezondheidswerkers en sanitaire werkers en sociale distantiëring in relevante gebieden, evenals het mogelijke gebruik van apps. We roepen de Europese Commissie ook op om een gemeenschappelijk EU-testprotocol te ontwikkelen dat op een gezamenlijke, gecoördineerde en opeenvolgende manier moet worden uitgevoerd, inclusief testen op luchthavens;
 5. De Europese Commissie moet haar communicatie naar het grote publiek verbeteren en ten minste één keer per week een regelmatige update geven over de gemeenschappelijke Europese reactie op de uitbraak van COVID-19. Deze regelmatige update moet aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Deze regelmatige update moet op een gemakkelijk toegankelijke en zichtbare manier aan de Europese burgers worden gepresenteerd via kanalen zoals publieke omroepen en bij voorkeur tegelijkertijd;
 6. bijzondere aandacht besteden aan grensregio's om grensarbeiders in staat te stellen de grenzen te blijven overschrijden, bijvoorbeeld door middel van een speciaal certificaat of vignet voor prioritaire beroepsbeoefenaren zoals gezondheidswerkers, maar ook voor andere sectoren en beroepen, waarbij uiteindelijk naar een geharmoniseerd systeem moet worden toegewerkt. De lidstaten aanmoedigen om hun sociale en fiscale wetgeving te coördineren om te voorkomen dat grensarbeiders als gevolg van noodmaatregelen, zoals thuiswerken, van socialezekerheids- en belastingstelsels moeten veranderen, en om hun inkomenssteunbeleid te coördineren om ervoor te zorgen dat alle grensarbeiders en kmo's en zelfstandigen die grensoverschrijdend actief zijn, worden opgenomen;
 7. plannen ondersteunen voor de oprichting van een EU-platform voor onderzoeksgegevens en een EU-gegevenscentrum voor coördinatie in noodsituaties, die de EU kunnen helpen bij het verzamelen van gegevens en voor klinische toepassing, om gedragspatronen, stromen van mensen en vitale producten te identificeren en voorspellende analyses uit te voeren. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke EU-normen voor gegevensverzameling en -analyse om te komen tot een gemeenschappelijke gegevenspool is cruciaal;
 8. We dringen aan op het gebruik van AI, data analytics en andere supercomputers om gegevens te analyseren die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onderzoek en ontwikkeling op deze gebieden is cruciaal om bestaande technologieën te verbeteren;
 9. Gebruik de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) op gepaste wijze om de noodsituatie voor een beperkte periode aan te pakken. Medische overheidsinstanties moeten toegang hebben tot geanonimiseerde gegevens over verplaatsingen in de hele EU om de pandemie op afstand te houden en AI te gebruiken om gegevens te analyseren die nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij steunen de ontwikkeling van een karteringsplatform dat via Horizon moet worden gefinancierd en het gebruik van bestaande technologieën zoals GALILEO voor toekomstige crises;
 10. roept de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat, ook tijdens de uitzonderlijke tijden van de COVID-19-crisis, alle maatregelen die op nationaal en/of Europees niveau worden genomen in overeenstemming moeten zijn met de rechtsstaat, strikt evenredig moeten zijn met de urgenties van de situatie, duidelijk verband moeten houden met de huidige gezondheidscrisis, beperkt moeten zijn in de tijd en regelmatig moeten worden gecontroleerd.

3. NU onze kritieke infrastructuur beveiligen

De huidige buitengewone omstandigheden onderstrepen het belang van cruciale infrastructuren en strategische sectoren. Daarom willen we

 1. Een rampenplan voor kritieke infrastructuur opstellen dat het ongehinderd functioneren van digitale diensten, gezondheids- en zorgfaciliteiten, energie en voedselvoorziening binnen de hele interne markt moet omvatten;
 2. Gezien het fundamentele belang van de agrovoedingssector in de EU onderstrepen wij het belang van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en willen wij de nodige maatregelen nemen om de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven en de visserijsector te waarborgen en te voorkomen dat de productie tijdens de crisis massaal wordt gestaakt, zoals liquiditeitssteun via de tijdige (voor)betaling van rechtstreekse betalingen en betalingen uit de tweede pijler, flexibiliteit bij het beheer van steunregelingen en bij het indienen van aanvragen, markttoezicht en crisisbeheer (particuliere opslag, afzetbevorderingsmaatregelen en uitzonderlijke maatregelen om de Europese Commissie in staat te stellen aanvullende marktmaatregelen en in de tijd beperkte afwijkingen van de mededingingswetgeving voor te stellen);
 3. Met betrekking tot landbouw en voedselproductie, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is, met inbegrip van seizoensarbeiders en grensarbeiders, om de producten te oogsten, onder de juiste omstandigheden (gezondheidscertificaat, individuele huisvesting en toegangsvereisten, enz;)
 4. Werknemers in de transportsector moeten tot de prioritaire groepen behoren die beschermd moeten worden, onder andere door toegang te hebben tot ontsmettingsgel en veilige parkeerplaatsen waar voedsel en toiletten en douches met passende sanitaire normen beschikbaar blijven;
 5. Een mechanisme voor crisisbeheer in de transportsector invoeren, met name met betrekking tot het vervoer en de levering van beschermingsmateriaal en kostbare goederen;
 6. Een Europees actieplan voor gezondheidsautonomie lanceren om voldoende kritieke geneesmiddelen en farmaceutische producten te produceren en op te slaan, evenals belangrijke medische uitrusting zoals maskers of beademingsapparatuur, zodat ze niet grotendeels afhankelijk zijn van externe leveranciers, en tegelijk de wereldwijde toeleveringsketens versterken, met inbegrip van gezamenlijke aankopen voor strategische materialen. De Europese Commissie moet een voorstel lanceren voor een gecentraliseerd aankoopsysteem voor sanitaire basisuitrusting, zodat landen voorbereid zijn op uitzonderlijke noodsituaties;
 7. Buitengewone maatregelen moeten gepaard gaan met intensievere communicatie tussen regeringen en parlementen. Journalisten en de politieke oppositie moeten ongehinderd toegang hebben tot informatie en redeneringen achter opgelegde oplossingen. Transparantie is de sleutel;
 8. Ervoor zorgen dat de digitale sector de nodige maatregelen neemt om een einde te maken aan nepnieuws, verkeerde informatie en haatzaaiende uitlatingen over de crisis rond het Coronavirus via de sociale media, en onafhankelijke media beschermen als de ware garant van het recht van mensen om geïnformeerd te worden. De EU moet ook de maatregelen van de lidstaten coördineren tegen propaganda uit derde landen, internetfraudeurs en cybercriminelen die misbruik maken van de angsten van mensen of te duur of vervalst medisch materiaal verkopen;
 9. Ervoor zorgen dat Erasmus+-studenten hun studie kunnen hervatten zodra de crisis voorbij is. Ervoor zorgen dat de deadlines voor alle onderzoeks- en onderwijsprojecten worden verlengd. We willen onderzoekers uit de EU helpen door de administratieve lasten te verlichten en de continuïteit van de werkgelegenheid en programma's voor onderzoekers te waarborgen voor een automatische verlenging van zes maanden.

4. HELP NU de zwaarst getroffen mensen, bedrijven en regio's

Deze crisis is niet de schuld van een lidstaat, maar de enorme economische gevolgen zijn voor iedereen voelbaar. We hebben de morele plicht om de mensen in de frontlinie te helpen en te steunen. De eersten die te lijden hebben, zijn de werknemers, zelfstandigen, familiebedrijven en KMO's - de ruggengraat van onze samenlevingen en de Europese economie. Wat er op het spel staat met het voortbestaan van het mkb en de interne markt is niets minder dan het voortbestaan van de Europese economie.

Mensen maken zich niet alleen zorgen om hun gezondheid, maar vrezen ook voor hun baan en ons doel is om samen met de lidstaten zo veel mogelijk banenverlies te voorkomen. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn en de lidstaten die nog aan het herstellen waren van de financiële crisis.

De ongekende aard van de COVID-19-schok vereist onmiddellijke maatregelen en een ambitieus herstelplan, waarbij de totale respons van de EU en de ECB op de pandemie wordt opgedreven tot meer dan 1 biljoen euro en de gecombineerde inspanning van Europa en de lidstaten tot 3 biljoen euro, waarbij alle bestaande instrumenten worden geactiveerd om financiële solidariteit te waarborgen en nieuwe gemeenschappelijk gefinancierde financiële instrumenten en inkomstenbronnen worden ontwikkeld die voldoende omvangrijk zijn en een lange looptijd hebben om volledig efficiënt te zijn. Het is in ons gemeenschappelijk belang om de grootst mogelijke solidariteit en verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Alle 27 lidstaten en de EU moeten achter de meest behoeftige regio's staan.

Om het herstelplan snel operationeel te maken, stellen wij voor om

 1. Alle beschikbare middelen en ongebruikt geld in de huidige EU-begroting te gebruiken, met inbegrip van het overschot en de niet-bestede marges en het Fonds voor aanpassing aan de globalisering, om snel financiële bijstand in te zetten voor de zwaarst getroffen regio's en bedrijven, en de grootst mogelijke flexibiliteit mogelijk te maken bij het gebruik van de middelen, waarbij het beginsel van goed financieel beheer in acht moet blijven worden genomen en ervoor moet worden gezorgd dat de middelen terechtkomen bij degenen die ze het hardst nodig hebben. Daarom verwelkomen wij het recente voorstel van de Europese Commissie om een instrument voor noodhulp in het leven te roepen;
 2. snel een akkoord te bereiken over een nieuw voorstel voor de volgende meerjarenbegroting van de EU (MFK), die aanzienlijk hoger moet zijn om een echt instrument van solidariteit en cohesie te zijn, de juiste prioriteiten moet weerspiegelen en voldoende marges moet bevatten voor onvoorziene gebeurtenissen, waaronder toekomstige pandemieën, alsmede een aanzienlijke verhoging van investeringsgerelateerde en onderzoeksposten en maatregelen om de doorstart na de crisis te bevorderen, waaronder een "kick-startstrategie voor het mkb", een "nieuwe Europese toerismestrategie" en steun voor de cultuur- en onderwijssector. Als er geen overeenstemming wordt bereikt over het volgende MFK, verwachten we dat de Europese Commissie nu een noodplan voorstelt om de looptijd van lopende financieringsprogramma's te verlengen tot na 31 december 2020, op basis van het huidige MFK en met een heroriëntatie van de huidige programma's om de door de pandemie van het coronavirus ontstane situatie aan te pakken;
 3. de oprichting van een EU-solidariteitsfonds voor het Coronavirus van ten minste 50 miljard euro, bestaande uit maximaal 20 miljard euro aan subsidies buiten de MFK-plafonds en maximaal 30 miljard euro aan leningen, gegarandeerd door de EU-begroting (beide vervroegd beschikbaar in de eerste twee jaar van het volgende MFK of, indien niet tijdig een overeenkomst over het MFK wordt bereikt, gespreid over de rampenperiode), ter ondersteuning van de financiële inspanningen die de gezondheidszorgsectoren van alle lidstaten tijdens de huidige crisis hebben geleverd en van de investeringen in de gezondheidszorgsector in de periode na de crisis om de gezondheidszorgstelsels veerkrachtiger te maken, maar met bijzondere aandacht voor de meest behoeftigen;
 4. de ontwikkeling van een nieuw instrument of het nieuwe gebruik van bestaande instrumenten in de economisch zwaarst getroffen lidstaten ondersteunen, onder meer door een passend en doeltreffend gebruik van het ESM;
 5. De ECB en de Europese Commissie steunen in hun vastberadenheid om "alles te doen wat nodig is" om de Europese economie te helpen sterker dan ooit uit deze ongekende crisis te komen, in het besef dat deze crisis niet de schuld is van enige lidstaat. Het gebruik steunen van artikel 122 van het Verdrag inzake financiële bijstand aan lidstaten in ernstige moeilijkheden als gevolg van buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaten niet kunnen beheersen, evenals het crisisgerelateerde gebruik van maximale flexibiliteit in het SGP, dat wordt gehandhaafd terwijl het strikt noodzakelijk is om op de crisis te reageren en bereid is om daarna terug te keren naar evenwichtige en houdbare overheidsrekeningen;
 6. een Europees systeem op te zetten ter ondersteuning van door de overheid ondersteund deeltijdwerk, dat een deel van het loonverlies van een werknemer als gevolg van verminderde werktijd dekt. Gezien de dringende noodzaak om banen en lonen te beschermen in afwachting van een toekomstig voorstel van de Europese Commissie over een mogelijke Europese werkloosheidsherverzekeringsregeling, verwelkomen we haar SURE-voorstel. Dit tijdelijke instrument moet snel en effectief worden ingezet in de zwaarst getroffen regio's en lidstaten;
 7. Aanpak van de dringende liquiditeitsbehoeften van onze bedrijven, met name het MKB en zelfstandigen, door middel van een verhoging van het eigen vermogen van de EIB en de oprichting van een speciaal buitengewoon EIB-fonds om liquiditeit te verschaffen aan MKB-bedrijven die worden geconfronteerd met een tijdelijke en dramatische daling van hun inkomsten als gevolg van de crisis. Geld uit dit fonds zou kunnen worden gebruikt om lonen of schuldverplichtingen te betalen en zou een zeer lage of nulrente hebben;
 8. Aandringen op een proactieve rol van de banksector in deze crisis door bedrijven en burgers die financieel lijden als gevolg van COVID-19 toe te staan hun schuld- of hypotheekaflossingen tijdelijk te verlagen of stop te zetten, maximale flexibiliteit te bieden bij de behandeling van leningen waarvan de schuldendienstverplichtingen niet worden nagekomen, dividenduitkeringen tijdelijk op te schorten en de vaak buitensporige rentetarieven op rekening-courantkredieten te verlagen. Toezichthouders moeten hiervoor een hoge mate van flexibiliteit tonen;
 9. Ondersteun het MKB door een COVID-19 doorlichting van de EU-wetgeving en een duidelijke vermindering van de bureaucratie, met inbegrip van regelgevende maatregelen van EU-agentschappen. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat geplande wetgeving geen extra onzekerheid creëert tijdens de crisis. We vragen in dit verband om uitstel van de strategieën "van boer tot bord" en "biodiversiteit";
 10. De lidstaten moeten al hun uitstaande rekeningen aan kmo's binnen 7 dagen betalen om een verdere krappe kaspositie voor kmo's te voorkomen;
 11. Maak de richtsnoeren voor staatssteun flexibeler en verhoog de de minimis-steun voor landbouw en visserij en extra EFSI-fondsen;
 12. algemene belastingverhogingen vermijden, maar wel een bijdrage eisen van degenen die financieel van deze crisis profiteren, zoals short-sellers, in de vorm van een aanzienlijke solidariteitsheffing op speculatieve short-selling op financiële markten. De opbrengsten moeten worden gebruikt om gezondheidszorgstelsels in de meest behoeftige regio's te ondersteunen;
 13. Belangrijke industrieën in leven houden, zoals nutsbedrijven, staal of de transportsector, indien nodig herkapitalisatie ondersteunen, zonder de concurrentie te verstoren, en aandacht besteden aan het behoud van minder druk bevaren routes. Voorkomen dat belangrijke industrieën waarvan de aandelenkoers als gevolg van de crisis plotseling daalt, worden geconfronteerd met vijandige overnames door concurrenten van buiten de EU;
 14. De nodige maatregelen nemen om het voortbestaan van de Europese luchtvaartindustrie te garanderen. De EU moet reageren op de moeilijkheden die deze strategische sector ondervindt op het gebied van kapitalisatie, werkgelegenheid en de impact op andere industrieën, zoals het toerisme. Terwijl het voortbestaan van de Europese luchtvaartmaatschappijen wordt gegarandeerd, zullen de consumenten worden beschermd. Een tijdelijke herziening van Verordening 261/2004 (die niet bedoeld was voor een crisis zoals COVID-19) zou een eerste stap in deze richting zijn;
 15. Behoud van Europa's culturele diversiteit en erfgoed: ambachtslieden, muzikanten, creatieven en culturele industrieën moeten in deze crisis waar nodig worden ondersteund. Ondersteun ook de toeristische sector met adequaat beleid, zoals staatssteun en middelen uit de beschikbare instrumenten.

5. Maak NU plannen voor de toekomst

We moeten lering trekken uit deze ongekende crisis. Dit gaat verder dan onze onmiddellijke reactie op gezondheidsgebied. Op basis van de eengemaakte markt willen we onze economie nieuw leven inblazen, onze industrie en KMO's versterken en kwetsbare sectoren aanmoedigen. Daartoe stellen wij voor

 1. Een betere Europese respons op pandemieën tot stand te brengen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) moet worden versterkt en omgevormd tot een volwaardig Europees gezondheidsagentschap, met inbegrip van zijn systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen, met een unieke ECDC-autoriteit in elke lidstaat en de wetenschappelijke gemeenschap om grensoverschrijdende maatregelen uit te voeren en een Europese reactie op een pandemie te coördineren, en de capaciteit om op te treden als coördinatiecentrum voor de volksgezondheid;
 2. het COVID-19-deskundigenpanel omvormen tot een permanent onafhankelijk team van deskundigen op het gebied van virusuitbraken dat samenwerkt met het ECDC om normen te ontwikkelen, aanbevelingen te doen en protocollen op te stellen die de Europese Commissie en de lidstaten kunnen gebruiken in geval van een soortgelijke crisis;
 3. een speciaal EU-fonds op te richten om de lidstaten te helpen hun ziekenhuisinfrastructuur en gezondheidsdiensten in de komende jaren te versterken, zodat de hoogste normen op het gebied van gezondheidszorg, behandeling, onderzoek naar gezondheidswetenschappen en innovatie worden gewaarborgd. In deze context roepen we op tot de oprichting van een EU-netwerk van gezondheidsacademies als onderdeel van een Europees Global Health Plan, met ten minste één (universitair) ziekenhuis per lidstaat, dat dient als nationaal verspreidingscentrum voor Europees baanbrekend medisch onderzoek en opleiding. Dit netwerk van EU-gezondheidsacademies moet een verplichte en regelmatige uitwisseling van informatie, beste praktijken en personeel omvatten;
 4. onderzoek en innovatie in de EU stimuleren, waarbij de nadruk ligt op infectieziekten en aanverwante pandemieën, ook buiten de COVID-19-noodsituatie. Voorts een nieuwe farmaceutische strategie lanceren, waarbij onder meer het Europees actieplan voor autonomie op gezondheidsgebied wordt omgezet in een permanente aanpak om de afhankelijkheid van de EU van derde landen voor de levering van belangrijke geneesmiddelen en medisch materiaal te verminderen;
 5. Een nieuwe Europese industriële strategie lanceren die een toekomstgerichte aanpak volgt en rekening houdt met de noodzaak om het herstel van de industrieën die het zwaarst getroffen zijn door de huidige situatie te combineren met de noodzaak van klimaatneutraliteit;
 6. Creëer strategische materiaal- en grondstoffenreserves;
 7. Zorgen voor een snelle en volledige uitvoering van de verordening inzake het screenen van buitenlandse directe investeringen, waarbij alle beschikbare instrumenten zo veel mogelijk worden gebruikt, met name in de gezondheidssector als strategische sector, en zo nodig een verdere versterking voorstellen;
 8. Ten volle gebruikmaken van handelsbeschermingsinstrumenten en zo nodig nieuwe instrumenten ontwikkelen om marktverstorende praktijken van derde landen aan te pakken;
 9. een Europese strategie voor reizen en toerisme goedkeuren, zodat Europa de favoriete toeristische bestemming van de wereld blijft;
 10. Het huidige Europese mechanisme voor civiele bescherming moet zich ontwikkelen tot een echte Europese civiele beschermingsmacht met eigen personeel, die gemakkelijk gemobiliseerd kan worden en permanent kan optreden in noodsituaties;
 11. De Europese Commissie vragen een strategie te presenteren over de gevolgen voor de gezondheidszorg van de ingrijpende demografische veranderingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, voortbouwend op het verslag over de gevolgen van de demografische uitdagingen, en maatregelen en aanbevelingen aan de lidstaten voor te stellen om robuuste gezondheidszorgstelsels verder te ontwikkelen, en rekening te houden met de gevolgen van de ontvolking in verschillende regio's en gebieden waar kwetsbare burgers zich in de steek gelaten voelen door een gebrek aan zorgfaciliteiten en personeel;
 12. een Europese strategie voor mantelzorgers introduceren als erkenning van de sociale gevolgen die gepaard gaan met veranderingen in en verlies van werk, met name voor mensen met zorgtaken die onevenredig veel vrouwen zijn;
 13. In de toekomst zou de EU een Europees online onderwijsplatform voor scholen en universiteiten moeten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle scholieren en studenten in de lidstaten toegang hebben tot hoogwaardige onderwijsinstrumenten. Het platform kan ook dienen als een gemeenschappelijk centrum voor hulpmiddelen voor leerkrachten, studenten en ouders die in heel Europa thuisonderwijs volgen, om zo de algehele kwaliteit van het onderwijs in alle lidstaten te verbeteren;
 14. de diepere oorzaken van de overdracht van virussen van dier op mensaanpakken, met inbegrip van de rol van "natte markten", ook door meer samenwerking op internationaal niveau. Een permanente dialoog tussen de EU en China opzetten om de wederkerigheid en de naleving van normen te beoordelen om gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen, industriële toeleveringsketens veilig te stellen en toekomstige crises te voorkomen;
 15. We mogen de geopolitieke gevolgen van de pandemie niet uit het oog verliezen. Het bevriezen van de westerse economieën en de verwachte recessie kunnen de verandering van het mondiale machtsevenwicht versnellen. Intensivering van de geopolitieke rivaliteit lijkt onvermijdelijk, wat mogelijk leidt tot een periode van politieke chaos. Dit moet een wake-up call zijn en de EU moet het moment aangrijpen door de op regels gebaseerde internationale orde en het multilateralisme te versterken. In deze context roepen we op tot de inzet van alle externe financieringsinstrumenten, zoals het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), het instrument dat bijdraagt aan stabiliteit en vrede (IcSP), het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), naast het instrument voor humanitaire hulp;
 16. het krachtige signaal afgeven dat de EU bereid is zich in te zetten voor haar burgers. In de huidige context moeten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad het formaat bespreken en vaststellen dat de Conferentie over de toekomst van Europa in staat stelt haar werkzaamheden bij de eerste gelegenheid aan te vatten. De vorm van de conferentie moet worden aangepast aan de kwesties die worden opgeworpen door de nieuwe context waarin we leven;
 17. de uiteindelijke oprichting steunen van een speciale onderzoekscommissie naar de lessen die zijn getrokken uit en de gevolgen van de COVID-19-pandemie, met inbegrip van de sociale en economische gevolgen van de pandemie. lering trekken uit deze pandemie en ervoor zorgen dat het Europees Parlement, als enige rechtstreeks verkozen instelling van de Europese Unie, volledig functioneel kan blijven, zelfs in tijden van crisis.

Andere gerelateerde inhoud