Dokument o stajalištu Kluba zastupnika EPP-a o oporezivanju

Ovaj je sadržaj dostupan i u/na

Prioriteti kluba zastupnika EPP-a u vezi s porezom:

 • Porezi se moraju plaćati u zemljama u kojima se neka gospodarska djelatnost zaista odvija i tako stvara vrijednost ili, u slučaju neizravnog oporezivanja, tamo gdje se odvija potrošnja.
 • Pozdravljamo primjenu načela „zemlje odredišta” na propise EU–a o PDV–u i naglašavamo nužnost jačanja učinkovitosti sustava PDV–a i pridržavanja propisa o PDV–u na razini EU–a.
 • Zalažemo se za snažnu poreznu suverenost i stoga ne vidimo potrebu za revizijom Ugovora radi ukidanja pravila o jednoglasnosti u poreznim pitanjima. Unatoč tome, treba osnažiti koordinaciju i suradnju među državama članicama kako bi se uklonili svi oblici dvostrukog oporezivanja i dvostrukog neoporezivanja ili zloporabe propisa protiv erozije porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti (BEPS).
 • Radi daljnjeg doprinosa rastu i stvaranju radnih mjesta, naglašavamo nužnost prelaska sa sustava u kojem je najveće porezno opterećenje na radu na široko utemeljen porezni sustav. Više bi pozornosti trebalo dati i prelasku s izravnog na neizravno oporezivanje.
 • Zalažemo se za harmonizaciju poreznih osnovica i poreznih postupaka u EU–u, ali se protivimo harmonizaciji poreznih stopa. Države članice su najmjerodavnije za određivanje poreznih stopa, čime se stvara prirodan raspon pripadajućih poreznih stopa u Europskoj uniji. Harmonizacijom poreznih osnovica trebalo bi se zajamčiti i nediskriminatorno porezno postupanje s raznim oblicima financiranja, bilo zaduživanjem bilo vlasničkim kapitalom.
 • Učinkovito, transparentno i pošteno porezno natjecanje moraju biti ključna načela kojima se države članice vode prilikom uspostave poreznih sustava kojima će se moći odgovoriti na izazove globalizacije i pitanje konkurentnosti gospodarstava EU–a. U interesu je svih potrošača i građana u EU–u da se na poreznu politiku i politiku tržišnog natjecanja gleda kao na dva lica iste medalje. Smatramo da je nadzor državnih potpora u Europi važno sredstvo u borbi protiv poreznih praksi kojima se narušava jedinstveno tržište.
 • Smatramo da su porezna mišljenja važan instrument kojim se poduzećima pruža pravna sigurnost, ali naglašavamo da je neprihvatljivo da se porezna mišljenja rabe ne kao instrument vladavine prava, već kao predmet kojim se trguje. Zloporabi poreznih rješenja treba se suprotstaviti ne samo na razini EU–a već i na globalnoj razini.
 • Svjesni smo da politike oporezivanja u EU–u treba promišljati u globalnom kontekstu te da se pri osmišljavanju koordiniranog globalnog poreznog sustava usmjerenog protiv utaje poreza u obzir trebaju uzimati i aktivnosti OECD–a i drugih međunarodnih institucija.
 • Pozdravljamo nedavno postignut napredak u pitanjima automatske razmjene poreznih informacija i spremni smo založiti se za promicanje, na svjetskoj razini, standarda OECD–a za automatsku i recipročnu razmjenu (podataka) o financijskim računima.
 • Reviziju poreznih politika trebalo bi smatrati sastavnim dijelom strukturnih reformi u državama članicama. Porezne politike treba preispitati u svjetlu politika koje države članice provode na područjima konkurentnosti, održivog zaduživanja i rashoda.
 • Zahtijevamo da sve države članice, a posebno one koje primaju financijsku pomoć, budu obvezne provesti strukturne reforme, što uključuje jačanje njihovih kapaciteta za učinkovito ubiranje poreza, borbu protiv poreznih prijevara i suzbijanje agresivnog poreznog planiranja.
 • Želimo stimulirati razvoj snažnog i diversificiranog poslovnog krajolika i svjesni smo da pravna sigurnost i jednostavnost poreznih propisa imaju važnu ulogu u stvaranju okruženja koje je naklonjeno poslovanju.
 • Pri reformi poreznih politika treba pažljivo razmotriti i administrativno opterećenje te troškove regulative. Snažno podupiremo uvođenje poreznih modela i pojednostavnjenje postupaka za pridržavanje poreznih propisa koji će biti prilagođeni malim i srednjim poduzećima, mikrosubjektima i start–up poduzećima.

Zahtjevi Kluba zastupnika EPP–a u pogledu konkretnih zakonodavnih i nezakonodavnih mjera:

 • Pozdravljamo postojeće zahtjeve za izvještavanje po zemljama sadržane u Računovodstvenoj direktivi, koju Komisija treba vrednovati do 2018. godine, te u Direktivi o kapitalnim zahtjevima IV. Pozivamo da Komisija izvrši temeljito ex ante vrednovanje tih zahtjeva prije nego što bude iznesen bilo kakav prijedlog za proširenje područja njihove primjene. Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve moraju se uzeti u obzir postignuća ostvarena u okviru izvještavanja po zemljama iz inicijative OECD–a o BEPS–u. Smatramo ključnim da se mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća ne opterećuju dodatnim izvješćivanjem.
 • Pozivamo Komisiju da predloži novo zakonodavstvo ili druge mjere kojima bi se izbjegla erozija porezne osnovice i preusmjeravanje dobiti, a koje će odražavati sadržaj akcijskog plana OECD–a. Tražimo od Komisije da promiče najbolje prakse u pogledu troškova transfera i zajmova te naknada za financiranje za transakcije unutar grupacija te da one budu izjednačene s tržišnim cijenama. Naglašavamo da postoji potreba za europskim pristupom pitanjima prekogranične neusklađenosti hibridnih instrumenata te u razvoju zajedničkih propisa na području poreznog režima za patente.
 • Pozivamo Komisiju da predloži poboljšanu inicijativu EU–a o obveznoj zajedničkoj osnovici poreza na dobit kojom bi se trebalo ostvariti znatno administrativno pojednostavnjenje i pripremiti nesmetan prijelaz na novi porezni režim.
 • Pozivamo Komisiju da dosljedno primjenjuje postojeće istražne instrumente i odredbe o državnim potporama kako bi se zajamčile pravedne politike na području oporezivanja i tržišnog natjecanja. Stoga bi raspoloživa sredstva i broj zaposlenih u mjerodavnim upravama Komisije trebalo podignuti na odgovarajuću razinu.
 • Pozdravljamo posljednji prijedlog Komisije kojim bi se uvela automatska, obvezna i redovita razmjena podataka o poreznim mišljenjima među državama članicama i pozivamo na brzo usvajanje tog zakonodavnog prijedloga te na učinkovitu uporabu tih podataka od strane država članica i Komisije. Smatramo da bi automatska razmjena podataka trebala obuhvatiti transnacionalna i relevantna nacionalna porezna mišljenja.
 • Kada je riječ o PDV–u smatramo da bi Komisija trebala poduzeti dodatne korake kako bi potpomognula primjenu načela „zemlje porijekla”, s posebnim naglaskom na njegovu primjenu na mala i srednja poduzeća.
 • Pozivamo Komisiju da radi na jačanju djelotvornosti sustava PDV–a i većoj razini pridržavanja propisa na kojima se temelje.
 • Pozivamo Komisiju da dodatno ispita mogućnost širenja primjene mehanizma obrnutog oporezivanja PDV–a, koji se već primjenjuje na digitalne proizvode i usluge, na nabavu robe među poslovnim subjektima.
 • Pozivamo Komisiju da utvrdi referentne točke za oporezivanje digitalnog sadržaja i usluga u skladu sa Strategijom EU–a za jedinstveno digitalno tržište.
 • Pozivamo Komisiju da, u cilju jamčenja tehnološki neutralne primjene propisa o PDV–u, predloži izmjenu Direktive o PDV–u kako bi se s digitalnim i fizičkim inačicama nekog proizvoda postupalo jednako.
 • Svrha Europskog semestra trebala bi biti promicanje odgovornih poreznih politika. Godišnji pregled rasta te preporuke za pojedine zemlje mogu poslužiti i za davanje preporuka o mjerama za povećanje učinkovitosti poreznih sustava i promicanje najbolje prakse za učinkovito ubiranje poreza.
 • Pozivamo države članice da poboljšaju suradnju u borbi protiv prijevara u vezi s PDV–a.
 • Pozivamo Komisiju da, u skladu s kriterijima OECD–a, pripremi Komunikaciju o donošenju definicije EU–a o poreznim oazama (nekooperativne zemlje i državna područja). Ta bi politika trebala sadržavati i jasan stav o tome kako će se taj popis koristiti.
 • Pozivamo države članice da vode brigu o tome da se nacionalnim poreznim propisima podupiru mala i srednja poduzeća te obiteljska poduzeća koja su okosnica našeg gospodarstva.
 • Pozivamo sve države članice da uvedu standardiziran porez po odbitku za autorska prava kako bi se zajamčilo da isplate honorara od autorskih prava u zemlje koje nisu članice EU–a i s kojima nisu potpisani odgovarajući bilateralni porezni sporazumi podliježu oporezivanju.
 • Zahtijevamo reformu i poboljšanje djelovanja Skupine za Kodeks o postupanju. Tu bi skupinu trebalo politički osnažiti kako bi na europskoj razini mogla doprinijeti poreznoj koordinaciji unutar EU–a i djelovanju protiv erozije porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti (BEPS).
 • stajališta

Za što se zalažemo

Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš

NAŠE STAJALIŠTE O KAKO RADIMO