Innoveer Europa! Wij plaatsen mensen in het middelpunt van innovatie

Deze inhoud is ook beschikbaar in

Europa moet wakker worden geschud

Waar het in de jaren ‘80 en ‘90 voornamelijk culturele en politieke ontwikkelingen waren die de wereld veranderden, zijn  technologische innovaties vandaag de dag de motor van de enorme sociale, politieke en economische ontwikkelingen. Gezien de technologische verbeteringen in de VS, Azië en een deel van het Midden-Oosten moet Europa versnellen en zijn ambities hernieuwen, om de digitale wereld vorm te geven. Innovatiebeleid zal bepalen hoe we onze Europese levenswijze in de toekomst veilig kunnen stellen.

Europa heeft een bepalend voordeel wanneer het op innovatie aankomt

Dankzij onze waarden zal Europa aan kop gaan bij de volgende innovatiegolf. Onze politieke stabiliteit en onze sociale markteconomie zijn waardevolle eigenschappen, die ons een uniek concurrentievoordeel geven om ons in de voorste gelederen van de komende digitale transformatieperiode te begeven. Ons continent heeft nu de unieke kans om vorm te geven aan de volgende golf van de digitale revolutie: de komende jaren zullen nieuwe technologieën traditionele industrieën fundamenteel veranderen, en een plek innemen in ieders dagelijks leven. Ook buiten het domein van communicatie. De volgende digitale golf gaat niet alleen over IT-vaardigheden en nieuwe bedrijfsmodellen. Het succes ervan zal afhangen van ons vermogen te begrijpen hoe we innovatie in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Europa is bij uitstek geschikt om deze uitdaging aan te gaan omdat onze Europese levenswijze het verschil maakt, met zijn waarden, sociale markteconomie, creatieve vermogens en politieke stabiliteit, maar ook met zijn industrieën, onderzoekscapaciteiten, onderwijsstelsels en consumentenmacht.

De Europese manier van leven zal vormgeven aan het digitale tijdperk

Innovatie heeft altijd de kern gevormd van het Europese DNA: Europeanen moeten weer dromen van  Europa  als motor  van innovatie in de wereld. De welvaart van onze Europese samenleving en onze sociale zekerheid in de toekomst hangen grotendeels af van innovatie.

Europa moet zijn honger naar innovatie terugkrijgen: we hebben miljoenen startups, mkb's, industrieën, jonge ondernemers, onderzoekers en studenten die klaarstaan  deze rol  op zich te nemen, als we  hen de juiste voorwaarden en stimulansen bieden om zich te ontwikkelen en in Europa te blijven.

Europa kan de juiste innovatieve omgeving creëren, een omgeving die wordt gedreven door onze waarden en niet wordt geregeerd door techgiganten of autoritaire machten, omdat de Europese manier evenwichtig is. En omdat de Europese aanpak ook rechtvaardig is, moeten we de kloof dichten tussen geavanceerde regio's en de regio’s die bezig zijn met een inhaalslag.

Europa luistert naar de angsten en zorgen van zijn burgers en reageert erop: innovatie gaat niet alleen over handel. De politiek heeft de verantwoordelijkheid voor het creëren van de juiste omstandigheden waarin samenlevingen innovatie kunnen omarmen, maar zij moet ook anticiperen op de gevolgen ervan voor burgers en samenlevingen, en daar een tegenwicht aan bieden.

We moeten een Europabrede Innovatie-Unie vormen die (1) het dagelijks leven van de burgers verbetert, (2) onze burgers, industrieën en academici voorbereidt op de volgende digitale golf, (3) garandeert dat iedereen toegang heeft tot digitale kansen voor zijn eigen leven, en (4) gebruik kan maken van ambitieuze financiering.

(1) Wij geloven dat innovatie het dagelijks leven van onze burgers kan verbeteren

 • Het aanjagen van innovatie vereist het terugwinnen van het vertrouwen van burgers in een veilige cyberspace:
  • het oprichten van nieuwe EU-onderzoekscentra voor cyberveiligheid;
  • waarborgen dat sterke standaarden voor de beveiliging van kritieke infrastructuur (energiecentrales, waterinstallaties) constant worden bijgewerkt door middel van de herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging (NIS-richtlijn);
  • de oprichting van een EU-cyberbrigade om te laten zien dat we op basis van onze kennis over de middelen beschikken om onszelf te verdedigen.
 • Het aanjagen van innovatie betekent een nieuw offensief in toonaangevende sectoren om een data-economie op te bouwen en het volgende "Airbus" te creëren:
  • voor gezondheid (bijvoorbeeld projecten voor de genezing van kanker/Alzheimer) - het initiatief nemen op het gebied van kunstmatige intelligentie en machinaal leren (nieuwe "EU-labs"), gepersonaliseerde gezondheidszorg via big data-toepassingen met alle passende waarborgen voor gegevensbeveiliging;
  • voor mobiliteit - coöperatieve intelligente vervoerssystemen (cooperative intelligent transport systems, C-ITS) met intelligente wegen en verbeterde intermodaliteit en connectiviteit, semi-autonome en autonome voertuigen, meer elektrische voertuigen en andere emissiearme alternatieven zoals brandstofcellen;
  • voor woningbouw - digitale architectuur om de bouwkosten te verlagen, verbonden huizen om energie te besparen, stedelijke planning om het verkeer te regelen en op de ontwikkeling van wijken te anticiperen, het concept slimme steden en slimme dorpen bevorderen;
  • voor ruimtevaartstrategie - vroegtijdige waarschuwing voor natuurrampen; satellietkaarten van droogtes, bodemkwaliteit en verandering in het landgebruik overal ter wereld; reddingsoperaties; bosbranden in kaart brengen; voertuignavigatie; grenscontroles, communicatie;
  • voor energie: technologieën voor schone energie gebruiken om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, bijvoorbeeld innovatief biogas uit mestverwerking.
 • Het aanjagen van innovatie betekent ook het revitaliseren van sectoren die essentieel zijn voor onze kwaliteit van leven:
  • voor de landbouw: het gebruik van robotica, precisietechnologie en kaartentechnologie om het gebruik van pesticiden te beperken; big data om ziekten bij dieren, het gebruik van meststoffen en tekorten bij planten te monitoren en te identificeren; het uitrollen van breedbandinternet in plattelandsgebieden, innovatieve mestverwerking om minerale concentraten van hoge kwaliteit te ontwikkelen als duurzaam alternatief voor minerale meststoffen;
  • voor betere arbeidsomstandigheden: telewerken, arbeidsmobiliteit;
  • voor slimme toegang tot diensten vanuit huis: telegezondheidszorg, e-gezondheid;
  • voor meer mogelijkheden voor burgers met een beperking om toegang te krijgen tot de banenmarkt en te participeren in de samenleving.
 • het aanjagen van innovatie betekent een betere bescherming van onze Europese culturele diversiteit en creatieve identiteit:
  • zich inspannen voor een Europese "Netflix";
  • een Europese digitale bibliotheek creëren;
  • investeren in culturele en creatieve industrieën (CCI's) in Europa, en het niet-erkende potentieel van digitalisering in CCI's ontketenen;

(2) Wij willen Europa klaarmaken voor de volgende innovatiegolf

 • Het juiste kader vaststellen - omdat we een markt van 500 miljoen consumenten zijn, kunnen we onze regels, onze waarden en onze normen opleggen:
  • het verdiepen van de digitale eengemaakte markt om een einde te maken aan de fragmentatie en om de markt met de grootste schaal te creëren;
  • een Europees opendataplatform en onbeperkt vrij verkeer van gegevens door de hele EU voor grote bedrijven en startende ondernemingen;
  • een Europese open wetenschapscloud en dataplatform;
  • gegevensprivacy en -beveiliging om vertrouwen op te bouwen in het digitale ecosysteem;
  • een digitaliseringsoffensief voor mkb's';
  • het verbeteren van de toegang tot de financiële markten voor slimme investeringen;
  • de overgang van het laboratorium naar de markt faciliteren - maar al te vaak worden innovaties ontwikkeld, maar kunnen ze niet worden verkocht;
  • de prijs "Innovatiehoofdstad van Europa " en de Europese prijs voor vrouwelijke innovators bevorderen;
  • de "StartUp Europe Awards" in innovatie bevorderen.
 • Het garanderen van de toegang tot technologie en het verschaffen van de juiste infrastructuur zal essentieel zijn voor het waarborgen van de cohesie in de EU:
  • Europa moet de kansen grijpen  die het "internet der dingen", big data, blockchain en de toepassing van software bieden;
  • Horizon 2020 vernieuwen en verbeteren op basis van nieuwe regels en de waarde van ideeën om een simpel en eerlijk proces te creëren;
  • de lidstaten moeten hun streefdoel halen van 3 % van hun BBP voor onderzoek en innovatie;
  • voor het cohesiebeleid na 2020 moet de methodologie van slimme specialisatie het standaardmodel worden;
  • een Investeringsplan 4.0 (om het plan-Juncker op te volgen);
  • de ontwikkeling van en toegang tot menselijke taaltechnologieën die een meertalige digitale eengemaakte markt mogelijk maken;
  • WiFi4EU, snelle breedbandnetwerken, spectrumidentificatie, de ontwikkeling van quantumtechnologie en 5G;
  • supercomputers en e-infrastructuur in elke regio (bijvoorbeeld datamining);
  • de oprichting van een Europees netwerk voor startende bedrijven - "Erasmus 4.0";
  • de voortzetting en bredere toepassing van slimme specialisatie aanmoedigen (bijvoorbeeld het Vanguard-initiatief) voor regio's en de Europese innovatiepartnerschappen  tussen slimme steden en gemeenschappen voortzetten.
 • De juiste vaardigheden aan de juiste kansen koppelen - ons TALENT opnieuw aantrekken:
  • digitaal leren en digitale geletterdheid vanaf een jonge leeftijd tot de universiteit, met inbegrip van eventuele beroepsopleiding;
  • "digitale zomerkampen" opzetten, gesponsord door bedrijven;
  • een Europese Universiteit voor innovatie; de netwerken van jonge innovators en ondernemers versterken, bijvoorbeeld middels de kennis- en innovatiegemeenschapen van het EIT;
  • de coördinatie van gezamenlijke master- en postdoctorale onderzoeksprogramma's, digitale postdoctorale Erasmus;
  • Internetdenktank ("EUI 4.0");
  • een Europese Academie voor kennis en innovatie - onderzoekplatforms voor digitale competenties;
  • "burgerwetenschap" stimuleren
  • de integratie van technologie in de opleiding van jonge landbouwers om de innovatieve landbouw vooruit te helpen.
 • Een digitale sociale markteconomie creëren:
  • innovatie biedt ook nieuwe werkgelegenheidskansen - we moeten nieuwe bedrijfsmodellen bevorderen die nieuwe banen creëren en tegelijkertijd de sociale normen in de digitale economie beschermen;
  • rechtvaardige handelsovereenkomsten om onze werknemers te beschermen tegen oneerlijke dumping;
  • professionele levenslange opleiding om de vaardigheden van mensen beter aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt;
  • nieuwe modellen voor arbeidsvoorwaarden ontwikkelen die het evenwicht tussen privé- en beroepsleven in het digitale tijdperk verbeteren;
  • een nieuw kader voor digitale platforms dat ervoor zorgt dat oneerlijke commerciële praktijken die verboden zijn in de analoge wereld ook worden verboden in het digitale tijdperk.

(3) We willen dat elke burger deel uitmaakt van de Innovatie-Unie

 • Participatieve e-democratie (raadplegingen, deelname aan besluitvormingsprocessen, etc.);
 • digitaal stemmen bij de Europese verkiezingen (testfase in 2019);
 • papierloze administratie (Ests model);
 • de bureaucratie met 30 % verminderen door de procedures te vereenvoudigen en alle bepalingen te schrappen die kunnen worden vervangen door virtuele simulatie;
 • bekendheid geven aan de toegevoegde waarde van EU-projecten (bijvoorbeeld "Let the Stars Shine")

(4) We willen dat onze ambities zich in financiële termen vertalen

 • Innovatie moet een van de hoogste prioriteiten zijn in het volgende MFK (na 2020) en moet een belangrijk element zijn in de tussentijdse evaluatie ervan, met inbegrip van de resultaten voor FP9 en de toekomstige ESIF-fondsen:
  • er moet in het kader van FP9 120 miljoen EUR worden gereserveerd voor onderzoek en innovatie, ondersteund met 46 miljoen EUR uit het programma voor thematische concentratie in het kader van het cohesiebeleid;
  • de regels en procedures voor toegang tot EU-fondsen moeten worden vereenvoudigd en we moeten innovatief zijn bij de uitvoering van de begroting om bureaucratie te vermijden;
  • er moeten synergiën tussen fondsen voor onderzoek en innovatie, structuurfondsen, EFSI en andere financiële instrumenten worden gecreëerd.
  • We moeten onze financiële ondersteuning prioriteren en verlenen aan de beste projecten met echte Europese toegevoegde waarde die niet op nationaal of regionaal niveau kunnen worden uitgevoerd.
 • De regels inzake de EU-structuurfondsen moeten grotere interregionale samenwerking inzake innovatie toestaan.
 • Financieringsprogramma's en de verschillende instrumenten moeten op elkaar worden afgestemd om de "vallei des doods" te overwinnen.
 • Techgiganten moeten aan deze innovatiegolf bijdragen door een nieuwe belasting te betalen voor toegang tot de digitale eengemaakte markt van de EU.
 • De private sector moet projecten met een sociaal verantwoordelijke invloed sponsoren, zoals digitale kampen, een leven lang digitaal leren, digitale geletterdheid, digitale integratie enz.
 • De toegang voor startende bedrijven en mkb's tot durfkapitaal en leningen moet worden vergemakkelijkt.

Waar wij voor staan

No result