SIIN ESITATUD RAHVUSDELEGATSIOONI SEISUKOHAD EI PRUUGI ALATI KATTUDA FRAKTSIOONI KUI TERVIKU SEISUKOHTADEGA

Tunne Kelam: ELi praegune sõjaväelise liikuvuse olukord on murettekitavalt ebarahuldav

Anaconda, polish helicopters

Euroopa Parlament võttis täna vastu Euroopa Parlamendi esimese, Tunne Kelami poolt koostatud raporti sõjaväelise liikuvuse kohta, mis kutsub üles kiiremas korras kõrvaldama regulatoorsed, juriidilised ja taristust tingitud takistused ning kitsaskohad Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsevaldkonna koostöös. 

„Sõjaväeline liikuvus on oluline strateegiline vahend, mis võimaldab Euroopa Liidul viia ellu oma julgeoleku- ja kaitsevaldkonna huvisid tulemuslikult ja koostöös NATOga vastastikku täiendaval viisil. “

„Euroopa usaldusväärsus sõltub võimekusest kaitsta oma kodanikke ja oma territooriumi. Ja nagu tihti peitub kurivaim detailides. Nii NATO kui Euroopa Liit sätestavad oma kaitse- ning solidaarsusklauslites, et liikmesriigile tuleb ohu korral appi tõtata. Nüüd on küsimus selle kohustuse täitmises, mis sõjaväelise liikuvuse puhul tähendab praktilisi, hästi koordineeritud ühiseid jõupingutusi, et nii sõjaväelased kui varustus saaksid vajadusel võimalikult kiiresti ühest kohast teise liikuda,“  rõhutas raporti koostaja Tunne Kelam. „See tähendab näiteks üleeuroopalise teede, sildade, tunnelite, raudteede ja sadamate võrgustiku ühtlustamist, mis võimaldaks vägede, sõjavarustuse ja vajalike kaupade tõhusat ja kiiret vedu kogu Euroopas.“

Euroopa Parlamendi liikme sõnul on tegemist olukorraga, millest võidavad kõik: “Kahesuguse (tsiviil- ja sõjaväelise) liikuvuse paremaks muutmisel on märkimisväärne tsiviilotstarbeline kasu, kuna see võimaldab parandada tsiviilkoridoride tegevust, suurendades nende vastupidavust ja kandevõimet.”

Parlamendi raporti eesmärk on survestada nii liikmesriike kui Euroopa Komisjoni otsustavalt tegutsema ja oma tegevusi koordineerima. „Ei maksa hellitada illusioone - sõjaväeline liikuvus on esmajoones iga liikmesriigi asi ja vastutus. On ülimalt oluline, et peetakse kinni sõjaväelise liikuvuse tegevusplaanis ettenähtud ajakavast ning tagatakse, et Euroopa Ühendamise Rahastu lõppmäärus näeks ette vähemalt 6,5 miljardit eurot sõjaväelise liikuvuse edendamiseks Euroopa Liidus. Vaid nii saab Euroopa Liit tõestada, et võtab oma kaitse- ja julgeolekupoliitilisi lubadusi tõsiselt,“  ütles  Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 217 liikmega 28 liikmesriigist

Mille eest me seisame

No result

Muu seotud teave

No result