Europa klaarmaken voor de 21ste eeuw: vijf punten voor een beter Europa

Deze inhoud is ook beschikbaar in

1. Waarom hebben we Europa nodig? We willen onze Europese manier van leven veiligstellen.

Europeanen zijn bang om de controle te verliezen en geen zeggenschap meer te hebben over hun dagelijks leven, omdat ze voor ongekende uitdagingen staan. De oorzaken van een aantal van deze uitdagingen zijn technologisch of economisch van aard: digitalisering, een geglobaliseerde economie, klimaatverandering. Andere uitdagingen ontstaan door externe krachten: oorlogen in het Midden-Oosten, ongecontroleerde migratie en terrorisme, een agressief Rusland dat de vrijheid en vrede bedreigt, en de Verenigde Staten die steeds meer naar binnen gekeerd zijn. Weer andere uitdagingen komen in de hele Unie voor: structurele werkloosheid, een vergrijzende bevolking, de opkomst van politiek nationalisme en een gebrek aan cohesie.

Sommige uitdagingen vereisen een antwoord van de gemeenschap, terwijl voor andere een gecoördineerde aanpak tussen lidstaten nodig is. Met al deze uitdagingen in het achterhoofd is Europa onze levensverzekeringspolis in een ingrijpend veranderende wereld. Zonder de EU ogen de lidstaten verzwakt en zijn ze overgeleverd aan de gebeurtenissen in de wereld. Wie echt van zijn vaderland houdt, moet ook een overtuigd Europeaan zijn.

2. Wat drijft onze fractie? Wij staan voor een verenigd Europa!

Wij zijn voorstander van de Europese gedachte omdat we geloven in de bevolking van Europa. Door de afgelopen 70 jaar samen te werken, hebben de Europeanen een mate van vrede, vrijheid en economische een sociale welvaart bereikt die nooit eerder op het continent is gezien. Wij zijn ons bewust van de bezorgdheden van de Europeanen over hun banen, inkomen en pensioenen, hun identiteit, de toekomst van hun dierbaren, hun verlangen naar gemeenschappelijke verwezenlijkingen en individuele veiligheid. Wij geloven niet in angst, maar in oplossingen. Wij staan voor de Europese manier van leven. Dit betekent vrijheid in plaats van onderdrukking, democratie in plaats van dictatuur, samenwerking in plaats van egoïsme, veiligheid in plaats van haat en hoop in plaats van woede. Dat onderscheidt ons van de populisten aan zowel rechter- als linkerzijde.

Wij zijn geïnspireerd door onze gedeelde historische ervaringen, joods-christelijke waarden en een humanistische manier van denken. Daarom komen wij onvoorwaardelijk op voor menselijke waardigheid, democratie, persoonlijke vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Als fractie bestaande uit christendemocraten en mensen met een centrumrechtse politieke instelling, willen we een betere toekomst voor alle Europeanen. Wij komen op voor een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten, waarin solidariteit de drijvende kracht is voor sociale cohesie en gemeenschappelijke doelen. Wij geloven in de individuele mogelijkheden van de mensen om het leven te leiden dat zij wensen. In plaats van te trachten controle te krijgen over de levens van de mensen of gewoon te kiezen voor een volledige laissez-faire-houding, zijn wij pro-ondernemerschap, pro-handel, pro-opleiding, pro-onderzoek, pro-innovatie, pro-markteconomie en pro-sociale verantwoordelijkheid met hoge kwaliteitsnormen. Daarom streven wij naar een sterkere, een betere Europese Unie.

Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat zowel de EU als haar lidstaten zich strikt moeten houden aan de rechtsstaat en aan Europese democratische beginselen. Ethisch gedrag en de strijd tegen corruptie zijn absolute voorwaarden om het vertrouwen van de burgers terug te winnen. Onze waarden vereisen dat de duidelijke voorwaarden die in de criteria van Kopenhagen en het Verdrag van Lissabon zijn vastgelegd, worden nageleefd. Niet alleen tijdens het toetredingsproces, maar ook wanneer de landen volwaardige lidstaten zijn. De lidstaten moeten de gestelde voorwaarden naleven, met inbegrip van de integratiecapaciteit van de EU als onderdeel van de criteria van Kopenhagen. Alleen landen die hoofdzakelijk geografisch tot Europa behoren, kunnen lid worden van de EU. Turkije kan geen volwaardig lid van de EU worden omdat dit zowel bij de Europese Unie als bij Turkije zelf gevoelig zou liggen. Daarom willen wij dat Turkije behoort tot een ring rond de EU van partners die niet of nog niet tot de Unie kunnen toetreden.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat wij, met de actieve steun van de bevolking, het Europa kunnen creëren dat wij willen zien – een verenigd, concurrerend, eerlijk en actief Europa met trotse natiestaten. Daarom hechten wij sterk aan de vier vrijheden van Europa: het vrije verkeer van goederen, kapitaal, diensten en mensen. Over deze vrijheden kan niet worden onderhandeld. Ze zijn de absolute voorwaarde om Europa bijeen te houden en om een betere toekomst te creëren. Wij hebben geen Europa met muren en haat nodig. Wij aanvaarden niet dat een land ten koste van andere landen de krenten uit de pap haalt. Integendeel: wij hebben een verenigd, sterk Europa nodig dat ons in staat zal stellen het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee wij de komende jaren zullen worden geconfronteerd, op zowel lokaal als mondiaal niveau.

3. Wat voor een Europa hebben wij nodig? Wij willen een Europa voor en door onze burgers!

Het antwoord op het brexit-referendum mag niet meer of minder Europa zijn, het antwoord omvat betere samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten. De EU en de landen waaruit ze bestaat, vormen geen tegenstelling; integendeel, ze horen bij elkaar. De Europese Unie kan alleen succesvol handelen als haar lidstaten succesvol zijn en als er op beide niveaus constructief wordt samengewerkt. Bij deze slimmere samenwerking moeten ook de burgers worden betrokken. Wij moeten de zeggenschap van onze burgers over de toekomst van Europa versterken. De EU moet een echte unie van burgers worden.

Wij willen de parlementaire democratie binnen de EU vergroten, met het Europees Parlement en de Raad van Ministers als de twee Kamers. Het statuut van de Raad moet dienovereenkomstig worden aangepast. De gespecialiseerde Raadsconfiguraties moeten commissies van de Raad worden, die openbaar samenkomen als een gewone wetgever. De Europese Commissie, als de uitvoerende macht, zou proactiever als de hoedster van de verdragen en de correcte tenuitvoerlegging van de EU-regels moeten optreden. Wij willen dat het Europees Parlement (EP) fungeert als de waakhond van de democratie. Daarvoor moet het zijn capaciteit versterken om de Commissie te verplichten wetgevingsinitiatieven te nemen en dit te controleren. De juridische opties voor de onderzoekscommissies van het EP moeten worden versterkt op gebieden waar de belangen van de burgers in het gedrang komen. Om de resultaten van de Europese verkiezingen uit te breiden en om de wil van de kiezers te versterken, moeten wij het zogeheten "Spitzenkandidatenprozess" invoeren als een versterkte permanente praktijk. We ondersteunen één institutioneel kader voor de EU. Dit betekent dat de parlementaire dimensie van de eurozone bij het Europees Parlement moet blijven.

De EU moet zich toespitsen op haar belangrijkste taken. De EU moet leren afstand te nemen en alleen op te treden wanneer dit relevant is. EU-burgers willen geen Europa dat zich verliest in details maar een Europa dat optreedt wanneer het een verschil kan maken. Daarom hebben we een verduidelijking nodig van de afbakening tussen de bevoegdheden van de EU en van die van de lidstaten op nationaal niveau, waarmee zal worden voorzien in een betere toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Europa moet groot en ambitieus zijn in de grote zaken en klein en bescheiden in de kleine zaken.

Wie beslissingen neemt, moet verantwoording afleggen. Op het gebied van de beleidsvorming van de EU moeten de burgers beter kunnen herkennen welke instelling verantwoordelijk is voor welke beslissing. Ze moeten duidelijke politieke alternatieven aangeboden krijgen in een meer gepolitiseerd proces. De Gemeenschapsmethodeis het meest effectieve en transparante besluitvormingsproces, met stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad en waarbij het Europees Parlement zijn rol als volksvertegenwoordiging ten volle vervult. De interne markt is hiervan het bewijs. Er moet een einde komen aan de veelvoorkomende patstellingen binnen de Raad en de Raad van Europa, waarbij individuele lidstaten fundamentele besluiten tegenhielden en vaak andere lidstaten onder druk zetten met specifieke verzoeken op andere gebieden. Bovendien moet de eenparigheidsvereiste de uitzondering worden. De Raad moet gebruikmaken van stemming met gekwalificeerde meerderheid zoals in de Verdragen is voorzien. De intergouvernementele aanpak kan soms nodig zijn om projecten op te starten, maar moet een uitzondering blijven. Doeltreffend bestuur op Europees niveau is ook een voorwaarde om besluiten zonder onnodige vertraging te kunnen nemen. Het aantal commissarissen moet worden beperkt, zoals oorspronkelijk was voorzien in het Verdrag van Lissabon, zodat er in de plaats daarvan een meer toegespitst en efficiënt college van commissarissen met echt relevante portefeuilles kan komen.

EU-beslissingen zijn bindend. Wat op Europees niveau is beslist, moet door elke lidstaat ten uitvoer worden gelegd. De EU moet de bevoegdheden en de capaciteit hebben om te zorgen voor de tenuitvoerlegging van goedgekeurde wetten. De tenuitvoerleggingscapaciteiten van de Europese Commissie moeten worden uitgebreid, met instemming en onder toezicht van het Europees Parlement en de Raad. Het Europees Parlement moet zich meer richten op controle en tenuitvoerlegging. Wij zijn ervan overtuigd dat de Unie en de lidstaten, om deze taken uit te voeren, in volledig wederzijds vertrouwen en overeenkomstig het beginsel van eerlijke en loyale samenwerking moeten werken.

Europa moet "slim" worden beheerd om een einde te maken aan buitensporige bureaucratie. Ons beleid bestaat erin administratieve rompslomp en regeldruk te verminderen, vooral om ervoor te zorgen dat kmo's niet langer moeten voldoen aan allerlei overbodige regels. Wij zijn ervan overtuigd dat burgers de Europese gedachte alleen zullen aanvaarden als de EU overregulering vermijdt en de bevoegdheden van de lidstaten en de regio's eerbiedigt. Daarom zijn wij voorstander van een onafhankelijkere evaluatie van effectbeoordelingen en de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Wij willen een onafhankelijk regulerend toezichtsorgaan oprichten om administratieve rompslomp en wetgevingsbevoegdheid te beoordelen. Bovendien zijn wij van mening dat verplichte tests voor kmo's en start-ups een essentieel instrument zijn in het wetgevingsproces om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de zorgen van kleinere bedrijven.

4. Welke prioriteitsgebieden moet Europa aankaarten?

Veiligheid in vrijheid en voorspoed in een sociale markteconomie met een sociale dimensie waren, zijn en blijven de twee hoekstenen van de Europese integratie. In deze geest hebben de oprichters van de Unie, die werden geconfronteerd met de grote uitdagingen van hun tijd, Europa gevormd tot een Unie van vrede en vrijheid, terwijl de daaropvolgende generatie de economische en monetaire unie versterkte. Het Europa van vandaag moet deze geest van de gemeenschappelijke actie nieuw leven inblazen om het continent veiligheid, stabiliteit en voorspoed te bieden.

Het Europese vredesproject moet worden aangevuld met eenVeiligheidsunie.

Vandaag de dag worden vrede en vrijheid in Europa niet bedreigd door oorlogen tussen lidstaten. De huidige bedreigingen ontstaan eerder uit regionale conflicten, hybride oorlogvoering, asymmetrische conflicten en internationaal terrorisme. Europa moet een haven van stabiliteit worden in een steeds onzekerdere wereld. De EU moet daarom verder worden ontwikkeld tot een unie van veiligheid.

Wij willen een ambitieus gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Als de EU in de internationale arena wil kunnen meepraten, moet ze met één stem spreken. Daarom is een betere coördinatie van de vertegenwoordiging van de EU en de lidstaten in alle internationale organisaties nodig en, waar mogelijk en gepast, kan gezamenlijke vertegenwoordiging worden overwogen. De uitbreiding van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid is een must voor de EU om terrorisme te bestrijden, vrede, stabiliteit en orde voor de haar omringende landen tot stand te brengen en om autocratieën in te perken. Zelfs de oprichting van een Europese grens- en kustwacht en een Europees orgaan voor civiele bescherming impliceert de ontwikkeling van militaire capaciteiten. De EVP-Fractie is voorstander van de oprichting van een Europese defensie-unie waarbij de EU voor haar eigen verdediging instaat en optreedt als hoedster van de veiligheid. Wij willen een echt Europees defensiebeleid, wat de oprichting inhoudt van permanente operationele hoofdkwartieren, gestructureerde samenwerking en informatie-uitwisseling, en een EU-gevechtsgroep die te allen tijde kan ingrijpen. Wij roepen op volledig gebruik te maken van het potentieel van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot de gemeenschappelijke veiligheid. De defensie-unie moet onze externe acties en verbintenissen versterken, of dat nu binnen de VN, de NAVO of door middel van coalities van bereidwillige staten is. Zeer nauwe samenwerking met de VS is essentieel voor de veiligheid van heel Europa. Wij moeten deze veiligheidsunie snel opbouwen en lidstaten die onder bijzondere dreiging van internationaal terrorisme staan toestaan hier samen mee te beginnen. Wij zijn er dan ook toe bereid om een Europa van verschillende snelheden op dit gebied te aanvaarden in het kader van de Verdragen. Onze langetermijndoelstelling is een Europees leger.

Wij zijn er sterk van overtuigd dat terrorismebestrijding ook de taak van de EU is.

De Europese reactie op de recente terroristische aanslagen in Frankrijk, België, Duitsland en elders is eenvoudig: Europa moet één front vormen. De terroristen falen in hun streven om Europa bang te maken en te verlammen. De EVP-Fractie is en blijft de politieke kracht die opkomt voor de veiligheid van Europa. Voor ons komt de veiligheid van Europa op de eerste plaats: er is een veel betere en sterkere Europese samenwerking en integratie nodig op het gebied van informatie-uitwisseling door inlichtingen- en rechtshandhavingsdiensten en uitwisseling van beste praktijken met betrekking tot preventief en repressief optreden tegen radicalisering en terrorisme. Het is voor ons van vitaal belang dat slachtoffers van terrorisme bijzondere aandacht krijgen, dat voor hen de gepaste rechten, bijstand en bescherming worden gegarandeerd en veiliggesteld en dat justitie hun waardigheid en nagedachtenis meer dan ooit eerbiedigt. Alle relevante Europese databanken moeten interoperabel en toegankelijk zijn voor de bevoegde Europese agentschappen en voor de nationale rechtshandhavingsinstanties om de beste bescherming van de burgers en grenzen van de EU te verzekeren. Tegelijkertijd moeten we investeren in veel slimmere beveiligingstechnologie om mensen te beschermen, bijvoorbeeld door gezichtsscanners te ontwikkelen en profilingsystemen te verbeteren. Bovendien heeft Europa een wettelijk kader nodig om de verschillende terroristische dreigingen het hoofd te bieden. Europa is onze waarborg voor zowel veiligheid als vrijheid. Het beginsel van de rechtsstaat moet altijd worden geëerbiedigd in onze strijd tegen terrorisme.

Wij moeten alles in het werk stellen om onze grenzen beter te controleren.

De stroom vluchtelingen en economische migranten die in Europa aankomt, heeft ons vermogen om hier op Europees, nationaal en lokaal niveau het hoofd aan te bieden, op de proef gesteld. We hebben een gemeenschappelijke Europese aanpak om onze buitengrenzen te beschermen altijd ondersteund. De pas opgerichte Europese grens- en kustwacht moet volledig worden opgezet en voldoende uitrusting krijgen. We moeten echter ook het aantal migranten dat de Europese Unie binnenkomt onder controle houden en reguleren. Na het laatste crisisjaar moeten we een flexibel en duurzaam "eerlijkheidsmechanisme" uitwerken dat een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten mogelijk maakt. De EU moet in de eerste plaats bijstand en bescherming bieden aan vluchtelingen in derde landen in crisis en in hun naburige regio's. Het zou de Europese Unie moeten zijn die beslist wie er in aanmerking komt voor bescherming binnen Europa. Het Schengensysteem moet behouden blijven en worden versterkt. De EU moet haar gemeenschappelijk asielbeleid bijwerken om de vluchtelingen en vervolgden die overeenkomstig onze christelijke en humanitaire waarden in aanmerking komen voor bescherming effectief te beschermen, en degenen die hiervoor niet in aanmerking komen snel terug te sturen. Bovendien moeten wij de onderliggende oorzaken van migratie serieuzer aanpakken en helpen vrede tot stand te brengen in de zuidelijke buurlanden van de EU, economische ontwikkeling in Afrika bevorderen en plannen uitwerken om instabiliteit in die regio's te verminderen.

De Economische en Monetaire Unie moeten worden aangevuld met een innovatie-unie.

We hebben een eerlijkere sociale markteconomie nodig, die zorgt voor banen, welvaart en sociale eerlijkheid. In een economische wereld die steeds meer onderling verbonden is en afhankelijk is van innovatie, zullen we deze doelstelling niet op duurzame wijze behalen door de schulden op te stapelen en isolationisme na te streven. Digitalisering en globalisering zouden veel van wat wij in Europa belangrijk vinden vroeg of laat gewoon wegvagen. De beste stimulansen voor groei zijn gunstige economische randvoorwaarden. Daarom zijn wij voorstander van structurele hervormingen en doelgerichte investeringen, eerlijke belastingen, eerlijke handelsakkoorden, een hernieuwd leiderschap in innovatie en de voltooiing van de eengemaakte markt. Wij zijn er ook van overtuigd dat de EU-begroting een systeem van echt eigen middelen nodig heeft, naar aanleiding van de aanbevelingen in het Monti-verslag over de toekomstige financiering van de EU.

Wij geloven in solide financiën, volledige werkgelegenheid en voorspoed.

Alleen met een concurrerende economie kan de welvaart van morgen worden ontwikkeld. Het verkeerde beheer van gisteren, niet het stabiliteitspact van vandaag, ligt aan de basis van de jongerenwerkloosheid in grote delen van Europa. Wij streven naar fiscale stabiliteit en concurrentievermogen op basis van structurele hervormingen. Solide financiën, volledige werkgelegenheid en voorspoed zijn niet met elkaar in tegenspraak, maar kunnen alleen samen worden bereikt op de lange termijn. Zo ook kan een sociale markteconomie geen belastingparadijzen en belastingfraude aanvaarden. Wij hebben eerlijke belastingnormen binnen de Europese Unie en buiten haar grenzen nodig. De euro is de munteenheid van de hele Europese Unie. Alleen met een stabiele euro zullen mensen vertrouwen krijgen in onze economische orde. Daarnaast willen wij de economische en monetaire unie aanvullen door economisch bestuur in de Europese Unie en vooral in de eurozone te versterken. Er moet worden nagedacht over nationale schuldengrenzen en over de vaststelling van een kader voor een ordelijke procedure voor de afhandeling van staatsschuldproblemen. Een stabiele munteenheid vereist een consistente structuur binnen het EU-kader en een doeltreffend mechanisme voor zijn eigen stabiliteit. Daarom zetten wij ons in voor het stabiliteitspact, aangevuld met een ambitieus investeringspact om op  lange termijn te komen tot volledige werkgelegenheid in heel Europa. Het plan-Juncker voor strategische investeringen is slechts het beginpunt, in synergie met de cohesiefondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. We moeten meer soortgelijke projecten ondersteunen. We hebben verdere investeringen nodig die niet met schulden, maar met ideeën worden gevoed. Europa heeft geen behoefte aan niet-doelgerichte stimuleringspakketten, maar aan stimulansen voor investeringen op de lange termijn en geschikte voorwaarden op de kapitaalmarkt.

Wij stellen de sociale dimensie centraal in onze sociale markteconomie.

Hoewel Europa de economische en financiële crisis te boven is gekomen, hebben te veel mensen nog steeds te kampen met werkloosheid. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat de opbouw van een sterke Europese sociale agenda deel moet uitmaken van ons economisch model en de kern moet vormen van de beginselen van solidariteit, waardigheid en sociale rechtvaardigheid van de EVP-Fractie om de onderliggende oorzaken van sociale en territoriale ongelijkheden in Europa aan te pakken.

Wij geloven in vrije handel als motor voor voorspoed en banen.

De beste stimulansen voor investering zijn gunstige economische randvoorwaarden. Wij zijn voorstander van eerlijke vrijhandelsakkoorden om globalisering in het belang van onze burgers te laten werken. Vrije handel gaat niet alleen over de afschaffing van tarieven maar ook over de verbetering van sociale normen, consumentenbescherming en een sociale markteconomie. Alleen met een eerlijke vrije handel kunnen wij onze sociale, milieu- en technologische normen wereldwijd behouden, en tegelijkertijd de leefomstandigheden in onze partnerlanden verbeteren, door bijvoorbeeld te strijden tegen kinderarbeid. Vrije handel bij voorbaat en categorisch uitsluiten is economisch gezien ongezond en zeer asociaal. Europa en haar lidstaten moeten zich eerder toespitsen op hoe zij nieuwe banen kunnen creëren en onze bedrijven kunnen beschermen tegen verkoop. Vrije handel is voor beide zaken onvermijdelijk. De Europese Unie en haar instellingen hebben de exclusieve bevoegdheid met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie, zoals gewaarborgd door de verdragen. De lidstaten hebben volledige inspraak via hun democratisch verkozen regeringen in de Raad. Zij mogen niet toegeven aan de kortzichtige verleiding om nieuwe vetospelers voor louter politieke redenen in te brengen, wat de afsluiting van om het even welk nieuw handelsakkoord vrijwel onmogelijk zou maken.

Wij willen innovatie stimuleren.

De afgelopen 500 jaar was Europa het centrum van creativiteit in de wereld. In Europa hebben belangrijke wereldwijde innovaties plaatsgevonden. De Googles en Facebooks van vandaag tonen ons een ander beeld. Europa moet weer ambitieuzer worden. We hebben nieuwe, ambitieuze projecten nodig. Een goed voorbeeld hiervan was de ontwikkeling van Airbus. Zo kunnen mensen zien dat Europa geen regelgevingsinstantie is, maar een bron van ideeën voor een beter leven. Wij willen innovatie stimuleren en de economische kracht van Europa omzetten in innovatieve kracht. Europa moet zijn leiderschap in de bio- en circulaire economie behouden en technologisch en digitaal leiderschap herwinnen door een gemeenschappelijke ruimte van onderzoek, innovatie en open wetenschap te creëren, door onze wetenschappelijke resultaten om te zetten in innovaties in de reële economie en door de industrie te digitaliseren.

De digitale empowerment van burgers en bedrijven moet een Europese prioriteit zijn en ongerechtvaardigde obstakels voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van e-handel en toegang tot cultuur moeten worden weggenomen. Tastbare en snelle resultaten zijn ook afhankelijk van nieuwe bedrijfsmodellen en van een ruimere consumentenkeuze op een volledig werkende en geïntegreerde eengemaakte markt. De regels van de eengemaakte markt moeten worden omgezet naar de digitale wereld.

De digitale eengemaakte markt, met zijn 510 miljoen consumenten, kan ervoor zorgen dat we ons potentieel volledig benutten, waardoor Europa een pionier wordt en zijn wereldwijde concurrentievermogen kan verbeteren. De EVP-Fractie is van mening dat connectiviteit, en als gevolg daarvan de ontwikkeling van infrastructuur, waardoor er een boost wordt gegeven aan Industrie 4.0 en de hindernissen voor e-handel worden weggenomen, en de digitale empowerment van individuele burgers en ondernemingen –vooral kmo's en start-ups – een Europese prioriteit moet zijn. Hiertoe moet de EU een vriendelijke omgeving voor investering creëren, de coördinatie van spectrumbeheer vergroten, digitale vaardigheden en geletterdheid ontwikkelen en bouwen aan vertrouwen tussen alle partners van de datawereld om te komen tot een concurrerende, datagestuurde economie. De EU moet het wetgevingskader voor de nieuwe economie opstellen om verdere versnippering in de lidstaten te vermijden. De tenuitvoerlegging van de digitale eengemaakte markt en de energie-unie zijn cruciaal om deze doelstellingen te behalen.

Daarnaast willen wij concrete projecten lanceren, zoals spraakherkenning, robotica en kunstmatige intelligentie, supercomputers, een mobiel 5G-net en slimme steden en dorpen, om Europa te helpen zijn volledige innovatieve potentieel te ontplooien. Europa moet zijn innovatiecapaciteiten met creativiteit combineren. In het digitale tijdperk maakt geavanceerde technologie alleen niet het verschil. Wat wel het verschil maakt in een steeds meer concurrerende IT-sector, is de capaciteit van bedrijven om technologie om te vormen tot levensstijl. Europa kan een unieke plaats in de wereld worden voor innovatie en creativiteit.

Tegelijkertijd moet Europa beter ingaan op de grote onderzoeksvragen van onze tijd, zoals de strijd tegen kanker of technische oplossingen voor klimaatverandering, door modelprojecten te ontwikkelen. De begroting van de EU moet hierop beter zijn afgestemd en dienovereenkomstig worden gereorganiseerd. Europa moet beter in zijn toekomst investeren en minder middelen toekennen aan oude structuren. Europa moet in grotere mate oplossingen bieden voor de dringende problemen van de mensheid.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat Europa een leidinggevende rol moet spelen in de uitvinding van een nieuw groeimodel, gebaseerd op een duurzame en circulaire economie om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen. De meeste van onze milieuproblemen kunnen alleen op Europees niveau worden aangepakt, omdat vervuilende stoffen nu eenmaal geen rekening houden met grenzen. Daarom verdedigen wij een marktgebaseerde aanpak waarin het milieubeleid van Europa ertoe dient de industrie te helpen innoveren en in te spelen op bezorgdheden van consumenten en tegelijkertijd concurrerend te blijven.

5. Wij willen een Europa van de jongeren bevorderen en zorgen voor een mooie toekomst voor onze maatschappijen en Europese gezinnen.

Europa moet een drijvende kracht worden voor rechtvaardigheid en solidariteit tussen generaties. Wij vechten voor een mooiere toekomst voor families op beleidsoverschrijdende gebieden. Zorgen voor een duurzaam en eerlijk sociaaleconomisch beleid staat aan de basis van een beter leven voor alle gezinnen. Bovendien willen we een vruchtbare uitwisseling van ideeën over de aanpak van de demografische uitdagingen tussen de verschillende Europese regio's. Naarmate de economische, fiscale en politieke integratie evolueert, zal ook onze EU-begroting moeten worden aangepast terwijl de kernwaarden behouden blijven: investering in concurrentievermogen, banen voor jongeren en meer cohesie tussen de lidstaten.

Tegelijkertijd moeten we een Europese identiteit voor toekomstige generaties ondersteunen. Zoveel mogelijk jongeren moeten "Europa" zelf ervaren. Wij willen frisse en zinvolle interactieve projecten invoeren die jongeren in Europa enthousiast maken, zoals een Interrail-ticket voor hun 18de verjaardag. Dit zal jonge Europeanen niet alleen de kans bieden de schoonheid en diversiteit van het continent te ontdekken, het zou ook een heel nieuwe waaier van mogelijkheden voor Europese regio's en steden creëren om hun projecten te koppelen aan de Europese gedachte. Daarnaast willen wij het Erasmusprogramma verbeteren, zowel voor universitaire studies als voor beroepsopleidingen. Wij willen het beginsel vastleggen dat Erasmus mogelijk is voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. Wij willen jonge ondernemers stimuleren door hun starts-ups en innovatieve kmo's aan te moedigen EU-financiering aan te vragen.

Europeanen zullen alleen kunnen samenwerken als ze elkaar kunnen begrijpen. Daarom willen we dat een deel van de EU-begroting wordt besteed aan de bevordering van vaardigheden voor succes in de 21ste eeuw in alle lidstaten. Elk kind moet toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs en de mogelijkheid om grondiger dan vandaag de dag mogelijk is, onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, talenkennis en digitale, creatieve, analytische of kritische vaardigheden op te doen. De grootste troef van Europa is zijn menselijk kapitaal. Door onze vaardigheden verder te ontwikkelen, bieden we jonge Europeanen de beste waarborg voor een veilige en mooiere toekomst.

*

De Europese Unie staat op een kruispunt, en het is onze gezamenlijke uitdaging en individuele verantwoordelijkheid om ons open te stellen voor en het gesprek aan te gaan met alle burgers om Europeanen zelfvertrouwen te geven en weer trots te maken op dit unieke project dat zij in de afgelopen decennia hebben opgebouwd, voor de vrede en voorspoed van hun kinderen.

Waar wij voor staan

No result